Eredmény(ek) 238 mutatása
Irodalom érettségi

A horatiusi életelvek Horatius lírájában és a magyar Horatius-hagyományban

1. kiindulás -Horatius a magyar költészetnek is része: sokan, sokszor fordították – magyarul is létezik; képei, fordulatai, a nevéhez társított eszmények, magatartási javaslatok beépültek a magyar lírába -kérdés: költőink mikor, hogyan és miért elegyedtek párbeszédbe ezzel az antik klasszikussal, mely kérdéseit és válaszait gondolták tovább? 2. Quintus Horatius Flaccus (kre 65-8) + Maecenas, Augustus idejében …

Történelem érettségi

Magyar történelem 895-1790-ig

Honfoglalás: Kárpát-medence a honfoglalás előtt: nyugati rész: Keleti Frank Birodalom része északnyugati rész: Morva Állam része déli és erdélyi részek: Bolgár Birodalom része Etelközből induló kalandozások során Kárpát-medence megismerése  tervszerű letelepülés a Vereckei-hágón át, 895-ben, Árpád vezetésével először a morvák, majd bajorok kiverése  Pannónia elfoglalása (Dunántúl, Dráva-Száva köze, Bécsi-medence) Bajor visszavágás a Duna …

Történelem érettségi

Nemzetiségek és etnikumok a dualizmus korában

A nemzetiségi kérdést meghatározó törvény A magyar politika viszonya a nemzetiségekhez: a jogegyenlőség biztosítása1. A nemzetiségek követelése: területi autonómia. Ez – mint kollektív jog – Magyarország felbomlását eredményezné a magyar politika szerint. Etnikailag homogén területek meg egyébként sincsenek. Ellentmondás, amely feloldhatatlan a dualizmus korában. Az 1868-as nemzetiségi törvény a magyar politikai eliten belüli kompromisszumra épült. …

Történelem érettségi

A Wesselényi-féle rendi szervezkedés

A vasvári béke hatalmas felzúdulást keltett Mo.-on. Az elégedetlenkedők kezdettől fogva rá voltak utalva a külföld támogatására. (franciákra vagy a törökre). Zrínyi ezt elvetette, ő csak a belső rendteremtés hosszú távú programjában bízott. Szerinte úgy lehet a magyar önállóságot megvédeni az udvarral szemben, ha megszerzik a szomszédos országok rendjeinek támogatását. A Wesselényi-féle szervezkedés (1666-71) bízott …

Irodalom érettségi

A hosszúvers vagy hosszúének Nagy László költészetében

1. miniéletrajz -1925, paraszti családban született  támogatták a tanulását, munkásparaszt szárm. -iparművészeti, képzőművészeti főiskola, bölcsészkar -Bulgária – nyelv, fordítás -Szécsi Margit -Élet és Irodalom (képszerkesztő & főmunkatárs) -díjak, 1978 halál 2. a hosszúvers / hosszúének műfaja -verses formájú, terjedelmes (többszáz sor vagy akár kötetnyi) lírai műfaj -a lírai bensőséget megőrizve túlhalad az élmények személyes …

Történelem érettségi

Nagyhatalmi helyzet, és annak változásai a 16-17. században

A nagyhatalmi helyzet az abszolutizmusok korában Vallás Államfő Tendencia Franciaország katolikus király felívelő Spanyolország katolikus király hanyatló Habsburg bir. katolikus német-római császár stagnáló Oroszország ortodox cár felívelő Török bir. muzulmán szultán stagnáló Felemelkedők: Anglia, Németalföld Konfliktusok: Spanyolország -><- Németalföld II. Fülöp spanyol király (katolikus -> eretneküldözés) északi területek (protestáns) mocsárral körülvett, jól védhető terület 1566 …

Történelem érettségi

A nemzetközi események hatása a magyarországi folyamatokra (1945-1956)

a koalíciós évek, hidegháború: fordulat (1947-48) és rákosi-kor, desztalinizáció és kis enyhülés: az új vonal (1953-54), a forradalom előzményei, forradalom, szuez, usa, szovjetunió, jugoszlávia, lengyelország és 1956 a háború után: ideiglenes nemzetgyűlés & kormány, dálnoki miklós béla; baloldal sorozatos átalakításokkal többséget szerzett szeb (szövetséges ellenőrző bizottság) közigazgatás megszervezése, fasiszta jellegű szevezetek feloszlatása, zsidótörvények hatályon kívül, …

Történelem érettségi

XIX. századi eszmék és gyökereik

liberalizmus, nacionalizmus, szocializmus (anarchizmus marxizmus kommunizmus stb), konzervativizmus, keresztényszocializmus, feminizmus, bal és jobboldal, radikalizmus & mérsékelt, a liberalizmus (locke montesquieu stb) és a szocializmus (rousseau, jakobinusok) előfutárai nacionalizmus: eszme: nemzettudat kialakulásával együtt jelent meg, nemzet védelmét és felemelkedését megcélzó ideológia és politikai irányzat; kezdetben nem ellenséges más nemzetekkel szemben (pl összefogás az abszolutista és a …