Gazdasági érettségi

A vállalkozások alapítása, működése

Tétel részei: 

 1. Az egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése
 2. A társas vállalkozások formái, sajátosságai
 3. A társas vállalkozások alapítása, működése
 4. Cégnyilvántartás

 

 1. Az egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése

Üzleti vállalkozás: olyan emberi tevékenység, amelynek alapvető célja a fogyasztói igények kielégítése nyereség elérésével.

 • viszonylag önálló alapvető céljának megfogalmazásában, valósításában
 • vállalkozás profitorientált, bevétel nagyobb kiadásnál
 • saját tőkéjét kockáztatja
 • valóságos piacon működik
 • szervezeti keretben zajlik: vállalat – jogi személyiséggel rendelkező üzleti vállalkozásra igaz

 

Gazdálkodó szervezet: legkülönbözőbb jogi keretek között működő üzleti vállalkozások tartoznak bele.

Jogi személy: olyan szervezet, amely a természetes személyekhez hasonlóan jogképes, vagyis a saját nevében jogokat szerezhez és kötelezettséget vállalhat.

    Meg kell felelnie: 

 • vagyona elkülönül a tagok vagyonától
 • hatósági/bírósági nyilvántartásba kell venni
 • állandó, tagoktól elkülönült szervezettel kell rendelkeznie
 • tagjai felelőssége korlátolt, azaz a jogi személy a saját vagyonával felel a 3. személy felé

Jogi személyiséggel rendelkező társaságok: kft, kkt, bt, rt

Felelősség is van: vállalni kell az anyagi következményt, társadalmi hatást

Anyagi felelősség: -korlátolt: vállalkozásba bevitt és működés során keletkezett vagyonrésszel felel vállalkozás működéséért

                                 -korlátlan: a magánvagyonukkal is felelnek, ha a bevitt és keletkezett nem fedezi a tartozásokat, egyetemleges felelősség

Társadalmi vállalkozás: a fogyasztónak joga van a: 

 • biztonsághoz, a terméknek biztonságosnak kell lennie
 • informáltsághoz
 • választáshoz
 • meghallgatáshoz

Alkalmazottakkal szembeni felelősség: 

 • kerülik a hátrányos megkülönböztetést
 • törekednek, hogy ne legyen eltérés női és férfi munka bérezésében
 • figyelem a környezet óvására

Versenytársakkal, szállítókkal szembeni felelősség: üzleti etikában fogalmazódik meg

 • pontosság, megbízhatóság, tolerancia

Társadalmi felelősség: hosszú távú befektetést igényel kommunikációs munkában, vállalat eredményeiben megtérül

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szól

Egyéni vállalkozás (ev): természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége

Üzletszerű ha: saját nevében, rendszeresen, vagyon és nyereségszerzés céljából saját gazdasági kockázatvállalalást folytat

Ki lehet egyéni vállalkozó? : magyar állampolgár, EU tagállamának állampolgára, letelepedési joga van

Ki nem lehet? : korlátozottan cselekvőképes/cselekvőképtelen, bűntetett előéletű, ec tagja/ gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja

Egyéni vállalkozás tulajdonságai: 

 • rugalmas
 • nincs nagy tőkeigény
 • egyszerű és ingyenes az alapítása és a módosítása
 • olcsóbb fenntartás
 • szüneteltethető tevékenység
 • könnyű, olcsó a megszüntetése

Egyéni vállalkozás alapítása:

 • Tevékenység megkezdésének feltétele: szándékot nyilvántartást vezető szervhez be kell jelenteni (elektronikus/hatósági úton/ személyesen/ügyfélkapun)
 • Bejelentésnek tartalmaznia kell: bejelentő neve, születés neve, anyja neve, lakcím, értesítési cím, állampolgárság, nyilatkozat (nincs kizáró ok), tevékenységek (ÖVTJ kód), székhely, telephely, fióktelep címe, egyéb adatok
 • Ha jól töltötte ki az űrlapot: a hatóságtól kap egy ev adószámot, statisztikai számjelet, majd nyilvántartási számmal nyilvántartásba veszi, amiről igazolást adnak
 • Igazolásnak tartalmaznia kell: eljáró hatóság neve, ügyszáma, bejelentés napja, ev természetes szem.azonosító adatait, ev tevékenységeket, adószámát, statisztikai számjelét, nyilvántartási számát

 

Egyéni vállalkozás szüneteltetése: min. 1 hónap max, 2 év.

 • rossz piaci viszonyok, bevétel alacsony, egyéni problémák
 • be kell jelenteni változásbejelentő űrlapon
 • a vállalkozási tevékenységét bejelentés után bármikor folytathatja
 • díjmentes

Egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése:

 • HA, az ev a tevékenység megszűnését bejelenti, a bejelentés napján
 • HA, az ev egyéni céget alapít
 • HA, az ev cselekvőképessége változik
 • HA, adóhatóság törölte az ev adószámát

Hatóság az ev tevékenység folytatását megtiltja, HA:

      -megkezdését/folytatását kizáró ok áll fenn

      -szüneteltetés kezdőnapja után 5 év eltelt, ev nem intézkedett a tevékenység folytatása/megszűntetése iránt

      -ev nem folytathatja jogszerűen tevékenységeit

HIVATALBÓL TÖRLIK A NYILVÁNTARTÁSBÓL.

 

 1. A társas vállalkozások formái, sajátosságai
 2. A társas vállalkozások alapítása, működése

Gazdasági társaságok: olyan gazdálkodó szervezetek, amelyeket üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokat alapíthatnak, saját vagyoni hozzájárulásukkal.

Cégnév tartalmi elemei: 1. helyen: vezérszó; tevékenységre utaló elem; cégformát jelölő részt

Gazdasági társaságot alapíthat: természetes/jogi személy/jogi személyiség nélküli gt; hatósági engedély kell; létesítő okirat készítése és elfogadása szükséges; 2 tag a min., kft rt esetén 1 tag is elég

Tagsági korlátok: kiskorú nem lehet tag; kkt, bt nem lehet korlátlanul felelős tagja; természetes személy csak 1 korlátlanul felelős társaság tagja lehet

Társasági szerződés: kkt, bt, kft alapító dokumentuma

Tartalma: 

 • gt cégneve, székhelye, tagjai, főtevékenység, jegyzett tőke (módja, ideje), vagyoni hozzájárulás
 • képviselet, cégjegyzés módja, tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok
 • könyvvizsgáló adatai, működésének időtartama

Alapszabály: zrt, nyrt alapító dokumentuma

Alapító okirat: egyszemélyes kft, zrt alapító dokumentuma

 

A gazdasági társaság a cégjegyzékbe való cégbejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre.

A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultságot jelenti.

Cégjegyzés módja: -önálló/együttes

     HA önálló: 1 képviselő aláírása is elég

     HA együttes: 2 aláírás kell

Gt legfőbb szerve: kkt, bt tagok – gyűlése

                                 kft, egyesülés – taggyűlés

                                rt – közgyűlés

Gt ügyvezetése: vezető tisztségviselők/azokból álló testület végezheti

kkt, bt – üzletvezető

kft – ügyvezető

nyrt – igazgatótanács

zrt – vezérigazgató/igazgatóság

 

Gt felügyelőbizottsága: kötelező: nyrt, zrt

Gt könyvvizsgálója: kötelező: kettős könyvvitel vezetésekor, éves nettó árbevétel 300 m ft felett van, 50 fő feletti alkalmazott

Társas vállalkozások megszűnése: cégjegyzékből való törléssel, jogutóddal vagy nélküle

Jogutóddal: -másik társasági formát választ

-egyesül másik gazdasági társasággal

-szétválással

Jogutód nélkül: -letelt a határozott időtartam

-legfőbb szerv megszűnteti

-tagok száma 1 lesz

-cégbíróság meghatározott ok miatt megszűnteti

-jogszabály így rendelkezik

 

Végelszámolás során a végelszámoló feladatai: (va):

 • felméri a cég vagyoni helyzetét
 • behajtja a követeléseit
 • tartozásait kiegyenlíti
 • jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti
 • vagyoni eszközeit értékesíti
 • maradék vagyont szétosztja

 

 1. Cégnyilvántartás

Cégnyilvántartás tartalmazza: a cégjegyzéket és a mellékleteket adat igazoláshoz; kötelezően benyújtandó okiratokat

Cégbíróság feladatai: 

 • cégbejegyzési eljárás lefolytatása
 • cégjegyzék adatairól, cégiratról információ nyújtás
 • felügyel
 • dönt
 • céginformációs rendszert működtet
 • jogi tanácsadó szolgálatot tart fenn
 • hozzájárul a cégnyilvánosság követelményének valósításához

Cégjegyzék tartalma: 

 • cég cégjegyzékszáma, neve, székhelye, adószáma, statisztikai számjele, pénzforgalmi számláját, szolgáltatójának nevét, székhelyét
 • létesítő okirat kelte
 • cég fő-, melléktevékenysége
 • jegyzett tőke
 • képviselet módja, képviseletre jogosult neve, adószáma
 • természetes személy lakhelye, születési ideje, anyja születési neve
 • jogi személy székhelye, nyilvántartási száma
 • képviseletre jogosult tisztsége
 • cégbejegyzési végzés meghozatalának időpontja

 

TÁRSASÁG NEVEFOGALMAALAPÍTÁSI OKMÁNYALEGFŐBB SZERVEKÉPVISELŐJEFELELŐSSÉGEALAPÍTÓI VAGYONA
Közkereseti társaság (KKT)üzletszerű, közös gazdasági tevékenységtársasági szerződéstagok gyűléseüzletvezetőkorlátlan, egyetemlegeskötelező, lehet pénzbeli és nem pénzbeli, nincs min.
Betéti társaság (BT)min. 1 bel és kültag, közös gazdasági tevékenység, üzletszerűtársasági szerződéstagok gyűléseüzletvezetőBeltag: korlátlan, egyetemleges

Kültag: korlátolt

kötelező, lehet pénzbeli és nem pénzbeli, nincs min.
Korlátolt felelősségű társaság (KFT)üzletszerű, gazdasági tevékenység, határozott törzstőkéveltársasági szerződéstaggyűlésügyvezetőkorlátoltkötelező, lehet pénzbeli és nem pénzbeli, min: 3 M ft
Részvénytársaság (NYRT, ZRT)üzletszerű, gazdasági tevékenység, határozott alaptőkévelalapszabályközgyűlésNYRT: igazgatótanács

ZRT: vezérigazgató

korlátoltkötelező, lehet pénzbeli és nem pénzbeli, NYRT min: 20 M ft, ZRT min: 5 M ft
Egyesülésgazdasági tevékenységeik összehangolása, szakmai érdekképviselet biztosításatársasági szerződéstaggyűlésigazgatókorlátlan, egyetemlegeskötelező, lehet pénzbeli és nem pénzbeli, nincs min.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük