Eredmény(ek) 10 mutatása
Irodalom érettségi

A Biblia néhány jellegzetes műfajának bemutatása

Általánosságban a Bibliáról A Biblia szó a görög biblion szóból ered, melynek jelentése: könyvecske (biblia = könyvecskék). A keresztény vallás szent könyve, az európai kultúra egyik alappillére (az antikvitás mellett), a világ legismertebb könyve. Nem egységes alkotás, nagyjából másfél évezred műfajilag eltérő műveit tartalmazza. Kanonizáció: a folyamat, mely során összegyűjtötték, rendszerezték és véglegesítették a szent …

Történelem érettségi

Az ókor és kultúrája (személyek)

Ádám: bibliai férfinév, az első emberpár férfi tagjának neve. A név héber eredetű, az eredeti jelentése: ember Éva: bibliai női név, a bibliai teremtéstörténet szerint az első emberpár nőtagjának neve. Jelentése életet adó, a bibliai magyarázat szerint minden élők anyja. Noé: az Ószövetség alapján Ádám 10. nemzetségbeli utóda, egy istenfélő ember egy istentelen korban. Az …

Emelt történelem érettségi

A reformáció és a katolikus megújulás (egyetemes és magyar történelem)

Előzmények: A reformáció a XVI. században, Európában kibontakozó eszmei és vallási mozgalom. A pápa avignoni fogságát (1309-1377) követően a 2. egyházszakadás tovább csökkentette az egyház tekintélyét, ezt a konstanzi zsinat (1414-1418) állította helyre. Ekkor már megjelentek a reformátorok előfutárai: – John Wycliffe (1324-1384) angol teológus – Husz János (1369-1415) cseh igehirdető Hirdették: – a Szentíráshoz …

Történelem érettségi

Az ókor és kultúrája

Ókor: Kr.e 3000-től (az írás és az első államok kialakulása) Kr.u. 476-ig (a Ny.-római birodalom bukása) tartott. Az első ismert írásos emlékek a valószínűleg legrégibb írásformával, az ékírással készültek i. e. 3500 körül. Ezt tekintjük az őskor végének és az ókor kezdetének. Az ókor végének (és a középkor elejének) meghatározása nem egyértelmű, legtöbb történelemtudós a …

Hittan érettségi

Jézus feltámadásának bizonyíthatósága

A feltámadás Olyan eszkatológikus esemény melyben Isten természetfeletti beavatkozásával (Jézus) újjáteremtett életet kezd. Feltámadás után az ember üdvösség vagy a kárhozat állapotába kerül Ebben az értelemben először Jézus támad fel a halálból Másodikként Mária lesz részese Az utolsó ítéletkor mindenki feltámad A feltámadás szimbóluma a főnixmadár A feltámadás történeti valósága Hitvallásszerű megjegyzések írnak róla Elsősorban …

Hittan érettségi

Szent István és az Árpád-házi szentek Jézus evangéliumának szolgálatában

A honfoglalással a Kárpát-medencében letelepült magyarok kalandozó hadjáratokat indítottak Nyugat-Európába, ami elmérgesítette hazánk, s a nyugati népek viszonyát. Az Augsburgi vereséget (955) követően azonban hazánk fejedelmei belátták: népünk nem maradhat meg másként Európa közepén, csak, ha felveszi a kereszténységet. A kereszténység bizánci formájával már a IX. században találkoztak őseink. 948-ban Bulcsú vezér, 952-ben pedig az …

Hittan érettségi

Jeremiás, az Úr szenvedő prófétája

Kifejtés kiválasztás: már anyja méhében- elve elrendelt papi család_ sokat tudunk róla olvasmányos történelmi háttér Asszíria megsemmisül: Babiloni Birodalom Jeremiás működése Babilon fenyegetést jelent Júdának nem veszik komolyan: Kr.e. 598-ban megtámadják a királyok szembeszállnak: Kr.e. 587-totális katasztrófa- pusztulás Jeremiás új arca-reálisan látja a helyzetet figyelmeztet: ne szálljanak szembe szembeszáll a politikai erőkkel érzékeny, szenvedő ember …

Hittan érettségi

Jónás könyve

Jónás kispróféta, de a könyv műfaja szemléltető tanítás, inkább bölcsességi irodalom, ami a kánonban szerepel. Volt egy Jónás nevű próféta, de nem ő. Kr.e. 300 körül, szerzője felhasználja a próféta nevét, de ismeretlen. Az elbeszélés sarokpontjai: Ninive: „a bűnös” város, ekkor már nem létezett, de zsidóknál megmaradt a gyűlölet az asszírok miatt. Tanítása: Isten akarata …

Hittan érettségi

Ezekiel próféta vigasztalása és a babiloni fogság

Bevezetés   Ezekiel a négy nagy író próféta egyike. Babiloni fogság: Kr.e. 587-től, a megtisztító vihar Júda számára. Júda nem önálló állam, Jeremiás kezdettől fogva Babilonban van, nagy vallási megújulást hozott, ami Krisztus koráig tartott. (Júda és Babilon két összecsapása 597 és 587). Kifejtés Ezekiel jeruzsálemi előkelő pap, ennek megfelelően a meghívása egy teofánia-vihar, négy …

Hittan érettségi

A bűnbeesés a Bibliában

A bűnbeesés a Bibliában a Teremtés könyvének (Genezis) harmadik fejezetében található. Szerves folytatása a teremtéstörténetnek, különösen a másodiknak, mely elbeszéli részletesen az ember teremtését. Először Isten a férfit teremtette, de látta, hogy nem jó neki egyedül, ezért oldalbordájából megteremtette a nőt. Az egész világot nekik adta, s az Édenkertbe helyezte őket. Az Éden kertjében az …