Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A különleges bánásmód fogalma, csoportjai

Az SNI fogalma: a 2003. évi Közoktatási törvényben jelent meg először ez a fogalom: sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján annak minősül. Nem diagnózis, hanem iskoláztatási fogalom.

Az SNI formái:

 • testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
 • pszichés fejlődési zavar miatt nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgráfia, dyscalculia, autizmus, kóros aktivitászavar)

Az integráció fogalma, jellemzői:

Különálló részeknek nagyobb egészbe, egységbe való beillesztése; jelen értelmezésben a fogyatékos, akadályozott, azaz speciális nevelési szükségletű gyermekeknek vagy fiataloknak a nem fogyatékosok közé való beillesztése

Az inklúzió fogalma, jellemzői:

Befogadás, az integráció magasabb szintjét jelenti. Az együttnevelés elfogadó gyakorlata. Szemléletváltás, az intézmény szervezeti átalakuláson megy keresztül. A módszer, az óravezetés nem hagyományos, jellemző a differenciáló, önértékelésre alapozó pedagógiai gyakorlat

Az integráció és az inklúzió közötti különbségek:

Az integráció beillesztésről szól – külső akarat; az inklúzió a befogadásról – a csoport belső akarata

A szegregáció fogalma, jellemzői: latin kifejezés, elválasztás, elkülönítés, elkülönülés, szétválás. A társadalmi életben ez negatív jelentés, az elkülönítés gyakran diszkriminációval jár

Jelentése: szociális, kulturális vagy biológiai determináltságú, egyéni különbségekkel rendelkező gyermekeknek, tanulóknak a többségi gyermekektől, tanulóktól elkülönítetten, külön intézményben vagy csoportban, illetve osztálykeretben biztosított nevelése, oktatása.

A pedagógiai és családsegítő munkatárs feladatai az integráltan nevelt SNI-s gyermekkel kapcsolatban:

 • SNI okának megismerése
 • kommunikáció, meghallgatás, bizalomépítés
 • család megismerése, kapcsolattartás
 • igényfelmérés, fejlődési sajátosságok megismerése
 • elvárások, követelmények összehangolása
 • segítségnyújtás a pedagógusnak
 • külön foglalkozások biztosítása, foglalkozások előkészítése
 • szabadidő hasznos, igény szerinti eltöltésének segítése, szervezése
 • kapcsolatépítés a társakkal, csoportba illeszkedés segítése
 • önálló feladatokkal megbízás, sikerélmény megélésének segítése

 

A pszichológia helye a tudományok rendszerében:

A XIX. század közepétől önálló tudomány, a filozófiáról vált le. Területén erőteljes differenciálódás figyelhető meg:

 • alaptudományok: általános lélektan, szociálpszichológia, fejlődéslélektan, állatlélektan
 • alkalmazott ágai: jelentőségüket a gyakorlati felhasználhatóságuk határozza meg, pl. társadalomlélektan, kriminálpszichológia, klinikai pszichológia, neveléslélektan, gyógypedagógiai pszichológia, stb.

A pszichológia fogalma:

Lélektan, a viselkedés, átélés és tapasztalás tudománya

A pszichológia tárgya: a lelki jelenségek és tulajdonságok egész köre, illetve a külsőleg is megfigyelhető viselkedés (emberre és állatra vonatkoztatva)

A pszichológia feladata:

 • feltárja a lelki jelenségek okait, lefolyásuk törvényszerűségeit, hatásukat az emberi cselekvésre
 • vizsgálja az egyéni lelki megnyilvánulások sajátosságait, fejlődését, a társas helyzetben zajló lelki történések hatásmechanizmusait
 • megfigyeli a személyiség szerveződését, fejlődését, a viselkedés általános és egyéni jellemzőit, indítékait

A pszichológia vizsgálati módszerei:

 • kísérleti módszer: feltételek szabályozásával mérések végzése az összefüggések feltárására (pl. alvás, pihenés – tanulás)
 • korrelációs módszer: természetes helyzetekben megjelenő különbségek vizsgálata, egy befolyásunkon kívül eső változó összekapcsolódik-e (korrelációban áll-e) egy minket érdeklő változóval (pl. testsúly az ízléssel)
 • tesztek: képességet, teljesítményt, vagy más pszichológiai vonást mérnek (nagy mennyiségű adat begyűjtését teszi lehetővé)
 • megfigyelés: végezhető természetes vagy mesterséges körülmények között a kutatás céljától függően
 • kérdőíves eljárások: zárt kérdés (eldöntendő válaszok), nyílt kérdés (saját közlendők)
 • esettanulmányok: közvetett eszköz valakinek a megfigyelésére, tudományos célú életrajzok az egyének tanulmányozására

 

A személyiség fogalma (Allport):

A személyiség azoknak a pszichológiai rendszereknek a dinamikus struktúrája az egyénben, amelyek a környezethez való egyéni alkalmazkodást meghatározzák.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük