Emelt történelem érettségi

A reformáció és a katolikus megújulás (egyetemes és magyar történelem)

Előzmények:

A reformáció a XVI. században, Európában kibontakozó eszmei és vallási mozgalom.

A pápa avignoni fogságát (1309-1377) követően a 2. egyházszakadás tovább csökkentette az egyház tekintélyét, ezt a konstanzi zsinat (1414-1418) állította helyre.

Ekkor már megjelentek a reformátorok előfutárai: – John Wycliffe (1324-1384) angol teológus

– Husz János (1369-1415) cseh igehirdető

Hirdették: – a Szentíráshoz való visszatérést

– az anyanyelvű igehirdetést

– a Biblia nemzeti nyelvre fordítását

Huszt tanaiért máglyán elégették eretnekségért.

Előzmények köz tartozik az is, hogy X. Leó pápa a római Szent Péter bazilikát búcsúcédulák árusításával finanszírozta.

A reformáció:

Kezdete: Luther Márton 95 pontjának közzététele (1517. okt. 31.)

Lutheri (evangélikus, ágostai) teológia alapja:

– Az emberek kizárólag csak Isten kegyelméből, a hit és Krisztus által üdvözülhetnek

– A hit egyetlen forrása a Biblia nemzeti nyelvre fordítás szükségessége

– Mivel a Bibliában nem szerepel, így nem ismeri el a pápa főségét, a szentek tiszteletét, a szentségek nagy részét.

– Elvetette az egyházi hierarchiát, támogatta a szekularizációt, mivel az egyház nem halmozhat fel földi javakat.

Tanok terjesztését elősegítette a nyomtatás megjelenése: Gutenberg XV. század

V. Károly császár 1521. évi wormsi gyűlésen birodalmi átokkal sújtotta Luthert, mert féltette birodalmát. Bölcs Frigyes szász választófejedelem nyújtott menedéket neki, Luthert lefordította németre a Bibliát Wartburg várában.

A fegyveres konfliktust 1555-ben az augsburgi vallásbéke zárta le, ez egy megegyezés volt a katolikusok és a lutheránusok között. (,,Akié a föld azé a vallás”)-elv

Új reformációs irányzatok megjelenése:

– Münzer Tamás vezette anabaptisták (újrakeresztelők) – szerinte a keresztséget csak a hitéről dönteni képes felnőtt veheti fel. Gazdasági-társadalmi egyenlőséget hirdettek, így a mozgalom véres parasztháborúba torkollott (1524-1525)

– Svájcban Kálvin János (református, helvét) teológiája volt meghatározó.

1536-os fő műve: a keresztény vallás tanításaebben fejtette ki a predesztinációt (eleve elrendelés), mely szerint Isten egy emberről már születésekor eldönti, hogy üdvözül-e, vagy elkárhozik.

Kálvin intézkedései, tanai:

Elvetette az egyházi hierarchiát

A vallási közösségét a városi önkormányzat mintájára szervezte meg

Bevezette a presbiteri intézményt, így a világiak is közreműködhettek az egyházközösségek vezetésében.

Tiszta erkölcs és szorgos polgárság az ideál, gazdasági tevékenységek, antik zsarnokölés gondolatának felelevenítése.

Szekularizáció érvényre juttatása.

– Szervét Mihály tanításai:

Antitrinitáriusok (Erdélyben unitáriusok)

Tagadták Krisztus isteni természetét és a Szentlélek létezését.

Az üldözés miatt szűk területen, Erdélyben és Lengyelországban tudott működni

– Anglikán egyház:

VIII. Henrik uralkodása alatt jött létre

Oka: a pápa nem engedélyezte válását, így 1534-ben az angol egyház elszakad a pápától, feje az angol király lett.

Törvénybe iktatta a nemzeti nyelvű liturgiát, valamint hogy az anglikán egyház feje házasodhat.

Megmaradt a püspöki szervezet, de a főpapi esküt a királynak tették.

A legfőbb hitelveket I. Erzsébet uralkodása alatt alakították ki, ez sok kérdésben a kálvini reformációhoz közelít.

Ellenreformáció – katolikus megújulás

III. Pál pápa nevéhez fűződik a katolikus egyház belső megújulása, aki 1542-ben újraélesztette az inkvizíciót, majd összehívta a tridenti zsinatot (1545-1563)

A katolikus egyház hittételei, dogmái nem változhattak, de erkölcseiben megújította a papságot.

– megszüntették a búcsúcédulákat

– nem lehet halmozni az egyházi hivatalokat, betiltották a szimóniát

Intézkedések:

– Orvosolták a problémákat, újragondolták az apostoli hagyományokat, és az egyházi tradíciókat.

– Kinyilvánították, hogy az ember nem eredendően bűnös, a papság elsődleges feladata lett a hívek lelki gondozása.

– Papnevelő intézeteket alapítottak, ahol a papokat készítették fel hivatásukra.

– Megmaradt a pápa egyházfősége, a szerzetessége, a szentségek és szentek tisztelete.

– 1559-ben kiadták a tiltott könyvek listáját, az Indexet.

Loyolai Szent Ignác jezsuita rendet alapított (1540), hívek oktatása mellett az újvilági térítésben vett részt.

A katolikus megújulás visszafogta a reformáció terjedését, a katolikus tanok ismét terjedni kezdtek.

A reformáció és a rekatolizáció Magyarországon

A mohácsi vész utáni állapotok elősegítették a reformáció terjedését.

Megbénult az állami és egyházi hatalom.

Egyre több fiatal tanult Wittenbergben, és hozta Magyarországra a lutheránus elveket.

A lutheri irányzat elsősorban a német lakosságú szabadkirályi és szász városokban jelent meg.

1530-as évek végén terjedtek el Kálvin tanításai a mezővárosokban, falvakban és végvári katonák között.

1560-as évekre megalakultak az egyházkerületeik, élükön püspökkel.

Legkiemelkedőbb hitvitázó Méliusz Juhász Péter református püspök volt.

A magyarországi reformáció kiemelkedő alakja Károli Gáspár, aki 1590-ben a teljes Bibliát lefordította magyarra.

 

Erdély:

– vallási sokszínűség jellemezte

– szászok: evangélikusok

– magyarok: kálvinisták vagy unitáriusok

– székelyek: katolikusok

– románok: görögkeletiek

Az 1568-as tordai országgyűlésen a katolikus mellett bevett vallás lett a három protestáns felekezet, az evangélikus, a református és az unitárius. Megtűrték a görögkeletit is.

Az ellenreformáció:

XVI. század közepén indult meg.

Valódi áttörést Pázmány Péter (1570-1637) esztergomi érsek érte el.

Pázmány a katolikus nevelést tartotta a legfontosabbnak, egyetemet alapított Nagyszombatban (1635).

Az arisztokráciánál kezdte a térítést.

A habsburg udvarral szembeni ellenállás jelképévé is vált a reformáció, de a katolikus ellenreformációnak köszönhetően a vallási kettősség Magyarország történelmében mindvégig meghatározó maradt.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük