Eredmény(ek) 4 mutatása
Társadalomismeret érettségi

Ismertesse a szociális munka definícióját, célját, színtereit, valamint Welch humán ökorendszerét, mint problémaforrást és természetes támaszt.

A szociális munka A szociális munka az alkalmazott társadalomtudományok közé sorolt professzionális segítő tevékenység, mely elősegíti a társadalmi fejlődést, az egyének, csoportok, közösségek működésének javítását, helyreállítását, problémáinak megoldását. Segíti a hatalomtól megfosztottak hatalomban való részesedését, a nagyobb társadalmi jólét és jól-lét elérését, melyhez igyekszik kedvezőbb társadalmi feltételeket teremteni. Az emberi jogok és a társadalmi igazságosság, …

Társadalomismeret érettségi

Ismertesse a segítő kapcsolat fogalmát, jellemzőit és formáit, valamint a segítő beszélgetés lényegét

A szociális munka természete és alapértékei Az egyének életük során krízis-helyzetekbe kerülhetnek, a hátrányos helyzetű rétegek az állandósult nehéz életállapotokból nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem képesek kiszabadulni. A bajba jutott, társadalmi szerepeitől megfosztott emberek megsegítése, társadalmi integrációja számos állomáson át fejlődött: az egyéni problémamegoldó képesség fejlesztésétől a környezeti, társadalmi erőforrások működtetésén át, egészségesebb társadalom alakításáig …

Társadalomismeret érettségi

Mutassa be a szociális ellátások rendszerét, a szociális ellátások típusait a szociális törvény alapján. Ismertesse a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások formáit, azok jellemzőit.

Többször módosított: 1993. évi III-as törvény alapján: Szociális szolgáltatások Az ellátások formái 56. § (1)353 A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. (2)354 A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. 57. § (1)355 Szociális alapszolgáltatások a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, az étkeztetés, d) a …

Társadalomismeret érettségi

Ismertesse a szociális alap- és szakellátást nyújtó intézmények és szolgáltatások rendszerét, a jogszabályban meghatározott feladatait, az ellátások és szolgáltatások megszervezésének, igénybevételének módját és feltételeit.

ALAPELLÁTÁSOK I. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK     1. étkeztetés     2. házi segítségnyújtás     3. családsegítés     4. speciális alapellátási feladatok         a) közösségi pszichiátriai ellátás         b) fogyatékkal élők támogató szolgálata         c) szenvedélybeteg ellátás         d) utcai szociális munka …