Társadalomismeret érettségi

Ismertesse a szociális munka definícióját, célját, színtereit, valamint Welch humán ökorendszerét, mint problémaforrást és természetes támaszt.

A szociális munka

A szociális munka az alkalmazott társadalomtudományok közé sorolt professzionális segítő tevékenység, mely elősegíti a társadalmi fejlődést, az egyének, csoportok, közösségek működésének javítását, helyreállítását, problémáinak megoldását. Segíti a hatalomtól megfosztottak hatalomban való részesedését, a nagyobb társadalmi jólét és jól-lét elérését, melyhez igyekszik kedvezőbb társadalmi feltételeket teremteni.

Az emberi jogok és a társadalmi igazságosság, esélyegyenlőség elvei alapvetőek a szociális munkában. A szociális munka az egyén és a környezete közötti kölcsönhatásokkal foglalkozik. Feladata, hogy képessé tegye az embereket lehetőségeik minél teljesebb kiaknázására, javítsa az életszínvonalukat és megelőzze és kezelje a hibás működést, a devianciát.

A szociális munkások a változás előmozdítói a társadalom és az egyén, a család és a szűkebb közösség életében. A szociális munka az értékek, elméletek és a gyakorlat egymással szorosan összekapcsolódó rendszere.

Területei:

♦ Gyermekvédelem, ifjúságsegítés

♦ Hajléktalanellátás

♦ Szenvedélybetegekkel folytatott szociális munka

♦ Pszichiátriai betegekkel folytatott szociális munka

♦ Idősgondozás

♦ Utcai szociális munka

♦ Bűnelkövetőkkel folytatott szociális munka

♦ Iskolai szociális munka

♦ Családokkal folytatott szociális munka

♦ Közösségi szociális munka

♦ Fogyatékkal élőkkel, megváltozott munkaképességűekkel végzett szociális munka

♦ Kórházi szociális munka

Hazánkban a szociális munka alapja:

A szociális igazgatásról, és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.

A szociális ellátásokat az államnak, és az önkormányzatoknak kell biztosítani.

A törvény hatálya kiterjed:

♦ magyar állampolgárokra

♦ bevándoroltakra, és letelepedettekre

♦ hontalanokra

♦ menekültekre (Európai szociális karta/egyezmény alapján)

A szociális munka színterei

Welch humán-ökorendszere

Az ember és az őt körülvevő környezet között fellépő kölcsönhatásokat vizsgálja.
A Humán Ökorendszer hét szintje azt írja le, hogy miként működnek a természetes támaszok az egyes szinteken, másrészt, hogy mi történik, amikor ezek összeomlanak.

Szint

Jól működő természetes támasz

Nem jól működő természetes támasz

I. Fizikai

Kielégített fizikai szükségletek (étel, hajlék, biztonság). A test jól működik, a betegség kezelhető.

Az alapvető fizikai szükségletek kielégítetlenek. A betegség gyakoribb, mint az egészséges állapot. Fogyatékosság lehetséges.

II. Intraperszonális

Hangulat és érzelmek pozitívak, önértékelés jó. Negatív érzelmek lehetségesek, de nem dominálnak.

A hangulat és érzelmek általában negatívak. Alacsony önértékelés. A problémamegoldó és döntéshozó képesség fogyatékos

III. Interperszonális

A kapcsolatok vegyesek és általában pozitívak. Küzdelem van, de kezelhető. A  igények kielégítettek.

Hiányoznak az alapvető támaszt és szeretetet nyújtó kapcsolatok, ill., ha vannak, akkor destruktívak.

IV. Család

A család vagy más kiscsoport melegséget és hozzátartozás érzését nyújtják, a problémák idején pedig támaszt.

Hiányozik a család vagy más kiscsoport, vagy a bennük lévő kapcsolatok destruktívak. Nincs közeli hálózat, amihez fordulhatna, amikor erre szüksége lenne.

V. Helyi közösségek

A helyi környezet intézményei és szervezetei alapvető társadalmi szükségleteket elégítenek ki, pl. munka, oktatás, lakás, egészségügy, stb.

Közösségi intézmények és szervezetek hiányoznak vagy nem jól működnek. Alapvető szociális szükségletek részben vagy egészben kielégítetlenek.

VI. Kulturális

Az egyén egy (valláson, hagyományon alapuló) kultúra vagy szubkultúra részének érzi magát, amely viselkedésmintát nyújt, különösen a döntéshozatalok időszakában

A kulturális identitászavart vagy konfliktusos. Dominál a rasszizmus, a diszkrimináció és/vagy az egyén peremre szorul. A gyors társadalmi változás kulturális vákuumot vagy a kultúra elsorvadását idézi elő.

VII. Állam, nemzet

Az adott ország törvényei és szociálpolitikája általános biztonság- és igazságszeretet nyújtanak. Az élet- és vagyonvédelem megoldott.

A szociális, politikai, gazdasági rendszer nem működik, igazságtalan vagy totalitárius. Háború vagy polgárháború nehezíti az egyén életét.

Ezen a 7 szinten léphet kapcsolatba a szociális munkás. Szociális munkásra akkor van szükség, ha a természetes támaszok nem működnek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük