Nyomdaipari tételek

NYOMDAIPARI PRÓBANYOMTATÓ ELJÁRÁSOK

A nyomdaipari próbanyomtató eljárásoknál a nyomóformát a másolóeredetir?l készítik,
és err?l a nyomtatóeljárásnak megfelel? módon készülnek a próbanyomatok. Ez biztosítja, hogy a végtermék min?sége jó közelítéssel megegyezzen a próbanyomat technológi min?ségével.
— Az ofszet próbanyomatot rendszerint síkágyas próbanyomó gépen készítik a végtermékkel megegyez? min?ség? papír és színtanilag egyez? nyomófestékkel. A nyomólemez technológliai min?sége jó közelítéssel megegyezik a gépnyomáshoz használt lemezekével. A festékréteg vastagságát (színerejét) úgy állítják be, hogy azt a nyomógépen vissza lehessen adni. A próbanyomást a gépnyomással technológiailag összhangba kell hozni. Ezért a próbanyomaton és a gépnyomaton olyan nyomásellen?rz? csíkokat kell alkamazni, amelynek alapján a próbanyomat és a gépnyomat közti technológiai összhangot en?rizni lehet.
Magasnyomtatással készült próbanyomatot napjainkban – a magasnyomtatás részarányá-kcsökkenése miatt – csak a flexográf nyomta-tóeljárással gyártandó termékek esetében szok-ták készíteni. Ha a próbanyomat nem a terme-lésbenben alkalmazott nyomógépen készül, akkor is meg kell teremteni a gépnyomat és a próba-omat közti technológiai összhangot.
Mélynyomtatással készült próbanyomat aránylag ritka, mivel a próbanyomóforma-kész-ítés költsége megegyezik a gépi nyomófor-áéval. Amennyiben mélynyomtatásnál pró-nyomatra van szükség, és nincs mélynyomó próbanyomó gép, akkor azt a végleges nyomófo-rmáról a termel? nyomógépen készítik a megrendel? jelenlétében. Ebben az esetben a termék min?ségének elfogadása után a nyom-tatvány el?állítását meg lehet kezdeni. Ezt a módszert a többi nyomtatóeljárásoknál is al-kmazni szokták, ill. alkalmazni lehet.

ANALÓG PRÓBANYOMTATÓ ELJÁRÁSOK

Az elektronikus képfeldolgozó eljárással ké-ilt nyomtatvány várható min?ségét rendsze-rint – a hagyományos nyomdaipari nyomtató-árásokon túlmen?en – próbanyomtatást helye-ttesít? eljárásokkal készült „nyomatok”
(másolatok) alapján lehet ellen?rizni. Az ana-lóg próbanyomtató eljárásokat m?ködési el-vük alapján a következ? két csoportba lehet sorolni:
– fotokémiai elvre épül? próbanyomtatás;
– elektrofotográfia elvére épül? próbanyomtatás.

FOTOKÉMIAI PRÓBANYOMTATÓ ELJÁRÁS

A fotokémiai próbanyomtató eljárásoknál a fény szolgáltatja a kémiai reakcióhoz szüksé-ges energiát. Az így kapott változás teszi le-het?vé egy-egy alapszín megjelenítését a nyo-mathordozón. Ezeknél az eljárásoknál az ön-magában színezett, vagy a fotokémiai változás után színezésre kerül?, ultraviola fényre érzé-keny réteget egy vékony hordozón tekercs vagy lap formában hozzák forgalomba, a há-romszínnyomó festékgarnitúrák színtani tulaj-donságait jól megközelít? színekben.
Az alapszínt tartalmazó fóliát a gyártó gépi berendezésével és az általa forgalmazott „nyo-mathordozóra” kell felrétegezni, laminálni. Az így el?készített nyomathordozót UV fényben gazdag fényforrással a másolóeredetin keresz-tül megvilágítják. Pozitív másolóeredetit hasz-náló rendszereknél a fényérte helyeken olyan fotokémiai változás megy végbe, amelynek eredményeként a színes fényérzékeny réteg nem nyomathordozóhoz, hanem a fényérzékeny réteget hordozó fóliához köt?dik. A fóliá-nak az eltávolítása után a nyomathordozón a pozitív másolóeredetin lev? rajzi elemeket, rácspontokat kapjuk meg, a fóliával egyez? színben. Az egyes alapszíneket a gyártó által ja-vasolt sorrendben, egyenként kell a hordozóra felvinni, megvilágítani, és utána a réteget eltávo-lítani.
Léteznek olyan fotokémiai próbanyomó el-járások is, amelyekhez negatív másolóere-detit lehet használni. Ezeknél az eljárásoknál a fényérte helyeken megy végbe olyan foto-kémiai reakció, amelynek eredményeként a színes réteg a nyomathordozóhoz köt?dik, míg a fényt nem kapott helyek a hordozón ma-radnak.

AGFAPROOF fotokémiai próbanyomó eljárás

Az AGFAPROOF fotokémiai próbanyomó eljárás alapját a triacetát hordozóra felvitt, zse-latinba ágyazott AgX (ezüst-halogenid) fényér-zékeny anyagot és az alapszínek színezékét tar-talmazó színfóliák adják. A megvilágított filmet cserz? el?hívóban hívják el?. Az Agfaproof E színfóliák (sárga, bíbor, cián és fekete) színezé-kének színtani paraméterei megegyeznek az Europa háromszínnyomó festékgarnitúra szí-neivel. Az Agfaproof S színfóliák színtani para-méterei viszont megegyeznek az S.W.O.P. („Specifications for Web Offset Publications”), az ofszet tekercsnyomó gépekhez használatos háromszínnyomó festékekkel. Az Agfaproof színfóliáknak két típusa ismert, az egyiket pozi-tív, a másikat negatív másolóeredetikhez lehet használni.
Egy szín próbanyomatának elkészítése a kö-vetkez? négy technológiai lépcs?b?l tev?dik össze:
– a színfólia felrétegezése (laminálása) egy polietilén réteggel ellátott papír alapú hordozóra;
– a triacetát véd?fólia eltávolítása és meg-szárítása után a színfólia – m?ködési jel-legének megfelel?, pozitív vagy negatív másolóeredetin keresztül – érintkez?-másolóberendezésben UV-fénnyel (metál-halogenid) történ? megvilágítása;
– megvilágítás után a hordozóra laminált fólia kidolgozó berendezésbcn való el?-hívása, és a befejez? m?veletek elvégzése.
Ezeket a m?veleteket színenként meg kell is-mételni.

A pozitív és negatív m?ködés? alapszín fóliá-kat azonos berendezésekbcn és vegyszerekkel lehet kidolgozni. A nyomópapír min?ségének és a munka jellegének megfelel?en a színfólia garnitúrát különböz? felület min?ségét utánzó hordozókra lehet felrétegezni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük