Nyelvtan érettségi

A nyelvi és a vizuális kommunikáció

 1. Kommunikáció: tájékoztatás, információcsere, közlés valamilyen erre szolgáló eszköz, jelrendszer (kód) segítségével.

 2. A kommunikáció kódja:

  1. nyelvi jelek

  2. nem nyelvi jelek

 3. Kommunikáció: a teljes közlésrendszer.

 4. teljes közlésrendszer részei:

Verbális

Vokális

Vizuális

(szavakkal történő)

+

(hangzó)

+

(látható)

kommunikáció

kommunikáció

kommunikáció

7 %

38 %

55 %

nyelvi jelrendszer: nyelvi jelek + a jelek alkalmazásának szabályai

verbális (nyelvi) jelek:

1. részei: jelölő (hangsor, betűsor) és jelölt (fogalom):

– a jelölő és a jelölt viszonya túlnyomóan társadalmi megállapodáson alapul

a hangulatfestő és hangutánzó szók esetében alaki hasonlóságon

2. fajtái:

A nyelv rendszerének szintjei:

 • fonémák – hangok

 • morfémák – szóelemek

 • lexémák – szavak

 • szintagmák- szószerkezetek

 • mondatok

 • szöveg


Fonéma 

 • A beszélt nyelvben fonéma a hangok elemi, elvont egysége, amely egy adott nyelvben önálló egységet alkot, mivel más fonémákkal szemben jelentés megkülönböztető szerepe van. Nyelvtől függően egy-egy fonéma alá több beszédhang is tartozhat, amelyek fonetikailag hasonlók vagy  fonológiailag közel állnak egymáshoz. (A köztük lévő kapcsolat fonetikailag nem feltétlenül nyilvánvaló; ez a fenti elméleti keret egyik gyengéje.)

Morfémák

 • a nyelv legkisebb olyan egysége, amely önálló jelentést vagy strukturális szerepet hordoz;szó legkisebb értelmezhető része. Absztrakt egység, mely az artikuláció (beszéd) és a szegmentálás (szófelismerés, a szöveg szavakra való bontása) aktív részeként állítható elő. A morfémáknak a nyelvben való megjelenését a  morfológia tudománya vizsgálja.

Lexémák – főnév

 • Nyelvtan: Önálló szó. Minden olyan kimondott hangsor vagy leírt betűsor, amely a mondatban önálló szóként használható. Minden alapszó és a toldalékkal kiegészített szavak is. Ezeket egyszerűbb így nevezni: szó. A beszédben vagy írásban minden ilyen egység önálló szóként használható.

 • Néhány lexéma: az, olvas, szék, olvastam, zöldell, zöld, azok, felmagasztalhatnánk.
  Több egymással összekapcsolt 
  lexéma alkot egy mondatot. Néhány alapszót – mint például az ikes igéket – csak valamely toldalékkal együtt lehet használni; ezek esetében az önállóan nem használható alapszó nem lexéma.

Szintagmák

 • A szerkesztési (nyelvtani), tartalmi és hangsúlyozási szempontok alapján létrejövő nyelvi egységet, ha azok két valódi szó kapcsolatából alakulnak, szintagmáknak (szószerkezeteknek) nevezzük. Csak olyan szavak alkothatnak szintagmákat, amelyek egy jelentésmezőbe tartoznak. Pl.: fát vág (tárgyas szintagma), sikeres színésznő (jelzős szintagma), Piri ír (alanyos szintagma).

Mondatok

 • vokális (hangzó) szöveg eszközei: a mondat- és szövegfonetikai eszközök.

fajtái

 • hangsúly: bizonyos szótagokra eső erőtöbblet, nyomaték       
 • hangerő
 • hanglejtés (intonáció): a beszéd dallama, a hangmagasság beszéd közbeni változása
 • beszédtempó         
 • szünet

Szerepük szerin:

 • segítik a megértést,            
 • kifejezik a beszélő érzelmeit.

A vizuális eszközök

Szóbeli kommunikáció esetében:

 • gesztusok         
 • testtartás        
 • arcjáték       
 • térköz     
 • külső megjelenésünk

Írásbeli kommunikáció esetében:

 • a leírt szöveg képe            
 • betűformálás                     
 • tagolás

Szerepük a szóbeli vagy írásbeli kommunikációban:

  • megerősítik,
  • kiegészítik,
  • megkérdőjelezik
  • vagy helyettesítik a verbális módon közölteket.
 • A kommunikáció a latin eredetű communicatio főnévből származik, mely „közzététel, teljesítés, megadás illetve a gondolat közlése a hallgatóval” jelentésben használatos.

 • A kommunikáció tehát tájékoztatás, információk cseréje, közlés valamilyen erre szolgáló eszköz, nyelvi és nem nyelvi jelrendszer segítségével.

Vizuális kommunikáció

 • A kommunikációnak az a típusa, amelyben az üzenet átadása képi úton valósul meg.

 • A jelentést hordozó eszköz a kép, amelyet a címzett látás útján dekódol. (Egyirányú)

 • Manapság számtalan megjelenési formája van: pl.: kép, fotográfia, film, piktogram

 • Piktogram: Grafikus jel, mely vonalak, foltok és színek segítségével (szöveg nélkül) közöl információt. (közlekedési táblák)

A kép értelmezésére szükség van a lehetséges jelentések előzetes ismeretére.

A vizuális és nyelvi kommunikáció viszonya:

 • A média térhódításával a vizuális kommunikáció szerepe növekszik, jelen van már a nyelvi kifejezőeszközök között is.
 • Sajnos a képi forma szegényíti a nyelvi kifejező erőt, mert nem tud olyan árnyaltan
  kifejezni dolgokat. A nyelvi kommunikáció az …

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük