Nyelvtan érettségi

A képszerűség stíluseszközei

A stilisztika fontos összetevője a költői eszköztár, amely a hangulat, avagy a mondanivaló kifejezésére alkalmas.

 • 2 nagy csoportját különböztetjük meg az eszközöknek:

 • szóképek

 • alakzatok

 1. szóképek: a költői nyelv jellemző kifejezőeszközei, amelyek gondolatok, érzelmek ábrázolását teszik lehetővé. A szavak sok esetben többjelentésűek, képileg kap jelentést a szó.

2 csoport:

 • névátvitelre épülő szóképek

 • névcserére épülő szóképek

 • Névátvitelre épülő szóképek
 1. metafora: 2 fogalom azonosítása, hasonlósága

szerkezet szerint 2 csoportja van: teljes metafora ~> azonosító + azonosított is jelen van

csonka metafora ~> csak az azonosító van jelen

szófaj szerint: főnévi ~> pl.: vértenger, melléknévi ~> pl.: fekete ország, igei ~> pl.: száll az idő

 1. megszemélyesítés: metaforával rokon, élettelen jelenséghez kapcsol élő tulajdonságot

pl.: „Fák a füstöt elkapdosták fátyolnak..”

 1. allegória: egy vagy több metafora végigvonul az egész versen/szövegen + elvont fogalmat társít élő helyzethez

pl.: „Föltámadott a tenger…”

 1. szinesztézia: érzékterületek határait mossa össze

pl.: lila dal, tompa csönd

 1. szimbólum/jelkép: versben a kimondhatatlan érzelmek, tartalom kifejtését segíti elő.

2 típus:1. hétköznapi ~> kenyérkereső =megélhetést biztosító, 2. művészi szimbólum ~> Ady verseinek szimbólumrendszere

 

 • Névcserére épülő szóképek
 1. metonímia : 2 fogalom közötti ok-okozati, tér-időbeli, rész-egész összefüggést jelent.
 • térbeli egyezés: „jó házból való”
 • időbeli egyezés: „ A 20. század nagyot alkotott”
 • oksági egyezés: „ jó tollú író, költő”
 • rész-egész egyezés = szinekdoché: „ a falu a szájára vette”

nem-faj fogalom:
nem: tágabban értelmezhető fogalom, mindig vissza lehet rá utalni
faj: szűkebben értelmezhető fogalom
pl.: Minden férfi ember, de nem minden ember férfi.

 • Egyéb stíluseszköz:
 • hasonlat: szerepe a szóképekhez hasonló, 2 fogalom összehasonlítása (hasonlító + hasonlított egyvelege) pl.: „olyan az arcod, mint a rózsa”
  összevont hasonlat ~> metafora
 • körülírás: nincs megnevezve a konkrét fogalom ~> körül van írva
  pl.: „szemem árnya megindul”
 • eufémizmus: megszépítő kifejezés, amely megszépíti a valóságot
  pl: fáradt arc ~> érdekes arc
 • komplex kép: több szókép vagy alakzat egyszerre jelenik meg egy példában

 

 1. alakzatok: szerepe a stílus élénkítése, a mondanivaló hatásos kifejezése.
 • Retorikai alakzatok csoportosítása
 • ismétlésre épülő alakzatok:
    • szószerkezetek, szóismétlések ~> nyomatésokítás, hangsúly befolyásolása
     pl.: „tavaszi szél vizet áraszt,
     virágom-virágom..’
    • anafora ~> visszautalás
     pl.: „20 esztendőm hatalom/20 esztendőm eladom..”
    • figura etimologica ~> szóismétlés, a szótó ugyanaz, a toldalék változik
     pl.: „halálnek haláláal holsz”
    • alliteráció: szókezdő hangok/betűk megegyeznek
     pl.: „barlangjában bömböl a mord medve”
    • gondolatritmus: egyes gondolatok többszöri előfordulása
    • rím: szintén hangalakzat a verssorok végén szereplő magánhangzók összecsengése
 • ellentétre épülő alakzatok (szintagmák)
 • paradoxon: látszólagos képtelenség, ami gyakorlatilag feloldható
  pl.: „akinek sok barátja van, egy barátja sincs”
 • oximoron: az ellentét a jelző és a jelzett szó hangulatában mutatkozik
  pl.: „édes mostoha”
 • kihagyásra épülő alakzatok
 • kötőszó elhagyása
 • balladai homály ~> megmozgatja a befogadó fantáziáját
 • késleltetés
 • felcserélésre épülő alakzatok
 • inverzió ~> szófelcserélés a hangsúlyosság, a mondat modalitása miatt
 • költői kérdés
 • egyéb alakzatok:
 • párhuzam
 • megszólítás
 • felszólítás
 • kérdés
 • felkiáltás
 • enjambement ~> soráthajlás ~> elgondolkodtatás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük