Eredmény(ek) 16 mutatása
Hittan érettségi

2. Vatikáni zsinat jelentősége

A zsinatról általánosságban, a zsinat előzményei A XX. században – különösen a II. világháború után – olyan társadalmi, és politikai változások mentek végbe a világban, melyeket az Egyház nem hagyhatott válasz nélkül. A modern világ változásaira érkező válaszlépés, amely a legnagyobb fordulatot hozta a Katolikus Egyház életében, a II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) volt. Társadalmi szinten, …

Hittan érettségi

A Tridenti zsinat megújulása szolgálatában

A zsinat előzményei és összehívása A reneszánsz időszak döntő változást hozott a katolikus egyház életébe. A 16. században megindult reformfolyamatok folyamatosan gyengítették a pápaság hatalmát, s a protestáns tanok (elsősorban Luther és Kálvin tanai) gyors terjedésnek indultak Európában. A katolikus válasz természetesen nem maradhatott el. A megújulás legfontosabb eseménye a tridenti zsinat (1545-1563) volt. Az …

Hittan érettségi

Az egyház négy ismertetőjegye

Az egyház négy ismertetőjele: egy, szent, katolikus (egyetemes) és apostoli. Egy Eredete és mintaképe az egy Isten egysége a személyek háromságában. Alapítója és feje Jézus Krisztus, aki egy testben állítja helyre az összes népek egységét. Lelke a Szentlélek, aki az összes híveket egyesíti a Krisztusban való közösségben. Ezeken kívül egy a hite, a szentségi élete, …

Hittan érettségi

A bűn és következménye Jézus tanításában

Az emberi történelemben jelen van a bűn. E tény teljesen csak az isteni kinyilatkoztatás, s főleg Krisztus, mindenki Megváltója fényénél mutatkozik meg, aki túláradóvá tette a kegyelmet éppen ott, ahol elhatalmasodott a bűn. Az ember története a vétkezés majd bánattal visszatérés Istenhez. Az első bűn történetét az Teremtés könyvében (Genezis) olvasható (Ádám és Éva esznek …

Hittan érettségi

Jézus feltámadásának bizonyíthatósága

A feltámadás Olyan eszkatológikus esemény melyben Isten természetfeletti beavatkozásával (Jézus) újjáteremtett életet kezd. Feltámadás után az ember üdvösség vagy a kárhozat állapotába kerül Ebben az értelemben először Jézus támad fel a halálból Másodikként Mária lesz részese Az utolsó ítéletkor mindenki feltámad A feltámadás szimbóluma a főnixmadár A feltámadás történeti valósága Hitvallásszerű megjegyzések írnak róla Elsősorban …

Hittan érettségi

Mária-dogmák krisztológiai mondanivalója – Mária ünnepek

A korai keresztényüldözések idején terjedt el először a szentek tisztelete. A vértanúkat tisztelték szentekként, őket állították példaként az emberek elé. Ekkor még nem létezett a szentté avatás szertartása. A katekizmus szerint a szentek – Isten barátai – azok az üdvözültek, akiket az anyaszentegyház példakánt állít elénk és közbenjárásukat kéri. Közülük leginkább Máriát tiszteljük a legjobban. …

Hittan érettségi

Az Úr imája – a Miatyánk

A Miatyánkra, erre a páratlan imádságra Jézus tanított minket azon a napon, mikor egyik tanítványa látta, hogy imádkozik és kérte: „Taníts meg minket imádkozni!”. Az Egyház liturgikus hagyománya mindig a Szent Máténál olvasható szövegét imádkozta. A Miatyánk Tertullianus szerint „az egész Evangélium szintézise”, míg Apuinói Szent Tamás „a legtökéletesebb imádság”-nak nevezi. A Hegyi Beszéd közepén …

Hittan érettségi

Szent István és az Árpád-házi szentek Jézus evangéliumának szolgálatában

A honfoglalással a Kárpát-medencében letelepült magyarok kalandozó hadjáratokat indítottak Nyugat-Európába, ami elmérgesítette hazánk, s a nyugati népek viszonyát. Az Augsburgi vereséget (955) követően azonban hazánk fejedelmei belátták: népünk nem maradhat meg másként Európa közepén, csak, ha felveszi a kereszténységet. A kereszténység bizánci formájával már a IX. században találkoztak őseink. 948-ban Bulcsú vezér, 952-ben pedig az …

Hittan érettségi

Apor Vilmos családja, születése és gyermekkora

Apor Vilmos győri vértanú püspök Báró Altorjai Apor Vilmos néven, 1892. február 29-én született Segesváron ősi székely nemesi család nyolcadik gyermekeként. Apja, báró Altorjai Apor Gábor, anyja Pálffy Fidélia. Szüleinek összesen kilenc gyermeke született. Egy gyermek azonban halva jött a világra, míg hárman korán elhunytak. Apor Gábort 1895-ben államtitkárrá nevezték ki, emiatt a család Bécsbe …