Társadalomismeret érettségi

Magyarországon a földrajzi, társadalmi rétegződés okai, következményei, mutatói

 1. Magyarország társadalmának térbeli (földrajzi) rétegződése

  • a térbeli rétegződés okai, előzményei és következményei

    • mai magyar társadalom = a rendszerváltás óta (1990-től) a rendszerváltás átalakította a társadalom térbeli tagolódását megváltoztak:

      • a települések fejlődését/fejlesztését befolyásoló tényezők — pl. erőltetett iparosodás vége kiürülnek marginalizálódás

      • az állami beavatkozások helyét átveszi a piac előtérbe a gazdasági racionalitás

      • magángazdaságok, külföldi beruházók más szempontok a telephelyválasztásnál az ezeket befogadó területek gyorsabban fejlődnek

      • a szolgáltatóipar túlsúlyba kerül az iparral (főleg nehézipar) szemben a hagyományos nehézipar gyorsan összeomlik ezzel együtt az iparterületek is

    • új “területi depressziós” vidékek alakulnak ki a volt szocialista hagyományos központjai helyén: Ózd, Dunaújváros, Miskolc, Salgótrarján

      • Rákosi-kor: erőltetett iparosítás rendszerváltás nem éri meg az ipar fenntartása munkanélküléiség marginalizálódás szolgáltatások, életszínvonal csökkenése gettósodás — szubkulturláis határvonal, devianciák

      • megáll az idő” leértékelődő, nehezen eladható ingatlanok megszűnik a mobilizáció hosszabb időre, visszafordíthatatlanul “bezáródó” települések

    • az ország “nyertes és vesztes” régiókra oszlik

      • területi egyenlőtlenségek

        • főváros vidék

        • Ny-Magyarország K-Magyarország

        • fejlett városok aprófalvas vidékek, volt szocialista iparvárosok

      • vesztes” térségek: aprófalvas vidékek, falusi térségek nagy része (É-Mo., É-Alföld, stb.),

        • ezredfordulóra kialakul: falusi “underclass” — alsó társadalmi réteg

         • szakképzettésg nélküli, munkahelyét a városaban/ipari településen elvesztett, alacsony iskolázottságú (átképzésre képtelen), végleg hazatérő falusi

         • nem volt befolyásuk a privatizáció során

         • tartósan nem tudnak bekapcsolódni a munkaerőpiacra depresszió, alkoholizmus kilátástalanság

         • létfenntartási lehetőségek: alkalmi munka, segély

nincs lehetőség a kitörésre ez a falusi/városi alsótársadalmi réteg tartósan a magyar társadalom részévé vált

         • szociális minták átöröklése a mobilitás hiánya miatt a fiatal generációk is nehezen törnek ki

 1. Magyarország társadalmának szerkezete

  • a társadalmi rétegződéssel kapcsolatos fogalmak

    • réteg: egyes szempontok/ismérvek alapján hasonlóan besorolhatóak csoportja

    • osztály: azonos termelőeszközökkel rendelkezőik csoporja — pl. munkásosztály

    • státusz: a társadalmi rétegekben való elhelyezkedés státuszcsoportok

      • státusszerep: a betöltött státuszhoz járuló szerep

      • státuszinkonzisztencia: a státuszok közötti mozgás

    • mobilitás: társadalmi rétegek közötti átjárhatóság

      • intragenerációs: egy generáción belüli változás — pl. forradalmakkor, egyéni esetekben

      • intergenerációs: generációk közötti változás — pl. első generációs értelmiségiek

    • elit: a társadalmi hierarchia csúcsán állók csoportja gazdasági és politikai hatalommal renelkezik

    • deprivált réteg: hiányban, megfosztottságban szenvedő, magát eltartani nehezen tudó társadalmi réteg

  • rétegképző szempontok

    • fogyasztás

    • kultúra, életmód

    • érdekérvényesítés — kapcsolati tőke, iskolázottság

    • lakás

    • lakókörnyezet

    • anyagi színvonal — jövedelmi viszonyok, vagyon, gazasági aktivitás

    • munkamegosztás — foglalkozási viszony vezető/beosztott

  • a társadalomszerkezet történeti áttekintése

    • 80-as évek: növekvő jövedelmi különbségek vállalkozói réteg szerveződik

    • 90-es évek közepe: lassan posztindusztriálissá váló társadalmi szerkezet alakul ki korlátozott polgáriasodás

    • meghatározó átrendeződési folyamatok

      • privatizáció: egykori állami tulajdon újraosztása/magánkézbe vétele

      • piacgazdaság: a termeléshez szükséges javak magántulajdonban

      • kialakuló meghatározó vállalkozói (kisvállalkozói) réteg > 1 millió fő

  • a társadalomszerkezet átalakulása

    • a középrétegek súlya mérséklődik

    • az elit terjedelme/befolyása nővekszik elitcsere a politikában

    • a nagypolgárság (jómódúak) régete megnő

    • új csoport: újgazdagok — tulajdonosi-vagyoni elit

    • a kispolgárság gyarapodik

    • a falusi egyéni gazdálkodói réteg növekszik

    • jelentős marginalizáció

    • csökkenő mobilitás

  • a magyar társadalom szerkezete és a rétegek jellemzése

    • elit = a legfelsőbb társadalmi osztály

      • foglalkozás, végzettség: kiugróan magas jövedelmű vezetők, politikusok, nagyvállalkozók/-tulajdonosok, topmenedzserek, értelmiségiek, jómódú középvállalkozók, felső vezetők

      • fogyasztás: korlátlan vagy az átlagosat meghaladó fogyasztás

      • megtakarítás: felhalmozó megtakarításra képesek

    • középréteg

      • foglalkozás, végzettség: magasan képzett, átlag feletti jövedelmű értelmiségiek, középvezetők, stabil megélhetéssel rendelkező hivatalnokok, tisztségviselők, közalkalmazottak, stabil közép- és kisvállalkozók

      • fogyasztás: kiegyensúlyozott fogyasztói magatartás

      • megtakarítás: változó mértékű megtakarításra képesek

    • alsó társadalom

      • foglalkozás, végzettség: középről lecsúszott beosztottak, alacsonyabb képzettségű hivatalnokok, közalkalmazottak, mikrovállalkozók, minimálbéresek, zsebbe fizetettek, magasabb nyugdíjúak

      • fogyasztás: a létfenntartási szükségleteket kielégíteni képes fogyasztás

      • megtakarítás: esetleges megtakarításra képesek

    • marginalizáltak/depriváltak

      • foglalkozás, végzettésg: képzetlen, alacsony jövedelmű munkások, feketemunkások, szociális segélyből élők, tartósan munkanélküliek, mélyszegények, gettódosó településen élők

      • fogyasztás: hiány, küzdelem a mindennapi létfenntartásért

      • megtakarítás: nem képesek megtakarításra

  • a magyar társadalmi modell

    • körte kicsi az elit réteg, nagy az alsó társadalom rétege

      • elit — 2%

      • felsőközép (rendszerváltás után privatizáció, kárpótlási jegyek) — 10% + feltörekvő fiatalok — 6% = 16%

      • vidéki értelmiség — 7%

       • stabil középosztály = 25%

      • sodródók (főváros) — 18%

      • kádári kisemberek = nyugdíjasok — 17%

      • munkások — 17%

      • leszakadó réteg 23%

    • ideális társadalmi modell: tojás (Ny-Európa egyes országai)

      • kb. 7% elit

      • széles középosztály stabil, nagy mobilitású, befogadó társadalom

      • kb. 7% deprivált kezelhető, arányos az elittel

  • a társadalom szerkezetéből adódó konfliktusok — a társadalmi rétegződés mutatói

    • válságos léthelyzetek: munkanélküliség tömeges elszegényedés

    • a rendszerváltás gazdasági-társadalmi ára: kiábrándultság, demokrácia-deficit

    • fokozódó előítéletesség és intoleranca célpontja a magyar cigányság

  • általános folyamatok — összegzés

    • átalakulnak a foglalkozási viszonyok

    • erősödnek a társadalmi egyenlőtlenségek elszegényedés

    • marginalizálódó, a foglalkoztatásból véglegesen kiszoruló társadalmi csoportok

    • különböző tőkefajták mentén rendeződő társadalom — pénz, vagyon, kutúra, kapcsolatok

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük