Eredmény(ek) 67 mutatása
Nyelvtan érettségi

Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók

A napjainkban használt szófaji osztályozásban négy szempontot szoktak figyelembe venni A szófajba sorolás szempontjai: a szavak szótári jelentését a szavak alaki sajátosságát-az adott szóhoz kapcsolható-e hozzá toldalék pl.: olvas -> ni/ás ne -> nem tudunk kapcsolni mondatbeli szerepük alapján alany, állítmány, tárgy, határozói vagy jelzői szerep kapcsolható-e hozzájuk bővítmény Pl.: István szeret könyvet olvasni. Az …

Nyelvtan érettségi

Az elektronikus média hagyományos (rádió, televízió) és új közlésmódjai (pl. honlap, blog, internet), az új közlésmódok társadalmi hatása

Média fogalma Szűk értelemben: A sajtó, a rádió, a televízió és a világháló kifejezési formáiban létrejött nyilvános fórumok összessége. Tág értelemben: Az információ rögzítésére és közvetítésére használt eszközök rendszere. A sajtó, a rádió, a tv és a világháló mellett a média világához sorolható: CD, DVD- és videórendszerek, az okostelefonok, notebookok, tabletek világa, az ezeken futó …

Nyelvtan érettségi

Szavak csoportosítása hangalak és jelentés alapján

Bevezetés Fogalmak A jel érzékszerveinkkel felfogható (látható, hallható, tapintható) jelenség, amely egy másik,(tehát önmagán túli) jelenségre utal. Jeltípusok csoportosítása Természetes jelek (valamilyen természetes összefüggés van a jel és a jelölt között.) Ikon: a jel hasonlóság alapján utal a jelöltre pl. fénykép Index: a jel és a jelölt között összefüggés van (rész-egész, ok-okozat) nem hasonlóságra épít, …

Nyelvtan érettségi

Szóképek és alakzatok

Bevezetés Stílusréteg fogalma A társadalmi érintkezés meghatározott területén tipikusan alkalmazott nyelvi eszközök rendszere és ezek használatának szabályai. Stílusrétegek fajtái (írott és beszélt nyelvi stílusok) Írott nyelvi stílusok: a tudományos stílus, a publicisztikai stílus, a hivatalos stílus és a szépirodalmi stílus. Beszélt nyelvi stílusok: a társalgási stílus és a szónoki stílus. Szépirodalmi stílus jellemzői Legválasztékosabb nyelvi …

Nyelvtan érettségi

Egynyelvű szótárak használata

Szótárak: Szócikkek, nyelvészeti segédeszközök, valamilyen szempont szerinti rendszerezése. Célja: gyakorlati (a két- vagy többnyelvű szótárak) és tudományos (egynyelvű). A szótárazás nem új keletű dolog, a kódexek korában már készítettek:. glosszákat– ezek voltak az első szójegyzékek, melyek lehettek: -interlineárisak – tehát két sor közé írták és -marginális – a lap szélire jegyezték fel a szavakat. A …

Nyelvtan érettségi

A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi és képi kifejezési formái

A tömegkommunikáció szervezett, intézményes formában működtetett társadalmi közlésfolyamat, melynek során valamilyen technikai eszköz (médium) közvetítésével nagyszámú befogadó részére ugyanazt az üzenetet egyidejűleg lehet átadni. Egyirányú és közvetett kommunikációs forma, melyet javarészt szakemberek irányítanak. Az üzenetet a befogadók (célközönség) az újságíróktól / műsorkészítőktől kapják. A tömegkommunikációban megjelenő üzenetek válogatottak és szerkesztettek (ezért a manipuláció lehetőségét magukban …

Nyelvtan érettségi Történelem érettségi

Nyelvünk helyzete a határon túl

  1. A magyarság száma A világon napjainkban kb. 14 millió magyar anyanyelvű ember él. Ez a szám folyamatosan változik, sajnos csökkenő tendenciát mutat. A többség a Kárpát-medence területén él. A magyar nyelv a közepes elterjedtségű nyelvek közé tartozik. 2. A határon túli magyar anyanyelvűek csoportjai a) Atörténelmi kisebbség csoportjába azok tartoznak, akik a történelmi Magyarországtól …

Nyelvtan érettségi

A képszerűség stíluseszközei és hatása: képek, képrendszerek felismerése

KÉPSZERŰSÉG = a közlés képfelidéző és érzelemkifejező ereje A szemléletesség legfőbb elemei a szóképek (trópusok) = egy fogalom, illetve jelenség nevének átvitele egy másik fogalomra, jelenségre a köztük fennálló valamilyen kapcsolat alapján. = Két fogalmat, jelenséget összehasonlítunk, köztük összefüggést létesítünk azzal a céllal, hogy az egyiket a másikkal szemléltessük.  HASONLAT Egy dolgot érzékletesebbé tesz …

Nyelvtan érettségi

Stílusirányzatok, stíluskorszakok

–  Irodalmi korszakok= stíluskorszakok –  Közös stilisztikai sajátosságok (STÍLUSJEGYEK) több alkotót kötnek össze –  Egy-egy új stílusirányzatot történelmi, társadalmi, gondolkodásbeli változás indít el Főbb stíluskorszakok a magyar irodalomban 1.      Középkor: –  ideje: első szövegemléktől – XVI. sz. –  jellemzők:  – latin nyelvi hatás                               – ősi beszélt magyar                               – népköltészet                               – tömörség (Halotti beszéd)                               – alliteráció (Ómagyar Máris …

Nyelvtan érettségi

A köznyelvi és a hivatalos stílus összehasonlítása

Mi a stílusréteg? Stílusréteg:    a társadalmi érintkezés meghatározott területén jellemzően használt nyelvi kifejezőeszközök rendszere, illetve az ezek használatának szabályai. A nyelvi stílust a választott nyelvi elemek és elrendezésük határozza meg. A hivatalos stílust hivatalos helyeken, hivatalos ügyeink intézése során használjuk. Pl. rendőrségen, bankban, postán stb. Melyek a főbb stílusrétegek? Irodalmi és köznyelvünkben a következő főbb stílusrétegeket …