Eredmény(ek) 130 mutatása
Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Ismertesse a mohácsi csata előzményeit és a csata menetét!

Tárja fel, a csata elvesztése miért eredményezte az önálló magyar királyság bukását? Vázlat: 1. A Török Birodalom megerősödése – török államszerkezet, hadviselés (csak röviden) 2. A mohácsi csata Előzményei: királyi hatalom gyengülése, nincs összefogás; 1521- Nándorfehérvár eleste A mohácsi csata: 1526. augusztus 29. Elvesztésének okai: a két tábor mérete/technikája közötti hatalmas különbség; a kikényszerített hely/időpont. …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Magyarország belépése a világháborúba

Előzmények Az I. világháborút lezáró Párizs környéki békék a wilsoni elveket semmibe véve húzták meg Magyarország határait, így több millió magyar került egyik napról a másikra a határ másik oldalára. Az új határok Magyarország számára gazdaságilag is kedvezőtlenek voltak, hiszen az eddig kialakult ipar rendszere felborult. A monarchiát átjáró vasútvonal nagy része határon túlra került, …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Mutassa be a kiegyezéshez vezető utat, s az OMM államberendezkedését

A kiegyezéshez vezető út 1849. április 14-én a magyar Függetlenségi nyilatkozatban a Habsburg házat detronizálták, így Ferenc József államjogilag nem király. Az olmützi Oktrojált alkotmányt Ferenc József csak rákényszerítette a magyar rendekre. 1849-50 a Haynau-féle terror időszaka katonai kormányzóságot jelentett: az aradi kivégzésekkel kezdte Haynau a működését. A további bebörtönzések és kényszersorozások mutatták, hogy Magyarország …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Mutassa be az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozat alapkérdéseit! Tárja fel, hogy a Nyilatkozatban megfogalmazottak mely korszakot meghatározó eszmerendszer tanítására épülnek!

Előzmények: A felvilágosodás a polgári társadalom megteremtését előkészítő eszmerendszer, mely nagyjából a 18. században hódított Európa szerte. A kapitalista fejlődésben élenjáró Angliában született. Mégis eszmeköre francia földön teljesedett ki, és onnan sugárzott szét a világba, magán viselve a francia szellem jegyeit. És nemcsak azért, mert a francia kultúra nagy korszakát élte, hanem mert a francia …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

A Dózsa György-féle parasztháború

Előzmények A parasztság helyzete: Magyarország népességszáma (Szlavónia nélkül) a XV. század végén hozzávetőleg 3,5 millióra tehető. A lakosság 90%-át a jobbágyság alkotta. A jobbágyok többségének teljesítőképességét a Mátyás-kori állami adók teljesen kimerítették. A jobbágycsaládok az állami adóterhek növekedésére összeköltözésseI válaszoltak: a XVI. század elején a családok több mint fele már fél teleknél kisebb területen élt. …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Keresztes hadjáratok

A keresztény Európa vallásos indíttatású hadjáratai. Fő célkitűzése az európai területek, illetve a keresztények szent területeinek felszabadítása az arab (mór, szaracén) uralom alól, valamint az eretnekek elleni harc. 3 fő iránya volt: 1, Nyugat-Európa, eretnekek elleni harc. Csúcspontja az albigensek elleni keresztes hadjárat (1209-1229). Simon de Monfort francia nemes vezette. 2, Ibériai-félsziget, reconquista. A félszigeten …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Magyarország hivatalos politikáját az egyházak oktatási, szociális, egyesületi és kulturális életével kapcsolatban 1948 és 1989 között

Mennyiben felel ez meg a demokratikus államrend jellemzőinek? Vázlat – 1945 után: SZEB, materializmus, emberi és polgári szabadságjogokat nem tartják be. – Államosítás: gazdasági, társadalmi téren egyaránt. (nekünk most a társ. a fontos) – 1946 – Cserkészek, KALOT, KALÁSZ + 1500 társadalmi szervezet föloszlatása. – Szovjet befolyási övezetben diktatúra, materialista ideológia. A Katolikus Egyház ez …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Ismertesse a XII-XIII. századi nyugat-európai eretnekmozgalmak eszmei sajátosságait – Assisi Szent Ferenc

Bevezetés Ebben a korban az eretnekmozgalmak az ún. apostoli szegénységi mozgalmak. Ráébresztették az embereket az egyházi vezetők gazdagsága, elvilágiasodása és az invesztitúraháborúk által okozott nyomorgás közötti összefüggésekre; céljuk egy igazságosabb társadalom. Az eretnekség nem azt jelenti, hogy valaki válogat a hittételek (=dogmák) között vagy új, reformgondolatai támadnak. Eretnekekké azért váltak ezek a mozgalmak, mert eszméiket …

Történelem érettségi

Az Anjou kor gazdasága a Magyar Királyságban

1301-ben kihal az Árpád-ház, és mivel csak leány utódok születtek, 3 trónigénylő jeletkezett: Károly Róbert: nagyanyja Árpád-házi hercegnő volt Cseh Vencel Bajor Ottó A pápai követ és a magyar főpapok támogatásával 1310-ben királlyá koronázzák. Kronológia: 1301-1342 alkalmi koronával koronázzák meg 1308-1342 az országgyűlés elismeri 1310-1342 Szent István koronájával megkoronázzák Károly Róbert programja, hogy a királyi …

Emelt irodalom érettségi Irodalom érettségi

Madách Imre

Madách Imre 1823. januárjában született Alsósztregován, birokos nemesi családban. Anyja, Majthényi Anna művelt asszony volt. A gimnázium után Pestre ment, a bölcsész karon és a jogi karon tanult. 1840-ben megjelenik első verseskötete, Lantvirágok címmel. Ezek a versek a kor más költőinek hatásával íródtak, főleg Petőfi népies életképeihez hasonlítanak. Találhatunk köztük bibliai tárgyú verseket is. A …