Nyelvtan érettségi

A szöveg szerkezete és jelentése

 • Szöveg: a nyelv szerkezetének legmagasabb szintje, kommunikatív tartalmú, megszerkesztett, lezárt egység

A szöveg típusai

 • írásbeli: választékosabb, rendezett és szerkesztett, helyesírási rendszer
 • hivatalos / publicisztikai / magánjellegű / szépirodalmi / ismeretterjesztő szöveg
 • szóbeli: kötetlenebb, nonverbális jelek is, lehet alkalmi (retorikai) jellegű: társalgás / szónoklat / előadás / vita / felelet

A szöveg szerkezete:

1. Mikro egységek:

 • szabadmondat: a szöveg legkisebb egysége; az a tagmondat, amely önálló közlésként jelenik meg (a mellérendelő összetételek tagmondatai külön-külön, alárendelő összetételnél az egész mondat)
 • mondattömb: a szorosabban összetartozó szabad mondatok egysége (mellérendelő logikai viszony)
 • bekezdés: a téma egysége tartja össze
 • tételmondat (fő gondolat) szerint: induktív (a végén található) v. deduktív (az elején található)
 • bekezdésekből → makro egységek

2. Makro egységek:

 • bevezetés: témamegjelölés, figyelemfelkeltés (→ retorika)
 • tárgyalás (több bekezdés is lehet): követelmény a rövidség, a világosság, a tiszta nyelvi kifejezés
 • befejezés: összefoglalás, lezárás (→ retorika)

A szöveg jelentésszintjei:

1. Nyelvtani (grammatikai) szint

 • lineáris kohézió: a szomszédos mondatokat tartja össze (kötőszók, névmások, igeidők, egyeztetés)
 • utalás: előre (katafora), vissza (anafora), illetve pillanatnyi rámutatás (deixis)
 • hiányos mondatok: a szövegbe ágyazottságból derül ki a jelentésük (szerkezeti v. jelentésbeli hiány)
 • kifejtettség: függ a kommunikációs helyzettől, a szövegtípustól

(legnagyobb: köznapi élőbeszédben; legkisebb: tudományos szakszövegekben)

2. Jelentésbeli (szemantikai) szint

 • globális kohézió: a szöveg egészét tartja össze (cím és szöveg egysége)
 • cím: függ a témától, műfajtól, befogadótól, kordivattól (témajelölő, figyelemfelkeltő v. reklámszerű)
 • témahálózat: kulcsszavakból épül fel, jelentéssíkokat alkot (tér-, idő- és logikai hálózat)
 • jelentéssík: legalább két helyen meg kell jelennie a szövegben (első: átvezető szó, későbbi: izotóp)
 • jelentés: lineáris kohézió (rokonértelműség, ellentétek, párhuzamok, felsorolás, ismétlés)
 • aktuális mondattagolás: téma-réma hálózat (téma: ismert, réma: új információ)
 • témafejlődés: egyszerű lineáris / visszatérő téma / fő téma / egy réma több témára bomlik / ugrás

3. Nyelvhasználati (pragmatikai) szint

 • meghatározói: kommunikációs környezet, nyelvhasználók viselkedése, előismeretei
 • megértés-félreértés lehetősége

A szöveg szerkezeti egységei

 • szöveg: a legnagyobb nyelvi egység, amely egy gondolatmenetet tár föl; összefüggő bekezdések, mondatok sorával, úgy, hogy a tartalomnak megfelelő terjedelemben és a hallgatóhoz igazodó módon taglalja és fogalmazza meg a mondanivalót

mikroszerkezeti egységek: mondatok, mondattömbök

 • mondatok: a szöveg legkisebb alkotóelemei
 • tételmondatok: összefoglalják a teljes szöveg vagy egy-egy bekezdés fő gondolatát
 • mondattömb: a téma szerint szorosabban összetartozó mondatok → az egy tömbbe tartozó mondatok közötti tartalmi viszonyok: kapcsolatos, ellentétes, magyarázó, következtető

makroszerkezeti (nagyobb) egységek: bevezetés, tárgyalás, befejezés

 • ha a mondatot nyelvi rendszer részeként vizsgáljuk → rendszermondat (ekkor mondatrészekre bontjuk, vagy szófajilag vizsgáljuk)
 • ha a mondatot a szöveg részeként elemezzük → szövegmondat (ekkor a mondatokat összekapcsoló utalóelemeket és kötőszókat keresünk)

A szöveg szerkezettípusai

 • lineáris szerkezet:
 1. időrendre épülő, láncszerű
 2. térbeliségre épülő
 3. logikai menetre épülő
 • párhuzamosság vagy ellentétezés: ha ugyanarról a kérdésről két ellentétes véleményt akarunk bemutatni
 • keretes szerkezetű
 • mozaikszerű
 • képzettársításos, asszociatív szerkezet
 • a szöveg fajtája, a kommunikációs tényezők határozzák meg, hogy a szöveghez milyen építkezési módot, milyen szerkezettípust választunk

A szöveg jelentése

 • a szöveg globális kohéziójának eszközei:

1. a szöveg témahálózata (ehhez kapcsolódnak a szögek kulcsszavai: megismétlésük összetartja a mondatokat)

2. izotópia jelensége

 • izotópia: a szöveg jelentésbeli egységét biztosítja
 • izotópok: azok a szavak, kifejezések, amelyek a szövegben ugyanarra a valóságdarabra vonatkoznak (pl. kulcsszót helyettesítő rokon értelmű szavakkal, körülírások, visszautaló névmások)
 • a szó eredete: izo (görög, azonosság) + topo (görög, hellyel kapcsolatos)

1. tartalmi-logikai kapcsolatok: térbeli, időbeli vagy logikai viszony (időbeli és logikai: ok-okozati kapcsolatok)

2. témajelölő cím: előrevetíti a szöveg témáját, tartalmát

 • jelentésbeli kapcsolóelemek: ismétlések, rokon értelmű szavak, körülírások, fölérendelt fogalmak használata, metaforikus megnevezések, többjelentésű szavak, azonos alakú szavak, hasonló alakú vagy ellentétes jelentésű szavak
 • réma: a mondat új hírt, új információt közlő eleme
 • téma: a már ismert közléselemek
 • a szöveg téma-réma kapcsolatai fontosak a szöveg jelentésbeli összetartásában

A szabad mondatok

 • Egy szöveg(mű) tovább nem bontható alkotó elemei a szabad mondatok.
 • Ezek a legkisebb mikro szerkezeti egységek, amiből minden szöveg …..

 

A szöveg szerkezeti egységei

 • A szöveg szerkezetének vizsgálatánál két fontos dolgot érdemes megkülönböztetni. A szöveg esetén beszélhetünk mikroszerkezeti és makroszerkezeti egységekről.
 • bekezdés és a nála kisebb szövegegységek (mondat, mondattömb, tételmondat) alkotják a szöveg mikroszerkezetét, míg a bekezdésnél nagyobb egységek (cím, bevezetés, tárgyalás, befejezés, fókuszmondat) annak makroszerkezetét.

A mondattömb és a bekezdés

 • A szöveg minimális szerkezeti egysége a mondat. 
 • Ha egy többmondatos szöveggel van dolgunk, akkor lesznek olyan mondatok, melyek témájuk alapján összébb tartoznak, tömbösödnek, ezzel mondattömböket hoznak létre.
 • Az egy tömbbe tartozó mondatok között egy szorosabb tartalmi-logikai kapcsolat figyelhető meg.
 • Egy írott szöveg esetén a mondatok tömbösödését azzal jelezhetjük, hogy külön-külön bekezdésbe írjuk őket.
 • bekezdés a szöveg jelentésbeli, logikai, tipográfiai és nyelvtani egysége, amely az egyik bentebb kezdéstől a másik bentebb kezdésig tart.
 • A bekezdés a prózai szövegek legnagyobb mikroszerkezeti egységének tekinthető.
 • Általában egy tételmondattal szokott kezdődni, mely a bekezdés leglényegesebb gondolatát tartalmazza, a többi mondat ezt fejti ki bővebben. 

A cím

 • A bekezdésnél nagyobb szerkezeti egységek alkotják a szöveg makroszerkezetét, melybe a bevezetés, tárgyalás és befejezés mellett a fókuszmondat és a cím is beletartozik.
 • A makroszerkezetet a globális kohézió tartja össze.
 • A cím rendkívül fontos, hisz az olvasó elsőként ezt látja meg, sokszor ennyi dönt arról, hogy a kezébe veszi-e az adott művet vagy sem.
 • Továbbá a cím a szöveg előinformációjának, tartalmi és hangulati jelképének is tekinthető.

Több fajtáját különböztethetjük meg:

 • témamegjelölő cím: a szöveg tárgyát közli, egyértelműen lehet belőle következtetni a tartalomra (Az élet értelme, Az európai irodalom története)
 • műfajjelölő cím: a szöveg műfajára következtethetünk belőle (Óda, Himnusz)
 • címkeszerepű cím: a témát egy szóba sűrítetten jelzi (Iszony, Munkafüzet)
 • reklámszerepű cím: figyelemfelkeltő, meghökkentő hatást kelt (Pörkölttel ölt a szomszéd, Velünk jobban jár)

Címet nem csak szövegegésznek, hanem kisebb szövegrészeknek, fejezeteknek is adhatunk (fejezetcím).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük