Irodalom érettségi

Az eszmék szerepe és változása Madách Az ember tragédiája című művében

Feleletem során a 19. századra jellemző sajátosságokat, Madách Imre pályaképét, és fő filozofikus művét, Az ember tragédiáját fogom bemutatni.

A 19. század második felében az ország érzületét, hangulatát a kétségbe esés, a csüggedtség, de egyben a hinni akarás határozta meg. Az 1849-es szabadságharc kudarcát követve, az országban kezdetét vette a megtorlás időszaka, Haynau-rémuralma, Bach rendszere. A bebörtönzések, a diktatórikus rendszer sok száz ember életét követelte. A fellélegzést, a könyörület megkapását Bach menesztése tette lehetővé (1859). Mivel a Habsburg udvarnak szüksége volt erőforrásainak feltöltésére, 1867-ben I. Ferenc József kiegyezett a magyar delegációval, elfogadta annak feltételeit, de központi hatalmát megtartotta. Ezért nevezhető ez a korszak a „bizakodás és egyben csalódottság” időszakának is. A kor embere bizakodott az ország szabadságában, önállóságában, de reményeiben csalódnia kellett, mivel ennek esélye kevésnek bizonyult. Ez a kettőség jellemzi a kor alkotói nemzedékét, akik magukat ’meghasonlott népnemzetinek’ vallották, s elfordultak a vátesz kultusztól. Fellépnek a pénzközpontú, globalista eszmével szemben, s a személyes, az egyént meghatározó érzésekre fordítják a hangsúlyt. Nem is kétség, hogy a dualizmus kori költők, írók mind ezt a tematikát követték. Ide sorolható Mikszáth Kálmán, Vajda János, és főképp Madách Imre.

Madách Imre pályaképe:

 • 1823-ban született Alsósztegován(Felvidék)

 • tanulmányútjai közül a pesti évek kiemelkedőek filozófiával ismerkedik Az ember tragédiájában tükröződik

 • alkatilag introvertált, de szeret filozofálni

 • a reformkor műveltsége, tájékozottsága hat rá

 • külföldi írókat is ismert Victor Hugo, Shakespeare

 • fiatal korától kezdve drámákat is ír

 • 1844: Fráter Erzsébettel ismerkedik 1845: házasságErzsébet extrovertált személyiség társaságkedvelő, hűtlen = erős ellentét a 2 fél között

 • ennek bizonyítéka: 1848-49-ben üldözötteket bújtatott pl: Rákóczi János (Kossuth titkára) 1852-ben börtönbe kerül 1853-ban szabadul

 • ez időben felesége megcsalta1854: elválnakmagánéleti dráma, költészetében komor hangulat Bach-rendszer ezt tetézi (magánéleti-nemzeti élet válsága) közéleti szerepet vállal, de eluralkodik rajta a lelki trauma 1864: hirtelen halál

Művei:

 • 1 művű író” az Ember tragédiája című alkotása hozta meg számára a sikert, az ismeretséget

 • 1 verses kötete volt csak: 1840- Lantvirágok

 • Bach-rendszer elleni műve: 1859- Civilizátor

 • 1859-1860: Az ember tragédiája 1862-ben adták ki

 • 1860-1861: Mózes című alkotás 1861-es kiadási év

Az ember tragédiája

 • emberiség költemény az egész emberiségre nézve fontos kérdéseket taglal

 • drámai költemény: elmosódnak a műnemi határok

 • dráma: színpadra szánt alkotás, de ő nem ezért írta mégis előadták

 • költemény: gondolatisága miatt hangsúlyosabb

 • amikor elkészült a kézirat, Szontaghi Pál tanácsolta neki, hogy mutassa meg Arany Jánosnak Arany kezdetben félretette úgy vélte, csak a Faust utánzata később alaposabban szemügyre vette, majd nyilvánosságra hozta, hogy Petőfi óta nem volt ily tehetség, mint Madách elismert írónak tartotta Arany felajánlotta, hogy a stilisztikai változtatást megcsinálja

 • 61-es évszámmal megjelenik ’62-ben

 • több nyelvre lefordítják + színházban is előadják Kisfaludy Társaság kezdeményezésére

 • azonban többen bírálták:

 1. Szász Károly: alapos bírálat, sok pozitívum

 2. Arany János: pozitív bírálat

 3. Csengery Antal: először támogatja, majd visszakozik

 4. Gregus Ágost: túlságosan pesszimista alkotásnak véli

 5. Gyulai Pál: nem vállalt kritikát

 • erőteljesen filozofikus alkotás ezt bizonyítja a Hegeli-dialektika: könnyen érthető, világos ellentéteket mozgat a műben, az ellentétekre épít Van egy tézis( pl: az Úr megteremti a harmóniát) ~><~ amivel szemben van egy antitézis ( pl: Lucifer ezt a harmóniát használja fel céljai eléréséhez Ádám befolyásolása az akarja hogy öngyilkos legyen így az Úr hatalma megrendül)  ez a kettőség egy új minőséget eredményez, de nincs végkövetkeztetés, az az szintézis mindig új tézist állapít meg az Úr, vagy Lucifer

 • a mű párhuzamai:

         1. magyarok:

 1. Vörösmarty M.: Csongor és Tünde megegyező műfaj, életértelem keresése, nő és férfi kapcsolata

 2. Kölcsey F.: Vanitatum Vanitas gondolati síkok megegyeznek: életértelem keresése

 3. Vörösmarty M.: Gondolatok a könyvtárban küzdés gondolata „mi dolgunk a világon? / Küzdeni a legnemesbekért..”

         1. világirodalom:

 1. Goethe: Faust megegyező műfaj,

 2. Byron: Shelley megegyező műfaj

 3. Victor Hugo: Századok legendája időbeli egyezés

 4. Henry Ibsen: Peer Gynt megegyező műfaj

 • Legfőbb kérdései:

 1. Milyen az egyén és a tömeg viszonya?

 2. Milyen a férfi és a nő viszonya?

 3. A tudományok az ember életében hogyan játszanak szerepet?

 4. Mi az emberi élet célja?

 5. Vannak-e működőképes eszmék?

 6. Létezik-e a szabad akarat?

Szereplők jellemzése:

 1. Lucifer

 • Madách szócsöve a világban való kételkedést, pesszimizmust testesíti meg

 • ősgonosz, sátáni lény, sátáni gőg jellemzi bármit megtenne célja elérésében

 • diszharmonikus világ megteremtője

 • a rosszat jelképezi a műben, ami bosszúálláson alapszik

 • önmagát hideg, számító értelemnek nevezi

 • értelem törvényeire hat, nem tudja megérteni az érzelmeket értékvesztett Éva a fő ellenfele nem tud rá hatni

 • tagadja, hogy az életnek van célja, az élet a bűnnel, a nyomorral párosítható ezt akarja Ádámnak bebizonyítani

 • akkor boldog, amikor az ember szenved, s akkor szenved amikor az ember boldog

 • ő csak egy eszköz, az egyén szabad akaratán múlik, hogy enged-e a csábításnak

 1. Ádám

 • Madách szócsöve

 • értelem megtestesítője

 • megújuló hite minden színben megmutatkozik

 • egyoldalú idealizmust képviseli

 • hatni akarást erősíti

 • a Paradicsomban jelenik meg először Évával, a gondtalan nyugalomban éltek ekkor még boldogságban éltek

 • Az élet harmóniáját keresi, de ebből a vegetatív állapotból Lucifer kiemeli társává teszi Ádámot, célja eszközévé Ádám nem ismeri fel hátsó szándékait, jótevőként néz Luciferre

 • Lucifer felébreszti Ádám tudásvágyát az Édenkert nyugalma megszűnik Ádám egyedül elbukna, hiszen ő az értelem megtestesítője, de az ember értelem és érzelem kettőse így Éva, az érzelem megtestesítője ad számára mentőövet, kapaszkodót.

 • Ádám a tökéletes, tiszta embert keresi, de ezt nem találja meg az ember esendő, hajlik Lucifer szavára

 • személyisége megváltozik a mű végére

 1. Éva

 • érdekes szerepe van

 • Mivel Ádám a mű végére meghasonlott, megtört személyiségű lesz, Éva ad számára mentőövet

 • személyisége állandóaz élet tovább vivője

 • kettős szerep: Ádám bűnbe vitele(alma) + Ádám megmentője(gyermekáldás)

 • nem öregedik, mert nem hallgat Luciferre, visszarántja Ádámot az öngyilkosságtól Lucifer nem tudja Évát manipulálni Éva az érzelem megtestesítője

 • ő tartja a transzcendens szálat az Úrral

Szerkezet:

 • 15 színből áll 2 csoportra bontható

 • 1: keretszínek: keretbe foglalja a művet

 1. a mennyben

 2. Paradicsomban

 3. pálmás vidék

 1. pálmás vidék

 • 2. történeti színek

 1. Egyiptom

 2. Athén

 3. Róma

 4. Konstantinápoly

 5. Prága I.

 6. Párizs

 7. Prága II.

 8. London

 9. Falanszter

 10. Az űr

 11. Eszkimóvilág

 • London a választó szín:

 • 4-10. szín: Madáchhoz képes a múlt

 • 11. szín: Madách jelene

 • 12-15. szín: Madách jövőképe

Keretszínek:

Bibliai nyitószínek (keret I.)

 • Menny ( a Teremtés után) Isten és Lucifer vitája

 • a gép forog, az alkotó pihen” – deizmus Isten megteremtette a világot, de annak további működésébe már nem szól bele Madách vallási nézete

 • a világot, mint egy gépet, szerkezetet írja le mechanikus materializmus

 • Isten és Lucifer vitája: Lucifer, a teremtmény tagadja a Teremtés nagyszerűségét kifogásai:

 • 1. a teremtés ismételhető (az ember is képes rá vegykonyhájában)

 • 2. öncélú teremtés- Isten dicsőségére

 • 3. egyhangú teremtés

 • Lucifer szükségszerű léte ő a másik pólus, ezért nem bánta az Úr Hegel dialektikája az ellentétek feltételezik egymást

Paradicsom

 • két fát adott L.-nek az Út Isten lehetőséget ad L.-nek, hogy harcba szálljon vele az emberben

 • így jelenik meg az első emberpár a Paradicsomban: öntudatlanok, de a harmónia a férfi(Ádám) és a nő( Éva) között erőteljes

 • Ádám és Éva szimbolikus alak nem ősemberek

 • bűnbeesés az alma jelképe az ember elnyeri függetlenségét, szabadságát, de ezzel elveszti a halhatatlanságot

 • Éva viszi bűnbe Ádámot gyarló asszony ( mint Fráter Erzsi)

 • Ádám használni akarja elnyert szabadságát küzdeni akar a kiűzetést elfogadja, maga indul el

Paradicsomon kívül (a kiűzetés után)

 • Ádám földet művel a pálmás vidéken alkotó ember- fausti ember

 • Éva visszaemlékezik az elvesztett Édenre lugas építés ( a nő, bár ellentmondásos, de az embert megtartó erők közé tartozik)

 • öntudatra ébred az emberpár család és tulajdon megjelenése

 • Ádám azonban kíváncsi, érdekli a jövő Elszakadhat-e az ember Istentől? Megállhat-e a saját lábán? Irányíthatja-e saját sorsát?

 • Lucifer álmot bocsát rá megismerheti Ádám az emberiség jövőjét a kiűzés oka is a tudásvágy volt!

 • az álom megfelelő keret az idő és térbeli utazáshoz, ugyanakkor védelmet is jelent (fizikai értelemben, de illúzió-léte megóvja Ádámot is ez még csak fikció, egyelőre nem realizálódott)

Ókori színek- Egyiptom, Athén, Róma

Egyiptom:

 • Ádám: ifjú fáraó

 • Éva: rabszolga

 • Lucifer: miniszter

 • milliók egy miatt” elve autokrácia

 • a fáraó önistenítése- a piramis halhatatlanságát szolgálja

 • a fáraó még is boldogtalan: mindene adott, semmiért nem kell küzdenie

 • csak ő szabad mások elnyomása szüli szabadságát

 • Éva vet véget a fáraó önistenítésének ő menti meg etikailag Ádámot

 • a szerelem megváltó erejeakárcsak Faust Margitja

 • Ádám maga mellé emeli szerelmi társának a rabszolga asszonyt egyenlőség eszméje

Athén

 • Ádám: Miltiadész

 • Lucia, Miltiadész felesége

 • Lucifer: harcos

 • egy milliók miatt” az egyén szolgálja a közt demokrácia

 • M. a nép kezébe helyezi a hatalmát a demagógok és pártütők azonban ellene fordítják a népet: vezér ~><~ tömeg

 • Lucifer korábban intette Ádámot: a nép szolgalelkű az Úr kell neki ezen alapszik a despotizmus

 • Lucia egyenlő társa férjének, de családi boldogságánál is többre értékeli a közjót a nép leánya önzetlen

 • Ádám kiábrándul a hálátlan nép miatt elbukik az eszme szembefordul a népszabadság eszményével az élvezetekbe akarja vetni magát

Róma

 • Ádám: Sergiolus (örömhajhászó életmód)

 • Éva: Júlia (kéjhölgy)

 • Lucifer: Milo (örömhajhász patrícius)

 • orgia a hanyatló Római Birodalomban (hedonizmus)

 • szentségtelen kor

 • Lucifer remekül érzi magát ebben a romlott környezetben (cinizmus, erkölcstelenség)

 • Lucifer teljesen érzelemmentes, Ádám azonban eszményi szerelmet keres és talál meg ebben a züllött fertőben Évában még maradt valami az édeni tisztaságból a test és a lelki értékek különválasztása

 • Ádám és Éva elutasítja ezt a mocskos világot ez az első lépés az új felé hivatásra van szükségük

 • az új eszmét Péter apostol hirdeti kereszténység

 • ez a szín nem egy eszme, hanem az életforma csődjét mutatja

Konstantinápoly-középkor

 • Ádám: Tankréd

 • Éva Izóra

 • Lucifer: fegyverhordozó

 • az új hivatás: Isten szolgálata

 • az egyház azonban a gyűlöletet, a viszályok tanává tette a kereszténységet (kifordította önmagából a eszmét, vallási fanatizmus) Konstantinápolyban félnek a keresztesektől eretnek égetés

 • Évát apja felajánlja a Szent Szűznek apáca lett

 • Ádám csalódottságát Éva teszi teljessé szerelmük akadálya: a zárda (test és lélek különválása= nincs szerelem)

 • Ádám újra akarja teremteni a kort itt viszont az egyén nem győzedelmeskedhet a kornak „úszója, nem vezére az egyén”- mondja Lucifer

 • Ádám kiábrándul: most azonban nem az élvezetekbe, hanem a nyugalomba menekül, távol a világtól elefántcsonttoronyba

Prága I.

 • Ádám: Kepler

 • Éva: Borbála Kepler felesége

 • Lucifer: Kepler famulusa

 • ellentmondásos kor: a régi, feudális világ még itt kísért: boszorkány-és eretnekégetés

 • a tudomány és babona együttélése

 • Ádám nyugalomra vágyik, nem akar a világ dolgaival törődni reneszánsz tudós, udvari csillagász Habsburg Rudolf prágai udvarában

 • DE Rudolf nem a tudományáért tartja, hanem az alkímiai, horoszkópkészítő és asztrológiai ismeretei végett

 • Kepler szerint mindez babona (SZABADSÁG) , de valamiből fedeznie kell feleség igényeit

 • Müller Borbála figurája áll legközelebb Fráter Erzsi alakjához kicsapongó, férjét megcsaló, eláruló asszonynak ábrázolja Madách, DE Kepler rádöbben a Borbálának udvarló udvaronc és maga a kor hitványságára felmenti az asszonyt

 • az udvarnál lenézik Keplert alacsony származása miatt, holott különb a többieknél (egyenlőség-testvériség)

 • új kort kíván, nem ily „törpe kort” álomba zuhan, s Kepler végszavára már a következő szín Dantonja felel

Párizs:

 • álom az álomban

 • Ádám: Danton

 • Éva: kettős szerepben márkinő, pornő

 • Lucifer: bakó

 • lendületes, mozgalmas tabló a francia forradalomról

 • az eszme ezúttal a Tragédia más színeit is átszövő „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség” eszméje

 • a haza lép az első helyre az egyénnel szemben

 • nagy ellentétek ellentmondások kora ez is

 • Danton s vele Madách is elfogadja a forradalmi erőszakot, De a nép túlmegy a határon vérszomj, mészárlás, értelmét vesztett erőszak

 • a forradalom tiszta eszméi a gyakorlatban pusztító ideológiákká válnak

 • Danton is meginog, látva az értetlen gyilkolástmárkinő halála

 • ebben a környezetben a nő is szélsőséges, ellentmondásos finom, tanult nő guillotine alatt végzi, majd Éva másik arccal, mint felgerjedt pórnő tér vissza

 • Danton és a tömeg a nép befolyásolható, de nem aljas

 • Danton ellen felhozott vádak is többnyire jogosak

 • a forradalom megeszi gyermekeit, de eszméi változatlanul érvényesek

Prága II.

 • álom az álomban” megoldás értelmet nyer

 • Kepler a párizsi színt kívülről értékeli

 • a forradalom értékelésében nagy szerepet játszott az 1848/49-es forradalom iránti nosztalgia a forradalmat minden borzalmával együtt vállalni kell függetlenség vágya

 • tanítványjelenet: formailag hasonlít a Faust-féle tanítványjelenetre, de Kepler nem az élet élvezetéért cserébe dobja el a fóliánsait, hanem a könyvek számára a múlt előítéleteit hordozzák

 • Ki a szabadba! rousseau-i gondolat megjelenése (empirizmus, felvilágosodás)

 • ars poetica: a forradalom eszméi nemcsak a társadalom, az egyén, hanem a művészetek felszabadulását is magával hozza (romantika pillére)

London-jelen

 • Ádám: munkásruhában

 • Éva: polgárlány

 • Lucifer: munkásruhában

 • jelenkép Madách kora

 • korai kapitalizmus kora az új eszme: a szabad verseny (Anglia, ipari forradalom ideje)

 • helyszín: vásár ahol minden és mindenki eladó

 • rövid, lazán kapcsolódó jelenetek füzére a kapitalizmusról

 • sötét kép a korabeli társadalomról értékvesztett, kiábrándító, üres és embertelen kor Lovag-jelenet illusztrálja

 • a nőt is lealjasítja, de még mindig Éva az, aki a haláltánc-szerű (Arany-Hidavatás) záró jelenetéből kimagasodik, s átlépi a pusztulásra ítéli a társadalmat

 • olyan társadalomra vágyik Ádám, ami nem büntet, de véd: közös erő működteti és a tudomány lesz eszmei háttere

Falanszter-jövő

 • Ádám: falanszterruhában

 • Éva: anya a falanszterben

 • Lucifer: falanszterruhában

 • első utópisztikus szín a jövőből Fourier, francia utópista szocialista eszméi alapján

 • kollektivisztikus társadalom, amit tudományos alapon irányítanak (pl: frenológia)

 • Fourier-től azonban csak a társadalmi keretet veszi át új, pesszimista tartalommal tölti fel

 • gyermeknevelés Platon-Állam c. mű

 • két előnye van az elképzelésnek: a világbéke és a javakból való egyenlő részesedés

 • ebben a világban az egyéniség elszürkül, természetes életkörülményeinek elvesztése egyúttal a természetes ösztönök, vágyak visszaszorításával jár együtt

 • uralkodó elvei: uniformizmus egyenruha, nincs név csak szám, racionalizmus, biológiai determinizmuspl: koponyatan, utilitarizmus a hasznosság elve a művészet és az érzelmek feleslegesek, tehát TILTOTT DOLOG

 • a tudós e társadalom abszolút feje a katasztrófa megelőzésén fáradozik, nem az emberiség megmentésével foglalkoziköncélú

 • tragikomikus, ahogy a Föld Szelleme széttöri lombikját

Az űr

 • Ádám: öregember

 • Éva: –

 • Lucifer: önmaga

 • falanszter földhözragadt világából „magasabb szférákba” vágyiktesti értelemben a hanyatló Földről elvágyik

 • szellemi értelembenelhagyja testi létét, tisztán szellemi lényként akar élni

 • a Föld Szelleme ezt nem hagyja

 • Ádám a kudarc ellenére is próbálkozik, még a halál sem riasztja vissza végül eszméletét veszti Lucifer más előre örül, hogy Ádám puszta anyaggá válik és örökre az űrben marad a Föld Szelleme megmenti Ádámot

 • visszatérve Ádám vállalja az újabb életküzdelmet

Eszkimó-világ

 • kérdés: lehetséges-e a további küzdés a Földön

 • a tudomány végül is nem tudta elhárítani a végső katasztrófát, az Egyenlítő területén is jégvilág uralkodik kozmikus erők okozzák a pusztulást értelmetlennek tűnik az eddigi küzdés

 • az ember elkorcsosul, ösztönlénnyé válik a félelem és az éhség irányítja

 • Ádám kiábrándul, értelmetlennek és eredménytelennek látja az emberi történelem eseményeit az elállatiasodott Éva megjelenése csak fokozza elkeseredését

Paradicsomon kívül: az álom után

 • A III. színből már megismert világában ébred Ádám

 • Ádám és Lucifer vitája: Lucifer sztoikus „vigasztalása” Ádám törődjön bele sorsába

 • Ádám szabad akaratára hivatkozik

 • kiderül, hogy Lucifer beletörődés alatt gyávaságot ért, s érvelését alátámasztja, nagy számok törvénye az egyén kikerülheti, az egész emberiségre szabott végzetét egyúttal felkelti Ádámban az öngyilkosság gondolatát, mondván: Így dacolhat Istennel!

 • Lucifer ugyanakkor tudja, hogy Ádám tette hiábavaló volna, hiszen Éva gyermeket vár az emberi nem történelme elindult

 • Éva vallomása: Ádámot lesújtja, s egyben felemeli a hír

 • Ádám végül elfordul Lucifertől, s az Úrnak tesz fel 3 kérdést: „E szűk határú lét-e mindenem? az Úr válasza: jótékony a bizonytalanság, hiszen a kétség az erkölcs nagyságát biztosítja

 • Megy-é előbbre majdan fajzatom?” nem ad rá választ az Úr, nem cáfolja és nem is erősíti meg az álombeli képek hitelességét

 • Van-é jutalma a nemes kebelnek,/ Melyet kigúnyol vérhullásáért/ A kislelkű tömeg?” angyalok karának válasza ne a tömeg háláját, hanem csakis az önbecsületet tekintse célul az ember az etikus magatartás a cél

 • az Úr zárszava bár nem oszlatja el el a homályt, de a hit (bizalom) megtartó erejét emlegetve minden további magyarázatot is elvet optimista küzdelmet hirdeti „Mondottam ember: Küzdj, és bízva bízzál”!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük