Irodalom érettségi

Babits Mihály ars poeticái

In Horatium, A lírikus epilógja, Cigány a siralomházban, A gazda bekeríti házát, A sziget nem elég magas, Mint különös hírmondó, Jónás imája

Babits Mihály (1883-1941)

 • A klasszikus modernség költője, az avantgárd irányzatok közül az expresszionizmus hatása jelenik meg költészetében.

 • Poeta doctus ’tudós költő’

  • Széleskörű műveltségre tett szert, beszélt latinul, görögül, angolul, franciául és németül, kiemelkedő filozófiai műveltsége – elsőként fordítja, népszerűsíti Henri Bergson filozófiáját (Teremtő fejlődés; intuíció, szubjektív-objektív idő)

 • Jelentős szerepet tölt be az irodalmi életben a XX. század elején, mint a Nyugat szerkesztője (1929-től 1941-ig, halálával megszűnik a lap), a Baumgarten-díj kurátora

 • A szélsőjobboldal, a nácizmus megerősödésének ellenében a keresztény európai értékek szószólója, ezt a célt szolgálja Az európai irodalom története, 1936, és az Amor sanctus (Szent szerelem himnuszai) című fordításkötete, mely a középkori himnuszköltészet gyűjteménye.

 • Hitvallása Az örökkék ég a felhők mögött címmel 1924-ben jelent meg a Nyugatban, 1925-ös Sziget és tenger c. kötetének nyitó darabja: elköteleződik az egyetemesség, a humanizmus, a művészet, az esztétikum és az etikus élet mellett.

Költészetét három részre tagolhatjuk: sokszínűség, esztétikum; etikai elkötelezettség; egyéni felelősség (az írástudóké!)

1. „Díszesbogár” korszak

Levelek Irisz koszorújából (1909)

 • Legelső verseskötete

 • Írisz a szivárvány istennője = sokszínűség: formában és témában egyaránt

  • időmértékes, magyaros és modern verseket is ír; témái a klasszikus értékektől a modern nagyvárosi élet jelenségéig ível

 • A költő célja:

  • a teljesség megragadása

  • az örökös változás

 • Babits ebben az időben a l’art pour l’art jegyében írta verseit

 • szecessziós, impresszionista és szimbolista stílusjegyek

In Horatium (1904)

 • A verseskötet nyitóverse

 • esztétizáló szemlélet

 • a cím jelentése: Horatius ellen

  • Horatius elvei:

   • aurea mediocritas ’arany középút’

    • sztoikus filozófia – a világ szabályaihoz alkalmazkodni kell

   • carpe diem ’élj a mának’

   • memento mori ’emlékezz a halálra’

    • minden napodnak legyen értelme

   • Horatius szerint az effajta magatartás biztosítja a belső szabadságot.

  • Horatius ellen

   • Babits a versben a megelégedéssel (arany középút) szembemenve a soha-meg-nem-elégedést hirdeti.

   • A művészetben a legfontosabb a folyamatos megújulás (formai és tartalmi), amely a hagyományos és az új összekapcsolódásával történhet.

    • a hagyomány nyelvén mond ellent a hagyománynak

   • szembemegy Horatiussal, de kapcsolódik is a horatiusi hagyományhoz

 • neoklasszicista vers

  • egyszerre klasszikus és modern: a klasszikus forma modern tartalommal és formával találkozik

 • időmértékes verselésűalkaioszi strófa

  • Horatius által gyakran alkalmazott

 • gyakori klasszikus utalások => a vers befogadói valóban beavatottak lehetnek

 • Az első négy sor

  • Horatius-idézet

  • a római pontifexek által használt felszólítás átvétele: az induló költő a beavatott kevesek szószólója kíván lenni= arisztokratikus szemlélet

   • a LÉ a kiválasztottak költője, szándéka az újítás

   • a vers befogadói csak beavatottak lehetnek

  • a múzsák papjaként szól a tömeghez

   • szakrális költőszerep

    • versírás=szent tevékenység

   • a horatiusi példa követése

 • Cél: változás, újítás:

  • a görög természetfilozófiát idézi meg:

   • a világ folytonosan újjászületik, változik

   • főnix világunk”- metafora fejezi ki

   • a vers természetmotívumai

    • milétoszi filozófusok őselemei, melyeket a szüntelen változás, egymásba alakulás jellemez

   • minden ciklikus körforgásban van

    • Thanatosz” (halál), „Aiolosz” (szél) említése

  • Hérakleitoszi dialektika

   • Panta rhei ’minden folyik’

    • az egyetlen állandó maga a változás

   • Nem léphetsz be kétszer egy patakba

    • Hérakleitosztól idéz

    • a látszólag nyugalomban lévő dolgok is folytonos változásban vannak

   • folytonfolyású

 • Újítás igénye: (kettős ars poetica)

  • hagyomány újjáértelmezése, új összefüggések megalkotása

  • hagyomány megkerülhetetlensége, megtartása

A lírikus epilógja (1904)

 • A kötet záróverse – keretbe foglalja

 • Ellentét a vágy és a megvalósítás lehetősége között

   • az In Horatiumban leírtak kudarca

 • A kint-bent ellentétpárra épül

 • A lírai én csak önmaga határait képes kijelölni

 • Olvasható az In Horatium ellenverseként

  • In Horatium: világ sokszínűsége, folytonos változása

  • A lírikus epilógja: a világ megismerhetetlen

  • => a költői hitvallás többféle megközelítés együtteseként fogható fel

 • szubjektivitás külső látószögű cím, tárgyias hangnem

 • A világ megismerhetetlen – az ember korlátokba ütközik

  • Csak én birok versemnek hőse lenni

   • saját világomból nem tudok kilépni= a schopenhaueri filozófia nyomán: egyszerre vagyok alany és tárgy, amit megismerek, azt csak önmagamon keresztül tehetem, vagyis valójában nem ismerhetem meg, csak önmagamat.

   • a megismerés szubjektív

  • Vak dióként dióban zárva lenni”; „börtön

   • az énen kívüli világ megismerése nem terjed túl az önmegismerésen

   • bezártság érzet (magába és a világba)

  • én vagyok az alany és a tárgy

   • megismerő = megismerhető

   • Schopenhauer: a világ csak látszat, csak magunk vagyunk megismerhetőek

  • ómega s az alfa”= kezdet és vég

   • szócsere => körkörösség

  • kötött szonettforma

   • kötöttség, bezártság

2. Fordulat Babits költészetében

 • megéli a háborút, ellenzi => fordulatot hoz a költészetében: a háború ellen emel szót, az esztétikum helyébe az etikum lép

  • Trombitahang” korszak – háborús költészete (Húsvét előtt; Fortissimo)

  • egyre inkább erkölcsi alapozásúvá válik

3. A húszas és harmincas évek költészete (út a prófétaszerephez)

 • két verseskötete ebben az időszakban:

  • Sziget és tenger (1925)

  • Az istenek halnak, az ember él (1929)

 • átmeneti válsághelyzet a költészetében

 • a költő felvállalja a szegény, szenvedő emberiség sorsával való azonosulást

 • a versbeszélő önmagát közvetítőként határozza meg:

  • erkölcsi értékek őrzője a barbár világban

  • homo moralis ’erkölcsös ember’

 • Az esztétikai nézőpontnál fontosabb lesz az erkölcsi

Cigány a siralomházban

 • Az istenek halnak, az ember él kötet ars poeticája

 • Címe Vörösmarty – A vén cigány c. versére utal

  • itt a LÉ még bízott egy költő számára szabad világ eljövetelében

  • ezzel Babits szembemegy

 • A versbeszélő a halálraítélttel azonosul

  • megrendült a hite a költészetben

  • siralomház=világ

   • háború nyomora

 • Összegző ars poetica (visszatekintés)

 • Idő- és értékszembesítő vers

  • 3 idősík

   • hajdan” (kezdetek)

    • a teremtéshez hasonlítja a költészetét

    • esztétikus, szecessziós, keveseknek szóló költészet

   • később” (a nagy háború alatt)

    • trombitahang” – expresszionista hatás

    • háborúellenes költészet

    • ajkaimon” – belülről fakad

   • ma már” (húszas évek)

    • könny” – tehetetlenség

    • elbizonytalanodás

  • elutasítja lírájának két korábbi változatát („Hess, hess”)

   • nem folytatható a nyomorú világban

  • csak a „könny” marad

   • Schopenhauer: az egyetlen járható út a részvét

 • költészet lényege: együtt érezni az emberiséggel, részvét és sajnálat

A sziget nem elég magas

 • Sziget és tenger” (1925) c. művében jelenik meg

  • befelé fordulás, elkülönülés

 • nem lehet elmenekülni a világ nyomora elől

  • Magyaroszág és a világ = ártér

 • talán majd a jövő szebb lesz

  • uj és szebb Atlantisz

 • sziget = elzárkózás a világ barbarizálódásától

A gazda bekeríti házát

 • Alcím: Új barbár század jövetelére

 • léckatonák” => kerítés=tudás védelme

 • új költői szerep: értékőrzés, kultúra őrzése

  • ódd / a magvat ami megmaradt

  • A Régi jobb volt!

  • Heidegger: önmagunkat a világban való létezésünkkel és róla való gondoskodásunkkal határozzuk meg

4. A prófétaszerep kialakulása

 • nem elég részvétet nyilvánítani

 • a világ elől menekülni bűn

 • katolicizmus és betegségének hatása

5. Prófétaszerep vállalása

 • a költő a művészetet küldetésként fogja fel

 • figyelmezteti az embereket a rettenetes idők eljövetelére

Mint különös hírmondó… (1930)

 • Versenyt az esztendőkkel c. 1933-as kötetében jelent meg

 • Cím: hiányos => feszültség

 • különös” => a hírmondó olyat mond, amit mindenki tud

 • a hírmondó elvonul az emberi világtól, nem tudja, benne mi történik

 • ősz van”: tél=hanyatlás előtt

 • hír két jelentésben:

  • történések, a civilizáció hírei

   • esetleges, múló

   • a költőt nem érdeklik

  • a természet változása: „Isten versének ritmusa”

   • örök

 • A költő a múló barbár világgal szemben az örök erkölcsi normák őrzője

6. A prófétaszerep értelmezése: Jónás könyve (1937-1938)

 • parafrázis: bibliai Jónás könyvének újraírása

 • életmű összegzése, lezárása

  • szellemi önéletrajz

 • magát Jónás prófétával azonosítja (kikényszerített szerepvállalás)

 • Ninive: bűnös világ, pusztulás felé tart – párhuzam a saját korával

 • Jónás (Babits) küldetése: figyelmeztetni az embereket, hogy az erkölcsi romlás felé haladnak

 • küzdelem a prófétaszerep elfogadásával/értelmezésével

 • konklúzió: a ránk bízott feladatot vállalni kell, csak Isten láthatja, mi az értelme létünknek

 • a tett az emberé, az ítélkezés Istené

Jónás imája (1939)

 • Babits haláláig vállalja a küldetését

 • hűtlenek a szavak”

  • nyelv otthonosságából való kiesés, elnémulás miatti elkeseredés (gégerákja volt)

 • Önmagát leleplezi:

  • Azonosítja saját életútját Jónáséval

 • E/1-ben íródott: személyesebb, közelibb

 • A költői beszédet a létezés alapjának tekinti

Befejezés:

Babits költészetének változása, válaszai a történelmi helyzetekre például szolgálhat minden kor értelmiségi gondolkodójának, minden olyan embernek, aki hisz az egyetemes európai értékekben.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük