Nyomdaipari tételek

DIGITÁLIS KÉPELLENÕRZÕ, PRÓBANYOMTATÓ ELJÁRÁSOK

A digitális próbanyomtató eljárásokra jel-lemz?, hogy a kép min?ségének ellen?rzésére készült nyomatot a másolóeredeti levilágítását megel?z?en készítik el. A próbanyomatot az elektronikus képfeldogozás során kapott ada-tok alapján állítják el?. A digitális képellen?rz? eljárás a modul elektronikus képfeldolgozó rendszer szerves részét képezi, vele közös háló-zaton dolgozik. A digitális képellen?rz? rend-szert az alábbi két csoportba lehet sorolni:
– színes monitoron történ? képellen?rzés (Soft Proof),
– a színes monitoron lev? képnek nyomat-hordozón való megjelenítése (Hard copy).
A digitális próbanyomtató eljárásokra jel-lemz?, hogy a próbanyomat-készít? berendezés képel?állító egységének „nyomtatófejét” az elektronikus képfeldolgozás során kapott kép-adatokkal lehet csak vezérelni. Az így készült próbanyomatok színárnyalatai – a rendszer-t?l függ?en – állhatnak nyomdaipari rácspon-tokból, számítógéppel generált szabályos vagy szabálytalan elrendezés? frekvenciamodulált nyomóelemekb?l stb.
A digitális adatok alapján dolgozó, színes ké-pet el?állító berendezéseket nagyjából az alábbi két csoportba Iehet sorolni:
– digitális színes fényképészeti próbanyom-tató eljárások;
– digitális adatokkal vezérelt színes nyom-tatóeljárások.

SZÍNES MONITOROS KÉPELLEN?RZÉS

A készül? vagy az elkészült munka színes képerny?n való ellen?rzésének csak akkor van értelme, ha a monitoron megjelen? kép felbon-tási finomsága, élessége, szính?sége, árnyalat-gazdagsága és árnyalatvisszaadása megfelel a , WYSIWYG-nek, vagyis annak a kitételnek, hogy „azt látod a képerny?n, amit a nyomaton kapni fogsz”. Természetesen ehhez az is hozzá-tartozik, hogy a monitor színeit el?z?leg össz-hangba kell hozni azzal a színtartománnyal, amit a háromszínnyomó festékkel történ? nyomtatás fog eredményezni.

DIGITÁLIS ELEKTRONIKUS SZÍNES FÉNYKÉPÉSZETI PRÓBANYOMTATÁS
Fényképészeti próbanyomat készítésénél a képet fotopapíron hozzák létre. A Hell cég Chromagraph CPR 403 színes fényké-pészeti próbanyomója a négy szín (CMYB) képadatait a központi számítógépben átalakítja RGB adatokra, amely így alkalmassá válik a vö-rös, a zöld és a kék levilágító lézerfény modulá-torának vezérlésére. A színes fényképészeti el-járásból adódóan ez a próbanyomat a fekete szín bemutatására nem alkalmas, és nincs le-het?ség a „nyomathordozó” papírnak az igé-nyek szerinti változtatására sem. Felhasználási területe ennek megfelel?en els?sorban a gyors bels? ellen?rzésre sz?kül, de a megrendel?vel való megegyezés esetén próbanyomatként is használható, mivel szín- és árnyalatvisszaadása jól összhangba hozható a gépnyomat min?sé-gével.
A rendszer teljesen automatikusan dolgozik a fotopapír levilágításától az el?híváson keresz-tül a szárításig. A fényképészeti próbanyomat rácspontoktól mentes folyamatos színárnyala-tokból áll. Ránézésre egy színes fotopapír be-nyomását adja.
A színes fotópapír mérete 54×73,5 cm, és a kazettában 50 ívet lehet tárolni. A próbanyomó-hoz kidolgoztak egy olyan programot, amely-nek segítségével a próbanyomat színtartomá-nya összehangolható a nyomtatvány színtarto-mányával, ofszet- vagy mélynyomtatás eseté-ben is.
A CPR 403 próbanyomó teljesen zárt rend-szer, ezért világos helyiségben üzemeltethet?. A levilágításhoz Argon/Hélium-Neon-lézert használnak.
A Polaroid cégnek is van egy ilyen berende-zése, amely a cég által gyártott fotoanyagra dol-gozik.

DIGITÁLIS SZÍNES PRÓBANYOMTATÁS

A digitális nyomtatóeljárások nyomtatási el-vei jelent?sen eltérnek a hagyományos nyom-tatóeljárásokétól, ezért m?ködési elvük alapján érintkezésmentes (nyomóer?t?l mentes) nyom-tatóeljárásoknak (NIP; Non-Impact-Print) is szokták nevezni. A digitális próbanyomó eljárá-sok m?ködési elvük alapján a NIP rendszerhez tartoznak, amelyen belül megkülönböztetünk:
– elektrofotografikus nyomtatást;
– termografikus nyomtatást;
– tintasugaras nyomtatást.

A felsoroltakon kívül még több érintkezés-mentes nyomtatóeljárás ismert (pl. termomag-neto-fotografikus, elektroeróziós stb.), de eze-ket próbanyomtatás céljára napjainkban még nem használjuk.
A digitális próbanyomtató eljárásoknál a színárnyalatokat nem a nyomtatásnál megszo-kott rácspontokból, hanem – rendszert?l függ?en – attól eltér?en, az árnyalatok kiala-kítására alkalmas pontrendszerekkel hozzák létre. Ezek lehetnek:
– vonalrácsok;
– számítógéppel generált, egységnyi felü-letre es? szabályos és szabálytalan frekven-ciamodulációs rácsok;
– számítógéppel generált, egységnyi felü-letre es? véletlen számokkal létrehozott szemcserács stb.
A digitális próbanyomó eljárás másik fon-tos kritériuma a rendszer felbontóképessége, amely szoros összefüggésben áll a visszaadható árnyalatlépcs?k számával is. Minél nagyobb az egységnyi felületre es? felbontóképesség, annál több árnyalatlépcs? visszaadására alkalmas a rendszer.
Következ? fontos kritérium a digitális próba-nyomtató eljárás nyomathordozó felületmi-n?ségének az igény szerinti kiválasztási le-het?sége. Ugyanis bizonyos eljárásokhoz spe-ciális felületi tulajdonsággal rendelkez? nyo-mathordozót lehet csak használni.
A digitális színes próbanyomó eljárásnál is szükség van arra, hogy a nyomtatók színtarto-mányát össze lehessen hangolni a gépnyomat színtartományával, annak ellenére, hogy a nyomóelemek eltérnek a hagyományos rácspontoktól.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük