Irodalom érettségi

A történeti színek eszméi Madách Tragédiájában

 1. A mű rövid bemutatása
  • Madách egyetlen remekműve, minden kor számára van érvényes mondanivalója
  • filozófiai jelleg: nem csak nemzeti kérdések felvetése, hanem az egész emberiségre kiterjedő
  • Műfaja:
   • drámai költemény: „világdráma” „emberiség költemény”
    • hőse maga az emberiség, melyet vagy egy konkrétan jellemzett ember vagy egy mitikus alak jelképez
    • az emberiség nagy problémái
    • filozófiai kérdéseket boncolgatnak:
     • Mi az emberi lét célja?
      Van-e lehetősége az emberi haladásnak? Mik az eszmék, érzelmek, küzdelmek jelentőségei?
    • Goethe: Faust
     Byron: Manfréd
     Vörösmarty: Csongor és Tünde
    • lírai dráma” romantikus műfaj

 

  • Keletkezése:
   • 1859-1860
   • Arany János először félreteszi, majd később felismeri értékeit, javaslatokat tesz
   • csüggedés-korszak végén s egy újra reménykedő korszak hajnalán”

 

  • Források:
   • válság
    • lelki-világnézeti válság: (szabadságharc bukása)
    • személyes csalódások: (Nőrévének családját meggyilkolják, Felbomlott házasság)
   • természettudományok fejlődése új „tanítások” (a Nap kihűl, az emberi faj elpusztul)

 

  • Szerkezete:
   • színekre osztott (15.)
    • keretszínek – bibliai színek (A mennyben, a paradicsomban, a paradicsomon kívül)
     • 1. szín – 3. szín, 15. szín
     • kérdésfeltevések + válaszok fogalmazódnak meg
    • történelmi/történeti színek
     • 4. szín – 14. szín
     • eszmék harca

 

 1. A történeti színek általános bemutatása
  • A szereplők jelentősége a műben
   • Madách két lényét testesíti meg Lucifer (racionalista) és Ádám (idealista)
   • Lucifer alakja
    • szerepe módosul, Ádám nem közvetlenül kerül vele összeütközésbe
    • Ádám társa, kísérője
    • nagy igazságok kimondója
    • a „fagylaló észt”, a rideg tudomány képviseli
    • Ádám és Lucifer vitája végig vonul az egész művön
    • egymással szemben álló eszméket, értékeket képviselnek
   • Ádám alakja
    • idealizmus
    • hinni akarás jellemzi
    • minden színben más eszme lelkesíti, majd csalódnia kell
   • Éva alakja
    • a természetet képviseli
    • romlást vagy menekvést jelent Ádámnak
    • Madách általa fogalmazza meg hogy mi a szerepe a nőnek
    • nem vitapartnere Lucifernek
  • A „hegeli” filozófia hatása
   • Hegel német filozófus elmélete
   • egy- egy vezéreszme határoz meg egy- egy történeti korszakot
   • a dialektikus fejlődés hármas fokozata
    • tézis: megjelenik az eszme
    • antitézis: az eszme állást foglal magával szemben (megvalósulása során eltorzul)
    • szintézis: az eszme visszatér önmagába
   • Madách Tragédiájából hiányzik a szintézis (tehát csak az eszme kialakulása és változása jelenik meg)
  • Az alapkonfliktus: Ádámban megfogalmazódik egy eszme, csalódik benne és általában ennek hatására megfogalmazódik egy új nagy eszme
   • ellentétes építkezés”

 

 1. A történeti színek és eszméik alakulásának részletes bemutatása

A múltat, Madách jelenét és az elképzelt jövőt tárják fel

  • A múlt színei (4. szín – 10. szín)
   • 4. szín: Egyiptom
    • Ádám, mint fáraó, Lucifer, mint minisztere, Éva, mint rabszolganő
    • Ádám: „Űrt érzek, mondhatatlan űrt”
     • ifjú fáraóként minden dicsőség övé, de boldogtalan
    • Éva: „Halk a jajnak szava, S a trón magas.”
     • Éva felnyitja szemét, meghallja a nép fájdalmas sikolyát
    • megjelenik az egyeduralom eszméje: „Milljók egy miatt”
     • Éván keresztül rádöbben hamis eszméjére
      • Ím, legyen szabad /A szolganép.”
    • a szín végére Ádámban megszületik a szabadság eszme (demokrácia)

 

   • 5. szín: Athén
    • a szabadság eszme (torz) megvalósulása
    • Éva: Lucia, Miltiádész hadvezér neje,
    • Ádám: Miltiádész
    • a nép szabad jogilag, de valójában nem , demagógok által van befolyásolva
    • vezetőjüket, a szabadság védelmezőjét (Miltiádészt) halálra ítélik
    • Ádám: „E gyáva népet meg nem átkozom/Az nem hibás, annak természete,/ Hogy a nyomor szolgává bélyegezze,/S a szolgaság vérengző eszközévé/Süllyessze néhány dölyfös pártütőnek./Csak egyedül én voltam a bolond,/Hívén, hogy ilyen népnek kell szabadság. „
    • Ádám csalódásából a gyönyörbe menekül (hedonizmus)
     • megtagad minden eszmét és erényt
     • Ádám : „Örűlj, mulass, tagadd meg az erényt”

 

   • 6. szín: Róma
    • nem egy eszme, hanem egy életforma: hedonizmus
    • élvhajhászás
    • kéjencek és kéjnők züllöttségét mutatja be
    • Ádám nem leli örömét benne
     • Éva: „Legédesebb percünkbe is vegyűl /Egy cseppje a mondhatatlan fájdalomnak/ Talán sejtjük, hogy az ily perc – virág,/ S így hervatag.”
     • Ádám: Ah, érzem mást is kér a lélek, Mint dagadó párnákon renyhe kéjek;
    • megjelenik Péter apostol és visszahozza az erkölcsi rendet
     • Ádám rádöbben az eszme hamisságára, a testi szenvedélyek kielégítésé nem teszik boldoggá

Fel hát csatázni, fel hát lelkesülni/Az új tanért. Alkotni új világot,”/Melynek virága a lovag-erény lesz”

     • új eszme: a kereszténység
      • szeretet, testvériség
      • lovagi eszme

 

   • 7. szín: Konstantinápoly
    • kereszténység
    • Ádám: Tankréd – a keresztes hadjáratokból tért vissza Bizáncba
    • (Ádám szállást kér, de polgárok félnek tőle, mert azt tapasztalták, hogy a kereszt vitézei gyakran rablókként viselkedtek, segítséget kér az egyháztól, de az nem ér rá így csekélységekre, eretnekeket éget)
    • az egyház tanításai merev embertelen dogmákká váltak
     • Mi az egyház feladata?
      • Madách szerint az egyház feladata a keresztényi szeretet gyakorlása, nem az eszmék védelme
     • szerelmét bezárják a zárdába (Éva) kiábrándul, innen kezdődően nem cselekvő, hanem passzív figyelő

Ne lelkesítsen többé semmi sem/Mozogjon, a világ amint akar, /Kerekeit többé nem igazítom/ Egykedvűen nézem botlásait”

    • a tudományba menekül Ádám

 

   • 8. szín: Prága I.
    • Ádám, mint Kepler, Éva, mint Kepler felesége: Müller Borbála
    • a tudomány híve
    • Ádám: „Kétség van-e hát szellem tudás?/Homályos származás-e a sugár, Amelly az égből homlokomra szállt? Hol van a nemesség, másezen kívűl?”
    • tudományát elárulja(időjoslással,horoszkóp készítéssel keres pénzt)
    • a középkor alkonya: eszménytelen
    • Ádám a nőről:

Mert a jó sajátja/Míg bűne a koré, mely szülte őt.”

     • felesége hűtlen, és pénzgondokkal gyötri
      • megbocsájtja bűneit
    • Ádám : „Oh jó-e kor, mely e rideg közönyt

Leolvasztandja, s mely új tetterővel a forradalom előrevetítése

szemébe néz az elavúlt lomoknak,

Bíróul lép fel, büntet és emel”

    • Ádám álomba merül 9. szín

 

   • 9.szín: Párizs („álom az álomban”)
    • Ádám: Danton
    • Éva: márki leány, forradalmár
    • francia forradalom napjaiban „Egyenlőség, testvériség, szabadság!”
     • korábban megszületett eszmék együttese
     • felvilágosodás
    • Ádám újra cselekvő hős
     • veszélyben a hon” , „reszkessetek” befolyásolja a tömeget
     • következetessége meginog
      • a márki lány lelki nemessége felkelti Danton figyelmét (holtáig hű az eszméhez), megkegyelmez neki (Madách is értékeli)
    • Éva két szerepben
     • márki lány – forradalmár
      • élesen ellentétes alakok
      • Dantonból megbecsülést és borzongást váltanak ki
      • Azt nem bánthattam, védte glóriája,/Ettől pokolnak gőze undorít el”
    • a forradalom radikalizálódik, Danton ellen fordítja a népet
     • a nagy egyéniségek és a tömegek ellentéte
    • álmából lelkesedve ébred

 

   • 10. szín: Prága II.
    • Kepler felébredve, lelkesedve emlékszik vissza a forradalomra

S fejlődni látom, szent eszméimet,/Tisztúlva mindig, méltóságosan.”

    • a tudomány elutasítása
    • Az eszmék fontossága: idealizmus, szabad világ

 

  • a jelen színe (11. szín)
   • 11. szín: London
    • szabad versenyes kapitalizmus
    • a liberalizmus eszméje
     • társadalmi korképet alkot az író
    • Ádám nem aktív hős, hanem szerepnélküli szemlélő, élemedett korú férfi
    • érték: tőke
    • eltűnt a költészet, érzelem

Ó szent költészet eltűntél-e hát/ E prózai világból egészen.”

    • Ádám: „Én társaságot kívánok helyette,/Mely véd, nem büntet, buzdít, nem riaszt,/Közös erővel összeműködik,/Minőt a tudomány eszmél magának,/És melynek rendén értelem virraszt. -/

 

  • a jövő színei(utópiák)
   • 12. szín : Falanszter
    • az utópikus szocialisták elképzelt világa
    • Lucifer, Ádám : tudósok
    • cél : az élet fenntartása a földön
      • a Nap kihűl, kozmikus katasztrófa
    • tudományba vetett hit
     • célszerűségre törekedik a földön a megélhetés miatt
     • csak a természettudomány
    • gátat szab az egyéniségnek
    • nincsen semmi szépség a földön, fölösleges dolognak tartja
    • nincs nemzet,haza,család
    • Évát megfosztják gyermekétől, szerelmüket betegségnek tartják: végső csalódás

 

   • 13. szín Az űr
    • Ádám Lucifer segítségével az űrbe repül
    • térből és időből kiszakadva
    • üzenetmegfogalmazás: az emberi lét lényege: vállalni kell a kockázatot
    • a történéseket a természeti törvények határozzák meg
    • a küzdelem heroizálása (a küzdés jelenti az élet lényegét)

 

   • 14. szín: Az „eszkimó szín”
    • az ember nem tudta legyőzni a végzetét, a tudomány nem mentette meg a földi létet
    • az ember állattá silányult, erkölcsileg fizikailag elkorcsosult
    • Ím, nagy Isten,/Tekints l és pirulj mi nyomorult,/Akit remeknek alkottál az ember”
    • véget ér az álom

 

 1. A mű összegzése
  • kérdések és válaszok jelennek meg, melyekre válaszokat is kapunk
  • A küzdés jelenti az élet lényegét, a bizalom abban,hogy valaki a világmindenségben tudja, hogy mi miért történik

 

 1. A mű utóélete
  • filmek
   • Az ember tragédiája (1969, tévéfilm) Rendező: Szinetár Miklós, főszereplők: Huszti Péter, Moór Marianna, Mensáros László
   • Az ember tragédiája (2011, rajzfilm) Rendező: Jankovics Marcell
  • színház
   • Az ember tragédiája 2002 Nemzeti Színház Rendező: Szikora János, főszereplők: Szarvas József, Pap Vera, Alföldi Róbert

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük