Eredmény(ek) 22 mutatása
Hittan érettségi

2. Vatikáni zsinat jelentősége

A zsinatról általánosságban, a zsinat előzményei A XX. században – különösen a II. világháború után – olyan társadalmi, és politikai változások mentek végbe a világban, melyeket az Egyház nem hagyhatott válasz nélkül. A modern világ változásaira érkező válaszlépés, amely a legnagyobb fordulatot hozta a Katolikus Egyház életében, a II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) volt. Társadalmi szinten, …

Hittan érettségi

Az egyiptomi fogságból való szabadulás – Húsvét

A kivonulás története Jákobnak tizenkét fia volt, köztük József volt a legifjabb, testvérei irigyek is voltak rá. Egy alkalommal eladták őt rabszolga kereskedőknek, akik Egyiptomba vitték. Itt hatalmas karriert futott, be míg végül Egyiptom kormányzója lett. A hét szűk esztendő idején bátyjai eljöttek gabonáért Egyiptomba, s ekkor ismét találkoztak. Jákob egész családjával együtt Egyiptomba költözött, …

Hittan érettségi

A Tridenti zsinat megújulása szolgálatában

A zsinat előzményei és összehívása A reneszánsz időszak döntő változást hozott a katolikus egyház életébe. A 16. században megindult reformfolyamatok folyamatosan gyengítették a pápaság hatalmát, s a protestáns tanok (elsősorban Luther és Kálvin tanai) gyors terjedésnek indultak Európában. A katolikus válasz természetesen nem maradhatott el. A megújulás legfontosabb eseménye a tridenti zsinat (1545-1563) volt. Az …

Hittan érettségi

Az egyház négy ismertetőjegye

Az egyház négy ismertetőjele: egy, szent, katolikus (egyetemes) és apostoli. Egy Eredete és mintaképe az egy Isten egysége a személyek háromságában. Alapítója és feje Jézus Krisztus, aki egy testben állítja helyre az összes népek egységét. Lelke a Szentlélek, aki az összes híveket egyesíti a Krisztusban való közösségben. Ezeken kívül egy a hite, a szentségi élete, …

Hittan érettségi

A keresztség és a bérmálás

A szentségek Krisztus keresztjéből fakadnak. Három csoportba osztjuk őket: a keresztény beavatás szentségei (keresztség, bérmálás, Eucharisztia) ; gyógyulás szentségei (bűnbocsánat, betegek kenete) ; és a közösség és a küldetés szolgálatának szentségei (házasság, egyházi rend). A szentségek a keresztény élet jelentős pillanatit érintik. A szentségek mind az Eucharisztiára, „sajátos céljukra” vannak rendelve (Aquinói Szent Tamás). A …

Hittan érettségi

A hierarchia és a tanítóhivatal fogalma, jelentősége a Katolikus Egyház életében

Az egyház szó jelentése a görög eclesia szóból eredeztethető. Többféle jelentése ismert: gyülekezetet, összehívást, összehívottak közösségét egyaránt jelenti. Véleményem szerint, ha az egyház szót definiálni akarjuk, ezeknek a kifejezéseknek az összessége a megfelelő. A germán nyelvekben, ill. a archaikus magyar nyelvben az egyház szó, maga templomot is jelent (Kirche, Church, ill. néha The Holy Church). …

Hittan érettségi

A házasság szentsége

Az Ószövetségben olvashatjuk, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, megáldotta őket, majd parancsba adta nekik: „Legyetek termékenyek és sokasodjatok”. Mikor megteremtette őket, a házasságban az életnek és a szeretetnek olyan bensőséges közösségére hívta meg őket „hogy többé már nem ketten vannak, hanem csak egy test”. A férfi és a nő házastársi egysége, melyet …

Hittan érettségi

A bűn és következménye Jézus tanításában

Az emberi történelemben jelen van a bűn. E tény teljesen csak az isteni kinyilatkoztatás, s főleg Krisztus, mindenki Megváltója fényénél mutatkozik meg, aki túláradóvá tette a kegyelmet éppen ott, ahol elhatalmasodott a bűn. Az ember története a vétkezés majd bánattal visszatérés Istenhez. Az első bűn történetét az Teremtés könyvében (Genezis) olvasható (Ádám és Éva esznek …

Hittan érettségi

Jézus feltámadásának bizonyíthatósága

A feltámadás Olyan eszkatológikus esemény melyben Isten természetfeletti beavatkozásával (Jézus) újjáteremtett életet kezd. Feltámadás után az ember üdvösség vagy a kárhozat állapotába kerül Ebben az értelemben először Jézus támad fel a halálból Másodikként Mária lesz részese Az utolsó ítéletkor mindenki feltámad A feltámadás szimbóluma a főnixmadár A feltámadás történeti valósága Hitvallásszerű megjegyzések írnak róla Elsősorban …