Társadalomismeret érettségi

A szegénység mutatói, jellemzői, egyéni és társadalmi következményei

 1. A szegénység fogalma, kategóriái és mérése

  • a szegénység fogalma

    • Európa Tanács (1998): szegény az az egyén vagy család, aki nem rendelkezik elég forrással ahhoz, hogy olyan életfeltételekhez jussanak, olyan tevékenységekben és életfolyamatokban vegyenek részt, amelyek a társadalomban általánosan elfogadottak

ez nem csak az anyagi javak hiányára utal, hanem arra is, hogy a források hiánya kirekeszthet a társadalmilag fontosnak tartott tevékenységekben való részvételből

    • vagyis a szegénység a pénzhiány, és ebből következően a kulturális és társadalmi tőke hiánya ezáltal a szegények olyan tartósan fennálló hátrányos helyzetben vannak, melyből saját erőből nehéz kikerülni

    • depriváltság (gyakran használt kifejezés a szegénységgel kapcsolatban): deprivált az a személy vagy család, aki nélkülöz valamit, ami az adott társadalomban a többségnek rendelkezésére áll, vagy amit az adott társadalom mindenki számára elérendő minumunak tart

  • a szegénység kategóriái

    • a mérés módja szerint

      • objektív szegénység = statisztikailag mérhető szegénység

        • abszolút szegénység: létminimum alatt, létfanntartási bizonyatlanság

        • relatív szegénység: jelentős elmaradottság az adott társadalom átlagos viszonyaitól

      • szubjektív szegénység: a megkérdezett személy vagy család a megkérdezés pillanatában szegénynek érzi magát

    • időtáv szerint

      • tartós szegénység: szegény családba való születés a szegénység kulturájának és tudatának átöröklése

      • átmeneti szegénység: olyan személyek, akik jelenleg szegények, de valószínűleg rövid időn belül kikerülnek ebből az állapotból — pl. GYES-en vagy GYED-en lévők, pályakezdők

      • átöröklődő/gyermekszegénység: hátrányos helyzetű szülők gyermekei éhezés, eszközhiány, nem megfelelő öltözködés, oktatás hiánya

    • a szegénység típusa szerint

      • hagyományos szegénység: már a rendszerváltás előtt is — alacsony végzettség, inaktivitás, kistelepülésen élés, csonka- vagy sokgyermekes család, rokkantság, tartós betegség

      • új szegénység: a rendszerváltás után jelentkezik — munkanélküliek, pályakezdők, hajléktalanok, elszegényedő középosztály és nők

      • demográfiai szegénység: az egyén élete során többször is szegénnyé válhat, illetve kiemelkedhet belőle — pl. gyermekkor, gyerekvállalás, időskor

      • etnikai szegénység: cigányok

  • a szegénység mérése

    • szegénységi index — EU-s szegénységi kérdőív alapján — pl. kérdések:

      • Tud-e egy 50 ezer Ft-os váratlan kiadást fedezni?

      • Megengedhet-e magának évi egyhetes üdülést?

      • Igaz-e, hogy nem kell takarékoskodnia a fűtéssel?

      • Jut-e kétnaponta húsétel az asztalára?

      • Igaz-e, hogy még sohasem került hátralékba a hiteltörlesztéssel vagy számlákkal?

      • Van-e telefonja?

      • Van-e színes TV-je?

      • Van-e kocsija?

      • Van-e mosógépe?

ha ezekbők 4 egyszerre nem teljesül, akkor a megkérdezett depriváltnak számít

    • a mérés problémái

      • nem könnyű objektív, mindenkire használható mérőszámot és módszert találni

      • szegénységi küszöb: ezalatt szegény egy háztartás — meghatározása a létminimum kiszámítása (EU-s módszertan: az átlagkereset 60%-a alatt)

      • a létmimimum kiszámítása: fogyasztási kosár nincsenek sem egyéni, sem regionális különbségek minden benne van, amire a megítélés szerint egy (pl. négytagú) családnak szüksége lehet (élelmiszer, tisztálkodás, stb.) kritika: az emberek életmódja és fogyasztási kultúrája jelentősen eltér egymástól

 1. A szegénység Magyarországon

  • a rosszabbodó szociális helyzet és a kirekesztettség Magyarországon

    • a rendszerváltás után:

      • megszűnik a munkahelyek 1/3-a (4,8 millió 1,5 millió; 2010-ben is csak 3,7 millió)

      • robbanásszeráen megnőnek a jövedelmi és szociális különbségek

        • a lakosság 1/3-a szegénynek számít

        • 10%-a tartósan leszakadt

    • alacsony a munkaképes korú lakosság aktivitása: 55% (EU-s átlag: 64%) növekszik a munkanélküliség a lakosság jelentős része elszegényedik

    • 2008-2009-es válság tovább romlik a helyzet: az alsóközépsztály egy része elszegényedik, veszélyeztetetté válik

  • a magyarországi szegénység

    • Magyarország lakosságának kb. 1/3-a szegény (< 73 ezer Ft/fő/hónap) szétszakadó társadalom — egyik része Ny-Európa szintjéhez, a másik a harmadik világéhoz közeledik

    • EU-s módszertan szerint: a lakosság 17%-a szegény

    • mélyszegények (tartósan kirekesztettek a társadalomból): 11%

    • tartósan munkanélküliek és részidőben foglalkoztatottak a munkanélküliek 48%-a szegény

    • befolyásoló tényezők még:

      • családi helyzet: a gyermekes családok 40%-a, a nagycsaládosok 60%-a, a csonka családok 45%-a szegény

      • a nyugdíjasok 50%-a szegény

      • etnikai viszonyok: a cigányság többsége nyomorban él egy cigány újszülöttnkek tízszer nagyobb az esélye, hogy mélyszegénységbe születik

      • regionális különbségek ld. 15. témakör

        • legelszegényedetteb régiók: Kelet- és Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl a lakosság többsége cigány, de a szegények többsége nem cigány

      • egyéni tényezők: tartós betegség, fogyatékosság, hajléktalanság

    • gyerekszegénység

      • a magyar gyerekek 20%-a él az EU-s szegénységi küszöb alatt

      • a szegény családok

        • bevételük szinte egészét a gyerekekre fordítják

        • súlyos problémák: lakásfenntartás, iskolába való eljutás, nincstelenség (pl. megfelelő öltözet hiánya)

        • uzsorakölcsönök elszaporodása

    • a cigányság és a szegények a társadalmi gettóban

      • ma a cigány férfiak 20%-a dolgozik (a rendszerváltás előtt 90%-uk)

      • a szegénységük történeti-társadalmi-kuturális okai:

        • rendszerváltás

        • alacsony iskolázottság

        • munkaerőpiac: erős diszrkimináció

        • (munkahelyek nagymértékű megszűnése)

        • (szegény települések teljes kilátástalanság)

      • Magyarország: cigányság ≠ szegénység a népességnek kb. 6-7%-át teszik ki

      • települések kevés munkalehetőséggel általában a cigányok dolgoznak többet, csak feketén

      • a segélyezettek fele él cigány családokban

      • előítélet: azért szülnek gyereket, hogy több segélyt kapjanak jobban tudjanak élni — nem igaz:

        • kulturálisan máshogy tekintenek a gyerekvállalásra: a gyerek a jövő, “Isten ajándéka”

        • minél több a gyerek, annál kisebb az egy főre jutó segély összege

    • a cigányság felzárkózatása

      • Kádár-korszak: megítélés: társadalmi réteg fel kell számolni “CS-házak” (csökkentett értékű lakóhelyekre való költöztetés)

      • 2004-ig roma felzárkóztató program sikertelen volt

      • azóta nincs külön program, beolvadt a hátrányos helyzetűeket segítő programba

 1. A szegénység okai és a veszélyeztetettek csoportjai

  • a szegénység okai lehetnek:

    • biológiai-fiziológiai: sem az egyén, sem a társadalom nem tehet róla — természettől függő hátrányokból adódik csökkentés: leghatékonyabban támogatásokkal

    • természeti: természeti katasztrófák, csapások — pl. árvíz, tűzvész, járványok

    • gazdasági: vagyontalanság, termelési válságok, munkanélküliség, deviza-válság

    • társadalmi: sem az egyén, sem a természeti körülmények nem tehetnek róla — csak a társadalmi struktúra — az előnyösebb helyzetűek kihasználják a lehetőségeket a szegények a mardékon osztoznak

    • egyéni-társadalmi okok: bűnözés, alkoholimus, rossz munkaerkölcs, felelőtlen életmód, felelőtlen gyermekvállalás, családon belüli erőszak

  • kockázati tényezők és a veszélyeztetett csoporok

    • tényezők: munkanélküliség, alacsony végzettség, magas gyerekszám, lakókörnyezet, etnikai hovatartozás ld. a magyarországi szegénységnél

    • veszélyeztetettek: alacsony végzettségűek, cigányok, fogyatékosok, gyermekek, sokgyerekes családok, csonka családok, munkanélküliek, a munkaerőpiacrol kiszorult aktív korúak, falusi lakosság, elmaradott térségek lakossága

 1. A szegénység egyéni és társadalmi következményei

  • a szegénység egyéni következményei — mentális és fizikai következmények

    • otthon elvesztése további süllyedés

    • alultápláltság, alapvető higiénia hiánya egészségi állapot romlása, krónikus betegségek alcsonyabb várható élettartam

    • gyermekek: rossz fejlődési feltételek iskolai sikertelenség, tapasztalathiány nehezebb boldogulás az életben, kirekesztettség és beszűkülés

    • civilizációs betegségek” — pl. asztma rokkantnyugdíj, segély átadás a következő generációnak is

    • lelki betegségek: depresszió, pánikbetegség, stressz

    • deviáns viselkedések: alkoholizmus, kábítószerfüggűség, bűnözés

    • anyagi gondok családon beli nehézségek: erőszak, válás

    • a mobilitás válása

    • társadalmi kapcsolatok hiánya, hasonló helyzetűekkel fenntartott kapcsolatok kizárólagossága társadalmi kirekesztés

    • kiszolgálgatatottság a természeti csapásokkal szemben

  • a szegénység társadalmi következményei

    • veszélyezteti a gazdasági fejlődést

    • szegények: nem tudnak részt venni a közteherviselésben, de szükségük van szociális ellátásokra a társadalom többi része kényszerül eltartani őket, nincs egyensúly társadalmi feszültség

    • kialakul a “szegénység kutúrája” szegénységtudat szubkultúra öröklődik tovább csökken a felzárkózás esélye

    • fekete- és szürkegazdaság és -munka elterjedése

    • megélhetési bűnözés”

    • erősödhet a rasszizmus

    • növekvő szakadék a szegények és a gazdagok között két részre szakadó társadalom — szegregátum: vagyon szerinti területi elkülönülés

 1. A szociális ellátórendszer és a segélyezés kérdése

  • családi ellátások

    • gyermekekhez kötött családi pótlék — nem nagy összegű

    • GYES: alanyi jogon, havi rendszerességgel járó támogatás 3 éves korig

    • GYED: egészségbiztosítás keretében, nem szociális juttatás, a jövedelemkiesést pótolja

    • GYET: “főállású anyaság” — saját háztartásban 3+ kiskorú gyermek nevelése

    • helyi önkormányzati segélyek a szegény családoknak

  • programkísérletek

    • 2007-től 25 évre gyermekjóléti program kevés eredmény

    • továbbképzések használhatatlanok, nem működtek

  • munkáltatók ösztönzése támogatásokkal

    • tartós munkanélküliek alkalmazása

    • ahogy lejár a támogatás, elbocsátják őket rövidtávú, nem hatékony megoldás

  • segélyezés

    • a mélyszegényeknek csak 1/5-e jut rendszeres szociális segélyekhez általában a legszegényebbek nem jutnak hozzá a segélyehez

    • a havonta egy főre jutó segély összege max. 26 ezer Ft

    • csak a munkavégzésre egészségi okokból képtelenek részesülnek szociális segélyben a rászorulók többi részének: segély helyett ún. rendelkezési állási támogatás el kell fogadniuk a nekik felkínált munkát

    • érvek

      • a segélyezés mellett:

        • növeli a gazdasági hatékonyságot

        • hatásos: csak az kap ellátást, aki anyagilat rászorul optimális esetben megszűnteti az abszolút szegénységet, mint jövedelemhiányt

      • a segélyezés szűkítése mellett:

        • jóléti függőséget okoz nem ösztönzi munkakeresésre a szegényeket szegénységi csapda

        • értelmetlen vagy megbélyegző segélyek kizárása

        • nem hatásos: sosem jut el minden rászorulóhoz

        • nem hosszútávú megoldás

        • munkához vagy tevékenységehez kötés? — pl. közmunkaprogram, tanulási kötelezettség

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük