Gazdasági érettségi

Adók

Az államnak az adók jelentik a legfőbb bevételi forrást

adózni kell.

Az adó az állam által kivetett, közvetlen ellenszolgáltatás nélküli befizetési kötelezettség. Az adórendszeraz adott országban egy időben alkalmazott adónemek  összessége, valamint az adóügyekkel foglalkozó intézmények rendszere.

Hármas követelmény:

 • igazságos
 • egyszerű
 • hatékony

Igazságos az adórendszer akkor, ha a tehetősebbeket aránylag nagyobb adóval sújtja, mint akik az anyagi javak szűkebb körével rendelkeznek.

Egyszerűaz adórendszer akkor, ha az adót az adózó viszonylag

könnyen kiszámíthatja, nem költséges a beszedése, és az

adójogszabályokat nehéz kijátszani.

Hatékonyaz adórendszer akkor, ha nem készteti az adózót

az adózás elkerülésére.

Közvetett és közvetlen adók:

A kulcskérdés, hogy ki az adó viselője, azaz

áthárítható-e az adó.

A közvetett adó esetében az adó alanya (az adófizetésre kötelezett) és az adóteher viselője eltér egymástól.

A közvetlen adó esetében az adó terhét az viseli, akinek az adófizetési kötelezettséget teljesítenie kell.

Adózási alapfogalmak:

Adó alanya:természetes személy vagy szervezet, akit a törvény az adó megfizetésére kötelez.

Adó tárgya:az a dolog, jog, jogviszony, tény, amelyre az adózás irányul.

Adó alapja:az adótárgynak az a természetes mérték egysége vagy értékben meghatározott mennyisége, ami után az adót meg kell fizetni.

 • Adó mértéke:az egységnyi adóalapra jutó adóösszeg, százalékosan (adókulcs) vagy tételesen
 • Adómentesség:az általános adófizetési kötelezettség alóli kivételt jelenti.
 • Adókedvezmény:a fizetendőadó meghatározott jogcím alapján való csökkentése (pl.: eltartott gyermekek száma).

A személyi jövedelemadót (SZJA)a magánszemélyeknek kell megfizetni az adott évben megszerzett jövedelmük után.

 • adó alanya: (aki fizeti) mindenki, aki jövedelmet szerez
 • adó tárgya: jövedelem (ami után fizetjük)
 • adó mértéke: 16% (adókulcs)
 • adó alapja: egy év alatt megszerzett jövedelem

Általános forgalmi adó (ÁFA):minden áru és szolgáltatás (általános) értékesítésekor(forgalmi) fizetendő adó.  Az eladó az értékesítéskor számítja fel az adót  az adó összegével növeli a fizetendő összeget.

A termék ára már tartalmazza az adót is.

áthárított adó (közvetett adó)

ÁFA jellemzői:

Az adó alanyaaz a jogképes személy vagy szervezet, aki a saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat.

Ha az adóalany belföldön,ellenérték fejében terméket vagy  szolgáltatást értékesít, adófizetési kötelezettsége keletkezik.

 • Az adó alapja a pénzben kifejezett ellenérték (ár).
 • Az adó mértéke az adó alapjának lehet a

27%-a (általános kulcs), 18%-a, 5%-a (kedvezményes adókulcsok).

Az adó alapjának és az adó mértékének szorzata adja  az adó összegét.

További fontos jellemzők:

 • általános:minden termelésre, eladásra, exportra, importra kiterjed
 • forgalmi:az értékesítésnél kell az adót fizetni
 • többfázisú:a termelés és a forgalmazás minden szakaszában kell fizetni
 • nettó típusú:nem tartalmaz halmozódást
 • közvetett:az adófizetésre kötelezett és az adóterhet viselő személy nem ugyanaz
 • hozzáadott értékadó:az eladási és beszerzési ár különbsége után kell megfizetni
 • fogyasztói adó:a végsőfelhasználót terheli

SZJA célja

Az SZJA célja, hogy a magánszemélyek hozzájáruljanak a közterhekhez, valamint az adóbevételek biztosítása az állami és az önkormányzati költségvetés számára.

SZJA jellemzői

 • A magánszemélyek minden jövedelme adóköteles
 • Általános adó
 • Közvetlen adó
 • Kedvezmények és adómentesség kapható
 • Naptári évenként számolják el
 • Az év során adóelőleget kell fizetni
 • Az adó megállapítása önadózással történik

SZJA tárgya

Az SZJA tárgya a bevétel.

Bevétel fogalma

Bevételnek nevezünk minden, az adóévben elvégzett tevékenység ellenértékét.

A bevételek csoportosítása

 • Adóköteles bevétel
  • Készpénz
  • Számlapénz
  • Elengedett vagy átvállalt tartozás
  • Természetben kapott vagyoni érték
  • Magánszemély helyett fizetett kiadás
 • Adómentes bevétel
  • Szociális ellátás
  • Lakással kapcsolatos támogatás
  • Adományok
  • Károk megtérítése
  • Egyes költségtérítés jellegű bevétel
  • Egyes tevékenység bevétele
  • Egyes természetbeni juttatások
  • Kiemelt állami díjak
  • Hajléktalan szállás
  • Egyéb bevételek (örökség, ajándék)
 • Nem bevételek
  • Visszatérített adó
  • Vállalkozásból kivont adó
  • Kifizető által adott költségtérítés

Költség fogalma

A bevétel szerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő kizárólag a bevétel megszerzése, illetve a tevékenység folytatása érdekében az adott évben kifizetett és bizonylattal igazolt kiadás.

Jövedelem megállapítása

 • Bevétel egésze jövedelem
 • Bevétel és a tényleges költség különbsége a jövedelem
 • Bevétel és a költség-hányad (a bevétel 10%-a) különbsége a jövedelem

Személyi jövedelemadó bevallása és megfizetése

 • egyéni vállalkozók esetén a következő év febr. 15. (mindig kell adóbevallást benyújtani)
 • magánszemélyeknél a határidő következő és máj. 20. ( a munkáltató közreműködésével is tehető adóbevallás)
 • nem kell bevallani:
  • a jövedelem kiszámításánál figyelembe nem vett bevétel
  • 200 eFt-nál kisebb értékű ingó vagyontárgy értékesítéséből származó bevétel
  • 0%-os adókulcsú jövedelem
  • azt a jövedelmet amiből a kifizető végleges adót vont le
  • 50 eFt-ot el nem érő osztalék jövedelmet, árfolyam nyereséget, illetve a vállalkozásból kivont jövedelmet együttesen, ha az adót a kifizető levonta
  • kamatból származó jövedelem

Személyi jövedelemadó csoportosítása

 1. Adómentes jövedelem
 2. Adóköteles jövedelem
  • összevontan adózó jövedelem
   • önálló tevékenységből származó jövedelem
   • nem önálló tevékenységből származó jövedelem
   • egyéb jövedelem
  • külön adózó jövedelem

Az adóelőleg megállapítói lehetnek

 • munkaadó
 • kifizető
 • magánszemély

Társasági adó

A társasági adó , olyan jövedelemadó, amelyet a tevékenységből származó jövedelem alapján az a belföldi és külföldi illetőségű személy fizet, aki jövedelem és vagyonszerzésre irányuló, vagy ezt eredményező gazdasági tevékenységet folytat.

Társasági adó célja

Az állami költségvetés bevételeinek biztosítása, a gazdasági társaságok adóztatása, az EU-s szempontok érvényesítése.

Társasági adó alanyai

 • belföldi illetőségű adózó (teljes körű adókötelezettség)
 • külföldi illetőségű adózó (korlátozott adókötelezettség): külföldi szervezetek és olyan vállalkozások, amelyek magyarországi telephellyel rendelkeznek

Társasági adónak nem adóalanyai

 • Magyar Nemzeti Bank
 • Magyar Távirati Iroda
 • Pártok
 • Tartalékgazdálkodási közhasznú társaság
 • Foglalkoztatottak foglalkoztatása céljából létrehozott KHT-k
 • Közlekedési, hírközlési és vízügyi tartalékgazdálkodási KHT
 • ÁPV Rt.
 • Közszolgálati műsorszolgáltatás
 • Az a vállalkozás, amelyik az EVA-t választotta
 • A felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások a felszámolás kezdő napjától

Társasági adókötelezettség keletkezése

1. Belföldi illetőségű személyeknél

 • a társasági szerződés ellenjegyzésének a közokiratba foglalása napján
 • azon a napon amelyiken a vállalat létrejött

2. Külföldi illetőségű személyeknél

 • a fióktelep Cégbírósági bejegyzése napján
 • cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephely esetén az első jognyilatkozat megtételének napján

Társasági adókötelezettség megszűnése

1. Belföldi illetőségű személyeknél

 • azon a napon amikor a vállalkozás megszűnik
 • azt a napot követő napon melyen bármilyen okból a vállalkozás a társasági adó hatálya alól kikerül

2. Külföldi illetőségű személyeknél

 • a fióktelep cégnyilvántartásból való törlés napján
 • a felszámolási eljárás kezdő napját megelőző napon
 • a megszűnését eredményező jognyilatkozat tételének napján

Társasági adó alapjának megállapítása

Az adózás előtti eredmény +/- korrekciós tételek.
Az alap módosításának célja

 • megakadályozza a jövedelem adózatlanul történő kivonását a vállalkozásból (+/- tételek)
 • nem fogadja el az olyan elszámolt ráfordításokat, amelyek gondos gazdálkodás mellett elkerülhetőek lettek volna (növelő tétel)
 • szankcionálja (bűnteti) a vállalkozást (növelő tétel)
 • a vállalkozási feltételek javítása (csökkentő tétel)
 • ösztönzi a vállalkozást a tevékenységben megjelenő, és a törvényben meghatározott közérdekű feladatok vállalására (csökkentő tétel)
 • kizárja a kettős adóztatást

Adóalapot csökkentő tételek
Adóalapot növelő tételek

Az általánostól eltérően állapítja meg az adó alapját

 • alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, önkéntes kölcsönös biztosító-pénztár, lakásszövetkezet, közhasznú-társaság, vízitársulat
 • munkavállalói résztulajdonosi program
 • célszervezetek

Társasági adó megállapítása

A pozitív adóalap 19%-a.
50 mFt adóalapig 10%, feltéve ha:

 • nem érvényesít adókedvezményt
 • legalább 1 főt foglalkoztat
 • legalább a minimálbér másfélszeresének és a foglalkoztatottak számának szorzata után társadalombiztosítási járulékot fizetett
 • az alsó sávban keletkező adómegtakarítást a gazdálkodó köteles lekötött tartalékként kimutatni és négy éven belül beruházásra fordítani, ellenkező esetben késedelmi kamattal növelten kell visszafizetnie ezt az összeget

Helyi adók

A helyi adó az az adó, amelyet az önkormányzat a törvényben kapott felhatalmazás alapján, az illetékességi területen szedhet.
Helyi adó megállapítása az önkormányzat feladata.

Célja

 • az önkormányzat önálló gazdasági feltételeinek megteremtése
 • a helyi adóztatási jog gyakorlására lehetőséget teremt

Jellemzői

 • nem kötelező
 • keret jellegű (az adó mértékének a felső határát a törvény határozza meg, a mértékét az önkormányzat)

Szabályai

 • az önkormányzat csak a törvényben meghatározott adókat vezetheti be
 • csak az illetékességi területén szedhető
 • bevezetésébe és módosításában az önkormányzat dönt
 • az önkormányzat bevételét képzi
 • az adótöbbszörözés tilos
 • az adózó számára biztosítani kell a mentességeket és a kedvezményeket
 • a helyi adók mértéke és összege nem befolyásolja az önkormányzat részére megállapított támogatásokat
 • a beszedett adó felhasználásában az önkormányzat köteles a település lakosságát tájékoztatni

Alanyai

 • magánszemély
 • jogi személy
 • jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezet, társaság
 • magánszemélyek jogi személyiség nélküli személyi egyesülése

Tárgya

 • ingatlan, illetve ehhez kapcsolódó vagyoni értékű jog
 • munkaerő-foglalkoztatás
 • nem állandó lakosként való tartózkodás
 • meghatározott gazdasági tevékenység folytatása

Helyi adó fajtái

Helyi adó megfizetése

 • magánszemélyeknél március 15., illetve szeptember 15.
 • vállalkozásoknál adóelőleg fizetési kötelezettségük van

Kötelező adómentesség

 • társadalmi szervezetek
 • egyház
 • alapítvány
 • köztestület
 • közhasznú társaság
 • költségvetési szervek
 • önkéntes kölcsönös biztosítópénztár
 • magánnyugdíj-pénztár
 • viszonosság alapján külföldi szervezet

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük