Emelt irodalom érettségi Irodalom érettségi

Kompozíció és lélekábrázolás Arany János balladáiban – Egy ballada részletes elemzése

Feleletem során Arany János pályaképét, munkásságát, azon belül is ballada írói tevékenységét fogom bemutatni a romantika korszakában.

Arany János a romantika korszakában alkotott, azonban írói tevékenységét nagyban befolyásolta a reformpolitika, éppen ezért alkotásait áthatja a realizmus szelleme is. A nagyszalontai író életműve elsődlegesen 3 pilléren nyugszik: verses, nagyepikai műveken (elbeszélő költemény, eposz), verses, kisepikai műveken (balladák, románcok), és lírai műveken. A műballada a romantika korában lett népszerű Európában, mely a népköltészeti műfaj. A magyar műballadát Arany János emelte világirodalmi szintre. A nemzet ügyét kívánta szolgálni ezzel: magyar öntudatot, a nemzeti erkölcs értékét, a jövőbe vetett hitet kívánta ébren tartani és fokozni, a nemzeti egységet erősíteni. Arany balladáiban egyedi-egyéni jellemeket, sorsokat ábrázol, s különös gondot fordít a lélektani indokoltságra. Több versében is a bűn és bűnhődés gondolata jutatja el a főhőst a megőrülésig. A lelkiismeret súlya kegyetlenebb a földi bíráskodás minden ítéleténél.

A romantika általános ismérvei:

 • az irodalomtörténet egyik leghatásosabb mozgalma, stílusirányzata

 • az időszaka a XVIII. sz. legutolsó éveitől a XIX. sz. első két harmadát foglalja magába, azonban egyes országokban még a XIX. és XX. század fordulóján is létezik pl.: Jókai művészetében

 • országonként mást jelent, illetve az egyes művészeti stílusirányzatokban

 • a klasszicizmusból nőtt ki, de hamarosan szembefordult vele: illúzióvesztés és kiábrándulás a társadalomból, csalódás a felvilágosodás eszméjében, a „ a híres józan észben ”, elveszítették

 • első hullámai Németországból és Angliából indultak ki, a francia forradalom ugyanis ezekben az országokban okozta a legmélyebb megrendülést a polgári értelmiség között

 • az irodalomból bontakozott ki

 • a művész teljes szabadságát, egyéniségét hirdette, legfőbb forrása a fantázia

 • új témák, műfajok jelentek meg

 • érdekesnek találták a múltat menekültek a jelentől pl.: Rege a csodaszarvasról a Buda halálában

 • felfedezték a saját nemzeti múltjukat, népi kultúrát, ősvallásokat, mítoszokat kerestek, ha nem leltek, akkor maguk alkottak

 • orientalizmus, egzotizmus vágy a titokzatos, színes Kelet világa után

 • igyekezett elmosni a hagyományos műnek és műfajok határát kevert műfajok jöttek létre: ballada, verses regény, románc, drámai költemény

 • az összes műfajt lirizálták érzelmiség, titokzatosság, egyediség

 • a cselekménybonyolításban különleges helyzetek, érdekfeszítő események jelennek meg

 • erőteljesek a jellemkontrasztok, gyakran eltúlzottak a jó és rossz tulajdonságok is

 • a pátosz, az ünnepélyesség, az ékesszólás jellemzi a műveket

Arany János pályaképe:

 • ballada és eposz író

 • Gyulai Ágoston szerint a „ ballada Shakespeare-je”

 • 1817. március 2-án született Nagyszalontán, jómódú paraszti családból, kiknek még I. Rákóczi Ferenc adományozott nemesi címet, bár ezt a Habsburg-udvar soha nem ismerte el mentalitásban megmutatkozott a nemesség (ez a kettős tudat jelenik meg a Toldi-trilógiában is)

 • 10 gyermek közül ő, mint legfiatalabb és a legidősebb gyermek maradt életben

 • már kisgyermekkorábban megtanult olvasni, tehetséges volt

 • lelkivilágát tekintve magába forduló, introvertált, nem szívesen beszélt az érzelmeiről

 • tanulmányait a DRK-ban végezte

 • dolgozni kényszerül, hogy finanszírozhassa tanulmányait

 • 1836-ban vándorszínésznek áll, amit később megbán ezalatt édesanyja meghal, édesapja megvakul

 • hazatérve Nagyszalontán másodjegyző és tanár

 • 1840-ben feleségül veszi Ercsey Juliannát, 2 gyermekük lesz

 • minta férj, minta apa, hivatalnok, tökéletes, precíz hétköznapi ember

 • 1845. írói pályájának kezdete Az elveszett alkotmány (vígeposz)

 • 1846. országos siker: Toldi c. elbeszélő költemény

 • a forradalomban nem vállal vezető szerepet, azonban nemzetőr

 • bujdosás a sorsa a bukás után

 • fél évig a Tisza családnál nevelő Geszten, majd Nagykőrösi gimnáziumban tanár 10 évig (itt elégikó-ódák és balladák)

 • 1860-ban a Kisfaludy Társaság igazgatója

 • 1865. az MTA főtitkára

 • 1865-1877. a nagy hallgatás időszaka: a munka, lánya halála, vagy a kiegyezés lehet az oka

 • 1877. Őszikék-versciklus meghasonlott önmagával, fél a haláltól

 • 1882-ben halt meg Pesten

A ballada műfaja:

 • Greguss Ágost definíciója szerint: „tragédia dalban elbeszélve”

 • a 3 műnem határán helyezkedik el

 • általában tragikus végkimenetelűek (kivéve: vígeposz)

 • verses formában beszélik el szaggatottan

 • szimbolikus tartalmat közvetít

 • a cselekménye sűrített

 • sok a balladai homály sejtelmesség, olvasói aktivitás

Arany balladái:

 • Nagykőrösi korszak: történelmi és parasztballadák (’53 után) Szondi két apródja, Ágnes asszony

 • Őszikék korszak: történelmi és városi téma, kozmopolita költészet

 • szerkezet szerint csoportosítva:

 • egyszólamú balladák: kronologikus cselekményvezetés pl.: Híd-avatás, A walesi bárdok

 • párhuzamos szerkesztésű balladák: 2 párhuzamos szál fut, majd összefonódik pl.: Tengeri hántás, Szondi két apródja

 • körkörös szerkezet: a befejezésben a kezdősor visszatér pl.: Ágnes asszony

Ágnes asszony

 • Nagykőrösön, 1853-ban íródott parasztballada

 • a bűn és bűnhődés balladája lélektani hatású

 • tragikus végkimenetelű

 • a véres lepedő metaforikus jelképű: fehér, de a vér bemocskolja gyilkosság történt nem bír a lelkiismeretével

 • a mű tulajdonképpen Ágnes asszony elméjének megbomlásáról szól

 • mindig új elemek tűnnek fel, de a kp-i kép ua.: lepedő mosás

 • a bűntett: az asszony megölette a férjét a szeretőjével, egy gyilkosság felbújtója

 • az asszonyt fel fogják akasztani pedig elég lenne elszámolnia a lelkiismeretével, az lenne a legnagyobb büntetése

 • a lelkiismeret-furdalás élő-halottá képes tenni az embert

 • a bírák szánalmasan, megvetően, megalázóan néznek rá, a lelki roncsra

 • a lelkiismerete mindig látatja vele a foltot, hiába a fizikai tevékenység

 • évek telnek el, mely idő alatt Ágnes asszony megöregedett, megbolondult, de tovább tisztítja lelkének foszlányait amortizálódik

 • a 9. vsz.-tól kezdődik a megőrülés, már sejti a bomlást

 • a 13. vsz.-tól kezd működni a lelkiismerete, kimondják hangosan a bűncselekményt most ébred rá a tettére

 • a 16- vsz.-ban : „sürgős munkája van otthon” teljes őrültség

 • a 20 vsz.-tól csak a patak képét látjuk

 • balladai homály a gyilkosság körülménye és a jövő

 • minden lélekben zajlik, még a bírósági tárgyalás is

 • lehet epikai cselekmény, de az igazi színtér a lélek

 • az ismétlődések szaggatottá teszik a verset: „Oh! Irgalom atyja ne hagyj el!” Istentől kér bocsánatot

 • a mű elején nem tudni kié a vér

Tetemre hívás

 • ez egy középkori hiedelem: a halott ismerőseit a tetem fölé hívják, akinél felbugyog a vér, ő a tettes

 • a történet: Bárczi Benőt halva találták meg a Radványi erdőben, aki halála előtt megkérte Kund Abigél kezét. A lány nemet mondott az ajánlatra és bár nem komolyan, de felbújtotta Benőt a gyilkosságra, tört adott a kezébe

 • egyszólamú lineáris eseménysor

 • 1. vsz. kiderül az alaphelyzet: a halál, szinte biztos a gyilkosság, azonban ez a tény a mű végére megkérdőjeleződik

 • sok a kihagyás, az elhomályosítás

 • 2. szerkezeti egység: az apa reakciója: felravataloztatja fiát, tetemre híváshoz folyamodik

 • 3. szerkezeti egység: maga a rituálé, melyen megjelenik

  • az ellenség (a legkézenfekvőbb)

  • az udvar

  • a falu

  • a család

  • a titkos ara: Kund Abigél

 • érdekes Kund Abigél reakciója eszébe jut, hogy lehet ő a tettes

Híd-avatás

 • lehet akár haláltánc is a műfaja: a halál egy utolsó táncra hív és nem válogat; középkori műfaj

 • ellentétben áll a címmel: valójában öngyilkosságokról van szó apokaliptikus világkép, látomássor

 • az Őszikék korszakban íródott 1877-ben

 • a hídnak metaforikus szerepe van: összeköt, de valójában elválaszt, hiszen közömbösebb, személytelenebb a nagyváros, Budapest

 • pont a lényeg vesztette értelmét, mindenki csalódik valamiben, értelmetlen az élet, inkább a halált választják

 • a metropolis valójában taszítja az embereket egymástól, bizalmatlanabbakká, tartózkodóbbakká teszi őket, megnő a félelem

 • pont az összekötő választ el

A walesi bárdok

 • a vers 1857-ben íródott, a Nagykőrösi ciklusban

 • történelmi ballada háttere az 1848-’49-es szabadságharc leverése, az aradi 13 kivégzése, a Bach-korszak, az osztrákok iránt érzett gyűlölet

 • szerkezetét tekintve egyszólamú ballada: az események időrendi egymásutániságában egy cselekményszálon bontakoznak ki

 • a balladai valós eseményt dolgoz fel: I. Edward angol 1277-ben leigázta Wales tartományt, melynek lakói a kelták voltak a legenda szerint 500 népénekest, mert nem voltak hajlandók az uralkodót éltetni népénekükkel kísérteties a helyzet az 1850-es évekbeli magyar állapotokhoz éppen ezért szimbolikus a mű, mert kétértelmű az alap csak adaptáció

 • állítólag a mű a császári pár Mo.-ra történő 1857-es látogatására íródott, mint üdvözlő óda ezt elutasította Arany, mint autonómiára törekvő politikus helyette burkolt kritikát fogalmaz meg a művében

 • éppen ezért nyomtatásban csak sokkal később, 1863-ban jelent meg a Koszorú c. folyóiratban, még ekkor is „ó-angol-balladának” álcázva önkényuralom, cenzúra, a művészek csak a történelemből merítve, burkoltan fogalmazhatták meg, írhatták ki magukból a szubjektív véleményüket

 • Wales = Magyarország

 • I. Edward = I. Ferenc József

 • walesi bárdok = magyar főurak

 • szerkezeti szempontból 3 részre osztható a ballada:

  • az első 7 vsz.-ban megismerjük a körülményeket, a vidék a némaságát, az emberek passzívságát, néma tüntetését, és a Wales gyönyörűségét, gazdagságát

  • a korona legszebb gyémántja Wales

  • a nép, mint a barom hallgat lekezelő hangnem

  • a király gúnyos hangvételű kérséseire egy walesi bárd felel fájdalommal

  • visszatérő elem: „Edward király angol király/ Léptett fakó lován” összekapcsoló motívum, megadja a szöveg kohéziót

  • a második egység a végzetes Montgomery várában eltöltött vacsoráról szól igyekeznek a nemesek minden jóval ellátni a királyt, azonban gyűlölik megfosztották őket a szabadságuktól

  • a 3 bárd alakja 3 költőtípust szimbolizál

  • fehér, ősz galamb bibliai béka motívum, megfontoltság, higgadtság

  • a második fiatal, romantikus bárd nincs benne fenyegetés, csak fájdalom

  • a harmadik középkorú: szavaiból fenyegetés tükröződik, szókimondó

  • a harmadik szerkezeti egységben a király megbolondulását láthatjuk, nem tűri az ellent mondást 500 nemest máglyára küld a főurak dalolva mennek a halálba, de egyik sem énekli, hogy éljen Eduárd, inkább meghalnak becsülettel

 • maga a versforma skót balladaforma. jambus verslábak váltakoznak a spondeusokkal ritmusos lüktetést kölcsönöz a versnek

 • a bárdok felszólalása miatt sok a párbeszéd szaggatottá teszi a művet

 • a sok élőszavas beszéd drámaivá teszi a művet, az egyéni, fájdalmas vélemények miatt lírai a hatás

 • a vers célja : remény adása a magyaroknak : bűnhődni fognak az osztrákok Magyarországgal végzett tettükért

Szondi két apródja

 • 1856-ban, a Nagykőrösi ciklusban írt történelmi, kétszólamú ballada

 • a hűség és a hősiesség balladája – Gyulai Pál szerint

 • a mű az 1552-es drégelyi vár ostroma utáni állapotról szól: Szondi, a várkapitány meghal, 2 apródja, akik igazából históriát éneklő lantosok, Ali basa tulajdonába kerülnek az apródok az önfeláldozás, és a hazaszeretet jelképei

 • maga a vers váltakozó ütemű, eltérő szótagszámú, mely a zaklatottság kelt (első hát sor anapesztus, sormetszet és a negyedik verssor egy anapesztus)

 • az első kettő strófa a 3 jelképes színhelyet írja le: a várrom (ádáz tusa) és Szondi sírja (itt térdelnek az apródok, nyájas, szép, zöld) egymással szembeni magaslatokon helyezkedik el, alattuk a török táborral (völgyben alant a győztesek alantas diadali ünnepe)

 • a következő versszakokban

 • a helyszínekhez 2 idősík kapcsolódik: a várhoz a múlt, a hegyoromhoz és a völgyhöz a jelen

 • a két versszak után végig drámai párbeszédekből áll a ballada

  • 3-4. vsz-ban Ali és a szolgája: Ali azt kívánja, hogy a két apród őt dicsőítse Alit a negédes beszédstílusa még ellenszenvesebbé teszi

  • az apródok a lantot pengetve históriás éneket mondanak el: Szondi állhatatosságáról és hősi haláláról: felkiáltások és ismétlések emelik a verset himnikus hangnembe, szinte ódává varázsolják

  • az 5. vsz-ban megszólal Szondi, aki nem adja meg magát a török küldöttnek, Isten nevében tovább harcol, amikor vesztésre áll inkább elpusztítja értékeit, csak ne kerüljön török kézre

  • Ali továbbra is azt kéri az apródoktól, hogy őt dicsőítsék : itt találkozik a két különböző értékrend: a legyőzött maroknyi, magyar hadsereg kemény harci erényei és a keleties elpuhultság érzéki örömei étellel, egzotikumokkal kívánják megvesztegetni az apródokat

  • az apródok a mű végén megátkozok a gyengén fenyegetőző törököket, aki uruk halálát okozta

 • az apródok magatartása példázza, hogy nem az számít, mi történt, hanem hogyan elékezünk a régi hősökre

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük