Eredmény(ek) 7 mutatása
Irodalom érettségi

Arany János nagykőrösi lírája

Az igazi és nagy sikert a Toldi hozta meg Arany számára. Erősen lírai alkatú költő volt, mégis epikusként indult. „Lírai sóhajainak” forrása a nemzeti katasztrófa, Petőfi elvesztése, egyéni sorsának teljes bizonytalansága, s mindezek miatt a reménytelen kétségbeesés, a kilátástalanság. Fölöslegesnek érzi magát, hiábavalónak költészetét: ha a nemzet halott, nincs kinek énekelni. A Letészem a lantot (1850) …

Irodalom érettségi

Az Őszikék balladái

Az Őszikék balladáiban tovább élnek a nagykőrösi balladák motívumai, a kialakított balladai szerkezetek. Megváltoznak azonban a témák: nincs bennük egyetlen történeti sem, de feltűnően gyakran fordul elő bennük meghatározó elemként a bűn és bűnhődés motívuma. Az elbeszélő hangja nem tragikus, hanem megértő, humánus, elégikus. Még inkább háttérbe szorulnak a cselekmény bizonyos mozzanatai, szaggatottá, töredezettebbé válnak …

Irodalom érettségi

Az elégikus hangütés változatai az 1850-es évek Arany-lírájában

Bevezetés: Arany János (1817-1882) a romantika korszakának költője, kései költészetében (Őszikék) premodern jegyek jelennek meg szemléletben és stíluseszközökben is. Pályája epikus költészettel indul (Az elveszett alkotmány, Toldi, Toldi estéje). Lírai költészete a szabadságharc utáni évtizedben bontakozik ki: művészetében a líra veszi át az uralkodó szerepet. Az 1850-es éveket Arany életében a nemzeti és a személyes …

Irodalom érettségi

Arany János lírája

 Közép- és Kelet-Eu-ban az egyes népek nemzeti függetlenségének hiánya, a széttagoltság, a nagyobb nemzetiségek közé ékelődés oda vezetett, hogy a nemzeti együvé tartozás egyetlen ismérve a közös, beszélt nyelv maradt. Éppen ezért a nyelvújítás, az irodalmi nyelv kidolgozása volt a nemzeti eszmélkedés legelső mozgalma. Közép- és Kelet-Eu-ban a nemzeti függetlenség volt a legfőbb kérdés. A költő …

Emelt irodalom érettségi Irodalom érettségi

Kompozíció és lélekábrázolás Arany János balladáiban – Egy ballada részletes elemzése

Feleletem során Arany János pályaképét, munkásságát, azon belül is ballada írói tevékenységét fogom bemutatni a romantika korszakában. Arany János a romantika korszakában alkotott, azonban írói tevékenységét nagyban befolyásolta a reformpolitika, éppen ezért alkotásait áthatja a realizmus szelleme is. A nagyszalontai író életműve elsődlegesen 3 pilléren nyugszik: verses, nagyepikai műveken (elbeszélő költemény, eposz), verses, kisepikai műveken …

Emelt irodalom érettségi

Elégikus hangvétel Arany János 1850-es költészetében

Bevezetés: 1. Költő jelentősége a magyar irodalomban – Az irodalmi közvélemény Petőfi mellett az egyik legnagyobb magyar költőnek tartja „Minden szál hozzá vezetett, és minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja” (Szerb Antal) – Tanár, költő, újságíró, a Kisfaludy társaság volt igazgatója, a balladaírás Shakesperajeként is említik. 2. Költő elhelyezése …

Irodalom érettségi

Arany János ballada költészete

Arany János ballada költészete (1817-1882) Arany János 1817 március 2-án született, Nagyszalontán. Apja kevés földdel és kis házzal bíró földműves volt. A család súlyos tüdőbajjal volt megáldva, a nyolc gyerek közül csupán kettő maradt életben (János és Sára). Érzékeny, félénk, visszahúzódó gyermek volt. Iskoláit 1823 és 1833 között végezte Nagyszalontán (segédtanítói állás), majd ezt követően …