Társadalomismeret érettségi

A kisebségek csoportosítása, szerepe, érdekvédelme, jogai

 1. A kisebbségek fogalma és csoportosítása

  • a kisebbség fogalma

    • egy adott társadalmon belül többé kevésbé elkülöníthető, számszerűen kisebbségeben lévő, sajátos azonosságtudattal rendelkező (pl. etnikai, vallási vagy egyéb) csoport

  • a kisebbségek csoportosítása

    • nemzeti és etnikai kisebbségek (2011-től nemzetiségek)

      • nemzeti kisebbségek: egy adott társadalom azon tagjainak csoportja, akik nem a többségi nemzettel azonosulnak, hanem egy olyan másik nemzettel, amelynek van állama vagy ennek létrehozására törekszik — pl. románok, szlovákok, örmények

      • etnikai kisebbségek: minden egyéb olyan kisebbségben élő népcsoport, amely nem határozható meg a modern nemzet fogalmával, de amelynek tagjai a többségétől jelentősen eltérő közös kulturális identitással bírnak; vagy éppen nemzeteken átnyúló identitást mutatnak — pl. a több különböző anyanyelvvel rendelkező romák vagy a zsidók

    • vallási kisebbségek: egy adott társadalmon belül egy számszerűen kisebbségben lévő, a többségtől eltérő vallástudattal rendelkező csoport — pl. magyarországi buddhisták

    • egyéb kisebbségek: politikai, szexuális, egészségügyi, stb. devianciák

      • de via = az útról való letérés deviancia = normaszegés

      • devianciák pl.

        • bűnözés

        • öngyilkosság

        • függőségek — alkohol- és kábítószerfogyasztás

        • lelki betegségek

        • prostitúció

        • homoszexualitás

        • szélsőjobboldali gondolkodás

        • punk szubkultúra

      • okai lehetnek

        • biológiai

        • pszichológiai

        • szociológiai

        • közgazdaságtani

      • megítélésük

        • relatív, hogy mit értünk “normális” alatt értékrendszertől-kultúrától függ

        • kérdés, hol húzzuk meg a határt a betegség és a deviancia között

        • a betetgség magánügy — a deviancia érinti a közösséget/társadalmat

        • pozitív értékként

         • előreviszi a közösséget — pl. Jézus

         • erősíti a közösség értékrendszerét

2. A kisebbségek szerepe és megítélése

  • a kisebségek kultúrateremtő szerepe

    • kultúra: olyan ismeretek, értékek, reflexek, viselkedési modellek, szokások és hiedelmek összessége, melyet az egyén az őt felnevelő közegben a szocializáció során elsajátít

    • a nevelés és a nevelhetőség kérdése a közösségben/kisebbségben

      • szocializáció: kommunikáció, tudás továbbadása, identitás-tükör kultúrateremtő érték

      • perszonalizáció: az egyén beépíti a saját személyiségébe a közösség normáit

    • a kisebbségek saját kutúrájuk behozatalával és ápolásával hozzájárulnak az ország sokszínűbbé tételéhez

  • a közösségek megítélése

    • előítélet: ítélkezés hallás vagy látás alapján minél jobban meg vagyunk győződve a helyességéről, annál nehezebb változtatni

    • sztereotípia: egy eset általánosítása egy csoportra — pl. a cigányok lopnak

    • stigmatizálás: címkézés, besorolás külső és belső tulajdonságok alapján

    • kettős mérce: másképp ítélkezünk, ha velünk szemben lépnek föl

    • bűnbakképzés: valami rossz, megfoghatatlan dolog esetén projetkálás egy személyre vagy csoportra — pl. zsidók a náci ideológiában

    • jelenségek társadalmi szinten:

      • diszkrimináció

      • szegregáció

      • genocídium

      • etnocídium

      • rasszizmus

      • xenofóbia

      • homofóbia

    • minél biztosabb, törvényesebb, demokratikusabb egy társadalmi környezet, annál kevesebb dologért lehet lázadni kevesebb előítélet, gyűlölködés

3. A kisebbségek érdekvédelme és jogai

  • a nemzetiségi önkormányzatok

    • a helyi kisebbségi önkormányzatok feladata:

      • a helyi kisebbség ünnepeinek meghatározása

      • helyi kisebbségi média működtetése

      • közoktatás

      • a hagyományápolás fenntartása

      • pályázatok és ösztöndíjak kiírása

    • az országos kisebbségi önkormányzat feladata:

      • a kisebbség országos ünnepeinek meghatározása

      • színház, múzeum, könytár, kiadó, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény, jogesélyszolgálat, stb. üzemeltetése

      • a kisebbséget érintő jogszabályok véleményezése — főleg az építészeti emlékeket és a nemzetiségi oktatást érintő kérdések

  • az egyéni és kollektív kisebbségi jogok

    • alapelvek

      • a nemzetiségek a politikai közösség részei, államalkotó tényezők — választójog, néprészvétel

      • a kulturális sokszínűség, a nyelvi különbözőség önérték, ezért kell védelmezni – kulturális önigazgatás biztosításával

      • a nemzetiségek által létrehozott kulturális értékek a magyarországi kulturális örökség részei,

      • a nemzetiségeket sajátos egyéni és közösségi jogok, alapvető szabadságjogok illetik meg identitásuk megőrzése, közösségeik fennmaradása érdekében (azaz külön jogok, amelyekre a többséghez tartozóknak nincs szükségük, nekik elegendőek az általános jogok)

    • egyéni kisebbségi jogok

      • emberi méltóság védelme

      • jogegyenlőség, diszkrimináció tilalma

      • önazonosság szabad megvallása, őrzése vagy elhallgatása, elhagyása

      • nemzetiségnek megfelelő névhasználati jog (nemzetiségi utónévkönyv, írásmód, de magyar névsorrend hivatalos iratokban)

      • anyanyelvhasználat (pl. hatósági eljárásban)

      • választójog a kisebbségi szervezetek létesítésénél

      • tájékozódás saját anyanyelven — pl. műsorsugárzás, újságok, kommunikáció

    • kollektív kisebbségi jogok

      • jog az anyanyelv használatához az adott közösség részéről — pl. feliratok, táblák, önkormányzati kommunikáció

      • saját kultúra ápolásához való jog

      • saját anyanyelvű oktatáshoz való jog

      • helyi és kisebbségi önkormányzatok létrehozásának és működtetésének joga

       • főbb feladataik:

         • érdek- és jogvédelem

         • fejlesztési tervek véleményezése — főleg az építészeti emlékek és a nemzetiségi oktatás kérdésében

         • intézmények alaptása és fenntartása: óvoda, iskola, művelősédi ház, múzeum, színház, kiadó, könyvtár, stb.

         • nemzetiségi intézmények vezetőinek kinevezése

         • petíciós jog kisebbségi ügyekben

      • az Országgyűlés munkájában való részvétel joga — 13 nemzetiségi szószóló

      • közszolgáltati médiaszolgáltatáshoz való jog

      • a kisebbségi ombudsmanhoz való fordulás joga (2012-ig)

        • példa egy panaszra: 2008-ban segítségkérő levelet kaptunk az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnökétől. Az elnök asszony a kiegészítő kisebbségi oktatás finanszírozásával, illetve az Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola munkájának ellehetetlenülésével kapcsolatban fordult hozzánk. Állítása szerint a jelenlegi jogszabályi feltételek mellett a kiegészítő kisebbségi oktatás nem folytatható tovább. A kiegészítő kisebbségi oktatásért 45 000 forint/gyermek/év kiegészítő fejkvóta jár. Bár a kisebbségi oktatás heti 5 órában történik, a tanároknak legalább 70%-át közalkalmazotti jogviszonyban kell foglalkoztatniuk. A tanárok fizetésének finanszírozása ennek következtében lehetetlenné vált. Hasonló problémával küzdött a bolgár és görög kisebbség is.

  • a kisebbségek civil érdekvédelme

    • pl. TASZ — emberi jogi szervezet —tevékenysége

      • személyes adatok védelme

      • közérdekú adatokhoz való hozzáférés és az állam átlátható működése

      • a gyülekezési, a szólás- és a sajtószabadság védelme

      • a választáshoz való jog és a részvételei jogok képviselete

      • jogvédelem az egészségügyben

      • a testi önrendelkezés védelme — pl. a méltó halálhoz való jog, terhesség-megszakítás

      • a HIV/AIDS-szel élő személyek jogaink a védelme

      • az LMBT+ emberek jogaink a védelme

      • a romák jogainak védelme az intézményes diszkriminációval szemben

      • a fogyatékos személyek jogainak védelme

      • a drogfogyasztók jogainak védelme és az ezt tiszteletben tartó állami drogpolitikáért való fellépés

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük