Társadalomismeret érettségi

A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek jogvédelmének társadalmi szükségessége és a megvalósulás módja

 1. A hátrányos helyzet fogalma, okai és jellemzői

  • a hátrányos helyzet fogalma

    • viszonyfogalom relatív, hogy kihez, mihez képest van valaki hátrányban

    • lehet jogi, pedagógia, munkaerőpiaci szempontból megközeleíteni

  • a hátrányos helyzetű csoportok

    • a foglalakoztatáson kívül rekedtek — pl. munkanélküliek, pályakezdők, nyugdíjasok

    • a lakhatásukban veszéleztetettek — pl. szegények, nyugdíjasok

    • a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek — pl. árvák, mélyszegénységbe születettek

    • a szociális vagy egészségi álapotuk miatt segítségre szoruló idősek

    • a fogyatékos és tartósan egészségkárodotott személyek

    • (etnikai hovatartozás) önmagában nem jelent hátrányos helyzetet, mégis a cigányság és a bevándorlók esetében így van

ezek kombinációja jelenthet halmozottan hártányos helyzetet = HHH

  • a hátrányos helyzet okai

    • egymással összegfüggő, láncreakció szerű folyamatok

      • biológiai-fiziológiai okok — pl. fogyatékos, csökkent munkaképességű rokkant, tartósan beteg, idős, támasz nélküli fiatal személyek

      • társadalmi okok: családi körülmények, szociális helyzet, hátrányos helyzetű régióban lakás, munkanélküliség

      • egyéni és társadalmi okok együttese: deviancia. alkoholizmus, bűnözés; ép családi háttér hiánya, alacsony iskolázottság, rossz munkaerkölcs, korai gyerekvállalás

  • a hátrányos helyzet jellemzői

    • a hátrányos helyzetű csoportok körében:

      • nem jellemző a mobilitás

      • nincsenek tisztában a jogaikkal, lehetőségeikkel nem érvényesül az érdekképviselet

      • korlátozott az információhoz való hozzáférés —pl. internethiány, analfabetizmus

ezek a csoportok kiszolgáltatottak nem, vagy csak korlátozottan képesek az érdek- és jogvédelemre ezért a társadalmi igazságosság és az esélyegyenlőség érdekében szükség van ezen csoportok speciális jogvédelmére

    • a hátrányos helyzet különböző szempontokból

      • pedagógiai szempont

        • a HH és HHH gyermekek oktatása, nevelése az egyik legnagyobb kihívás

        • ezek meghatározása és eszközei — oktatási törvényekben és rendeletekben szabályozva

        • a hátrányos helyzet összetevői:

         • alacsony családi jövedelem

         • szűkös, bizonytalan lakáskörülmények

         • a szülők alacsony iskolai végzettsége

         • a szülők munkanélkülisége

         • a deviáns, függésben élő családi környezet

         • az ép család hiánya vagy instabilitása

         • a család nagysága az eltartottak magas száma

         • a beteg, korlátozott képességű szülők

         • a hátrányos helyzetű régiók

         • az etnikai kisebbséghez tartozás

         • ezek a tényezők korlátozhatják a gyermek lehetőségeit

      • munkaerőpiaci szempont

        • munkaerőpiaci szempontból a következő csoportok tekinthetők hátrányos helyzetűnek:

         • tartósan munkanélküliek

         • pályakezdők

         • megváltozott munkaképességűek

         • nyudíjasok

         • nők

         • aluliskolázottak

         • etnikai kisebbséghez tartozók

         • külföldiek, bevándorlók

 1. A jogvédelem szükségessége és eszközei

  • a hátrányos helyzetűek védelmének társadalmi szükségessége

    • a HH csoportok kiszolgáltatottak nem, vagy csak korlátozottan képesek az érdek- és jogvédelemre ezért a társadalmi igazságosság és az esélyegyenlőség érdekében szükség van ezen csoportok speciális jogvédelmére

    • a társadalom többi részének is érdeke a HH csoportok jogvédelmének megvalósulása

      • a társadalmi mobliltás érdekében

      • bárki kerülhet váratlanul hártányos helyzetben

      • az egész társadalom gazdasági érdekeinek érvényesülése érdekében

  • a védelem megvalósulása, eszközei

    1. állami, intézményes védelem

      • az állam feladata: védelem törvényekkel, szociális intézkedésekkel

      • törvényi védelem: egyenlő bánásmód követelménye a diszkrimináció jogi tilalma = embercsoportok között nem lehet indokolatlanul különbséget tenni fő kérdések: mi minősül indokolatlan különbségtételnek? ki köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét? annak megsértése hogyan szankcionálható?

      • az egyenlő bánásmód követelmények szabályozása Magyrországon három szintű

        • az Alaptörvény általános érvénnyel mondja ki az egyenlő bánásmódot

         • 11 kategória: faj, szín, nem, nyelv, vallás, fogyatékosság, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni és születési helyzet

         • kimondja, hogy az alapvető jogok mindenkit különbség nélkül megilletnek

         • állami feladatként határozza meg az esélyegyenlőség védelmét

         • a szexuális irányultság nincs benne — de az Alkotmánybíróság több esetben diszkriminációnak ítélte a szexuális irányultság szerinti megkülönböztetést

        • az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi törvény útmutatás a követelmény értelmezéséhez a jogrendszer egésze számára

         • átfogó és részeltes antidiszkriminációs szabályok a jogrendszer egésze számára

         • az EU joganyagával való minél erősebb összhang

         • általnos szabályok mellett külön fejezetek: foglalkoztatás, oktatás, szociális biztonság, egészségügyi ellátás, lakhatás, szogáltatások igénybevétle

         • szélesebb körű, mint az Alaptörvény 19 kategória — pl. + életkor, nemi identitás, szexuális irányultság

         • elfogadja a pozitív diszkriminációt

        • ágazati jogszabályok — pl. a Munka Törvénykönyve, közoktatási törvény, egészségügyi törvény további, csak az adott területen érvényes szabályok megállapítása

      • a szociális ellátórendszer

       • családi ellátások

         • gyermekekhez kötött családi pótlék — nem nagy összegű

         • GYES: alanyi jogon, havi rendszerességgel járó támogatás 3 éves korig

         • GYED: egészségbiztosítás keretében, nem szociális juttatás, a jövedelemkiesést pótolja

         • GYET: “főállású anyaság” — saját háztartásban 3+ kiskorú gyermek nevelése

         • helyi önkormányzati segélyek a szegény családoknak

       • programkísérletek

         • 2007-től 25 évre gyermekjóléti program kevés eredmény

         • továbbképzések használhatatlanok, nem működtek

       • munkáltatók ösztönzése támogatásokkal

         • tartós munkanélküliek alkalmazása

         • ahogy lejár a támogatás, elbocsátják őket rövidtávú, nem hatékony megoldás

       • segélyezés

         • a mélyszegényeknek csak 1/5-e jut rendszeres szociális segélyekhez általában a legszegényebbek nem jutnak hozzá a segélyehez

         • ha havonta egy főre jutó segély összege max. 26 ezer Ft

         • csak a munkavégzésre egészségi okokból képtelenek részesülnek szociális segélyben a rászorulók többi részének: segély helyett ún. rendelkezési állási támogatás el kell fogadniuk a nekik felkínált munkát

      • egyéb hatóságok, képviselők: Egyenlő Bánásmód Hatóság (a sértett valószínűsít a vádlottnak igazolnia kell, hogy nem történt jogsértés ha igen, kártérítést fizet), betegjogi képviselőt, ellátottjogi képviselők, gyermekjogi képviselők

      • gyakorlati megvalósulás

        • pozitív diszkrimináció — pl. kvóták a foglalkoztatásban

        • adózáspolitika — pl. progresszív adózás, adókedvezmények

        • munkahelyteremtés állami segédlettel

        • oktatás — tanodák, ösztöndíjak, többletpontok a felvételinél

        • segélyezés

      • az esélyegyenlőség megvalósulásának ellentéte — példák

        • diszkrimináció

        • szegregáció

    1. egyéb védelem: civil szervezetek, emberjogi szervezetek

      • civil szervezetek ld. 12, 17. témakörök

        • pl. TASZ — Társaság a Szabadságjogokért

         • emberi jogi jogvédő civil szervezet

         • cél: az alapvető jogok és jogelvek érvényesülése Magyarországon bárki megismerhesse alapvető emberi jogait, és érvényesíthesse azokat a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben

         • tevékenység:

         • személyes adatok védelme

         • közérdekú adatokhoz való hozzáférés és az állam átlátható működése

         • a gyülekezési, a szólás- és a sajtószabadság védelme

         • a választáshoz való jog és a részvételei jogok képviselete

         • jogvédelem az egészségügyben

         • a testi önrendelkezés védelme — pl. a méltó halálhoz való jog, terhesség-megszakítás

         • a HIV/AIDS-szel élő személyek jogaink a védelme

         • az LMBT+ emberek jogaink a védelme

         • a romák jogainak védelme az intézményes diszkriminációval szemben

         • a fogyatékos személyek jogainak védelme

         • a drogfogyasztók jogainak védelme és az ezt tiszteletben tartó állami drogpolitikáért való fellépés

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük