Eredmény(ek) 58 mutatása
Társadalomismeret érettségi

Ismertesse a család működési zavarait, a családi krízisek leggyakoribb okait. A családsegítés feladatait, módszereit és lehetőségeit a problémamegoldásban.

A CSALÁDI ÉLETCIKLUSOK A családi életciklusok a család fejlődését kísérik nyomon, az új család keletkezésétől (párválasztás) az életút végéig. Amikor családi életciklusról beszélünk, nemcsak az egyént tartjuk szem előtt, de a vele vérségi kapcsolatban álló (szülői, gyermeki) generáció élethelyzetét is. A generációk összefüggésében a következő családi életciklusokról beszélhetünk: 1. Újonnan házasodott pár családja Az előző …

Társadalomismeret érettségi

Ismertesse a család és életmód fogalmát, a család funkcióit, szerepét az emberi, társadalmi kapcsolatokban.

A család fogalma: A család elsődleges, társas kiscsoport. Életünk legmeghatározóbb közege, legfontosabb kiscsoportja. Itt formálódik személyiségünk, önazonosságunk, önmagunkhoz és a világhoz való viszonyunk. A gyermekkori szocializációban kiemelkedő szerepe van a családi, rokonsági és kortárscsoportbeli kapcsolatoknak, a lakóhelyi környezetnek, az óvodának, iskolának. A szocializáció egy hosszú folyamat, amely szűkebb értelemben a születéstől a felnőtté válásig tart, …

Társadalomismeret érettségi

Ismertesse az emberi szükségletek rendszerét, az emberi kapcsolatok jelentőségét a szükségletek rendszerében, az emberi kapcsolatokban rejlő erőforrásokat

Az emberi szükségletek hierarchiája Abraham Maslow, amerikai pszichológus (1908-1970) dolgozta ki a máig használatos, igaz számtalan kritikával is illetett, motivációs rendszerét, amely motivációs rendszer több ponton is összekapcsolódik a mentálhigiénés, testi-lelki jóllét állapotával. A fizikai és alapvető szükségletek meglétének a hiánya kihat életünk minden napjára, személyiségünk fejlődésére, testi-lelki komfortérzetünk minőségére. Különösen nagy veszélynek vannak kitéve …

Társadalomismeret érettségi

Ismertesse a szociálpolitika fogalmát, intézményrendszerét, mutassa be a szociálpolitika alanyait, hátrányos helyzetű csoportokat.

A szociálpolitika olyan szakpolitika, amely a társadalom működésével foglalkozik, annak működését kívánja befolyásolni a szociális élet területén. Meghatározza a célokat, s ezekhez hozzárendeli az eszközöket. Ferge Zsuzsa meghatározása:A szociálpolitika történelmileg kialakult intézményrendszer, amely kielégít bizonyos piaci kapcsolatok révén nem megfelelően biztosítható szükségleteket. Túlnyomórészt az állami elosztás, illetve újraelosztás eszközeivel működik, relatíve önálló intézményrendszerek együtteseként. A …

Társadalomismeret érettségi

Ismertesse a deviancia fogalmát, megjelenési formáit a társadalomban

Deviáns viselkedés A társadalom által általánosan elismert viselkedéstől vagy legalábbis a statisztikai átlag magatartásban megjelenő szabálytól való eltérést jelenti. A szabálytól való eltérés akkor deviancia, ha az eltérést kifejező magatartás számszerűen is bizonyos arányon alul marad. A devianciához két elem szükséges: az eltérő magatartás és a társadalomnak, vagy egy részének a negatív reagálása. A deviáns …

Társadalomismeret érettségi

Ismertesse a szegénység fogalmát, fajtáit és jellemzőit, a munkanélküliség megjelenését a társadalomban, valamint a magyarországi romák helyzetét, kultúráját.

Depriváció: valamitől való megfosztottság pl. szegénység; szülői szeretet. Személy vagy család nélkülöz valamit, ami az adott társadalomban a nagy többség számára rendelkezésre áll, vagy amit az adott társadalomban mindenki számára kívánatos, elérendő minimumnak tartunk. Halmozott hátrányos helyzet – hátrányok halmozódása – az egyik hátrányból fakad a másik – megnehezíti az azokból való kiemelkedést (alacsony jövedelem, …

Társadalomismeret érettségi

Társadalmi egyenlőtlenségek fogalma, újratermelődésének okai, típusai, megnyilvánulási formáit.

Egyenlőtlenség elméletek. Két véglet: biológiai okoktól – strukturális okokig. 1. Szociáldarwinizmus – legrátermettebbek kiválasztása – az egyenlőtlenség arra való, hogy a legrátermettebbek kiválasztódjanak. (genetikai alapok) 2. Mérsékelt egyenlőtelenség elfogadható (Max Weber) – egyenlőtlenség addig fogadható el, ameddig elősegíti a gazdaság/társadalom fejlődését – társadalom tagjait nagyobb teljesítményre ösztönzi (protestáns nézet hatása) 3. Teljes egyenlőség- egalitarizmus képvisel …

Társadalomismeret érettségi

Társadalomismeret alapfogalmak

Alkotmány: Olyan alaptörvény, amivel más jogszabály nem állhat ellentétben. Kollektív szerződés: Bármely, munkaviszonyra vonatkozó kérdés szabályozására szolgáló irat a dolgozók és a munkaadó között. (Politikai) Pártok: Olyan szervezetek, amelyek programjaikban összesítik a társadalmi érdekeket és megfogalmazzák a problémák megoldásának alternatíváit. / Tartósan szervezett, a helyi szintig tagolt társadalmi csoport mely, nemcsak tagjaitól, hanem szimpatizánsaitól is …