Eredmény(ek) 238 mutatása
Történelem érettségi

Csehország a 14-15. században (A huszita mozgalom)

1. Csehország a 14. században A XIII-XIV. században Csehország jelentős közép-európai hatalommá nőtt. Kialakult az egységes jobbágyság is. A XIV. század közepén a cseh királyságot a német Luxemburg-család szerezte meg. Luxemburgi Károly (1346-1378) szorosabbra fűzte a cseh-német kapcsolatokat. Prágát a Német Birodalom politikai és szellemi központjává tette. Egyetemet is alapított 1348-ban. A XIV.-XV. sz. fordulóján …

Történelem érettségi

Oroszország a 18. században

A 17. sz. közepére az orosz állam túljutott a zűrzavaron, a Romanov-ház helyzete stabilizálódott, sőt, megkezdődött a gyengülő szomszédok elleni területszerző politika. A század végétől Oroszország egyre intenzívebben kapcsolódott be az európai nagypolitikába. De: Oroszország elmaradott volt, szükséges voltak a nagy horderejű társadalmi és politikai változások. Ennek első jele a 18. sz. elején kialakuló „harmadik …

Társadalomismeret érettségi Történelem érettségi

A fogyasztói társadalom által előidézett jelenkori ökológiai problémák és megoldási kísérletek

Bevezetés Már a hidegháború utolsó évtizedében jelentkeztek egy új globális problémának a körvonalai: az ökológiai válságé. A probléma a ’70-es évektől foglalkoztatja a tudósokat, politikusokat. Az utóbbi évtizedben több olyan nemzetközi konfliktus is volt, amely ráirányította a figyelmet a Föld ökológiai állapotára. Ilyen volt például Irak Kuvait elleni háborúja, majd 1991. január 15-én az USA …

Történelem érettségi

A Perzsa Birodalom

A perzsák csak a kr.e. I. évezred elején érkeztek a Kaukázus tájairól. Az évezred kezdetén jelentek meg első városaik. Az „ország” ekkor még seregnyi kisebb-nagyobb fejedelemséget jelentett. Ezek élén fejedelem állott, akit katonai kíséret vett körül. A kr.e. 8. sz.-i írott forrásokban találkozunk először a perzsák és a velük rokon médek nevével. Ekkor még Asszíriának …

Földrajz érettségi

Földrengések

Földrengéskor a Föld anyagai rugalmasan rezegnek. A rengés a földrengés fészkétől rengéshullámokban terjed tovább. A rengéshullámnak két fő típusa van: a térhullámok és a felületi hullámok. A térhullámok a földkéregben keletkeznek és a tér minden irányában terjednek. Kipattanási helyük a földrengés fészke alsó központja, a hipocentrum. Ahol a leghamarabb érik el a felszínt, ott a …

Történelem érettségi

Magyarország története Zsigmond és a Hunyadiak idején

Jellemezze Hunyadi Mátyás központosított rendi monarchiáját és vázolja külpolitikáját Mátyás hatalomra jutása 1457 Hunyadi Lászlót kivégzik, Mátyást fogolyként Prágába viszik 1458 V. László halála után Szilágyi Mihály fegyvereseivel királlyá választatja Mátyást Mátyás (1458-1490) központosított rendi monarchiája cél: erősen központosított királyi hatalom létrehozása gazdasági intézkedések célja: jövedelmek nagy részét kivonni a rendi ellenőrzés alól bevezeti a …

Irodalom érettségi

Kölcsey Ferenc költészete

Rövid életrajz 1790-ben született Sződemeteren. Fiatalon elveszti nemesi származású szüleit, s nagybátyja neveli. Kis korában a feketehimlő megtámadta egy szemét, s később erre a szemére ez miatt megvakult. A Debreceni Kollégiumban tanul, majd jogot hallgat pesten. Ellenzi a feudalizmust. Kazinczyval levelezik, s barátságot kötnek. Bírálatot ír Kis Jánosról, Csokonairól, és Berzsenyiről is. Részt vesz a …

Nyelvtan érettségi

Nyelvművelés és nyelvtervezés napjainkban

–nyelvi cselekvés: a nyelvre gyakorolt tudatos hatás –nyelvi tervezés: akkor van rá szükség, ha egy közösség társadalmi problémái a nyelvvel kapcsolatosak (probléma többnyire: a normák ütközése), vagy ha egy bizonyos területen hiányos a szókészlet  2 fő rész: a nyelvhasználatra & magára a nyelvre ható tevékenység – az elvek kialakítói a politikusok, végrehajtói az akadémiák, …

Nyelvtan érettségi

A magyar nyelv szókészletének rétegei

(alapszókincs, jövevényszó, idegen szó, érintkezés, török kapcsolatok, műveltségváltás, szlávsággal való keveredés, német kultúra hatása, latin kultúra, újlatin kapcsolatok) –szókészlet – a nyelv alapvető építőeleme -a nyelvek szókészlete hosszú idő alatt, korszakról korszakra alakul ki, növekszik -egy nép életében bekövetkező változások az általa beszélt nyelv szókincsében tükröződnek legközvetlenebbül -magyar nyelv: ősi finnugor alapszókincs – elenyésző, de …

Irodalom érettségi

Weöres Sándor: Rongyszőnyeg

1913-1989, Nyugat 3. nemzedék (nincs köze a nyugathoz, csak kronológiai szempontból számítjuk így), posztmodern (így nagyjából érvényes minden a posztmodernre érvényes általános jellemző, ezeket mindig be lehet dobni) –költészetének általános & legfontosabb jellemzői: lírai személytelenség, alakváltó költészet (beszédformák sokfélesége, változó lírai nézőpontok, lírai én megsokszorozása, korok, stílusok változatos felelevenítése) még fontosak: -formaigényesség & sokszínűség (sok …