Eredmény(ek) 89 mutatása
Nyelvtan érettségi

Kulturált vita

Vita  Disputa Életünkhöz tartozik, mindenhol előfordul Egy témán belül, két ember különböző véleményt képvisel Bármiről lehet Nyilvános vita: időszerű, közérdekű kérdések Parlamenti, politikai, közéleti, szakmai, családi Célja Problémamegoldás Sikeres: felek megegyeznek de ha még sincs ez meg, akkor sem sikertelen Hogyan vitázunk? Fontos: Becsület, őszinteség Személyekről nem lehet + kerülni kell a személyeskedést Fontos: …

Nyelvtan érettségi

Az internetes szövegek jellemzői és a forrás

A szöveg Van időnk elkészítésére  ezért elegánsabb, megformáltabb mint a beszéd Lehetnek folyamatos és nem folyamatos szövegek Az írott-beszélt szövegek XXI. század hozta létre Ez teremtette az internetes szövegeket Technikai eszköz szükséges hozzájuk Mindkét szövegtípus jellemzői felfedezhetőek benne Laza, hiányos, inkább beszédhez hasonlít, írott forma ellenére Megjelenek az emotikonok, speciális betűk és írásjelek A …

Nyelvtan érettségi

A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszköze

A tömegkommunikáció: széles befogadórétegnek szóló, egyirányú és közvetett kommunikációs forma . Cél: hogy minél több információt minél szélesebb réteghez lehessen eljuttatni. Médiaműfajok: médium (egyes szám), média (többes szám) ~ tömegközlési és tájékoztatási eszközök Sajtóműfajok: a sajtó a legöregebb médiaműfaj Rendszerezés: megjelenés rendszeressége (havonta, naponta stb.) megjelenés, terjesztés helye (országos, határon túli, regionális stb.) tartalmuk (politikai-közéleti, szórakoztató, vegyes) célzott …

Nyelvtan érettségi

Médiaműfajok

A sajtótermék A sajtótermék olyan kommunikációs eszköz, amely információközlés közben eleget tesz három követelménynek: publicitás (nagyobb nyilvánosság); perioditás (szabályos időszakonkénti ismétlődés); aktualitás (időszerű információk továbbítása). A sajtótermékek típusai A sajtótermékeknek számos típusát különíthetjük el. A megjelenés rendszeressége szerint vannak napilapok, hetilapok, kéthetente, havonta vagy rendszertelenül megjelenő újságok. Rendszerezhetjük a sajtótermékeket a megjelenés, terjesztés helye, köre szerint is: országos, helyi, regionális, …

Nyelvtan érettségi

A szöveg szerkezete és jelentése

Szöveg: a nyelv szerkezetének legmagasabb szintje, kommunikatív tartalmú, megszerkesztett, lezárt egység A szöveg típusai írásbeli: választékosabb, rendezett és szerkesztett, helyesírási rendszer hivatalos / publicisztikai / magánjellegű / szépirodalmi / ismeretterjesztő szöveg szóbeli: kötetlenebb, nonverbális jelek is, lehet alkalmi (retorikai) jellegű: társalgás / szónoklat / előadás / vita / felelet A szöveg szerkezete: 1. Mikro egységek: szabadmondat: …

Nyelvtan érettségi

Az egyszerű mondat

A mondat a szöveg egysége, viszonylag önálló, kerek egész. A mondat építőelemei a szavak, melyek bizonyos nyelvtani kapcsolatban állnak egymással, és szószerkezeteket, szintagmákat alkotnak. 1. A mondat szerkezet szerint lehet: Egyszerű mondat Az egyszerű mondat egy tagmondatból áll. Fajtái: a) Tőmondat: csak alanyból és állítmányból áll. Pl.: Ádám iszik. b) Bővített mondat: az alanyon és állítmányon kívül más mondatrészt /szintagmát/ is tartalmaz. Pl.: …

Nyelvtan érettségi

A magyar nyelv szófaji rendszere

 I. Ige II. Névszók Tulajdonképpeni névszók 1. a) főnév: köznév tulajdon név:  személynév, állatnév, márkanév, intézmény, cím , földrajzi név b) főnévi igenév 2. a) melléknév b) melléknévi igenevek: folyamatos igenév, befejezett igenév, beálló igenév 3. Számnév: határozatlan számnév, határozott számnév: tőszámnév, törtszámnév, sorszámnév A tulajdonképpeni névszókat helyettesítő szók 4. névmások: a) főnévi névmás: személyes névmás, …

Nyelvtan érettségi

Hangtan

  Hangtan a nyelvészet azon szakterületeinek összefoglaló elnevezése, amelyek az emberi nyelv hangzó megjelenésének tanulmányozásával foglalkoznak. két, egymással szoros összefüggésben lévő fő ága a fonetika és a fonológia A nyelvtanok általában egyetlen fejezetben tárgyalják őket. Több nyelvben nem is létezik összefoglaló elnevezés a két területre, hanem csak a fonetika és a fonológia szó jelentései Fonetika A fonetika a beszédhangokat egymástól függetlenül, azok akusztikai megjelenését, képzését, sajátosságait …

Nyelvtan érettségi

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes használatuk a mondatok felépítésében (állítmány, alany, tárgy, határozó, jelző)

Mondat fogalma: A mondatok beszédünk legkisebb egységei. A mondat jelentése nemcsak a mondatot alkotó szavak jelentésétől, hanem a szövegkörnyezettől is függ. Szintagmákból épül fel (szintagma  Szószerkezet, két alapszófajú szó kapcsolata.) Két fajtája van Alárendelő Mellérendelő Mondatrész: szófaji és alaki sajátosságok alapján állítmány alany tárgy határozó jelző Állítmány Fogalma: A mondat állítmánya szorosan kapcsolódik a mondat alanyához: megmutatja, hogy …

Nyelvtan érettségi

A határon túli magyar nyelvűség

A kisebbség fogalma  A nem anyanyelvi területen élő népcsoportokat hívjuk kisebbségnek. Nemzetiségi, nyelvi és vallási kisebbségekről szoktunk beszélni. A kisebbségek kulturális autonómiára törekednek (kultúrájuk, művészetük, vallásuk szabad, anyanyelven való gyakorlása; anyanyelvi oktatás az óvodában, iskolában, esetleg egyetemen; az anyanyelv használatának joga a közéletben, anyanyelvi névhasználathoz való jog, anyanyelvi tömegtájékoztatás stb.).  A magyar anyanyelvűek 1/3-a Magyarországon …