Társadalomismeret érettségi

A helyi társadalom összetevői, az egyesületek, kamarák, szakszervezetek céljai, feladatai

 1. A helyi társasdalom fogalma, összetevői

  • a helyi társadalom fogalma

    • helyi társadalom = az államhatalomtól függetlenül szervezeődő, az állam és az egyén között elhelyezkedő társadalom

    • az államhatalom önmagában nem lehet képes arra, hogy minden helyi problémát érzékeljen és orvosoljon szükség van a civil társadalomra

    • szükség van arra, hogy az államhatalmat irányító politikai csoportok esetleges önkényességével szemben a társadalom tagjai érdekvédelmi közösségeket hozzanak létre szükség van a civil társadalomra

    • a civil társadalom fejlettsége jellemzi egy demokrácia működőképességét

    • fő jellemzői

      • civil jellemző = tevékenységük nem a hatalom megszerzésére és kormányalakításra irányul

      • nonprofit jellemző = tevékenységüket nem gazdasági, nyereségorientált elvek vezérlik

  • a helyi társadalom összetevői

      • egyesületek — civil szervezetek

      • kamarák

      • szakszervezetek

 1. Az egyesületek

   • az egyesületek fogalma, jellemzői

     • civil szervezet/egyesület = a kormányzattól függetlenül, nonprofit módon, önkéntes alapon a közjó javára működő, önszabályzó, intézményesült társadalmi szervezet

     • nemkormányzati szervezetek— nem függnek közvetlenül a kormányzattól — sem jogilag, sem intézményesen nem tagolódnak be az állami szektorba

     • önszerveződések — saját akaratból jönnek létre — ez határozza meg működési elveiket is

     • nonprofit szervezetek — nem profitcélok vezérlik — az esetleges profitot deklarált céljaikra költik

     • intézményesültek — jogi személyek, szervezeti és működési szabályzatuk van, folyamatosan működnek

     • önszabályozók — működési szabályaikat maguk alkotják, a közös döntések végrehajtását maguk ellenőrzik

     • önkéntesek, öntevékenyek, jótékonyak — ez igaz a tevékenységükre és a vezetésre is

     • közhasznú szervezetek — közvetlenül vagy közvetve a közjót szolgálják — ehhez nem szükségses formális jogi minősítés

   • nem civil szervezetek

     • pártok közvetlen céluk a kormányzati hatalom megragadása

     • egyházak hierarchikus szervezetek, tagjaik tevékenységét szervezeik

     • szakszervezetek tagjaik érdekeit szolgálják

   • alapítás és jogi működés

     • 10 alapítótag

     • alakuló ülés

       • a szervezet megalakítása

       • a szabályzat megállapítása és elfogadása

       • ügyintéző és képviseleti szervek választása

     • bírósági nyilvántartásba vétel — csatolmány: alapszabály, az alakuló ülés jegyzőkönyve

     • minden olyan tevékenység végezhető, amely összhangban áll az alaptörvénnyel, és amelyet nem tilt a törvény — tiltott tevékenységek: gazdasági és vállalkozói, fegyveres, kizárólag állami szervek által ellátható

   • egy civil szervezet bemutatása — TASZ — Társaság a Szabadságjogokért

     • emberi jogi jogvédő civil szervezet

     • cél: az alapvető jogok és jogelvek érvényesülése Magyarországon bárki megismerhesse alapvető emberi jogait, és érvényesíthesse azokat a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben

     • tevékenység

       • személyes adatok védelme

       • közérdekú adatokhoz való hozzáférés és az állam átlátható működése

       • a gyülekezési, a szólás- és a sajtószabadság védelme

       • a választáshoz való jog és a részvételei jogok képviselete

       • jogvédelem az egészségügyben

       • a testi önrendelkezés védelme — pl. a méltó halálhoz való jog, terhesség-megszakítás

       • a HIV/AIDS-szel élő személyek jogaink a védelme

       • az LMBT+ emberek jogaink a védelme

       • a romák jogainak védelme az intézményes diszkriminációval szemben

       • a fogyatékos személyek jogainak védelme

       • a drogfogyasztók jogainak védelme és az ezt tiszteletben tartó állami drogpolitikáért való fellépés

     • szervezeti felépítés

       • egyesületi forma megfelelő keret a demokratikus döntéshozatali mechanizmushoz

       • közgyűlés — legfőbb tanácskozó és döntéshozó szerv

         • nyilvános ülések

         • minden tag tanácskozási és szavazati joggal részt vehet

         • az ügyvivői testület javaslatára a szervezet elnöke hívja össze

         • min. évente 1 ülés

         • a közgyűlés titkos szavazással választja meg az ügyvivői testületet

         • minden ügyvivő jogosult a szervezet képviseletére és ügyeinek intézésére

       • stábgyűlések — kérdések megvitatása

       • öttagú ügyvivői testület — szavazás fontosabb ügyekről

       • ügyvezető igazgató — Kapronczay Stefánia

       • szakmai igazgató — Szabó Máté Dániel

       • működés közhasznú szervezetként

 1. A szakszervezetek

   • kialakulása

     • a 19. századi Angliában alakultak ki

     • a munkásmozgalom hozta őket létre

     • országonként változó az erősségük

       • Skandináviában, ált. Észak-Nyugat Európában erősek

       • Dél-Európában kevésbé jelentősek

       • Magyarországon erőtlenek

   • fogalma

     • szakszervezet = az azonos foglalkoztatási körben dolgozók érdekvédelmi szervezete

     • céljuk tagjaik anyagi érdekeinek képviselete és élet-és munkakörülményeinek javítása

     • a nagyobb szervezetek vezetői szerepet játszanak az országos politika alakításában is — de hivatalosan függetlenek attól, nem politizálnak

     • szociális érdekek képviselete — munkakörülmények, munkabér

     • legfontosabb eszközük a tárgyalás, az érdekek egyeztetése

     • esetleg tüntetések, sztájk szervezése

     • szabadon alapíthatók — egy foglalkoztatási körben több is

       • pl. Pedagógusok Szakszervezete / Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

ilyenkor a munkáltató (az államosított oktatás esetében a kormány) a reprezentatív (bionyos %-os szervezettségi szint felett lévő) szervezettel tárgyal

létrejöhet szövetség is

megnehezíti az érdekképviseletet, ha a szakszervezetek között nincs érdekegyesülés

   • jogosítványok, feladatok

     • kollektív érdekérvényesítési gyakorlat — kollektív szerződések kötése a munkáltatóval a munkavállalók érdekében

     • munkajogi segélynyújtás a munkáltatóval szemben

     • véleményezési jog — pl. a kedvezmények típusairól

     • egyetértési jog — pl. ágazati bérek bérminimumának jóváhagyása

     • sztrájkjog érvényesítése

       • a 2010-es sztrájktörvény-módosítással megnehezült a sztrájkok lebonyolítása

         • a sztrájkjog feltételekhez kötött

         • sztrájkot folytatni kizárólag az elégséges szolgáltatás mértékéről történt megállapodás után lehet folytatni

         • megállapodás hiánya esetén a munkaügyi bíróság határozza meg az elégséges szolgáltatás mértékét sztrájk csak ezután

         • a sztrájk jogellenesnek minősül, ha a felek nem működnek együtt, ha visszaélnek a sztrájkjoggal, vagy ha a sztrájk gátolja az elégséges szolgáltatás teljesítését

         • pl. a mentősök sztrájkjoga

     • a vezetőket immunitás védi

     • a kormány a szakszervezetekkel az Érdekegyeztető Tanáccsal egyeztet a munkaviszonyt érintő országos jelentőségű kérdésekben — pl. minimálbér, napi leghosszabb munkaidő, munkaszüneti napok

 1. A kamarák

   • fogalma

     • kamarák = olyan foglalkoztatási ágak érdekképviseleti szervezetei, amelyek keretében a munkavállalók többnyire egyedül, egymástól függetlenül végzik tevékenységüket — pl. ügyvédek, orvosok

     • korporációs modell alapján működnek — az állammal kötnek együttműködéseket

       • pl. Kereskedelmi és Iparkamara — pénz kivétele az oktatásból — pl. a szakiskolákban a szakismereti órák növelése az általános tantárgyak rovására

     • önálló szerveződések — papíron civil szervezetnek minősülnek

     • bizonyos szakmákban kötelező tagság — pl. Ügyvédi Kamara, Pedagógus Kar

     • tagdíjfizetési kötelezettség

   • feladatok

     • céljuk az információk átadása, a szakmai fejlődés és az érdekképviselet

     • szakmai hivatással kapcsolatos szervezetek — a szakdolgozókat védik szakfeladataik ellátása során

     • egy-egy ágazat továbbfejlesztése szakmai oktatás

     • a foglalkoztatási ág szakmai megítélése etikai bizottság — esetek szakmai-erkölcsi elbírálása

jól artikulálják egy-egy ágazat problémáját, a társadalmi-gazdasági-piaci változásokat az állam rendszeresen egyeztet a kamarákkal

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük