Irodalom érettségi Nyelvtan érettségi

A magyar nyelv nyomtatott nyelvemlékei

6.1. Korszakok

 • előmagyar korszak: nyelvrokonok, nyelvemléktelen kor

 • ősmagyar kor: vándorlások, nyelvemléktelen

 • ómagyar kor: honfoglalás, állam, közigazgatás, kéziratos nyelvemlékek megjelenése

 • középmagyar kor: szimbolikus dátum: 1526, reformáció, nyomtatás, nyomtatott nyelvemlékek, bibliafordítások pl.

 • újmagyar kor: magyar felvilágosodás, Bessenyei: Ágis tragédiája 1772-ben, változás: nyelvről való gondolkodás igénye, a nyelv tudatos ápolása politikai cél lesz, fontos állomás: 1844 – államnyelv

 • hangzószöveg rögzítése a századfordulón, tömegtájékoztató eszközök, számítástechnika

6.2. Tematikus csoportosítás

Egyházi irodalom

 • 16. század – Komjáthy Benedek lefordította Szent Pál leveleit

 • 1540-40: Sylvester János – Újszövetség fordíts

 • 1561: Kecskeméti Végh Mihály – zsoltároskönyv lefordítása

 • 1590: Károli féle teljes bibliafordítás – vizsolyi nyomda

 • Jelentős egyéb egyházi irodalom, pl. zsoltárok, hitviták, hitvitázó drámék

Világi szépirodalom

 • önálló magyar nyelvű világi irodalom felé az első lépések: fordítások, átköltések, ezek nyomán születtek az első magyar alkotások

 • Tinódi Lantos Sebestyén – tudósító, krónikás, históriás énekek: Buda vesztéséről, Terek Bálint fogságáról, 1554: Croncia (összes mű)

 • Ilosvai Selymes Péter – Toldi Miklós – Arany forrása ez volt

 • Heltai Gáspár – átdolgozta Aiszoposz meséit, erkölcsi magyarázat, 100 fabula

 • Bornemissza Péter – Szophoklész Elektája – Tragédia magyar nyelven, értekezések is

 • Gergei Albert – História egy Árgilus nevű királyfiról és egy tündér szűzleányról – Csongor és Tünde magja

 • Balassi Bálint és Rimay János

 • Tudományos irodalom: Pápai Páriz Ferenc – orvosi szótár és Apáczai Csere János kísérlete a magyar tudományos nyelv megteremtésére

 • A magyar nyelv tudományos vizsgálata: szókincsek összegyűjtése, nyelvhelyességi normák megállapítása, latin-magyar szótár (Szenci-Molnár), Geleji Katon István – helyesírási és nyelvhelyességi szótár, tankönyv

Nyomdák

 • első: Sárvár mellett Nádasdy Tamás, 1537-ben

 • Teglédi Miklós nyomdája: hitvitázó prédikációk Nagyszombaton

 • Első felvidéki nyomda: Gutgessel Dávid – Bártfa, 1577

 • 16. század során 29 nyomdahelyen 18 műhely is dolgozott

A magyar nyelv nyomtatott nyelvemlékei

Nyomtatott szövegemlékek:

A kéziratos művekkel szemben mind jobban a nyomtatott könyvek válnak a műveltség elsőrendű terjesztőivé és egyszersmind az anyanyelv felemelkedésének, fokozatosan a latin fölé kerekedésének legfőbb színterévé.

Az írásbeliség e minőségi átalakulása magától értetődően nyomot hagyott XVI. század utáni nyelvemlékeinken: a kéziratos emlékek mellett ez időtől kezdve egyre nagyobb számban maradtak fönn nyomtatott nyelvemlékeink is.

Hazánkban az első nyomdát 1471-ben létesítette Hess András német származású nyomdász. Ez a néhány évig működő nyomda azonban magyar nyelvű könyveket nem állított elő; legnevezetesebb terméke a Budai Krónika, amelynek latin szövegében csak magyar vonatkozású tulajdonnevek vannak.

A budai nyomda megszűnte után a krakkói és a bécsi nyomda játszik fontos szerepet. E két nyomdából származnak az első, részben vagy teljesen magyar nyelvű nyomtatványok is, melyek a XVI. század húszas és harmincas éveiben készültek.

A hazai magyar nyelvű könyvnyomtatás 1539-ben indul meg a Vas megyei Újszigeten létesített nyomdában, amelyet Sylvester János ösztönzésére Nádasdy Tamás földesúr szereltetett fel.

– 1550-ben létesült kolozsvári nyomda, melyet előbb Hoffgreff György és Heltai Gáspár közösen vezetett, később Heltai maga.

– vándornyomdák, amelyekkel egy-egy nyomtató mester az ország számos vidékét végigjárta: így például Huszár Gál és fia, Dávid nyomdája 1558-tól (Magyaróvár, Debrecen, Kassa, Komárom stb.), a Hoffhalter család nyomdája (Debrecen, Várad, Gyulafehérvár, Abrudbánya stb.), Bornemissza Péter nyomdája (Komjáti, Sempte, Detrekő). stb.

Vallásos tárgyú nyomtatott szövegemlékek:

 • Komjáti Benedek: Az Zenth Pal leueley magyar nyeluen. Krakkó, 1533. Ez a legelső, teljes terjedelmében magyar nyelvű könyv. Tartalma Szent Pál leveleinek fordítása az Erasmus-féle latin szöveg nyomán.

 • Pesti Gábor: Wij Testamentum magijar nijeluen. Bécs, 1536. Az Erasmus-féle biblia négy evangéliumának fordítása.

 • Sylvester János: Vij Testamentu Magar nelwen…Újsziget-Sárvár, 1541. Az evangéliumi jeleneteket az Abádi Benedektől nyomtatott könyvben érdekes fametszetek ábrázolják.

 • Dévai Bíró Mátyás: At tiz parantsolatnac…magarázatta A korai protestáns vallásos, hitvitázó könyvek egyik jellegzetes terméke.

 • Székely István: Soltar Konu…Krakkó, 1548. Az első magyar nyelvű zsoltár könyv.

 • Károlyi Gáspár: Szent Biblia…Vizsoly, 1590. Az első teljes magyar nyelvű protestáns bibliafordítás.

A világi tárgyú nyomtatott szövegemlékek:

 • Sylvester János: Grammatica Hungarolatina (1539)

Új Testamentum (1541)

 • Dévai Bíró Mátyás: Orthographia Ungarica (1549)

 • Szenci Molnár Albert: Latin – magyar, magyar – latin szótár (1604)

Novae Grammaticae Ungaricae

 • Geleji Katona István: Magyar gramatikatska (1645)

 • Apáczai Csere János: Magyar encyclopaedia (1655)

Magyar logikácska (1654)

 • Pesti Gábor: Esopus fabulaij… Bécs (1536)

 • Tinódi Sebestyén: Cronica Kolozsvár (1554)

 • Bornemissza Péter: Tragoedia Magiar nelvenn… Bécs (1558)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük