Irodalom érettségi

A Biblia műfaji sokszínűsége

 • A Biblia kultúrtörténeti jelentősége
  • Az európai kultúra alapjának tekinthető (+ Ógörög irodalom, művészet)
  • Irodalmi, zenei és képzőművészeti alkotások sokaságában is bibliai gondolatok, történetek és idézetek szólalnak meg, vagy öltenek alakot.
 • Biblia jellemzés
  • Büblösz szóból származik melynek jelentése ’ könyvek gyűjteménye’- könyvecskék, könyvtekercsek
  • Több kis könyvből áll kanonizált könyvek
  • Szerkesztése
   • Kanonizált kánon = ’mérce’ a Bibliába azok a könyvek kerültek, melyek az egyház istentől sugalmazottnak tekintett.
   • Apokrif irodalom: Azok az ókorban a zsidó vagy később a keresztény vallás szolgálatában keletkezett iratok, amelyek nem kerültek be a Biblia kanonizált szövegei közé.
 • Biblia felépítése/szerkezet
  • Ószövetség= Ótestamentum
   • Jézus születése előtt (kr.e. 1200-kr.e 200-ig)
   • Többnyire héber (zsidó) kisebb részben arámi nyelven írták, a zsidó népről, vallásáról.
   • Cím magyarázat: Ábrahám népe nevében szövetséget köt Istennel
   • 45 db könyvből áll
   • Könyvei csoportosítása (néhány példával):
    • Mózes öt könyve
     • Tóra
    • Történeti könyvek
     • Királyok k.
    • Tanító jellegű könyvek
     • Zsoltárok k.
    • Prófétai könyvek
     • Jónás k.
  • Újszövetség= Újtestamentum
   • Jézus születése után (Kr.u.1. sz)
   • Nyelve: görög
   • Címmagyarázat: A szövetség Isten és minden ember kapcsolatára vonatkozik
   • 27 könyvből áll
   • Könyvei csoportosítása
    • Evangéliumok
    • Apostolok cselekedetei
    • Levelek
     • Katolikus levelek (egyetemes)
     • Jelenések könyve
 • Az irodalmi műfajok kezdeti formáira példát nyújt:
  • Epika
   • Elbeszélés: példa: József története
   • Mítosz
   • Monda
   • Legenda

 

   • Példázat (= parabola)
    • Fogalom: Olyan rövid, tanító célzatú elbeszélés, mely egy szöveg vagy egy beszéd kereteibe foglalva követendő vagy elvetendő erkölcsi tanulságként áll valamely vallási, erkölcsi tétel bizonyításának szolgálatában. (erkölcsi célzatú, tanítói jellengű) Feladata, hogy válaszra vagy választásra szólítson fel.
    • Példa: Tékozló fiú
   • Evangélium: 
    • A szó jelentése jó hír, örömhír.
    • Az evangélium nem műfajt, hanem témát jelöl: Jézus életét és csodatetteit elbeszélő irat.
    • Evangélisták Máté, Márk, Lukács, János írták le Jézus szavait és tetteit. Közülük Máté, Márk, Lukács a szinoptikusok. (Az ő evangéliumaikban Jézus emberi mivolta a hangsúlyosabb, ill. nyelvezetük, stílusuk egyszerűbb; a műveletlen, tanulatlan hallgatóság számára készültek)
    • Szinoptikusok: Máté, Márk és Lukács evangéliumai annyira hasonlítanak egymáshoz, hogy párhuzamosan egymás mellé lehet őket állítani. ( Szinoptikus együtt látók)
  • Líra
   • Jeremiád (siralom)
   • Szerelmi ének
   • Himnusz
    • Fogalma: vallásos jellegű, Istent vagy az isteni hatalmakat dicsőítő, hozzájuk segítségért fohászkodó, imaszerű ének.
    • Példa: Jónás imája
   • Zsoltár
    • Fogalma: Istentiszteletkor használt ritmikus énekek, verses szövegek.
    • Példa: Zsoltárok Könyvéből A két út
  • Egyéb műfajok
   • Levél
    • Pál levelei: Ezeket Pál apostol írta például a Első, Második levél a korintusiaknak, vagy a Levél a galatáknak
    • Zsidókhoz írt levél: szerzője ismeretlen és a zsidóknak lettek címezve
    • Más levelek
     • János első levele szerzője névtelen, míg a második és harmadik levelek a bekezdésükben csak úgy ismertetik szerzőjüket, mint „a presbiter”
     • Jakab és Júdás levelénél ál-szerzőt feltételeznek a kutatók. ( Nem Jakab és Júdás írta)
   • Törvények, parancsolatok
   • Közmondások, találós kérdések
   • Prófétai, apokaliptikus irodalom
 • A Biblia utóélete:
  • Fordítások
   • Septuaginta: az ószövetség szöveg első és legjelentősebb görög fordítása, II. Ptolemaiosz király kérésére 72 bölcs fordította le 72 nap alatt à „hetvenek fordítása”
   • Vulgata: Szent Jeromos által készített biblia latin nyelvű fordítása kr.u. 5 sz. elején
   • Vizsolyi Biblia: Az első teljes magyar nyelvű biblia fordítás amit Károlyi Gáspár és lelkésztársai végezték 1586- 1589-ig
  • Biblia az irodalomban
   • Dante Isteni színjáték
  • Biblia a képzőművészetben
   • Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük