Eredmény(ek) 238 mutatása
Társadalomismeret érettségi

Az igazságszolgáltatás folyamata, részvevői

Fogalmak: jogegyenlőség: Az alapvető emberi és állampolgári jogok mindenkit egyenlő mértékben megillető jellege, a törvény előtti egyenlőség joga és az igazságszolgáltatáshoz való egyenlő jog. A jogegyenlőség alkotmányos alapelve tiltja a hátrányos megkülönböztetést a jogi normák megalkotása és alkalmazása során. jogorvoslat: Minden olyan kérelem, amely egy jogszabály alapján hozott döntés megváltoztatására irányul. (Elnevezése szerint a jogszabályok az …

Társadalomismeret érettségi

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogvédelme, a pozitív diszkrimináció kérdésköre

A kisebbségi kérdés egyrészt a szuverenitáshoz, a népek államalkotási szabadságához, másrészt a kisebbségek emberi jogainak biztosításához kapcsolódok. A nemzeti kisebbség elnevezés a nemzetállami gondolat kialakulásával a 19. sz. során terjedt el, a kisebbségben élő etnikai csoportok megkülönböztetésére használták az adott ország területén élő nemzeti többséggel szemben. A soknemzetiségű államokat általában a történelmi változások hozták létre. …

Történelem érettségi

A napóleoni háborúk fordulópontjai

A francia forradalom és a napóleoni háborúk A francia forradalom döntő változást hozott Európa történetében. Az új eszmék hatalomra jutása sértette a régi rendszer vezetőinek érdekeit, így a nagy európai hatalmak mind összefogtak Franciaország ellen. A külpolitikai fenyegetettség ellentéteket szított a forradalmárok táborában. Maga a király a háború pártján állt, mivel a forradalmi erők vereségétől …

Történelem érettségi

A görög-római hitvilág.

Görög: Politeizmus: több istenhit A görög vallás a görögség elotti oslakók (termékenység, anyaistennok, tavasz isten tisztelete) valamint az északról 2000-1100 között bevándorolt indoeurópai görög törzsek vallásainak összegyulésébol keletkezett. Kr.e. 1600 után került elotérbe az indo-európai ( akháj) istenfelfogás. Ez a vallás a mükénei paloták hierarchikusan tagolódó társadalmát tükrözi. Olimposzi istenek. Ezek az istenek az Olümposz …

Történelem érettségi

Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzése Magyarországról

Előzmények: fontos politikai változás –> a terv az, hogy Erdélyből kiindulva egyesítsék Magyarországot (XVII. század közepe) II. Rákóczi György fejedelemsége alatt hanyatlás kezdődött Erdélyben a XVIII. században Erdély népessége csökkent, a 15 éves háború és a tatár-, törökbetörések miatt Erdély önálló politikájának vége Zrínyi Miklós katonai és politikai tevékenysége: VII. Zrínyi Miklós a költő, hadvezér …

Biológia érettségi

Környezet- és természetvédelem

Természetvédelem A természetvédelem céltudatos, intézményesített társadalmi tevékenység. Célja a természet élettelen (barlangok, földfelszíni formák, vizek stb.) és élő (egyedek, populációk, életközösségek) értékeinek eszmei és tudományos feltárása és szakszerű megőrzése. A természetvédelem mellett szóló etikai, egészségügyi, kulturális és gazdasági érvek Az élőlényeket természetvédelmi értékeknek tekintjük. Az utóbbi évtized ökológiai kutatásainak egyszerű érvrendszere sokkoló, de igaz: a …

Biológia érettségi

A biodiverzitás, a fajok kihalásának okai

A biológiai sokféleség A biodiverzitás vagy biológiai sokféleség azt jelenti, hogy a genetikai változatosságot, az alkalmazkodási, életben maradási, túlélési esélyt a bioszféra minden szintjén. A diverzitás egy életközösségben a fajgazdaság és az azonos fajokhoz tartozó egyedek előfordulási gyakoriságának kifejezésére szolgál, azaz egyszerre veszi figyelembe a fajok számát és a különböző populációkhoz tartozó egyedek számát. A …

Biológia érettségi

Energiaforrások, energiatakarékosság

Az energia a mindennapi életünk alapszükséglete. Az elkövetkező időszak gazdasági fejlődését jelentősen befolyásolja egy megbízható, biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő energiaforrás. Sajnos napjainkban még nincs ilyen energiafajta. Az energiaforrások típusai A nem megújuló energiaforrások közé tartozik a földgáz, a kőolaj, a szén, az atomenergia és a tőzeg. Ezek olyan természeti erőforrások, melyek nem termelődnek újra, vagy …

Biológia érettségi

Hulladékgazdálkodás

A hulladék A hulladék az ipar, a mezőgazdaság, a szolgáltatás, és a lakosság mindennapi tevékenysége során keletkező olyan anyagok összessége, amelyek a keletkezésük helyén és idejében feleslegesek, hasznavehetetlenek. Azonban máskor és máshol még értékesek, hasznosak lehetnek, ezért lehetnek újrahasznosíthatóak. A hulladék típusai A hulladékok eredetük, összetételük és környezetre gyakorolt hatásuk szerint csoportosíthatók. A kommunális hulladékot …

Biológia érettségi

Víz jelentősége és szennyezése

A bioszférában a víz igen fontos környezeti tényező. Elsősorban azért, mert az élet megjelenésének alapvető feltétele, valamint jelentősen befolyásolja a fajok elterjedését. Minden élőlény egy részét víz alkotja. Víz hatása a növényekre A változó vízállapotú növények vízháztartása nagyban függ a környezet víztartalmától. Az ide tartozó növények kiszáradástűrőek, mert száraz időben kiszáradnak, de nedves időben felélednek. …