Eredmény(ek) 22 mutatása
Hittan érettségi

Mária-dogmák krisztológiai mondanivalója – Mária ünnepek

A korai keresztényüldözések idején terjedt el először a szentek tisztelete. A vértanúkat tisztelték szentekként, őket állították példaként az emberek elé. Ekkor még nem létezett a szentté avatás szertartása. A katekizmus szerint a szentek – Isten barátai – azok az üdvözültek, akiket az anyaszentegyház példakánt állít elénk és közbenjárásukat kéri. Közülük leginkább Máriát tiszteljük a legjobban. …

Hittan érettségi

Az Úr imája – a Miatyánk

A Miatyánkra, erre a páratlan imádságra Jézus tanított minket azon a napon, mikor egyik tanítványa látta, hogy imádkozik és kérte: „Taníts meg minket imádkozni!”. Az Egyház liturgikus hagyománya mindig a Szent Máténál olvasható szövegét imádkozta. A Miatyánk Tertullianus szerint „az egész Evangélium szintézise”, míg Apuinói Szent Tamás „a legtökéletesebb imádság”-nak nevezi. A Hegyi Beszéd közepén …

Hittan érettségi

Szent István és az Árpád-házi szentek Jézus evangéliumának szolgálatában

A honfoglalással a Kárpát-medencében letelepült magyarok kalandozó hadjáratokat indítottak Nyugat-Európába, ami elmérgesítette hazánk, s a nyugati népek viszonyát. Az Augsburgi vereséget (955) követően azonban hazánk fejedelmei belátták: népünk nem maradhat meg másként Európa közepén, csak, ha felveszi a kereszténységet. A kereszténység bizánci formájával már a IX. században találkoztak őseink. 948-ban Bulcsú vezér, 952-ben pedig az …

Hittan érettségi

Apor Vilmos családja, születése és gyermekkora

Apor Vilmos győri vértanú püspök Báró Altorjai Apor Vilmos néven, 1892. február 29-én született Segesváron ősi székely nemesi család nyolcadik gyermekeként. Apja, báró Altorjai Apor Gábor, anyja Pálffy Fidélia. Szüleinek összesen kilenc gyermeke született. Egy gyermek azonban halva jött a világra, míg hárman korán elhunytak. Apor Gábort 1895-ben államtitkárrá nevezték ki, emiatt a család Bécsbe …

Hittan érettségi

Szent Ágoston élete és munkássága

Szent Ágoston a legnagyobb latin egyházatya. Az egyházatyákkal és tanításaikkal foglalkozó tudomány, a keresztény vallásfilozófia első szakasza a patrisztika, vagy más néven a patrológia. Élete Szent Ágoston Aurelius Augustinus néven született Tagaste-ben 354. november 13-án Patricius és Szent Mónika gyermekeként. Tanult, majd később tanított is Tagaste-ben, Karthágóban és Rómában. 384-től retorikatanár volt Milánóban. Világi pályafutásának …

Hittan érettségi

A szentségek, mint az egyház kegyelemközvetítői

A földi Jézus után itt maradt a látható egyház, ami az Isteni jelenlét kiváltságos, de nem kizárólagos helye, minden szentség forrása, ezért alapszentségnek hívjuk. Szentségek: szent jelek, amelyek Krisztus rendeléséből láthatatlan kegyelmet közvetítenek. A feltámadt Úr egyetemes megjelenései, hűségének 7 pecsétje. ex opere operato történik: objektíven önmaga erejéből közvetít kegyelmet. eredete: latin sacramentum és a …

Hittan érettségi

A halálon túli lét dogmatikája- a temetés liturgiája

Bevezetés: Eszkatológia: az egyén és a közösség végső dolgaival foglalkozó tudomány. A kinyilatkoztatás szerint a halál nem megszűnés, hanem beteljesülés. Jelen életünket eszkatológiai feszültségben éljük: már megváltott, de még nem beteljesült állapot. A kinyilatkoztatás rendkívül visszafogott a részleteket illetően, de az emberi képzelet ezt szívesen kiszínezi. Fontos a fogalmi tisztázás, ún. hermeneutika: a filozófia ága, …

Hittan érettségi

Az első Pünkösd, az egyház születése

Bevezetés ApCsel: evangéliumok után Lukács írta 80. körül, az evangéliummal együtt kánon döntötte, hogy szétválasztják Péter és Pál személyére épül 1. rész: Péter 2. rész: Pál szabadabb stílus: evangélium terjedését mutatja „Jeruzsálemből Szamárián át a világ végéig” (Róma)   Kifejtés Pünkösd: pentekosztész: aratási ünnep, hálaadás (kr. u ~50). diszpóra zarándoklata Jeruzsálembe: megnyilvánul a Szentlélek Isten …

Hittan érettségi

Jeremiás, az Úr szenvedő prófétája

Kifejtés kiválasztás: már anyja méhében- elve elrendelt papi család_ sokat tudunk róla olvasmányos történelmi háttér Asszíria megsemmisül: Babiloni Birodalom Jeremiás működése Babilon fenyegetést jelent Júdának nem veszik komolyan: Kr.e. 598-ban megtámadják a királyok szembeszállnak: Kr.e. 587-totális katasztrófa- pusztulás Jeremiás új arca-reálisan látja a helyzetet figyelmeztet: ne szálljanak szembe szembeszáll a politikai erőkkel érzékeny, szenvedő ember …

Hittan érettségi

Jónás könyve

Jónás kispróféta, de a könyv műfaja szemléltető tanítás, inkább bölcsességi irodalom, ami a kánonban szerepel. Volt egy Jónás nevű próféta, de nem ő. Kr.e. 300 körül, szerzője felhasználja a próféta nevét, de ismeretlen. Az elbeszélés sarokpontjai: Ninive: „a bűnös” város, ekkor már nem létezett, de zsidóknál megmaradt a gyűlölet az asszírok miatt. Tanítása: Isten akarata …