Eredmény(ek) 58 mutatása
Történelem érettségi

A Budai Nagy Antal és a Dózsa György-féle parasztfelkelések

A Budai Nagy Antal-féle parasztfelkelésre Luxemburgi Zsigmond uralkodásának utolsó évében, 1437-ben kerül sor Erdély és a Délvidék területein, ez egyben az elsô magyar parasztfelkelés. Ezzel szemben a Dózsa György vezette parasztmegmozdulása 1514-ben, II. Ulászló alatt történik, de ez azonban keresztes felkelésnek indul, és csak utána válik parasztfelkeléssé. Az elsô magyar parasztfelkelés elôzményei a kialakuló árutermelés …

Történelem érettségi

Athén az i.e. IX.-V. századokban

A görög történelem elôzményei egészen az i.e. V. ezredig nyúlnak vissza. Ekkoriban a görögök által Hellásznak nevezett területet pellaszgok, károk és filiszteusok lakják. A pellaszgokhoz kapcsolódik a krétai-civilizáció, ami az i.e. III. évezredre válik fejletté. Központja Knósszosz, másik nagy városa pedig Phaisztosz. Kréta földrajzi helyzetébôl adódik, hogy ez az állam kereskedelmi csomópont, összeköti Dél-Európát Észak-Afrikával …

Történelem érettségi

Anjouk kül- és belpolitikája

1301. Kihal az Árpádház Gondok: interregnum – trónutódlás kérdése —-> – bajor Ottó – cseh Vencel – itáliai Károly Róbert (1308-1342) – pápa, érsek, Ny-Mo.-i birtokosok segítik – kiskirályok (Zalában a Kõszegiek) – ellenük fel kell venni a harcot 1312. ->Rozgonyi csata, gyõzelem az Abák ellen Károly Róbert Intézkedései: – hadsereg kérdése –> bandériális hadsereg …

Nyomdaipari tételek

NYOMDAIPARI PRÓBANYOMTATÓ ELJÁRÁSOK

A nyomdaipari próbanyomtató eljárásoknál a nyomóformát a másolóeredetir?l készítik, és err?l a nyomtatóeljárásnak megfelel? módon készülnek a próbanyomatok. Ez biztosítja, hogy a végtermék min?sége jó közelítéssel megegyezzen a próbanyomat technológi min?ségével. — Az ofszet próbanyomatot rendszerint síkágyas próbanyomó gépen készítik a végtermékkel megegyez? min?ség? papír és színtanilag egyez? nyomófestékkel. A nyomólemez technológliai min?sége jó közelítéssel …

Nyomdaipari tételek

DIGITÁLIS KÉPELLENÕRZÕ, PRÓBANYOMTATÓ ELJÁRÁSOK

A digitális próbanyomtató eljárásokra jel-lemz?, hogy a kép min?ségének ellen?rzésére készült nyomatot a másolóeredeti levilágítását megel?z?en készítik el. A próbanyomatot az elektronikus képfeldogozás során kapott ada-tok alapján állítják el?. A digitális képellen?rz? eljárás a modul elektronikus képfeldolgozó rendszer szerves részét képezi, vele közös háló-zaton dolgozik. A digitális képellen?rz? rend-szert az alábbi két csoportba lehet sorolni: …

Nyomdaipari tételek

A reprodukciós fényképezés elméleti alapja

– fény fogalma: elektromágneses hullám A látható fény 10 rezgésszám (herz) nagyságrendnél található. Az érzékszerveink által észlelhet? két rezgésszám-határ között találjuk a spektrum színeit (legkisebb: 400×10 vörös; legnagyobb: 750×10 ibolya) – fényelnyelés (abszorbció): a fénysugárzás valamilyen közegen hatol keresztül, eredeti energiájának egy részét, esetleg teljes energiáját elveszti. Függ a fény színét?l (hullámhossztól). ? ? E …

Nyomdaipari tételek

A színmérés alapjai és módszerei

1. A szín fogalma, értelmezése Színnek nevezzük a szemünkbe jutó 400 és 700 nm hullámhosszúságú elektromágneses sugárzásokat, amelyek tudatunkban a szín érzetét keltik. A szín fogalma, keletkezésének figyelembevételével az alábbiak szerint értelmezhet?: ? fizikailag: a szín meghatározott hullámhosszúságú (380-780 nm) elektromágneses sugárzás; ? élettanilag: a szín a látószervünkben a retinára jutó, különböz? elektromágneses hullámhosszúságú fénysugarak …

Nyomdaipari tételek

Nyomdaipari mértékrendszerek

I. Bevezetés A magasnyomtatáshoz szükséges nyomóelemek egységes mértékrendszer szerint készülnek. A szakmai munkamegosztás, illetve a nyomdaipar elterjedése tette szükségessé az egységes, általánosan elfogadott nyomdaipari mértékrendszert. Már a XVI. században szükséges volt rögzíteni a betűk törzsméretét, a betőmagasságot és a kitöltőanyag méreteit. Az egységes mértékrendszer használata mindenféle szedési eljárásnál szükséges. II. Történeti rész 1737. A francia …

Nyomdaipari tételek

A tipográfia

I. Fogalma, feladata A tipográfia feladata az emberi gondolatok nyomtatásban való rögzítése; legmegfelelőbb tagolása. A tipográfiai tervezés az alkalmazott mővészetek körébe tartozó ipari formatervező tevékenység; a nyomtatás útján előállított kiadványok mővészi megformálására törekvő tervezőmunka. II. A tervezés szempontjai 1. Befolyásoló tényezők: a mő jellege, a mő funkciója, a tartalom és a forma összhangját befolyásoló tényezők: …

Nyomdaipari tételek

A reprodukciós fényképezés

I. Fogalma, szerepe a technológiában, az eredeti 1. A reprodukciós fényképezés síkbeli tárgyak, szövegek, iratok fényképészeti úton való sokszorosítását jelenti. A nyomdaiparban a nyomdai sokszorosítás igen fontos láncszeme. A sokszorosítandó információk képi része itt kerül feldolgozásra, és innen halad tovább a technológiában. Eredeti > másolóeredeti: negatív/pozitív film 2. Az eredeti típusai Vonalas eredeti: egyszínő: ránézeti/átnézeti …