Eredmény(ek) 58 mutatása
Társadalomismeret érettségi

A fenntartható fejlődés, mint gazdasági, társadalmi, politikai cél. Hazai és nemzetközi együttműködések.

Az ember nemcsak társadalmi lény, hanem természeti lény is: biológia faj, élő organizmus. Része egy olyan egységes ökoszisztémának („lakóhelyrendszernek”), melyben minden élő organizmus interaktív kapcsolatban áll környezetével, és melynek élő és élettelen elemei között energiaáramlás megy végbe. Ezért a globális társadalom jövőjének előrejelzéséhez szükséges, hogy ismeijük természeti környezetünk ökoszisztémáit, és felderítsük, hogy ezek változásai hogyan …

Emelt társadalomismeret érettségi Társadalomismeret érettségi

Az alapvető emberi jogok, a szabadság, az egyenlőség és a jólét jellemzőinek változása

Fogalmak: állampolgárság, szabadságjogok, törvény, ENSZ, demokrácia, állam, társadalom, nemzet, egyenlőség, jólét Az emberi jogokat kinyilatkoztató történelmi dokumentumok (Az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozata, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata.  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (ENSZ). Melyek az alapvető emberi szabadság jogok? Min alapszik a morális igény az emberi jogokra, és miért kell ezt nekünk elfogadni? Milyen …

Társadalomismeret érettségi

Az igazságszolgáltatás folyamata, részvevői

Fogalmak: jogegyenlőség: Az alapvető emberi és állampolgári jogok mindenkit egyenlő mértékben megillető jellege, a törvény előtti egyenlőség joga és az igazságszolgáltatáshoz való egyenlő jog. A jogegyenlőség alkotmányos alapelve tiltja a hátrányos megkülönböztetést a jogi normák megalkotása és alkalmazása során. jogorvoslat: Minden olyan kérelem, amely egy jogszabály alapján hozott döntés megváltoztatására irányul. (Elnevezése szerint a jogszabályok az …

Társadalomismeret érettségi

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogvédelme, a pozitív diszkrimináció kérdésköre

A kisebbségi kérdés egyrészt a szuverenitáshoz, a népek államalkotási szabadságához, másrészt a kisebbségek emberi jogainak biztosításához kapcsolódok. A nemzeti kisebbség elnevezés a nemzetállami gondolat kialakulásával a 19. sz. során terjedt el, a kisebbségben élő etnikai csoportok megkülönböztetésére használták az adott ország területén élő nemzeti többséggel szemben. A soknemzetiségű államokat általában a történelmi változások hozták létre. …

Társadalomismeret érettségi

II. Rákóczi Ferenc

A szabadságharc kirobbanásának voltak politikai és gazdasági okai is. Főként ezeket foglalja össze II.R.F. 1703-as kiáltványa, melyet a külföld számára ír, hogy megmagyarázza, hogy mik vezettek a szabadságharc kitöréséhez. Politikai: A legfőbb ok, az ősi törvények eltörlése. Az 1867-es pozsonyi országgyűlésre utal, ahol eltörölték az Aranybullában leírt jogokat. A szabad ellenállás, a szabad királyválasztás, és …

Társadalomismeret érettségi Történelem érettségi

A Magyar Köztársaság választási rendszere

Választásokra négyévente kerül sor, a kormány és a parlament működése is négy év. A választási rendszer egy kompromisszum eredményeként jött létre. A magyar választási rendszer ún. vegyes választási rendszer. A magyar parlamentben összesen 386 képviselői hely van, azaz a választásokon a 386 mandátum megszerzéséért folyik a harc. A 386 mandátumot két elv és három intézményi …

Társadalomismeret érettségi Történelem érettségi

A magyar alkotmányosság elemei és intézményei a rendszerváltás után

A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai 1. A magyar politikai rendszer elemei: – pártok – érdekszövetségek – egyesületek – társadalmi mozgalmak – állam intézményei Az állam intézményei: parlament, kormány, államfő, alkotmánybíróság, önkormányzatok, bíróság, ügyészség. Ezek az intézmények működésük során közhatalmat gyakorolnak. Mindenkire vagy egy-egy személyre kötelező döntést hozhatnak és e döntéseket az emberek, ill. szervezeteik kötelesek …

Társadalomismeret érettségi

Mutassa be a családtámogatás rendszerét, a családtámogatás körébe tartozó ellátásokat és az egyes ellátások rövid tartalmát.

Családtámogatási ellátások Milyen családtámogatási ellátási formák léteznek? a családi pótlék; a gyermekgondozási támogatás; az anyasági támogatás. Családi pótlék: A gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez az állam havi rendszerességgel járó családi pótlékot nyújt. Gyermekgondozási támogatás: A gyermeket gondozó szülő ellátása, amelynek két formája van: a gyermekgondozási segély; a gyermeknevelési támogatás Anyasági támogatás: Egyszeri pénzbeli juttatás, a szüléshez …

Társadalomismeret érettségi

Ismertesse a krízis fogalmát és fajtáit, megoldási módokat, krízisintervenció szerepét a szociális munkában.

A krízis a görög eredetű szóból eredeztethető, melynek jelentése válság vagy fordulat. Erik Erikson: megkülönböztet fejlődési és akcidentális krízist, az előbbiek hosszabb időszakok, melyek a fejlődéshez szükséges, természetes változásokat jelentik, például a serdülőkori krízis, életközép-krízis, időskori krízis. Az akcidentális krízis esetleges, egy váratlan, hirtelen megjelenő életesemény következtében alakul ki, bármely életszakaszban előfordulhat, ilyen például egy …

Társadalomismeret érettségi

Mutassa be a gyermekek védelmének rendszerét a hatályos gyermekvédelmi törvény alapján. Ismertesse az alap és szakosított ellátási formákat, intézmények szolgáltatásait, igénybevételének módját.

Családtámogatási ellátások: családi pótlék, gyermekgondozási támogatás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, anyasági támogatás valamint: átmeneti járadék, rendszeres szociális járadék, rokkantsági járadék. A gyermek- és ifjúságvédelem azt a tevékenységrendszert, jogszabályrendszert és intézményrendszert jelenti, amelynek célja a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzése és megszüntetése, valamint azoknak a gyermekeknek a helyettesítő védelme és a nevelésükről-gondozásukról történő gondoskodás, …