Társadalomismeret érettségi

Társadalomismeret alapfogalmak

Alkotmány: Olyan alaptörvény, amivel más jogszabály nem állhat ellentétben.

Kollektív szerződés: Bármely, munkaviszonyra vonatkozó kérdés szabályozására szolgáló irat a dolgozók és a munkaadó között.

(Politikai) Pártok: Olyan szervezetek, amelyek programjaikban összesítik a társadalmi érdekeket és megfogalmazzák a problémák megoldásának alternatíváit. / Tartósan szervezett, a helyi szintig tagolt társadalmi csoport mely, nemcsak tagjaitól, hanem szimpatizánsaitól is támogatást vár a közvetlen hatalomgyakorlás érdekében.

Munkanélküliségi ráta: A gazdaságilag aktív népesség és a munkanélküliek egymáshoz viszonyított aránya.

Monetáris unió: Az egyes országok közös valuta-kibocsátása, a közös pénzérték-állandóságának érdekében vállalt együttműködés.

Schengeni határ: Az egyes EU országok közös határa, melyen belül a tőke, a szolgáltatások és a munkaerő mozgását nem korlátozzák, legtöbb helyen ezáltal fizikailag is megszűnik a tagországok közötti határellenőrzés. A külső határok védelmére fokozottan figyelnek, főleg az illegális határátkelést kívánják megakadályozni.

Országgyűlés: Választott törvényhozói testület, hazánk legfőbb állami szerve.

Multikulturalizmus: Azt állítja, hogy egyetlen kultúrának sem lehet előjoga a többivel szemben, sőt a sokféleség, a heterogenitás bátorítandó is.

Feminizmus: A XIX. Század végén indult mozgalom, a nők egyenjogúságáért.

Pacifizmus: Mindenfajta háborút ellenző nézet.

Szubkultúra: Elkülönült csoport életmódja, szokásrendje, melynek tagjait valamilyen szokás, nyelv stb összeköt.

Metakommunikáció: Testbeszéd.

Tőke szabad áramlása: Azt jelenti, hogy minden EU-n belüli természetes vagy jogi személyhez kötődő tőkemozgás korlátozásának vagy a diszkriminációnak a tilalma.

Agrártámogatási rendszer: Az EU-ban a tagországok által együttesen kialakított Közös Agrárpolitika írja elő a mezőgazdasági termelés és a támogatás szabályrendszerét. Ennek keretében az agrártemékek az EU egységes piacán akadály nélkül cserélnek gazdát.

Munkamegosztás: Olyan módszer amelyben, minden egyén szakosodik a termelési folyamat egy meghatározott szakaszának a végzésére.

Ökológia: Az a tudomány, amely az élőlények, és a környezetük közötti kapcsolatokat vizsgálja, és olyan gondolkodási mozgalom, amely a természet egyensúlyának a védelmét hirdeti.

Karizma: Tömegeket magához vonzó személyes hatalom.

Státus: Az egyén helye a társadalmi rend valamely dimenziójában.

Integráció: Az EU egyes tagállamai fokozatosan lemondanak nemzeti önrendelkezésük egy részéről a közös célok együttes megvalósítása érdekében.

Jogharmonizáció: A tagállamok és a csatlakozásra várók jogrendjének, törvényeinek egységesítése az EU kritériumainak megfelelően.

Piac/Tőzsde: Az az esetleg elvont hely, ahol az eladók ajánlatai találkoznak a vevők keresletével, és ahol összehangolódik a kínált és a keresett mennyiség bizonyos ár mellett.

Közvélemény/Nyilvánosság: Olyan társadalmi erő, amely bizonyos témákban az egyének többsége által vallott ítéletek hasonlóságára épül. Sokan a demokrácia kulcseszközét látják benne, amelynek irányítania kell(ene) a vezetőket. Kutatások segítségével igyekeznek megismerni.

Liberalizmus: Lelkiismereti szabadságra és toleranciára, politikai egyenlőségre, szabad piacra és gazdasági szabadságra épülő eszmerendszer.

Protekcionizmus: Gazdaságpolitika, mely korlátozza az importot.

Szolidaritás: Közös kötelesség- és segítségvállalás.

Száhel-övezet: Afrika északi részén húzódó elsivatagosodott terület, ahol a népességnövekedés meghaladta a biológiai erőforrások szintjét és ökológiai katasztrófát okozott, ami a népesség éhezését, nyomorát, pusztulását okozza.

Harmadik világ: Szinonimája a fejlődő világ, elmaradott országok Dél szembeállítva Északkal, volt gyarmati sorban lévő államok. Jellemzői az eladósodás, túlnépesedés, alacsony várható életkor, alacsony életszínvonal, éhezés, elmaradott ipar.

Kamat: A kölcsönadott tőke díjazása, amelyet gyakran ennek a tőkének a százalékában fejeznek ki.

Média: Üzenetek átadását lehetővé tevő eszköz, intézmény. Kapcsolatot teremt az üzenet küldője és több átvevő között. Ilyen a könyv, a televízió, a sajtó. Ellenhatalmat alkot, amely szembe szállhat az állammal, a vállalatokkal, ezáltal részt vesz a demokráciák működésében.

Feketemunka: Be nem jelentett, adómentes vállalkozói munka, besegítés, javítás, szerelés.

Sokkterápia: Pszichológusok által alkalmazott kísérleti gyógymód. / Gyors átmenet a piacgazdaságba privatizáció útján.

Konfliktus: Szembenállás, amikor az egyéni vagy kollektív szereplők fellépnek, hogy a helyzetet a maguk előnyére megváltoztassák.

Jogállam: Olyan állam, ahol jogi, törvényi garanciák biztosítják az államhatalom működését és az emberi jogok érvényesülését.

Parlamentális rendszer: A legfontosabb közhivatalokat választás útján töltik be, biztosított az állampolgárok részvétele a közügyek intézésében, csak többpártrendszerben képzelhető el.

Házasság/Élettársi kapcsolat: Társadalmilag elismert és jóváhagyott szexuális közösség két felnőtt ember között.

Elit: Különleges helyzeténél fogva a többi társadalmi csoportból kiemelkedő kisebbség.

Népszámlálás: Hazánkban 10 évenként folytatott, a teljes lakosságra kiterjedő kérdőíves adatfelvétel.

Presztízs: Tekintély, befolyás, erkölcsi súly

Mentálhigiéné: Lelki egészség

Hagyományos család: Több generáció együttélése, termelő funkció, tekintélyelvűség, az apa a családfő, többnyire ő az egyedüli pénzkereső, sok gyermek.

Nukleáris család: Két generáció, gyakran kétkeresős, 1-2 gyerek, magcsalád. / Így nevezzük azt a családtípust, amelybe csak a szülők és gyerekeik számítanak bele.

Állampolgári engedetlenség: Akkor beszélhetünk róla, amikor valaki az adott állam valamely törvényével való egyet nem értése miatt szegi meg a törvényt. A többi törvénysértéstől abban különbözik, hogy a szabályszegő lelkiismereti okokból cselekszik, és felellőséget vállal a tettéért.

Diszkrimináció: Két vonatkozásban alkalmazzuk a kifejezést. Megkülönböztetünk pozitívat és negatívat. Negatív értelemben akkor alkalmazzák, amikor valakit hátrányos megkülönböztetéssel sújtanak neme, kora, etnikai hovatartozása vagy például fogyatékossága miatt. / Megkülönböztetés

Emberi jog: Képviselete a következő kijelentésre épül: minden emberi lény, pusztán abból fakadóan, hogy embernek született, eredendően rendelkezik vele, amelytől önkényesen megfosztani nem lehet. / Születéstől megilletnek minden emberi lényt, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (ENSZ, 1948) szerint minden államnak biztosítania kell érvényesülésüket. / Jogok és szabadságjogok összessége, amely minden embert születésétől fogva egyenlően megillet.

Akkreditált: Bizottság által engedélyezett.

Bérpótlék: Akkor állapítanak meg, ha a munkavállaló különleges helyen, illetve munkakörülmények között vagy az általában szokásostól eltérő időben végzi a munkáját, és személyi alapbére megállapításánál ezt a körülményt nem vették figyelembe. Alapja a munkavállaló személyi alapbére (eltérő megállapodás hiányában). Bérpótléknak minősül a kötelezően alkalmazandó műszakpótlék, a rendkívüli munkavégzésért, valamint a készenléti szolgálatban végzett munkáért járó bérpótlék.

Kollektív szerződés: Olyan – a munkafeltételekre vonatkozó – megállapodás, egyrészről a munkáltató, másrészről az érintett munkavállalók által támogatott szakszervezet kötnek meg. A kollektív szerződés a munkaviszonyból származó jogokat, kötelezettségeket, ezek gyakorlásának és teljesítésének a módját, az erre vonatkozó eljárás rendjét, valamint a szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszert szabályozza.

Terrorizmus: Olyan politikai stratégia, amely erőszakos cselekmények alkalmazásával akarja elérni célját, miközben a félelemérzet felkeltésére is törekszik.

Tömegkommunikáció: Olyan technikák, híradástechnikai hálózatok összessége, amelyek lehetővé teszik mindenféle formájú vagy célú üzenet továbbítását viszonylag széles közösség számára.

Antiszemitizmus: Ellenséges magatartás a zsidókkal szemben. Gazdasági, politikai, társadalmi nehézségek idején felerősödik, elsősorban nem vallási indítékokra hivatkozik. / Szélsőséges ideológiai irányzat, amely a zsidóság ellen irányul velük szemben gyűlöletet és kíméletlen bánásmódot hirdet.

Tradíció: Hagyomány

Negatív utópia: Tökéletes technika segítségével leigázott társadalom képe.

Mágia: Olyan művelet, amely a természet törvényeit kívánja befolyásolni. Megkülönböztethetjük jótékony hatású fajtáját, melynek célja például a gyógyítás, és ártó hatású fajtáját, amely rossz szellemek hív segítségül.

Szekta: Olyan vallási vagy politikai csoport, amely a többiektől elszakad. Pejoratív felhanggal használatos kifejezés.

Előítélet/Sztereotípia: Olyan egyszerűsítés, amely lehetőséget ad a társadalmi kategorizáció működésbe lépésére, az általánosítás alapelvén nyugszik, érzelmi és értékelő összetevőt is magában hordoz. / Merev, rugalmatlan gondolkodás. / Felszínesen túláltalánosító vélemény, szaknyelven absztrakt kognitív reprezentáció. Arra a téves felismerésre vezet, hogy a csoport minden tagja a csoportról korábban kialakított sajátos jellemzővel rendelkezik.

Deviancia: Normák áthágása.

Globális felmelegedés: A Föld egészét érintő jelenség, a néhány fokos hőmérséklet-növekedés olvasztja a sarki jeget, emeli a tengerszintet, veszélyezteti az alacsonyabb tengerpartokat, a jegesmedvéket, a halászokat stb. Szélsőségesebbé teszi az időjárást, felborítja az eddigi megszokott feltételeket, oka az üvegházhatás.

Biodiverzitás védelme: A növényi és állati sokféleség fennmaradásának biztosítása, a veszélyeztetett vagy kihalással fenyegetett fajok (pl.: panda) érdekében végzett nemzetközi összefogás. Vadászati tilalmakkal, a természetes életkörülmények védelmével, a növényvédőszerek korlátozásával érhető el.

Köztársaság: Az állami berendezkedésnek az a formája, ahol az államfőt és az államhatalom legfelsőbb szervét meghatározott időre választják.

Fenntartható fejlődés: Olyan fejlődési pálya, amely a jelen szükségleteit úgy elégíti ki, hogy nem teszi lehetetlenné a jövő nemzedékei számára sem saját szükségleteik fedezését.

Nemzetközi bíróság: Az ENSZ legfőbb bírói szerve, Hágában működik. Kizárólag államok közti vitás helyzetekben hozhat döntést, magánszemélyek ügyeiben nem járhat el.

Kvóta: Behozható árucikk mennyiségének a korlátozása.

Protekcionizmus: A hazai gazdaság érdekében hozott importkorlátozás.

Személyi szabadsághoz fűződő jog: A személyes szabadsághoz való joghoz szorosan kötődik a személyes biztonsághoz való jog, a szabad mozgás és tartózkodási hely szabad megválasztásának a joga, a jó hírnévhez való jog, a magánlakás sértetlenségéhez való jog, a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog, a tulajdonhoz és az örökléshez való jog.

Nacionalizmus: Olyan eszmeáradat és attitűdrendszer, amely a nemzeti értékeket dicsősíti.

Empátia: Az egyén saját tapasztalataiból kiindulva megérti mások viselkedését, az a képesség, amivel mások helyzetébe képzelhetjük magunkat.

Migráció: Népességek költözése egyik vidékről a másikra vagy faluról városba vagy egyik országból a másikba.

Kognitív disszonancia: Az egyén képzeletében egyszerre jelenlévő hiedelmek közötti ellentmondás.

Társadalmi interakció: Emberek közötti (kölcsönös) kapcsolattartás.

ENSZ Biztonsági Tanácsa: Az ENSZ egyik legfontosabb testülete, amelynek feladata a nemzetközi béke és biztonság fenntartása. Öt állandó és tíz választott tagja van.

Vétójog a Biztonsági Tanácsban: Az öt állandó tagnak (USA, Nagy-Britannia, Kína, Oroszország, Franciaország) egyetértési joga (vétójog) van a BT által tárgyalt összes kérdésben.

Helyi társadalom: A helyi lakosok különböző csoportjai alkotják, az egyes családoktól kezdve a helyi egyesületig, klubokig.

Tárca nélküli miniszter: Olyan miniszter, akinek nincs minisztériuma, az ország életében valamely fontos terület koordinálását végzi.

Polgári eljárás: Mindig kérelemre indul, ahol a kérelmező egy vitatott kérdésben a bíróságtól döntést kér.

Ökumenikus szertartás: Különböző vallások és felekezetek közti párbeszéd és együttműködés jegyében megtartott istentisztelet.

Fundamentalizmus: Egyes iszlám hívők célja, visszatérés a régi formákhoz, alapokhoz, a nyugati befolyás, a modern szokások elutasításával.

Szocializáció: A társadalmi normákhoz való alkalmazkodás folyamata.

Költségvetés: Egy adott ország éves bevételeinek és kiadásainak általában egy évre szóló tervezése.

Népszuverenitás: Politikai eszme, amely minden hatalom forrásaként a népet jelöli meg.

Szubszidiaritás: Olyan elv, amely szerint minden döntést a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni.

Újrahasznosítás: A hulladék nyersanyagként történő felhasználása. Az újrahasznosítás a gyűjtőneve mindazon tevékenységeknek, amelyek célja, hogy az ember által készített, tartós, nem természetes, főleg hulladékká váló anyagokat nyersanyaggá alakítsa át.

Szelektív hulladékgyűjtés: A hulladékok anyagfajta szerinti elkülönített gyűjtését jelenti.

Népsűrűség: Egy adott területegységre jutó lakosok száma, annak általánosan elfogadott mértékegysége: fő/km2

Mandátum: Képviselői megbízatás, felhatalmazás.

Emancipáció: Egyenjogúsítás, függő helyzetből, alárendeltségből, elnyomás alól való felszabadítás.

Szegregáció: Az a jelenség, amikor egy-egy településen belül a különböző társadalmi rétegek, etnikai csoportok stb. lakóhelye élesen elkülönül egymástól. / Valamitől való elkülönülés, szét- vagy leválás.

Európai Tanács: Az EU csúcsszerve, a tagállamok állam- és kormányfőinek testülete. Évente két rendes és egy-három rendkívüli ülést tart, amelyeken az unió legfontosabb döntései születnek.

Ökoszisztéma: Az élőlények és az élettelen környezet között létrejött nyílt, megújulásra képes kapcsolatrendszer.

Preambulum: A törvény bevezetése, előszava.

Létminimum: Az az összeg, amely biztosítja a magánháztartásokban élők számára a folyamatos életvitellel kapcsolatos szerény szükségletek kielégítését.

Európai Parlament: Az EU egyetlen közvetlenül megválasztott testülete, amelynek egyik legfontosabb feladata a jogalkotás.

Európai Bizottság: Az EU egyik legfontosabb testülete, amelyben az egyes tagállamokból kinevezett 27 biztos végzi a munkáját.

Európai Számvevőszék: Az uniós pénzügyek rendezésével foglalkozik. Feladata az EU pénzügyi irányításának a fejlesztése és a közpénzek felhasználásáról történő jelentéstétel.

Európai Beruházási Bank: A 27 uniós tagállam tulajdonában áll. Hitelt vesz fel a tőkepiacokon, majd azt alacsony kamat mellett, olyan projecteknek kölcsönzi ki, amelyek az EU-n belül, illetve a szomszédos vagy a fejlődő országokban infrastrukturális, energiaellátással kapcsolatos vagy környezeti fejlesztésekre irányulnak.

Bilaterális: Kétoldalú, például egymást kölcsönösen kötelező szerződés.

Pluralizmus: Az érdekek, ideológiák, értékek és nézetek sokféleségét elismerő felfogás, irányzat.

Adósságspirál: Az a gazdasági folyamat, amikor az adósság kiegyenlítésére további hiteleket kell felvenni, és az újonnan felvett hitelek már akkora terhet jelentenek az adósra nézve, hogy az adósság visszafizetése lehetetlenné válik.

Árfolyamkockázat: A deviza forintban kifejezett árfolyamának a változásában rejlő kockázat.

Jóléti állam: Olyan politikai rendszer, amely a jóléti szolgáltatások széles körét nyújtja állampolgárai számára.

Félperiféria: Olyan országot, amelyek nyersanyagot exportálnak a centrum országaiba.

Civil vallás: A valláshoz hasonló hiedelmek és rituálék, amelyek olyan világi tevékenységekhez kapcsolódnak, mint a politikai parádék, ünnepségek.

Globalizáció: Gazdasági szakkifejezés. Bonyolult folyamatok összessége, amelyek a gazdaság, a technika, a pénzügy, a politika és a kultúra területén az egész Földre kiterjedő új rendszereket jelöli.

Monoteizmus: Egy istenben való hit.

Többgenerációs/Kiterjesztett család: Olyan családi csoport, amelyben a rokonok több mint két nemzedéke él együtt közös háztartásban vagy egymáshoz nagyon közel.

Hipotézis: A dolgok adott állapotával kapcsolatos feltételezés, amelyet gyakorlati ellenőrzésnek vetnek alá.

Demokrácia: Olyan politika rendszer, amely az állampolgárok egészének vagy részének lehetővé teszi, hogy részt vegyenek a politikai döntéshozatal folyamatában, illetve képviselőket válasszanak.

Az Európai Unió jelmondata: „Egyesülve a sokféleségben.”

Ökonómia: A gazdaságot, a gazdaság szereplőinek egymáshoz való viszonyát leíró és vizsgáló tudomány neve.

Jogalany: Az a személy, aki jog és kötelezettség alanya lehet.

Xenofóbia: Idegengyűlölet, beteges félelem az idegenektől.

Mentelmi jog: A törvény előtti egyenlőség alkotmányos elve alóli kivétel, amelyet meghatározott formában az alkotmányos függetlenséggel rendelkező tisztségviselők befolyásmentes működésének garanciájaként alkalmaznak.

Totális állam: Államfogalom. Azt hirdeti, hogy az állam az egyéni, a családi és a gazdasági élet minden területére kiterjedő, abszolút és teljes hatalmat gyakorolhat.

Élethosszig tartó tanulás „Lifelong learning”: Főként az EU-ban használt szakkifejezés. Folyamat, amely magába foglal minden tanulást, művelődést, ismeret- és tapasztalatszerzést az óvodáskortól a felsőoktatáson át egészen az emberi élet végéig.

Séma: A memóriában tárolt, olyan megismerés, amely az eseményeknek, a tárgyaknak és a való világ viszonyainak absztrakt értelmezése. A séma a megismeréselmélet egyik kulcsfogalma. A sémás feldolgozás általában gyorsan és automatikusan jelenik meg, rendszerint még annak sem vagyunk tudatában, hogy valamilyen információfeldolgozás végbe megy. / Olyan mentális struktúra, amely az élőlényeknek a hasonló vagy analóg körülmények között a cselekvés modelljét nyújtja.

Elsőbbségi hatás: A társas kapcsolatokban megfigyelhető tendencia. A kezdeti információk nagyobb súllyal esnek latba, mint a későbbiek.

Pygmalion-effektus: Önbeteljesítő jóslat. Az elvárások valóságalakító hatását jelöli. Az önbeteljesítő jóslat kezdetben egy hamis állítás, amely változást idéz elő a viselkedésben, és ez a változás az eredeti hamis állítást végül valóra váltja.

Kognitív disszonancia: Olyan helyzet, amelyben az új információ ellentmond a korábbi elképzeléseknek vagy tapasztalatoknak, így disszonanciát okoz. A disszonancia szorongást kelt, amelyet csökkenteni igyekszünk.

Bizalmatlansági indítvány: A végrehajtó hatalommal szemben gyakorolt parlamenti ellenőrzés eszköze, amellyel a képviselők megvonhatják a bizalmukat a miniszterelnöktől és rajta keresztül a kormánytól.

Interpelláció: A parlamentben a kormány tagjaihoz intézett kérdés, az erre adott válasz elfogadásáról a parlament jogosult dönteni.

Előzetes normakontroll: Az alkotmánybíróság jogköre, amely a még ki nem hirdetett magyar jogszabályok vizsgálatát jelenti.

Frakció: A politikában használatos kifejezés. Jelentése: a parlamenti pártok képviselőcsoportja.

UNESCO: Az ENSZ Nemzetközi Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete. Feladata az emberiség intellektuális és erkölcs szolidaritására alapozva a tartós világbéke építése. Munkaterülete az oktatás, természettudományok, társadalom és bölcsésztudományok, kultúra és kommunikáció. Székhelye Párizsban van.

Akadálymentesítés: Azoknak a törekvéseknek az összefoglaló neve, amelyek célja, hogy különféle fogyatékkal élők számára olyan körülmények teremtődjenek, amelyek segítségével el tudják végezni azokat a tevékenységetek, amelyekben egyébként akadályoztatva vannak.

Területi revizionizmus (területi revans): Jelentése visszavágás, visszaszerzés. Ez a fogalom a háborús vereségért való visszavágásért vagy elveszített terület visszaszerzéséért indított mozgalom jelszava szokott lenni.

Rehabilitáció: Az igazságtalanul elítéltek utólagos felmentése a vádak alól.

Koalíció: Két vagy több párt szövetsége.

Asszimiláció: Hasonulás, hasonlóvá válás, egy etnikai kisebbség beilleszkedése a többségi etnikumba.

Kiotói jegyzőkönyv: 1997-ben aláírt, a fejlett országokat tömörítő egyezmény, amelyben a részt vevő iparosodott államok kötelezik magukat arra, hogy a szén-dioxid kibocsátásukat az aláírást követő évtizedben 5,2 %-al, az 1990-es szint alá szorítják vissza.

Maastrichti szerződés: 1992-ben írták alá. Három pillérből álló szerkezet, amelyből az első és legfontosabb az Európai Közösségek, második a közös kül- és biztonságpolitika, a harmadik a bel- és igazságügyi együttműködés volt.

Schengeni egyezmény: Egy 1985-ös megállapodás után 1990-ben írták alá. Az egyezmény értelmében az aláíró országok között megszűnt a belső határellenőrzés, áthelyezve azt a külső határokra, ahol meghatározott szabályok alapján történik a beutazás és a bevándorlás ellenőrzése.

Római szerződés: Más néven EGK szerződés. Franciaország, NSZK, Olaszország és a Benelux államok által 1957. március 25.-én aláírt nemzetközi szerződés, amely létrehozta az Európai Gazdasági Közösséget.

Természetes szaporodás: Ha az adott évben születettek száma meghaladja az abban az évben elhunytak számát.

Születésszám: Adott időszakban születettek létszáma.

Ratkó-korszak: Az 1950 és 1956 közötti fél évtizednek a népességpolitikára utaló elnevezése, amelyben az abortusztilalom miatt meredeken emelkedett a születések száma.

Demográfiai fordulópont: Amikor az addigi népesedési folyamatban változás áll be. (Magyarországon 1981-ben először többen haltak meg az adott évben, mint amennyien születtek.)

Hospitalizáció: Olyan jelenség, amely hosszabb intézeti tartózkodásra vezethető vissza.

Érés: A változások genetikailag meghatározott mintázata, amely a fogamzástól a felnőttkorig végigkíséri az egyén növekedését.

Temperamentum: Egyrészt jelenti, az egyén alapvető stílusát, amivel környezetére reagál, jelenti másrészt az egyén uralkodó hangulatát.

Latencia: Freud elméletében a 6 éves kortól a nemi érésig tartó fejlődési szakasz. Ez alatt a nemi vágy háttérbe szorul, a szexuális energia azoknak a technikai készségeknek az elsajátítását segíti, amelyek a felnőttkorban a megélhetés biztosításához szükségesek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük