Eredmény(ek) 62 mutatása
Nyelvtan érettségi

A képszersűég stíluseszközei és hatása: képek, képrendszerek felismerése

KÉPSZERŰSÉG = a közlés képfelidéző és érzelemkifejező ereje A szemléletesség legfőbb elemei a szóképek (trópusok) = egy fogalom, illetve jelenség nevének átvitele egy másik fogalomra, jelenségre a köztük fennálló valamilyen kapcsolat alapján. = Két fogalmat, jelenséget összehasonlítunk, köztük összefüggést létesítünk azzal a céllal, hogy az egyiket a másikkal szemléltessük.  HASONLAT Egy dolgot érzékletesebbé tesz …

Nyelvtan érettségi

Az információs forradalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre

Bevezetés jelenleg az újabb magyar kor nyelvtörténeti korszakában van a nyelvtörténet 20-21. sz. rohamos technikai fejlődése: informatika hatása a nyelvre, nyelvromlás   Írásbeli és szóbeli szövegek jellemzői, típusai Szóbeli szövegek kevesebb igényesség laza mondatkapcsolatok szabálytalan szövegszerkesztés pongyolább mondatok gyakrabban szükséges az ismétlés és visszautalás azonnal látjuk, halljuk a hallgatók visszajelzéseit nem nyelvi jelek kísérik (gesztusok, …

Nyelvtan érettségi

A kommunikációs zavar, manipuláció, elvárás, megfelelés

I. Bevezető  A kommunikáció információcserét, információ átadását jelenti valamely jelrendszer szándékos és kölcsönös felhasználása által. A kommunikáció megvalósulásához ún. tényezőkre van szükség. Ezek: feladó (adó): befogadó (vevő, címzett):  üzenet, kód, kódolás, dekódolás, csatorna, közös előismeretek,  beszédhelyzet. II.    A kommunikációs zavar Eredményes a közlésfolyamat akkor, ha az üzenet elér a vevőhöz, és ő azt úgy értelmezi, ami az adó eredeti közölnivalója, szándéka volt. Az eredményesség érdekében az üzenetnek: pontosnak, nyelvileg jól megformáltnak és  egyértelműnek kell lennie. A …

Nyelvtan érettségi

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük a mondatban

Mondat fogalma A mondatok beszédünk legkisebb egységei. A mondat jelentése nemcsak a mondatot alkotó szavak jelentésétől, hanem a szövegkörnyezettől is függ. Szintagmákból épül fel (szintagma  Szószerkezet, két alapszófajú szó kapcsolata.) Két fajtája van Alárendelő Mellérendelő Mondatrész: szófaji és alaki sajátosságok alapján Állítmány Alany Tárgy Határozó Jelző Állítmány Fogalma: A mondat állítmánya szorosan kapcsolódik a …

Nyelvtan érettségi

A továbbtanuláshoz, illetve a munka világához szükséges szövegtípusok

Szöveg fogalma A szöveg a nyelvi szintek legmagasabb fokán áll. Formailag és tartalmilag is összefüggő, lezárt, egész megnyilatkozás. Terjedelme: egyetlen szó is lehet, de több ezer oldal is. Önéletrajz + motivációs levél Önéletrajz Valamilyen pályázati anyag mellékleteként írjuk Fajtái Modern Hagyományos Szakmai Motivációs levél Önéletrajzhoz csatolt, személyes hangú kísérőlevél Felépítés Megszólítás Pályázat céljának megfogalmazása Indoklásként …

Nyelvtan érettségi

Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók

A napjainkban használt szófaji osztályozásban négy szempontot szoktak figyelembe venni A szófajba sorolás szempontjai: a szavak szótári jelentését a szavak alaki sajátosságát-az adott szóhoz kapcsolható-e hozzá toldalék pl.: olvas -> ni/ás ne -> nem tudunk kapcsolni mondatbeli szerepük alapján alany, állítmány, tárgy, határozói vagy jelzői szerep kapcsolható-e hozzájuk bővítmény Pl.: István szeret könyvet olvasni. Az …

Nyelvtan érettségi

Az elektronikus média hagyományos (rádió, televízió) és új közlésmódjai (pl. honlap, blog, internet), az új közlésmódok társadalmi hatása

Média fogalma Szűk értelemben: A sajtó, a rádió, a televízió és a világháló kifejezési formáiban létrejött nyilvános fórumok összessége. Tág értelemben: Az információ rögzítésére és közvetítésére használt eszközök rendszere. A sajtó, a rádió, a tv és a világháló mellett a média világához sorolható: CD, DVD- és videórendszerek, az okostelefonok, notebookok, tabletek világa, az ezeken futó …

Nyelvtan érettségi

Szavak csoportosítása hangalak és jelentés alapján

Bevezetés Fogalmak A jel érzékszerveinkkel felfogható (látható, hallható, tapintható) jelenség, amely egy másik,(tehát önmagán túli) jelenségre utal. Jeltípusok csoportosítása Természetes jelek (valamilyen természetes összefüggés van a jel és a jelölt között.) Ikon: a jel hasonlóság alapján utal a jelöltre pl. fénykép Index: a jel és a jelölt között összefüggés van (rész-egész, ok-okozat) nem hasonlóságra épít, …

Nyelvtan érettségi

Szóképek és alakzatok

Bevezetés Stílusréteg fogalma A társadalmi érintkezés meghatározott területén tipikusan alkalmazott nyelvi eszközök rendszere és ezek használatának szabályai. Stílusrétegek fajtái (írott és beszélt nyelvi stílusok) Írott nyelvi stílusok: a tudományos stílus, a publicisztikai stílus, a hivatalos stílus és a szépirodalmi stílus. Beszélt nyelvi stílusok: a társalgási stílus és a szónoki stílus. Szépirodalmi stílus jellemzői Legválasztékosabb nyelvi …

Nyelvtan érettségi

Egynyelvű szótárak használata

Szótárak: Szócikkek, nyelvészeti segédeszközök, valamilyen szempont szerinti rendszerezése. Célja: gyakorlati (a két- vagy többnyelvű szótárak) és tudományos (egynyelvű). A szótárazás nem új keletű dolog, a kódexek korában már készítettek:. glosszákat– ezek voltak az első szójegyzékek, melyek lehettek: -interlineárisak – tehát két sor közé írták és -marginális – a lap szélire jegyezték fel a szavakat. A …