Történelem érettségi

A magyar külpolitika a két világháború között

Előzmények:   1918: Vége az első világháborúnak. A háborút elvesztettük, az Osztrák-Magyar Monarchia szétesett. 1920. június 4. : Trianon – A trianoni béke alapján Magyarország elvesztette területének 2/3-át, lakosságának 1/3-át. A magyar külpolitika céljai: A kormányok legfontosabb feladatuknak tartották a békeszerződés újra tárgyalását és az elcsatolt területek visszacsatolását megegyezés alapján. (revíziós külpolitika) Másik fontos cél az …

Történelem érettségi

A második világháború előzményei (német és európai külpolitikai folyamatok 1935-1939)

Előzmények (1918-1933) Az I. világháborús vereség hatására a Német Császárság megszűnt és létrejött a weimari köztársaság (1918-1933). Adolf Hitler a háborút követően aktív politikai szerepet vállalt, és megalakította a Nemzetiszocialista Német Munkáspártot (NSDAP). Az 1923-ban Münchenben lezajlott sikertelen „sörpuccs” után börtönbüntetésre ítélték, és fogsága alatt írta meg Mein Kampf (Harcom) című művét, amelyben összefoglalta eszméit, …

Történelem érettségi

Kommunizmus ideológiája és a sztálinizmus

1) Kommunizmus ideológiája Szélsőbaloldali irányzat, melynek alapja a marxizmus-leninizmus, melyet Lenin fejlesztette tovább kiáltványában. Ebben a kiáltványában leírta, hogyan képzeli el a szocializmust, az egyenlőség társadalmát. Szerinte a szocializmusban megszűnik az emberek kizsákmányolása, termelőeszközök köztulajdonba kerülnek, megszűnik a tőkének a munka feletti uralma, a kapitalista munkamegosztás, eltűnik a bérmunka, vagyis az emberi alkotó tevékenységre külső …

Történelem érettségi

Nemzeti kultúra fejlődése

A nemzeti kultúra fejlődésében szerepet játszott a gazdaság fejlődése a társadalom átalakulása és a születő nemzet tudat. A művészek, tanárok a nemzet szolgálatának tekintették tevékenységüket, műveikben a nemzeti öntudatra és a hazaszeretetre buzdítottak. Európai mércével mérve is jelentős alkotások születtek (az irodalom elveszítette a kultúrában a kizárólagos szerepét), s ezek a klasszicizmushoz (építészet) illetve a …

Történelem érettségi

A reformkor fő kérdései

1) Reformkor Reform: szó szerint újjáformálást, megújulást jelent, vagyis haladó irányú átalakulási szándék. Reformkor: egyrészt tágabb értelemben (irodalom- és művelődéstörténeti szempontból) 1790-1848 közötti periódus; másrészt szűkebb értelemben 1830-1848 közötti periódus, mivel a reform igények erőteljesen ekkor jelentek meg és az 1825-27-es országgyűlést még nem a liberális reformszellem, hanem a hagyományos rendi ellenzékiség, a sérelmi politika …

Nyelvtan érettségi

Kulturált vita

Vita  Disputa Életünkhöz tartozik, mindenhol előfordul Egy témán belül, két ember különböző véleményt képvisel Bármiről lehet Nyilvános vita: időszerű, közérdekű kérdések Parlamenti, politikai, közéleti, szakmai, családi Célja Problémamegoldás Sikeres: felek megegyeznek de ha még sincs ez meg, akkor sem sikertelen Hogyan vitázunk? Fontos: Becsület, őszinteség Személyekről nem lehet + kerülni kell a személyeskedést Fontos: …

Nyelvtan érettségi

Az internetes szövegek jellemzői és a forrás

A szöveg Van időnk elkészítésére  ezért elegánsabb, megformáltabb mint a beszéd Lehetnek folyamatos és nem folyamatos szövegek Az írott-beszélt szövegek XXI. század hozta létre Ez teremtette az internetes szövegeket Technikai eszköz szükséges hozzájuk Mindkét szövegtípus jellemzői felfedezhetőek benne Laza, hiányos, inkább beszédhez hasonlít, írott forma ellenére Megjelenek az emotikonok, speciális betűk és írásjelek A …

Irodalom érettségi

Továbbtanuláshoz és a munka világához szükséges szövegtípusok

Általánosan Munk világához és a továbbtanuláshoz is szükségünk van ilyen szövegekre Lehetnek: Önéletrajz, hivatalos levél, kérvény, motivációs levél, névjegy, pályázat Hivatalos stílusúak elavult formákhoz ragaszkodás sajátos műszók, hivatalos kifejezések Önéletrajz Hagyományos Fogalmazás szerű, bekezdésekre tagolt születéstől  jelenig Általában kézzel kérik Amerikai / Újszerű Rövid, tömör, vázlatszerű Fénykeppel ellátott Jelentől visszafelé általában gépelt szöveg Hivatalos …

Irodalom érettségi

Mondat szerkesztettsége és fajtái

A mondat Egy szöveg különálló építőegysége, beszédben a legkisebb lezárt egység Szavakból áll Önállóan is értelmes (általában) Szerkezetei szerint Tagolatlan Nincs alany állítmány benne, főleg érzelmi kifejezés Jaj! Igen. Tagolt Hiányos Hiányozhat az alany, állítmány Kenyeret eszik. Teljes Alany állítmány jelen van De vannak kivételek (Alkonyodik) Egyszerű mondat Egyszerű Tőmondat (Bogi iszik) Bővített (Bogi vizet …

Irodalom érettségi

Helyesírási szótárak, elektromos szótárak

Szótárak nyelvi segédeszközök, valamilyen szempont alapján rendezve és gyűjtve Gyakorlati Kétnyelvű szótárak Tudományos pl.: Helyesírási szótárak /szinonima szótár Magyar helyesírási szótár 2015-óta van ebben a formában 1832-ben volt az első (Vörösmarty Mihály) Részei: I. Szabályzat + utalószám II. Szótár  szavak, szókapcsolatok, melyek nem egyértelműek III. Tárgymutató  pl.: elválasztásnál megmutatja hol stb. A szabályzat …