Eredmény(ek) 22 mutatása
Matematika érettségi

Kombinatorika. A valószínűség kiszámításának kombinatorikus modellje

Kombinatorikai alapfogalmak Az elemeket sorrendbe állítjuk Az elemek közül k darabot, kiválasztunk (permutáció) Az elemek mind Az elemek között A kiválasztott elemek A kiválasztott elemek Különbözőek: k1 db azonos, k2 db sorrendje nem lényeges: sorrendje lényeges: Ismétlés nélküli azonos, az előzőtől Kombináció Variáció Permutáció Különböző… Pn=n! Ismétléses permutáció Egy elemet Egy elemet Egy elemet Egy …

Matematika érettségi

Területszámítás elemi úton és az integrálszámítás felhasználásával

Sokszögek területe A terület számértéke pozitív szám. Egybevágó síkidomok területe azonos. A síkidom területe egyenlő a részei területének összegével. Az a, b oldalhosszúságú téglalap területe: T= ab. Ha a téglalap minden oldala azonos hosszúságú, azaz ha a= b, akkor az négyzet. Az a oldalhosszúságú négyzet területe: T=a2. Ha a paralelogramma átalakítható azonos téglalappá, akkor területét …

Matematika érettségi

A kör és a parabola a koordinátasíkon

A kör egyenlete A kör középpontja legyen C(u;v) és sugara r. A kör tetszőleges P(x;y) pontjára igaz: PC=r A PC szakasz hosszát, végpontjainak távolságát felírjuk koordinátái segítségével: (x-u)2+(y-v)2=r (x-u)2+(y-v)2=r2 Bármely körnek az egyenlete másodfokú két-ismeretlenes egyenlet. A parabola Definíció: A parabola azoknak a síkbeli pontoknak a halmaza, amelyek a sík egy adott F pontjától (a …

Matematika érettségi

Szakaszok és egyenesek a koordinátasíkon

Szakasz hossza, osztópontja, háromszög súlypontja Szakasz hossza: |AB|=(b-a)2 = |b-a| = (x1-x2)2+(y1-y2)2 (Pitagorasz tételéből). A szakasz felezőpontjának koordinátái: x= (x1+x2)/2 y= (y1+y2)/2 A szakasz adott arányú osztópontja: Az AB szakaszt m:n arányban osztó P ponttal létrehozott AP és PB szakaszhosszakra fennáll: AP:PB =m:n AP = mAB/(m+n) p=a+AP= a+m(AB)/(m+n)= a+m(b-a)/m+n= (ma+na+mb-ma)/m+n= (na+mb)/m+n. Ebből: x= (nx1+mx2)m+n, y= …

Matematika érettségi

Vektorok

A vektor fogalma, elnevezések, jelölések Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük. Jelölésük: AB=a A vektor hosszát a vektor abszolút-értékének nevezzük. Jelölése: |AB|=|a| Ha két vektorhoz található olyan egyenes, amely mindkettővel párhuzamos, akkor ezeket párhuzamos vektoroknak vagy egyállású vektoroknak nevezzük. Két vektort egyenlőnek tekintünk, ha abszolút-értékük egyenlő, párhuzamosak (egyállásúak) és azonos irányításúak. Ha két vektor abszolút-értéke egyenlő, …

Matematika érettségi

A kör és részei, kör és egyenes kölcsönös helyzete, kerületi szög, középponti szög

A kör középponti szöge, a körív hossza, a körcikk területe A körben a középponti szög csúcs a kör középpontja, két szára a kör két sugara. A két sugár két középponti szöget határoz meg. Mindkét középponti szög szárai között egy-egy körív van. A két sugár félegyenesével és a közte lévő körívvel határolt körlap-részt körcikknek nevezzük. Tétel: …

Matematika érettségi

Sokszögek, szimmetrikus sokszögek

A sokszögekről Azokat a sokszögeket nevezzük konvexeknek, amelyek bármely két pontjukkal együtt a két pontot összekötő szakasz minden pontját is tartalmazzák. Konkáv sokszögek azok, amelyeknek nem minden pontjára igaz, hogy összekötő szakaszukat teljes egészében tartalmazza a sokszög. Tétel: Az n- oldalú konvex sokszög bármely csúcsából n-3 átló húzható. Bizonyítás: Az n- oldalú konvex sokszög bármely …

Matematika érettségi

Húrnégyszög, érintőnégyszög, szimmetrikus négyszögek

Húrnégyszög Definíció: Az a négyszög, ami köré kör írható. Oldalai az adott kör húrjai. A húrnégyszög szögei közötti kapcsolat: Tétel: bármely húrnégyszögben a szemközti szögek összege 180 Bizonyítás: A kör egy ívéhez tartozó kerületi és középponti szögek közötti összefüggést használjuk fel. Az  kerületi szöghöz tartozik a 2 középponti szög, az  szöggel szemközti  …

Matematika érettségi

A háromszögek nevezetes vonalai, pontjai és körei

A háromszögek oldalfelező merőlegesei A háromszög oldalfelező merőlegesei az oldalszakaszok felezőmerőlegesei. Tétel: A háromszög három oldalfelező merőlegese egy pontban metszi egymást. Bizonyítás: Az ABC háromszög AB oldalának felezőmerőlegese az e, a BC oldalának felezőmerőlegese az f egyenes. Legyen ef = M. Természetes, hogy Me és Mf, ezért AM=BM és BM=CM. Ebből következik: AM=CM, azaz az …

Matematika érettségi

Derékszögű háromszögek

Összefüggés a derékszögű háromszög oldalai között Ha egy háromszögről azt mondjuk, hogy derékszögű, akkor ezzel egy adatát megadtuk. A derékszögű háromszög oldalai között szoros kapcsolat van. A közöttük lévő összefüggést Pitagorasz tételének nevezzük. Tétel: Derékszögű háromszögben a két befogó négyzetének összege egyenlő az átfogó négyzetével. Bizonyítás: Vegyünk két négyzetet, mindkettő oldalhossza legyen a+b. Ezeket bontsuk …