Irodalom érettségi

A szocializáció színterei, és szerepük a gyermek szocializációjában

család: elsődleges szocializációs színtér – társas fejlődés; a családi értékek normák, szokások, hagyományok elsajátítása, a társadalomba való beilleszkedés alapvető szabályainak, viselkedésének, magatartásának megismerése, elsajátítása

 • korai életszakasztól kezdve hat a fejlődő gyermekre, ami lehet spontán, nem tudatos, a család életviszonyaiból adódóan, és lehet tudatosan irányított nevelési folyamat
 • érzelmi és viselkedési modellekkel alakítja a személyiséget
 • hosszan tartó hatása van
 • biztosítja az éréshez és fejlődéshez szükséges biológiai és gondozási feltételeket
 • meghatározott magatartási és szerepmintákat közvetít
 • segíti a személyes én kibontakozását, a személyiség megalapozását és differenciálódásának folyamatát
 • közvetítő rendszer” egyén és társadalom között
 • megtanulja a szerepek státuszértékét, felelősséget a magasabb státuszokban, elsajátít jogokat, kötelességeket, szolidaritást, kölcsönösséget, a csoporttagság motívumait (vonzás-taszítás), szokásokat, viselkedéskultúrát

óvoda és iskola: másodlagos szocializációs színterek; tanulási helyek, az ehhez kapcsolódó speciális elvárásokat az intézmények közvetítik; előtérbe kerül az adottságok kifejlesztése, feladatteljesítés megtanulása, információáradat, élmények befogadása, feldolgozása

 • növekszik a kortárscsoportok hatása
 • kapcsolatokat megvalósító kommunikációs eszközök között első helyen áll a nyelv
 • a gyermek aktivitását, érdeklődését, kezdeményezőkészségét a személyes kapcsolatok befolyásolják, szabályozzák
 • az aktivitás, az ön és környezet alakító képességek interperszonális erőtérben bontakoznak ki
 • a társadalmi tér keretet, feltételeket és mintát ad a gyermek társas, majd társadalmi lénnyé fejlődésének

egyéb társadalmi intézmények: harmadlagos színterek; szórakozás, kikapcsolódás, sport, politika, az ezekhez kapcsolódó elvárások elsajátítása. Az egyén többnyire maga választ az ehhez tartozó területek között (életkor befolyásolhatja a választás szabadságát).

A társadalom és a család kapcsolatrendszere:

 • különböző társadalmakban a családformák eléggé változatosak
 • a gyermekek szocializációjában semmilyen intézmény nem képes a családot helyettesíteni
 • magyar társadalom többsége a családra vonatkozó hagyományos értékeket fogadja el
 • adott társadalom tagjainak a társadalom viselkedési szabályait és normáit kell követni, különben nem valósul meg az együttműködés (jogi, erkölcsi szabályok)

Az értékek és a normák átörökítése:

 • egy adott társadalomban ellentmondásban lehetnek a normák
 • a társadalom változásával a normák is változnak
 • különböző társadalmak eltérő normákat fogadnak el
 • a norma nem feltétlenül előnyös az adott társadalom számára
 • a normák változnak, ezzel a viselkedések megítélése is
 • az értékek kulturális alapelvek, kifejezik, hogy az adott társadalom mit tart jónak vagy rossznak
 • adott társadalomban a családok a társadalom normáihoz és értékeihez igazodnak

A kortársak szerepe a szocializációban: közösségbe kerüléssel kezdődik, és egyre erőteljesebben nyilvánul meg

 • különböző családok szokásai, hagyományai „találkoznak”
 • kortársak normái, értékei eltérhetnek – nézetkülönbségek, konfliktusok forrása

 

 

Az oktatás fogalma:

Minőségügyi kör a céloktól az eredményekig

Az oktatás célja:

Követelményrendszerek és központi oktatási programok szabályozzák. A nevelők és diákok részéről jelentősen eltérhetnek. Lehetnek általános, közvetlen, társadalmi, iskolatípusra, pedagógiai gyakorlatra vonatkozó célok.

A tanítás-tanulás folyamata: minden esetben egy interaktív, interperszonális folyamat, melyben egyenlő szereplőként kell, hogy részt vegyen a tanár és a tanuló, bár közöttük a hangsúly eltolódhat:

 • tanárközpontú tanítási-tanulási folyamat: a tanításon van a hangsúly előadás, magyarázat formájában, vizuális elemekkel, szemléltető eszközökkel kiegészítve. A tanuló a befogadó, általában inaktív résztvevő
 • tanulóközpontú tanítási-tanulási folyamat: a tanulás a domináns, a tanár a passzív résztvevő, háttérből menedzseli a tanulók tevékenységét, szerepe a tanulási környezet megteremtése és fenntartása. Felfedezéses, kutatási, oktatási módszerek az elsődlegesek
 • kombinált tanítás: az előző két módszer kombinációja, a témakör és a tanulók felkészültsége határozza meg, hogy mikor melyik alkalmazható

Az oktatás módszerei:

Az oktatási folyamat állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és a tanuló tevékenységének részei, amelyek különböző célok érdekében, eltérő stratégiákba szerveződve kerülnek alkalmazásra. Feladat- illetve tevékenységorientáltak

Pl. előadás, magyarázat, elbeszélés, tanulók kiselőadása, megbeszélés, vita, szemléltetés, projektmódszer, kooperatív módszer, szimuláció, szerepjáték, játék, házi feladat, gyakorlás, ismétlés, ellenőrzés, értékelés

Az oktatási módszerek megválasztásának szempontjai:

 • megválasztása a pedagógus kompetenciája
 • nevelés-oktatás célja, tartalma
 • tanár személyisége
 • életkori sajátosságok, egyéni képességek
 • az órák típusa (pl. összefoglaló, számon kérő)
 • tantárgyi sajátosságok
 • a rendelkezésre álló idő
 • a csoport létszáma
 • tárgyi és személyi feltételek

Az oktatás szervezeti és munkaformái:

Szervezeti formái:

 • osztály: megközelítőleg azonos életkorú tanulók csoportba szervezése, adott tanév tananyagának együttes elsajátítása. Továbblépés feltétele a minimális követelmények teljesítése. Alternatív iskolákban nem az életkor a szervezés alapja, hanem lehet nevelési problémák, személyiségvonások, életmódbeli sajátosságok, hasonló teljesítmény, stb.
 • tanulmányi kirándulás: elméleti ismeretek alkalmazása a gyakorlatban, tapasztalatok, élmények gyűjtése
 • szakkör: azonos érdeklődésű tanulók tanórán kívüli foglalkozása
 • korrepetálás: gyengébb teljesítményű tanulók segítése, a hiányosságok pótlása
 • napközi, tanulószoba: óvoda, illetve tanítási időn kívüli iskolai felügyelet, házi feladatok elkészítése

Munkaformák:

 • frontális oktatás
 • csoportmunka
 • egyéni munka

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük