Eredmény(ek) 246 mutatása
Történelem érettségi

Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése

1) Mohácsi csata előzményei II. Ulászló uralkodása (1490-1516) Mátyás halálát követően a főurak célja olyan uralkodó, akinek van országon kívüli birtoka, hogy erre támaszkodva nyújtson támogatást a magyarok számára a török ellenes küzdelemben. S így esett a főurak választása II. Ulászló cseh királyra, aki a lengyel trón várományosa is volt. Ulászló trónra lépését elősegítette, hogy …

Történelem érettségi

A feudális gazdaság kialakulása és jellemzői a kora középkorban

Előzmények A 2-3. század folyamán a túlnépesedő germán törzsek időről-időre betörtek a Római Birodalom területére, de ezeket a támadásokat még sikerült kivédeni. A 4. század végén a hunok nyugat felé kezdtek hódítani és maguk előtt hajtották a kisebb, gyengébb etnikumokat, megindítva ezzel a népvándorlás folyamatát. A nyugat felé húzódó népek (germánok, gótok) bebocsátást nyertek a …

Történelem érettségi

A középkori magyar állam megerősödése I. Károly (1308-42) idején

I. A kiskirályok –  1301-ben meghalt III. András, az utolsó Árpád-házi király. Halálakor a tartományúri hatalom fénykorát élte. –  Tartományúr (oligarcha, kiskirály): az a nagybirtokos, akinek kiterjedt familiárisi rendszere van, ő maga azonban egyetlen más familiárisi rendszernek sem tagja. –  A leggazdagabb tartományurak: o Csák Máté: Északkelet-Magyarország o KőszegiHenrik:Nyugat-Dunántúl o SubicsPál:Horvátország-Dalmácia o AbaAmádé:Kelet-Felvidék o BorsaKopasz:Tiszántúl …

Történelem érettségi

Julius Caesar egyeduralmi kísérlete (2)

1) Triumvirátus kialakulása A rabszolgafelkelés (Spartacus vezette felkelés) leverését követően a szenátus hálából Pompeiust és Crassust kr.e. 70-ben consullá nevezte ki. A szenátus Pompeiustól a Róma Földközi-tengeri kereskedelmét fenyegető kalózkodás felszámolását várta. Pompeius sikerei láttán azonban a szenátus tartani kezdett annak túlzott hatalmától. Ezért a szenátus Pompeius elbocsátott veteránjainak megtagadta a földosztást. Válaszul Pompeius kapcsolatot …

Történelem érettségi

Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században

Periklészi demokrácia 1)Demokrácia gazdasági alapja/bevételi forrásai A városállam bevételi forrásai biztosították. Athén működését és tették lehetővé a polgárjoggal rendelkező szabadok számára, hogy bekapcsolódva részt vegyenek az állam irányításában. A városállam gazdasági alapjait a metoikoszok alkalmazása, az árutermelő rabszolgaság kialakulása,a déloszi szövetség fenntartása, a bíróságok bevételei és a laurioni ezüstbánya kincsei jelentették. Metoikoszok alkalmazása: betelepedett idegenek, …

Történelem érettségi

Az athéni demokrácia kialakulása és intézményei

Előzmények A görögök által lakott területeken a Kr. e. 8. században jöttek létre a poliszok (ókori görög városállam). A királyság intézménye hamar elsorvadt, ezt követően az államot a nagy vagyonnal és földbirtokokkal rendelkező arisztokraták szűk csoportja irányította (arisztokratikus köztársaság). Az előkelő nemzetségek politikai hatalmuk igazolása miatt a vérségi kötelékek fenntartására törekedtek. Nagybirtokaik révén gazdasági és …

Történelem érettségi

Debrecen történetének legfontosabb mérföldkövei – a kezdetektől napjainkig

Debrecent írott forrásokban legelőször 1235-ben említik (Váradi Regestrum). Maga a szó török eredetű, jelentése: „éljen, mozogjon”. A település 1361-ben I. (Nagy) Lajos királyunktól kapott mezővárosi rangot, mely alapvetően szabad bíró- és tanácsválasztás jogával járt együtt. A XV. század végén a város a Hunyadiak birtoka lett, tőlük kapta meg az árumegállító jogot is. A XVI. században …

Történelem érettségi

Az ókori Pannónia, Savaria

Pannónia A Kárpát-medence jó földrajzi feltételei miatt már ősidők óta lakott terület volt. A Kr. előtti 4. században kelták vándoroltak be, azonban egységes állam nem jött létre. A rómaiak Augustus idején tervezték el a terület meghódítását a Száva folyótól indulva a Duna vonaláig, a természetes határokra törekedve. Tiberius császár idején elkezdték megszervezni a provinciát, területe …

Történelem érettségi

Vas vármegye a kiegyezéstől a trianoni békéig

Általános jellemzés Vas vármegye a középkortól a Magyar Királyság nyugati részén elhelyezkedő közigazgatási egység volt. Elnevezését a korábbi központról, Vasvárról kapta. A 19. századig gyakran harcok, háborúskodások színtere. (török hadjáratok, Rákóczi-szabadságharc, napóleoni háborúk) A kiegyezés után, 1867-től a megyében is gyors fejlődés indult meg. Területe ekkor 5000 km2 volt, majd az 1920-ban megkötött trianoni béke …

Történelem érettségi

Ismertesse a vadeltartó képesség és az eltartható vadlétszám fogalmát, valamint ezek meghatározó tényezőit!

Vadeltartó képesség/vadtűrő képesség: A vadeltartó képesség vitatott fogalom, hiszen gyakran vadtűrő képességnek is nevezik, utalva arra, hogy az erdő- és mezőgazdaság meg van a vad nélkül is, azt csak kényszerűen tűrik. Az a vad mennyiség, amit az erdészet az ágazat stratégiai célú elsőbbségének tudatában gazdálkodási céljainak csorbítása nélkül eltűr. Fogalma: megmutatja, hogy egy adott terület …