Történelem érettségi

Jelenkor 1945-től napjainkig

A hidegháború kezdete:

 • a nácik legyőzése után megszűnik az közös nevező a nyugat és a kelet között: nyugat (demokratikus)  kelet (diktatórikus)
 • Sztálin: szovjet térnyerés
 • Churchill: szovjet térnyerés lassítása
 • Roosevelt: fenntartható együttműködés
 • potsdami értekezlet: még az együttműködés látszata, de később fokozódik a bizalmatlanság (Roosevelt után Truman amerikai elnök fellépése)
 • hatalmi viszonyok 1945 után:
 • Anglia és Franciaország: eladósodnak az USA irányába másodrendű nagyhatalmak
 • Amerika és Oroszország: hatalmas seregek, atombomba birtoklása szuperhatalmak kétpólusú világ
 • nürnberegi per: náci háborús bűnösök felelősségre vonási (már a potsdami értekezleten távlatban)
 • Németország és csatlósállamai nem nyerik vissza szuverenitásukat Szövetséges Ellenőrző Bizottságok (SZEB) létrehozása az üléseken mindhárom győztes hatalom részt vehet, de a tényleges hatalom a SZEB elnökéé
 • a két szuperhatalom saját ideológiáját támogatja a megszállt területeken út a szakítás felé
 • 1946, Churchill fultoni beszéde felhívás a szovjet térnyerésre a hidegháború (közvetett szembenállás) kezdete
 • 1947, Truman meghirdeti a feltartóztatási politikát az eddigi területeket meghagyják a szovjeteknek, de nem tűrnek újabb térnyerést
 • fontos felismerés: a szegénység és nyomor erősíti a szélsőségeket Marshall-terv: segéllyel biztosítják a térség gazdaságát és piacot Amerikának; feltétel: a piac megnyitása egymás előtt
 • Szovjetunió és a befolyása alá kerülő államok távol maradása a Marshall- tervtől helyette, 1949, KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa) a nyugattól elzárt piac; a Szovjetunió látja el nyersanyaggal a tagországokat
 • Szovjetunióval szemben 1949, NATO létrehozása (nyugati katonai szövetség) védelmi jellegű: csak akkor biztosít katonai támogatást, ha a tagországot támadás éri

Az ENSZ:

 • a háború után nem kívánják újjáéleszteni a Népszövetséget új szervezet létrehozása a béke fenntartása érdekében: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)
 • biztosítja a győztes hatalmak dominanciáját a legfőbb szervezet elvileg a Közgyűlés, gyakorlatban a Biztonsági Tanács (11 tag, de csak az 5 legerősebb bír állandó tagsággal és vétójoggal)
 • az ENSZ alatt létrejöttek szakirányú szervezetek: UNESCO – oktatás, FAO – élelmezés, WHO – egészségügy

 

 

A Kelet és a Nyugat ellentétei:

 • az I. világháborúval ellentétben a szövetségesek békekötésig nem hagyják el a megszállt országokat Németországgal és Japánnal nem kötnek békét, mindenki mással 1947-ben Párizsban jórészt az 1937-es határok visszaállítása + kollektív német bűnösség elve (németek kitelepítése)
 • Németország (és Ausztria): 4 megszállási övezet és a főváros 4 megszállási övezetre osztása Németország lett a két szuperhatalom szembenállásának központja 2 német állam
 • a szovjet területen romló életkörülmények miatt tömeges vándorlás nyugat felé
 • német kommunisták általi földosztás a szovjet övezetben, majd államosítás kezdete
 • nyugati, majd keleti valutareform
 • a szovjetek potenciális terjeszkedése Nyugat-Berlin felé berlini blokád (utak lezárása nyugatra) amerikai és brit léghidak létrehozása 1949, kettészakadás: NSZK (nyugat) és NDK (kelet)
 • NSZK: demokratikus viszonyok kiépítése (Konrád Adenauer), francia-német megbékélés, 1955-ben felvétel a NATO-ba, lendületes gazdasági fellendülés
 • NDK: kommunista diktatúra kiépülése, nincs fellendülés, munkásfelkelések, 1961-ben a berlini fal építése („hermetikus elzárás”)
 • Köztes-Európában erős szovjet térnyerés a SZEB-en keresztül 1948-ra szovjet csatlós kormányok kiépülése kezdetben a polgári demokrácia álcája, a rivális pártok szétverése, földosztás és korábbi baloldali pártok bevonása a politikába később a szociáldemokrata pártok egyesülésének kényszere a kommunista pártokkal, államosítás és szovjet totális állam kiépítése
 • Jugoszlávia: 1943 után kommunista partizánok uralma, Tito vezetésével Tito önálló diktatúrája miatt szembenállás a Szovjetunióval
 • Finnország: a németek oldalán harcol, de elkerüli a szovjetizálást nagy engedmények a Szovjetuniónak (pl. gazdasági együttműködés)
 • 1947, Kominform (Kommunista és Munkáspártok tájékoztató Irodája) létrehozása
 • szovjet sematizmus: a normát túlteljesítő, párthoz hű munkás példaállítása
 • Sztálin fellépése különböző népcsoportok ellen (pl. zsidók, ennek oka az Izraellel való ellentét, amiről később még szó lesz)

Gyarmati rendszerek felbomlása:

 • a gyarmati hatalom már az I. világháború után meggyengül a két szuperhatalom nem támogatja a gyarmati rendszer helyreállítását
 • India:
 • 1947, a Nemzeti Kongresszus jelölje Nehru, kormányt alakít
 • angol visszavonulás vallási ellentétek térnyerése: hindu  muzulmán
 • 1947, India függetlensége 3 országra esés: India, Pakisztán, Ceylon
 • hindu Indiai Köztársaság  mohamedán Pakisztán
 • India közeledése a Szovjetunióhoz
 • Kína:
 • amerikai támogatottságú Kuomintang  szovjet támogatottságú KKP
 • a Vörös hadsereg elfoglalja Mandzsúriát és KKP földosztása a KKP győzelme Mao Ce-tung vezetésével kikiáltják a Kínai Népköztársaságot (sztálinista mintára
 • Közel-Kelet:
 • 1948, a gyarmati hatalom megszűnése a térségben arab-izraeli konfliktus Anglia az ENSZ-re bízza a kérdést Palesztina kettéosztása: egy zsidó és egy arab állam 1948, Ben Gurion kinyilvánítja Izrael állam megalakulását (demokratikus berendezkedés)
 • 1956, angol és francia támogatással Izrael támadása a szovjetek által támogatott Egyiptom ellen szuezi válság Izrael győzelme, angol és francia visszavonulás
 • Vietnam:
 • a háború alatt kommunista támogatással harc a japánok, majd a háború után a franciák ellen francia vereség Vietnam területeket kap vissza (genfi béke) Vietnam, kettéosztása: szovjetbarát Észak- és nyugatbarát Dél-Vietnam
 • gyarmatok felszabadulása hatalmi harcok kibontakozása, új magántulajdonon alapuló társadalmak újgyarmatosítás: függés a volt gyarmattartóktól és gazdasági fejlődés
 • 1955, bandungi értekezlet harmadik világ: el nem kötelezettek mozgalma (Nehru és Nasszer vezetésével) el nem kötelezettség és kibontakozó kapitalizmus

A hidegháború kibontakozása:

 • USA és Szovjetunió fegyverkezési versenye (atom,- és hidrogénbomba)
 • a japánok kiűzése után két Korea: észak (kommunista) és dél (kapitalista) 1950, Észak-Korea majdnem az egész szigetet elfoglalja USA visszavágása szovjet kérésre kínai „önkéntesek” belépése 1950, (ma is érvényes) fegyverszünet
 • 1953, Sztálin halála Hruscsov az új vezető: 1956-ban (SZKP XX. kongresszuson) szakít a sztálini rendszer szembetűnő sajátosságaival és éles vonalat húz Lenin (pozitív) és Sztálin között (részben negatív)
 • fegyverkezés visszafogása a két világrendszer békés együttélésének gondolata
 • az NSZK felvétele a NATO-ba szovjet válasz: 1955, Varsói Szerződés (szovjet irányítású katonai tömb)
 • 1956, Kominform feloszlatása és sztrájkok békés megoldás Lengyelországban: a nemzeti politikát folytató Gomulka kinevezése
 • feszültség növekedése szuezi válság és magyar forradalom
 • 1959, kommunista támogatással kubai forradalom, Fidel Castro vezetésével 1962, a Szovjetunió atomrakétákat telepít Kubába (kubai rakétaválság) Kennedy blokád alá veszi Kubát nukleáris világháború veszélye kompromisszum az utolsó pillanatban: szovjet rakéták kivonása
 • a szovjet reformokra a sztálinista Kína nem nyitott nyílt szakítás (Amerika közeledése Kínához) fegyveres összecsapás

A hidegháború enyhülése:

 • a kubai rakétaválság után atomcsendegyezmény
 • 1964, Hruscsov félreállítása, Brezsnyev az új vezető nem tűri a szovjet érdekszférából való kiválást és korlátozott szuverenitás elmélete (Brezsnyev-doktrína)
 • rakétatechnika fejlődése fegyverkorlátozási tárgyalások (1972, SALT-I. szerződés) enyhülés csúcspontja 1975, helsinkii értekezlet: a békés együttélésről
 • az enyhülés segítése: XXIII. János pápa II. vatikáni zsinat: helyi konfliktusok megoldása és békés egymás mellett élés hirdetése
 • Willy Brandt: új keleti politika (reálpolitika) német-szovjet és német-lengyel szerződés új német határok a két német állam viszonyának rendezése (felvétel az ENSZ-be)
 • 1954, Dél-Vietnamban partizánháború a kormányzat ellen, melyet a kommunista Észak-Vietnam támogat 1964, az USA belépése rengeteg amerikai áldozat 1973, párizsi béke Vietnam kommunista vezetés alatt egyesül
 • 1967, hatnapos háború Izrael legyőzi a környező arab országokat arab olajfegyver: a termelés csökkentésével emelik az olaj árát 1973-1974, olajválság
 • Afrika: helyi konfliktusok kibontakozása (katonai puccsok, diktatúrák)

A Szovjetunió válsága és szétesése:

 • a hagyományos fegyvernemek rohamos fejlesztése a Szovjetunióban térhódítás Afrikában és Afganisztán megszállása közelítés a leggazdagabb kőolajkészletekhez az USA ezeket akár fegyverrel is megvédi (Carter-doktrína) Amerika pénzeli az afgán gerillákat véres partizánháború a Szovjetunió kivonul Afganisztánból (1988)
 • olajárrobbanás a szocialista rendszerek eladósodnak (a nyugattól való elszigeteltség miatt) lemaradás a Nyugattól Lengyelország: politikai összeomlás, sztrájkok 1980, Szolidaritás Szakszervezet szovjet intervenció rendkívüli állapot kihirdetése (Lengyelországban már nem szilárdult meg a diktatúra)
 • az USA kifejleszti a neutronbombát és a rakétaelhárítást („csillagháborús terv”) út a hatalmi egyensúly felborulása felé
 • Brezsnyev halála után Gorbacsov a vezető reformok peresztrojka és glásznoszty: életkörülmények javítása és hangadás az elégedetlenségnek fegyverkezés visszafogása külpolitikai változások
 • 1986, csernobili atomerőmű katasztrófa
 • 1980, gazdasági válság Köztes-Európában életkörülmények romlása és eladósodás az erőszakos kommunista fellépés ellehetetlenülése szovjet szorítások oldódása
 • 1989, a köztes-európai szocialista rendszerek összeomlása a kommunista vezetés mindenhol átadja a hatalmat, szabad választások, NDK összeomlása
 • a rendszerváltoztatás után:
 • Csehszlovákiában „bársonyos forradalom”
 • Romániában fegyveres puccs a diktatúra megdöntésére (Ceaușescu házaspár kivégzése)
 • Csehszlovákia kettéválása békés úton
 • Jugoszláviában fegyveres polgárháború az etnikai sokszínűség (szerb, horvát, szlovén, albán, bosnyák, stb.) révén minden nép saját, homogén nemzetállamot akart
 • a felszabadult területek csatlakoznak az Európai Unióhoz és a többség a NATO-hoz
 • a Németországot a megszálló 4 hatalom lemond a győztesek jogáról 1990. október 3, Németország egyesítése Helmut Kohl kancellár vezetésével
 • Gorbacsov sem a szovjet tömb, sem Németország egyesítésébe nem avatkozik bele, de a balti államok törekvései ellen fegyverrel lép fel a balti állomok függetlenségének elismerése 1991, Szovjetunió szétesése az orosz befolyás érdekében: Független Államok Közössége (FÁK)
 • Szovjetunióból Oroszország lassú gazdasági modernizáció

Az Európai Unió és az integráció:

 • az európai integráció már évszázados álom oka: Európa kettéosztottsága és félelem a szovjet előretöréstől, gazdasági kényszer
 • a Marshall-segélyt elfogadó országok közös tevékenységére: Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet
 • politikai együttműködésre: 1949, Európai Tanács
 • 1951, Szén – és Acélközösség a szén és acél közös piacának létrehozás az együttműködés politikai alapja a francia-német béke
 • 1957, Róma: Európai gazdasági Közösség, más néven Közös Piac
 • 1960-as évek: Adenauer és De Gaulle tervei vámok leépítése és tőke szabad mozgása
 • 1990-es évek: szorosabb gazdasági és politikai integráció (ok: több tag és Németország újraegyesítése)
 • 1992, maastrichti szerződés: Európai Unió teljes gazdasági és pénzügyi unió, összehangolt Európa, uniós állampolgárság és Európai Parlament jogkörének növelése
 • schengeni egyezmény: tagállamok közti határ megszűnése szabad mozgás
 • egységes valuta: euró
 • az Európai Uniót érintő döntéseket az Európai Unió Tanácsa hozza
 • a testületi üléseken szakminiszterek vesznek részt (pl. költségvetési ügyekben a pénzügyminiszterek)
 • az Európai Unió Tanácsát segíti az Állandó Képviselők Bizottsága
 • a legfontosabb ügyekben az Európai Tanács dönt
 • az Európai Parlament jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése, költségvetések elfogadása
 • az Európai Parlament képviselőit a tagországok polgárai közvetlenül választják meg és a képviselők nem országok, hanem pártállás szerint, frakciókban csoportosulnak (pl. néppárti vagy szocialista-szociáldemokrata)
 • a jogszabályok végrehajtásáért az Európai Bizottság felelős; ide minden tagország egy biztost küld, akinek a feladatát a Bizottság elnöke határozza meg
 • az elnök személyére az Európai Tanács tesz javaslatot, de az Európai Parlament választja meg (5 éves mandátum)
 • a jogszabályok alkalmazását és betartását az Európai Unió Bírósága biztosítja
 • 1955, Finnország, Ausztria és Svédország csatlakozása bővülés az Unió intézményi és döntéshozatali rendszerének átalakítása cenzusos döntéshozatali rendszer helyett többségi elv, országok súlyának rögzítése az Unión belül
 • 2003, athéni szerződés: a 15 országot tömörítő integráció 2004-től 10 új országgal, köztük Magyarországgal gyarapodott
 • 2009, lisszaboni szerződés: növelik az Európai Parlament szerepét, új tisztségek bevezetése (Európai Tanács elnöke, Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük