Társadalomismeret érettségi

Fiatal- és gyermekkorúak speciális jogi és intézményes védelme

 1. Jogszabályi háttér

   • az ENSZ alapokmányának gyeremekjogokról szóló része aki belép, ezt elfogadja

   • meghatározó háttér: ENSZ: Gyermeki Jogi Egyezmény (1989)

     • adott társadalmi, gazdasági viszonyokban kell érvényesíteni

     • a gyermek védelmét és jogait helyezi előtérbe elsőbbséget ad a családban történő nevelésre

     • támogatások biztosítása a gyermek és a család számára

     • utolsó eszköz a családból való kiemelés kiemelt feladat a családba törétnő visszagondozás

     • a törvénynek két része van

       • gyermekjóléti alapellátások

       • családból kiemelt gyermekek (szak)gondozása

   • Magyarországon

     • a gyermekek külön védelme az Alaptörvényben

     • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

       • célja: megállapítani azokat a szabályokat, amelyek szerint az állam, az önkormányzatok, és a gyermek védelmét ellátó természetes vagy jogi személyek segítséget vagy ellátást nyújtsanak a gyermek törvénybe foglalt jogainak érvényesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről

     • a törvény végrehajtását rendeletek is szolgálják: a gyámhatóságokról, a Gyermekvédelmi és a gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletek

     • a gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat, melyben részt vesznek civil szervezetek, egyházi szervezetek és egyéni vállalkozók is

2. A gyermeki jogok

  • alapelvek

   • a védelmet ellátó szervek a gyermekek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, jogaikat biztosítva járjanak el

   • a gyermekek családban való nevelkedésének elsőbbsége szerinti együttműködés

   • ellátás biztosítása a család szükségletei szerint

   • a családból kikerült gyermek gondozásának, személyiségfejlődésének szükségletei szerinti biztosítása

   • egyenlő bánásmód, hátrányos megkülönböztetés tilalma

  • alapfogalmak

   • életkori meghatározás

    • Ptk:

     • gyermek, kiskorú: 0-18 év

     • cselekvőképtelen kiskorú: 0-14 év

     • korlátozottan cselekvőképes: 14-18 év

    • Btk:

     • fiatalkorú:

      • szabálysértés: 14 < 18 év

      • bűncselekmény: 12 < 18 év

     • fiatal felnőtt: 18-24 év

   • a kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt ál

    • szülő: a vér szerinti és az örökbefogadó szülő

    • gyám: akit a gyámhatóság erre a tisztségre kirendelt

    • nevelőszülő: gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátást biztosító személy

    • helyettes szülő: a gyermkek átmeneti gondozását biztosító személy

    • családba fogadó: aki a szülők hozzájárulása és a gyámhivatal határozata alapján neveli a gyermeket

    • gyermekjogi képviselő: a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők jogainak védelme, jogok megismerése, érvényesítése, különleges ellátást igénylő gyermekek védelme

  • a legfontosabb gyermeki jogok — 1997. évi XXXI. törvényben

   • családi környezetben történő nevelkedés

   • névhez való jog

   • oktatáshoz való jog

   • személyes kibontakozás, társadalmi beilleszkedés, önálló életvitel megteremtése

   • anyanyelv használata

   • média: műsorok ellátása besorolási felirattal

   • hátrányos helyzetű gyermek fokozott segítése

   • fogyatékos gyermek különleges ellátása

   • a gyermek a szüleitől csak saját értekében választható el

   • bántalmazással szembeni védelem

   • helyettesítő védelemhez való jog

    • ha saját családjában nem nevelhető, joga van örökbefogadó családban, vagy más, családot pótló ellátás formájában nevelkedni

    • joga van vér szerinti családja megismeréséhez, örökbefogadás kivételével a kapccsolattartáshoz is

   • alapvető emberi jogok tiszteletben tartása

  • átmeneti, tartós nevelésbe vett gyermek jogai

   • teljes körű ellátás, nevelés, oktatás

   • gondozási hely megváltoztatásának kezdeményezése

   • tehetségfejlesztés, szabadidős programok

   • szabad vallásgyakorlás

   • véleménnyilvánítási jog

   • gyermekönkormányzat létrehozása

   • családi környezetbe visszatérésének támogatása

   • kapcsolattartás

   • tulajdonjog

   • utógondozás

  • a gyermek kötelességei

   • szülőjével, gondozójával való együttműködés

   • képességeinek megfelelő tanulás

   • egészségét károsító szerektől való tartózkodás

   • intézményben élő gyermek: a házirend megtartása

  • szülői jogok és kötelességek

   • a gyermek családban gondozása, ehhez segítség igénybevétele

   • a gyermek törvényes képviselete személyi és vagyoni ügyeiben

   • gyermekével együttműködni, jogait tiszteletben tartani, véleményét meghallgatni

3. Intézmények

  • gyámhatóság

  • védőnői szolgálat

  • anya- és csecsemővédelmi szolgálat

  • ombudsman

  • állam

   • pénzbeli juttatások: segély, támogatás, családi pótlék

   • személyes gondoskodás: védőnői látogatás, gondozói hálózat, otthoni gondozás

  • óvoda — kötelező

  • iskola (2011. évi CXC. nemzeti köznevelési (korábban oktatási) törvény)

   • egyszerre jog és kötelezettség tankötelezettség 6-16 éves korig

    • mulasztás: 2 óra szülő; 10 óra: jegyző családi pótlék megvonható

   • diákoknak kollektív és önállóan érvényesített törvények diákönkormányzat

    • iskola megválasztásának joga

    • iskola szabályainak betartása — pedagógiai program, házirend

     • ezek megalkotásában való részvétel DÖK-ön keresztül

     • egyetértés — kezdeményezés — véleményezés

    • a házirend megsértése esetén jogorvoslathoz való jog

     1. tantestület, igazgató

     2. (oktatásügyi) ombudsman

     3. bíróság — végső megoldás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük