Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Rendi fejlődés Magyarországon (Aranybulla, 1351. évi törvények, Anjou-kori társadalom)

Előzmények:

 • Újabb trónviszályok alakultak ki Könyves Kálmás halála után
 • megnőtt a birtokadományozás, kezdett átalakulni a gazdaság
 • III.Béla (1172-1196) bizánci ismereteivel megszilárdította a királyi hatalmat
  • írásbeliség kiterjesztése
  • államigazgatás modernizálása
  • király előtt megtárgyalt ügyek írásba vétele (1181)
  • kiadott oklevelek száma nőtt Kancellária létrehozása: élén ált. érsek álltak
  • jegyzők, írnokok munkái megnőtek
 • földművelés erősödik (legelőváltó rendszer) letelepülések száma növekszik
 • hospesek, szászok betelepedése: Erdélybe, Szepességbe (szászok leginkább)
 • első várasokat alapítják: Esztergom, Székesfehérvár
 • regálékból származó jövedelem nőtt kamara haszna a legjelentősebb

II. András uralkodása (1205-1235)

 • III. Béla kisebbik fia
 • uralkodása ideje alatt mértéktelen birtokadományozásba kezd -ról -ra csökkent
 • nemcsak földeket, hanem várakat, várbirtokokat is adományozott
 • királyi hatalom fenntartása bajba került regalék emelésével próbálta megoldani ennek kezelését a tárnokmesterre bízta
 • romlott a pénz értéke, egyre kevesebb nemesfémet tartalmazott
 • elégedetlenséget növelte a költséges és sikertelen hadjáratok (Halics, Szentföld)
 • királyi haderő veszélyben köteles a bandériumokra hagyatkozni
 • kiemelkedő főurak innentől bárók lesznek
  • bárók haragja Gertrúd királynői megkülönböztetése miatt 1213, Bánk nádor, felesége meggyilkolása
 • királyi várbirtokok bárói kezekben: szerviensek (szolgák) saját szolgálatukba kényszerítése
 • magánföldesúri hatalom alá kerülés nagyobb veszély a várjobbágyok esetében

nőtt az elégedetlenség azon bárók, szerviensek, várjobbágyok között, akik kevesebb földadományban részesültek 1222: „törvénylátó napon” kényszerítették II. Andrást az Aranybulla kiadására

1222. április 24: Aranybulla

Főbb pontjai:

 • megtiltja a
  • méltóságok halmozását
  • egész vármegyék adományozását
  • idegenek birtokszerzését és hivatalviselését
  • 31. cikkely, ellenállási záradék: feljogosítja a bárókat, főpapokat az ellenállásra, amennyiben a király nem tarja be az oklevélbe foglaltakat
 • leginkább a szervienseknek kedvez:
  • adómentesség
  • bírói ítélet nélkül nem foghatók el
  • engedélyük nélkül a király sem szállhat meg birtokaikon
  • végrendelkezés szabadsága
  • kizárólag az ország védelmében kötelesek hadba vonulni, határon kívül királyi költségen katonáskodnak

1351. évi törvények

Károly Róbert (1308-1342)

tartományúri hatalom felszámolásával tudott csak trónra lépni:

 • sokakat kijátszott
 • másokat rászedett (Kán László a vajdai méltóság ígéretével szerezte meg a koronát)
 • híveit megjutalmazta
 • egyre többen csatlakoztak a tartományurak familiárisai közül
 • 1312. Rozsgonyi csata: kassaiak Abákkal szemben szászokkal összefogva győzte le az Abákat
 • megtöri a Kőszegiek és tiszántúli Borsa Kopasz hatalmát
 • 1321: Csák Máté kiskirály legyőzése

pápa támogatásával lép trónra

őt támogató familiárisokból személyéhez bárói réteg alakul ki. (Garalak, Laczfiak)

 • méltóságokat adományoz nekik
 • királyi várak, földek birtoklása

erős királyi bandérium fenntartása: királyi had mellett, bárói, vármegyei bandériumokból, kun könnyűlovasságból tevődött össze

Reformjai:

 • jövedelmek növelése
  • regálék emelése
  • harmincadvám
  • pénzverés monopóliuma
  • bányamonopólium (⅓ bányabér)
  • értékálló pénz
  • 1336. kapuadó (18 dénár)
 • városok megerősödése királyi városok, bányavársok létrejötte
  • céhek megjelenése
  • saját fallal körbevett, nagy önállósággal rendelkeztek
  • mezővárosok kialakulása (egy összegben való adózás)

Külpolitikája:

 • dinasztikus kapcsolatok erősítése
 • Nándorfehérvár visszaszerzése, Havasföldön kudarcot vall (1330)
 • 1335. visegrádi királytalálkozó:
  • Lokietek Ulászló(lengyel) és Luxemburgi János(cseh) királyok kibékítése
  • Lokietek lenyát vette feleségül (Erzsébet)
  • lengyelek elismerték Szilézia elvesztését
  • Bécset elkerülő kereskedelmi útvonal megnyitásáról való megállapodás
  • elsőszülött fia, Lajos örököli a lengyel trónt
  • kisebbik fia, András a nápolyi trónt (házassági szerződés)

Nagy Lajos (1342-1382)

 • apja hű bárókat és teli kincstárt hagyott rá dinasztikus politika gondja is rámarad
 • öccsét Andrást meggyilkolták jóvátételt követelt, a nápolyi trónt akarta sikeres hadjárat útján sem szerezte meg a nápolyi trónt
  • Lajos hatalmas összeget fizetett ki (6 tonna ezüst, 5 tonna arany), hogy testvérét elismerjék
  • felesége, Johanna meggyilkoltatta Andrást Itáliában két hadjáratot indított (1347-1348, 1350-1352), ahol elfoglalják a várost, de a tartományokat nem tudják megtartani
  • királyi kincstár kimerítése
 • rengeteg háborút viselt (Velence (1358 -Zárai béke), Havasföld, Moldva, Balkán) az országot délen és keleten hűbéres államok védték
 • bárói családok megerősödése a háborúskodás miatt (bandérium)
 • 1370. III. Kázmér halála után Lajosra száll a lengyel trón
  • perszonálunió létrejötte
   • Havasföld hűséges
   • Moldva fejedelemség
   • Bánságok rendszerének kiépítése (végvárak)
   • 1374. privilégiumok: kassai nemesség megerősítése
 • Balkánon való harc a bogumil eretnekkel szemben első egyetem alapítása Pécsett (1367)

1351. évi törvények

Okai: eredménytelen, költséges itáliai hadjáratok pestis fertőzés

Főbb pontjai:

 • Aranybullában megfogalmazott nemesség szabadságjogait megújították
  • adómentesség
  • törvényes ítélet nélkül nem foghatók el
  • házuk sérthetetlen
  • csak az ország védelmére kötelesek
 • végrendelkezés jogát elvetették
 • „Egy és ugyanazon nemesi szabadság” elve: nincs különbség jogilag a nemesek és a bárók között
 • Kilenced törvénye: a 9. tized a földesúré (egységesítették a földesúri szolgáltatásokat)
 • Ősiség törvénye: a birtok csak a családon belül örökölhető, férfiágon háramlási jog alapján, ha kihalt férfiágon a család, a föld a királyra szállt

Következmények:

 • magyar társadalom hasonult a nyugati rendi társadaloméhoz
 • körvonalazódott:
  • pápaság
  • nemesség
  • bárók csoportja
 • jogilag egységes, szabadon költözhető jobbágyság megszűnt („röghöz kötés”)

Anjou-kori társadalom

Nemesi társadalom

 • A nemesség (40-50 ezer fő) tagolódása:
  • Az 1351-es törvényekben ugyanazon szabadságjogokat nyert nemesség nem volt egységes:
   • 35-40 családból álló bárói réteg: ők töltötték be a vezető tiszt- ségeket (nádor, vajda, bánok, országbíró, tárnokmester), hatalmas birtokokkal rendelkeztek
   • köznemesség: nagy részük közép-, vagy kisbirtokos volt, sokan egy-egy báró familiárisai voltak, ugyanakkor a kialakuló nemesi vármegyék tisztségviselői is.
  • Jelentős különbség alakult ki az ún. udvari, illetve vármegyei nemesség között is:
   • Udvari nemesség: a királyi udvarban éltek, gondolkodásukat a király iránti tisztelet, a király szolgálata határozta meg. Bíráskodás szempontjából a királyi bíróságokhoz tartoztak, sőt ök maguk is rendelkeztek pallosjoggal.
   • Vármegyei nemesség: vidéken, a királyi udvartól távol éltek, gondolkodásukat a nemesi szabadság-jogok biztosítása határozta meg.

Jobbágyság

 • A jobbágyság jogi egyesülése:
  • A nemességhez hasonlóan a jobbágyság jogi egyesülése is a XIV. században fejeződött be: általános lett a személyében szabad, költözködési joggal rendelkező telkes jobbágy, aki terménnyel és pénzzel adózott és telkét szabadon örökíthette.
  • A jobbágyság szolgáltatásainak alapja a jobbágytelek volt, amely belső (házhely udvarral és veteményeskerttel) és külső (szántó. rét, erdőrész) részből állt. A jobbágy szolgáltatásai földesurának: pénzadó (cenzus), ki- lenced (kilencedik tized a terményből, hegyvám a borból), évi 3 alkalommal ajándék és a munkajáradék, amely általában pár nap fuvarozás volt.
  • Jobbágy státusú emberek éltek a mezővárosokban is.

Polgárság és a városok

 • A városok kialakulása:
  • A X-XI. század fordulóján nyugat-európai értelemben vett város nem volt Magyarországon, csak királyi székhelyek (Esztergom, Fehérvár), megye-, érseki és püspöki központok voltak.
  • Az „igazi” városok létrejötte összefüggött a nyugati hospesek XI századi letelepítésével:
   • Kezdetben vallonok (latini), akiket a magyarok szláv eredetű szóval olasznak neveztek. Két legfontosabb településük a királyi székhelyeken, Esztergomban és Székesfehérváron létesült Az itt letelepedett latin polgárok III. István (1162-1172) korában széles körű kiváltságokban részesültek.
   • Később a német telepesek betelepülése vált egyre jelentősebbé. Az általuk hozott városjog alapján formálódott ki a magyarországi városjog is (magdeburgi, később nürnbergi városjog volt a forrás).
  • A városok alapításában döntő szerepe volt a királyok tudatos város- politikájának: 1238-tól, Nagyszombat alapításától IV. Béla és utódai is bőkezűen osztogatták a városprivilégiumokat. (1387-ig kb. száz olyan település volt, amelyet civitasként emlegettek az oklevelek.)
  • Az Anjou-kor gazdasági fellendülése az ún. szabad királyi városok mellett új várostípusokat hívott életre: Felvidéken és Erdélyben bányavárosok, az Alföldön mezővárosok jöttek létre.
 • városok kiváltságai:
  • a város földjeinek szabad birtoklása, önkormányzat joga, bíráskodási jog, egyházi autonómia, a belső vámok alóli mentesség, vásárjog, esetenként árumegállító jog.
 • városi lakosság:
  • a városlakók zöme mezőgazdaságból élt, a XIV. században, Nag Lajos korában megjelentek a céhek is, de számuk és politikai súly elmaradt a nyugat-európai céhekétől.
 • Városi kategóriák a XIV. században:
  • Szabad királyi városok:
   • A tárnokmester bírósága alá tartozó 7 város: Buda, Pozsony, Nagyszombat, Sopron, Kassa, Bártfa, Eperjes, majd Mátyás király korától Pest. Buda és Kassa árumegállító joggal rendelkezett.
   • erdélyi szászok 3 nagy városa: Nagyszeben, Brassó és Beszterce.
   • Másodrangú királyi városok, személynöki városok: Zágráb, Székesfehérvár, Esztergom, Lőcse, Visegrád, Kolozsvár
 • Szabad bányavárosok:
  • Nagybánya és Felsőbánya a keleti ország- részben, és az alsó-magyarországi bányavárosok: Körmöc-, Selmec-, Beszterce-, Baka-, Libet-, Új- és Bélabánya.
 • A mezőváros (oppidum):
  • Földesúri hatalom alatt álló, nagyra nőtt falu volt, amely rendelkezett a piactartás és általában az egyösszegű adófizetés jogával. A mezővárosok általában nem voltak fallal körülvéve (a mezőváros elnevezései is erre utal a település a nyílt mezőn, nem falak között terül el).
  • Idővel bírót és tisztviselőket is szabadon választhattak, és így korlátozott önkormányzati jogokhoz jutottak.
  • A piacokat tartó mezővárosokban idővel megjelent a szolgáltató ipar (kádár, kovács, szabó, kötélverő stb.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük