Eredmény(ek) 71 mutatása
Nyelvtan érettségi

Az információs forradalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre

Bevezetés jelenleg az újabb magyar kor nyelvtörténeti korszakában van a nyelvtörténet 20-21. sz. rohamos technikai fejlődése: informatika hatása a nyelvre, nyelvromlás   Írásbeli és szóbeli szövegek jellemzői, típusai Szóbeli szövegek kevesebb igényesség laza mondatkapcsolatok szabálytalan szövegszerkesztés pongyolább mondatok gyakrabban szükséges az ismétlés és visszautalás azonnal látjuk, halljuk a hallgatók visszajelzéseit nem nyelvi jelek kísérik (gesztusok, …

Nyelvtan érettségi

A kommunikációs zavar, manipuláció, elvárás, megfelelés

I. Bevezető  A kommunikáció információcserét, információ átadását jelenti valamely jelrendszer szándékos és kölcsönös felhasználása által. A kommunikáció megvalósulásához ún. tényezőkre van szükség. Ezek: feladó (adó): befogadó (vevő, címzett):  üzenet, kód, kódolás, dekódolás, csatorna, közös előismeretek,  beszédhelyzet. II.    A kommunikációs zavar Eredményes a közlésfolyamat akkor, ha az üzenet elér a vevőhöz, és ő azt úgy értelmezi, ami az adó eredeti közölnivalója, szándéka volt. Az eredményesség érdekében az üzenetnek: pontosnak, nyelvileg jól megformáltnak és  egyértelműnek kell lennie. A …

Nyelvtan érettségi

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük a mondatban

Mondat fogalma A mondatok beszédünk legkisebb egységei. A mondat jelentése nemcsak a mondatot alkotó szavak jelentésétől, hanem a szövegkörnyezettől is függ. Szintagmákból épül fel (szintagma  Szószerkezet, két alapszófajú szó kapcsolata.) Két fajtája van Alárendelő Mellérendelő Mondatrész: szófaji és alaki sajátosságok alapján Állítmány Alany Tárgy Határozó Jelző Állítmány Fogalma: A mondat állítmánya szorosan kapcsolódik a …

Nyelvtan érettségi

A továbbtanuláshoz, illetve a munka világához szükséges szövegtípusok

Szöveg fogalma A szöveg a nyelvi szintek legmagasabb fokán áll. Formailag és tartalmilag is összefüggő, lezárt, egész megnyilatkozás. Terjedelme: egyetlen szó is lehet, de több ezer oldal is. Önéletrajz + motivációs levél Önéletrajz Valamilyen pályázati anyag mellékleteként írjuk Fajtái Modern Hagyományos Szakmai Motivációs levél Önéletrajzhoz csatolt, személyes hangú kísérőlevél Felépítés Megszólítás Pályázat céljának megfogalmazása Indoklásként …

Nyelvtan érettségi

Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók

A napjainkban használt szófaji osztályozásban négy szempontot szoktak figyelembe venni A szófajba sorolás szempontjai: a szavak szótári jelentését a szavak alaki sajátosságát-az adott szóhoz kapcsolható-e hozzá toldalék pl.: olvas -> ni/ás ne -> nem tudunk kapcsolni mondatbeli szerepük alapján alany, állítmány, tárgy, határozói vagy jelzői szerep kapcsolható-e hozzájuk bővítmény Pl.: István szeret könyvet olvasni. Az …

Nyelvtan érettségi

Az elektronikus média hagyományos (rádió, televízió) és új közlésmódjai (pl. honlap, blog, internet), az új közlésmódok társadalmi hatása

Média fogalma Szűk értelemben: A sajtó, a rádió, a televízió és a világháló kifejezési formáiban létrejött nyilvános fórumok összessége. Tág értelemben: Az információ rögzítésére és közvetítésére használt eszközök rendszere. A sajtó, a rádió, a tv és a világháló mellett a média világához sorolható: CD, DVD- és videórendszerek, az okostelefonok, notebookok, tabletek világa, az ezeken futó …

Nyelvtan érettségi

Szavak csoportosítása hangalak és jelentés alapján

Bevezetés Fogalmak A jel érzékszerveinkkel felfogható (látható, hallható, tapintható) jelenség, amely egy másik,(tehát önmagán túli) jelenségre utal. Jeltípusok csoportosítása Természetes jelek (valamilyen természetes összefüggés van a jel és a jelölt között.) Ikon: a jel hasonlóság alapján utal a jelöltre pl. fénykép Index: a jel és a jelölt között összefüggés van (rész-egész, ok-okozat) nem hasonlóságra épít, …

Nyelvtan érettségi

Szóképek és alakzatok

Bevezetés Stílusréteg fogalma A társadalmi érintkezés meghatározott területén tipikusan alkalmazott nyelvi eszközök rendszere és ezek használatának szabályai. Stílusrétegek fajtái (írott és beszélt nyelvi stílusok) Írott nyelvi stílusok: a tudományos stílus, a publicisztikai stílus, a hivatalos stílus és a szépirodalmi stílus. Beszélt nyelvi stílusok: a társalgási stílus és a szónoki stílus. Szépirodalmi stílus jellemzői Legválasztékosabb nyelvi …

Nyelvtan érettségi

Egynyelvű szótárak használata

Szótárak: Szócikkek, nyelvészeti segédeszközök, valamilyen szempont szerinti rendszerezése. Célja: gyakorlati (a két- vagy többnyelvű szótárak) és tudományos (egynyelvű). A szótárazás nem új keletű dolog, a kódexek korában már készítettek:. glosszákat– ezek voltak az első szójegyzékek, melyek lehettek: -interlineárisak – tehát két sor közé írták és -marginális – a lap szélire jegyezték fel a szavakat. A …

Nyelvtan érettségi

A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi és képi kifejezési formái

A tömegkommunikáció szervezett, intézményes formában működtetett társadalmi közlésfolyamat, melynek során valamilyen technikai eszköz (médium) közvetítésével nagyszámú befogadó részére ugyanazt az üzenetet egyidejűleg lehet átadni. Egyirányú és közvetett kommunikációs forma, melyet javarészt szakemberek irányítanak. Az üzenetet a befogadók (célközönség) az újságíróktól / műsorkészítőktől kapják. A tömegkommunikációban megjelenő üzenetek válogatottak és szerkesztettek (ezért a manipuláció lehetőségét magukban …