Eredmény(ek) 67 mutatása
Nyelvtan érettségi

Gyakorlati szövegtípusok

Vitaindító Egy vitatott probléma ismertetése. Azokat a kérdéseket fogalmazza meg, melyekre a vita során választ szeretnénk kapni. A feladat nem az, hogy kiálljunk valamelyik oldal mellett, vagy az, hogy megoldjuk a felvetődött problémát, hanem az, hogy felvetéseinkkel elindítsuk a gondolkodást. Felépítése: utalunk a kommunikációs helyzetre; vázoljuk a problémát – szólhatunk arról is, miért aktuális éppen …

Nyelvtan érettségi

Az érvelő-meggyőző szöveg felépítése

A retorika: a beszéd művészete (Arisztotelész). Feladata, hogy meggyőzésre alkalmas legyen, így minden elemző-meggyőző szövegtípus alapja. Tárgya lehet minden olyan ügy, amelynek javára a szónok meg akarja nyerni a közönségét. Az érvelő szöveg célja: elgondolkodtatja, egy állítás igazságáról meg akarja győzni az olvasót vagy hallgatót A szónoki beszéd felépítése BEVEZETÉS a hallgató jóindulatának megnyerése felkelteni a …

Nyelvtan érettségi

Az összefoglalás funkciója és típusai

Egy szöveg összefoglalására a következő esetekben lehet szükség: szöveget szerkesztünk, írunk valamely témában egy meglévő szöveg (tanulmány, újságcikk, használati utasítás, tankönyvi lecke stb.) magunk számára való áttekintésére, megértésére, emlékeztetésre) A szövegalkotás folyamán összefoglalást 4 esetben készíthetünk: a szöveg megírása előtt önmagunknak, ez segíti a szöveg megírását a szöveg bevezetésében, így a hallgatókat, olvasókat tájékoztatjuk a …

Nyelvtan érettségi

HANGALAK ÉS JELENTÉS VISZONYA

A nyelvi jelek alapvetően mesterséges szimbolikus jelek. SZÓ = HANGALAK (H) + JELENTÉS (J) A nyelvi jel teste és jelentése közötti kapcsolat az emberek megegyezésén alapul. Ez alól kivételek a hangutánzó és hangulatfestő szavak, itt a hangzás tükrözi a szó jelentését. (pl. csörren, liheg, cikázik) A szavak esetében a jel érzékszervekkel felfogható, teste a szó …

Nyelvtan érettségi

Az érvek fajtái, az érvelés módszerei, eszközei

Érv: olyan kijelentés, amellyel egy állítást akarunk elfogadtatni egy vitában. Legalább két részből áll: a tételből és az alátámasztásból. Érvfajták: Definícióból levezetett érv pl.: A hal kopoltyúval lélegző élőlény. A szárazföldön tehát elpusztul. Ok-okozati összefüggésből származó érv Ezzel megtudjuk, hogy milyen ok vezetett el az érvben szereplő következményhez. pl.: Azért nem írtam leckét, mert beteg …

Nyelvtan érettségi

A képszersűég stíluseszközei és hatása: képek, képrendszerek felismerése

KÉPSZERŰSÉG = a közlés képfelidéző és érzelemkifejező ereje A szemléletesség legfőbb elemei a szóképek (trópusok) = egy fogalom, illetve jelenség nevének átvitele egy másik fogalomra, jelenségre a köztük fennálló valamilyen kapcsolat alapján. = Két fogalmat, jelenséget összehasonlítunk, köztük összefüggést létesítünk azzal a céllal, hogy az egyiket a másikkal szemléltessük.  HASONLAT Egy dolgot érzékletesebbé tesz …

Nyelvtan érettségi

Az információs forradalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre

Bevezetés jelenleg az újabb magyar kor nyelvtörténeti korszakában van a nyelvtörténet 20-21. sz. rohamos technikai fejlődése: informatika hatása a nyelvre, nyelvromlás   Írásbeli és szóbeli szövegek jellemzői, típusai Szóbeli szövegek kevesebb igényesség laza mondatkapcsolatok szabálytalan szövegszerkesztés pongyolább mondatok gyakrabban szükséges az ismétlés és visszautalás azonnal látjuk, halljuk a hallgatók visszajelzéseit nem nyelvi jelek kísérik (gesztusok, …

Nyelvtan érettségi

A kommunikációs zavar, manipuláció, elvárás, megfelelés

I. Bevezető  A kommunikáció információcserét, információ átadását jelenti valamely jelrendszer szándékos és kölcsönös felhasználása által. A kommunikáció megvalósulásához ún. tényezőkre van szükség. Ezek: feladó (adó): befogadó (vevő, címzett):  üzenet, kód, kódolás, dekódolás, csatorna, közös előismeretek,  beszédhelyzet. II.    A kommunikációs zavar Eredményes a közlésfolyamat akkor, ha az üzenet elér a vevőhöz, és ő azt úgy értelmezi, ami az adó eredeti közölnivalója, szándéka volt. Az eredményesség érdekében az üzenetnek: pontosnak, nyelvileg jól megformáltnak és  egyértelműnek kell lennie. A …

Nyelvtan érettségi

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük a mondatban

Mondat fogalma A mondatok beszédünk legkisebb egységei. A mondat jelentése nemcsak a mondatot alkotó szavak jelentésétől, hanem a szövegkörnyezettől is függ. Szintagmákból épül fel (szintagma  Szószerkezet, két alapszófajú szó kapcsolata.) Két fajtája van Alárendelő Mellérendelő Mondatrész: szófaji és alaki sajátosságok alapján Állítmány Alany Tárgy Határozó Jelző Állítmány Fogalma: A mondat állítmánya szorosan kapcsolódik a …

Nyelvtan érettségi

A továbbtanuláshoz, illetve a munka világához szükséges szövegtípusok

Szöveg fogalma A szöveg a nyelvi szintek legmagasabb fokán áll. Formailag és tartalmilag is összefüggő, lezárt, egész megnyilatkozás. Terjedelme: egyetlen szó is lehet, de több ezer oldal is. Önéletrajz + motivációs levél Önéletrajz Valamilyen pályázati anyag mellékleteként írjuk Fajtái Modern Hagyományos Szakmai Motivációs levél Önéletrajzhoz csatolt, személyes hangú kísérőlevél Felépítés Megszólítás Pályázat céljának megfogalmazása Indoklásként …