Irodalom érettségi

A reneszánsz életszemlélet megjelenése Balassi Bálint költészetében

Feleletem során a reneszánsz, mint művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat megjelenését fogom bemutatni Balassi Bálint költészetében.

Balassi Bálint a 16. század legműveltebb embere, első nagy magyar lírikus, a magyar líra első nagy megszólaltatója, a reneszánsz korszak legelismertebb magyar költője. Lírai alkotásaink körében, az első magyar nyelvű versek megírója, a hazafias és szerelmi líra megteremtője. Ő rendezi először ciklusba verseit, s alkotja meg a Balassi-strófát (6-6-7 szótag, minden sor a belső rímek által 3 részre tagolódik; rímszerkezete: AAB CCB DDB). A kor történelmi változásai mély benyomással hatnak rá, felismeri a korabeli M.o. helyzetét, jelentőségét.

Történelmi kor áttekintése:

 • Mátyás halálát (1490) követően az ország véres csatatérré változik
 • 1541-ben az ország 3 részre szakad osztrák+török sanyargatás védekező álláspont
 • Késői feudalizmus kora feudális erők növekedése, polgári erők gyengülése
 • reformáció + ellenreformáció kora

 

Stílusirányzatok:

    • Reneszánsz
 • időtartam: 14.-16. század
 • szó eredete francia renaissance= újjászületés
 • központ: Firenze, Medici-ház
 • Jellemzői: kultúra világiasodása, antik minták alkalmazása, személyiség fontossága, szerelem, emberi szépség ismételt csodálata
 • a latinnal szemben már magyar nyelven is megjelennek reneszánsz alkotások
 • műfajok: líra, epika, dráma
 • humanizmus: emberközpontúság, a reneszánsz ideológia vezéreszméje, mindennek a központja az ember, elvezet a reformációhoz
 • reformáció: északi-országok kispolgárjainak antifeudális mozgalma.
  1517: Luther
  Wittenberg, 91 pont katolikus egyház megtisztítása csak a Biblia az alap
  anyanyelvű fordítások szorgalmazása
  1590: Károli Gáspár: Vizsolyi Biblia
 • M.o.-on a 16. jelenik meg csak a stílus a polgárság hiánya végett
 • a kor nagy alakjai: Heltai Gáspár(fabulák), Bornemissza Péter(prédikátor-író), Tinódi L. Sebestyén(históriás énekek)

Balassi Bálint élete:

    • 1554-ben született Zólyom várában
    • apja: Balassi János földesúr zavaros anyagi + politikai helyzet
    • nevelője: Bornemissza Péter író, prédikátor
    • 1565: Nürnbergben folytatta tanulmányait
    • 1569: apját hamis vádak miatt letartóztatják, a család a fogságból megszökött Lengyelországba menekül a család
    • 1572: első műve nyomtatásban: Beteg lelkeknek való füves kertecske (fordítás) + időközben Báthori István erdélyi fejedelem ellen harcol, fogságba esik de jól érzi magát a művel udvarban követi Báthorit Lengyelországba 1576: Báthori lengyel király lesz Balassit Bálintot felségárulással gyanúsítják, kénytelen hazatérni
    • 1578: Beleszeret Losonczy Annába(férjes asszonyÖ a viszonzott szerelem hatására 6 év alatt igazi lírai költő válik belőle
    • 1579: hadnagyként a török ellen harcol
    • 1584: Házasságot köt első unokatestvérével, Dobó Krisztinával vérfertőzés + felségsértés vádja
    • 1589: törökök elleni hadjárat híréra L.o.-ba bujdosott Itt írja Célia-verseit
    • 1591: Hazatér és beállt a végvári katonák közé Esztergomba
    • 1593: török elleni háborúban megsebesül
    • 1594: meghal Esztergomban

Költészete: 4 részre osztható

 • vitézi versek
 • hazafia versek
 • szerelmes versek
 • istenes versek

1.Vitézi versek:

 • A korabeli európai humanista költészetben a vitézi ének ismeretlen volt, csak a mi irodalmunkban lett, lehetett lírai témává a hazáért és a kereszténységért vívott harc

 • a 16. században eddig csak históriás énekek szóltak a katonákról epikus anyagát alakítja át Balassi vitézi énekeiben

 • témák: végvári vitézek dicsérete, vitézi élet bemutatása mivel katonáskodott, hiteles képeket tudott festeni a végek életéről

 • felismeri az ország történelmi szerepét, felelősséget érez a hazáért, a kereszténységért

 • A végek dicsérete: Egy katonaének

 • szerkesztés uralkodó elve: a hármas szám: Balassi-strófa, 3×3 versszak, hármas tagolás, pillér

 • hárompillérű verskompozíció: 3 pillér 1., 5., 9., strófa

 • 1. vsz: Az első pillér. Költői kérdés, amely önmagába rejti a választ is: a végvári életforma a legszebb a világon.

 • 2.-4. vsz: Az 1. strófa állítását igazolja, részletezi. Mozgalmas képek sorozata.

 • 5. vsz: A második pillér, a vers középpontja. A katonaéletet a kor legmagasabb eszményének rangjára emeli emberiség és vitézség magatartás legfőbb érték
  A reneszánsz korban a hívnév szerzés presztízskérdés lesz.

 • 6.-8. vsz: szereplők, színhely, események azonossága, de az életforma árny oldala kerül előtérbe hangulati-tartalmi ellentétek vehetőek észre az előző strófákhoz képest

 • 9. vsz: a harmadik pillér. Érzelmi kitörés, dicséret, az utolsó sorban pedig a költő szerencsét kíván a végvári vitézeknek.

 • a természet szeretete humanista, reneszánsz vonás

 • hasonló vitézi ének: Borivónak való

2.Hazafias líra:

 • E tematika megteremtése az ő nevéhez fűződik, ő nevezte Mo.-t először „édes hazájának”

Ó én édes hazám, te jó Magyarország:

 • 1589-es búcsúvers (Lo.-ba ment)

 • a katonáskodástól, a katonáktól való búcsúzás túlsúlyban van búcsúzás sorrendje a humanista értékrendet követi

 • búcsúzik a vitézektől, a vitézi élet kellékeitől, a lovaktól, a helyszínektől, rokonaitól, barátaitól, nőktől, majd szerelmétől Losonczy Annától, végül verseinek megsemmisülését kívánja

 • csak a múlt visszahúzó emlékeit említi, nincs jövőkép Búcsú Váradtól versével ellentétben

 • minden versszak végén más-más búcsúzási forma található

3.Szerelmi líra:

 • első és komoly szerelme: Losonczy Anna 6 évig viszonozza a költő érzéseit férje halála után hallani sem akar a rosszhírű és szegény Balassi házassági ajánlatáról.

 • verseiben először Annának (1578-84) majd Júliának (87-től, második korszak) nevez

 • szerelmi líra megteremtője, a reneszánszra jellemzően nyíltan, bátran írja le érzéseit.

 • a reneszánsz ember öntudatával a szerelmet, az emberi élet egyik fő értékének tekintette

 • kívülállóként szemléli az imádott nővel való találkozást

 • jellemző: virágszimbolika, fokozásos ismétlés, halmozás

 • különösen fiatalkori udvarló verseire jellemző: trubadúrlíra, majd a Petrarca hatása

 • a Júlia-verseket egy nagyobb ciklusba rendezte:

Hogy Júliára talála, így köszöne neki:

 • Udvarlóvers

 • Hasonlatok, metaforák sorozata

 • 1. vsz: Boldog felkiáltás, a találkozás öröme

 • 2.-5.vsz: Metaforasor, melyben sok virágmetafora ekkor még semmi köze a népköltészethez

 • 5.vsz: összefoglalása az előző négynek

 • 6.vsz: záró versszak, amely a lovagi szerelmi lírából jól ismert helyzetet rögzíti: a szerelmes lovag és az úrnő közötti végtelen távolság

 • ütemhangsúlyos vers

Célia versek:

 • 1590-91-ben írta Lo-ban

 • Balassi szerelmi költészetének utójátéka

 • régebbi felfogás szerint a versek Wesselényiné Szárkándy Annához szóltak

 • sokkal csendesebb szerelem hiányoznak az indulatok, a nagy háborgások

 • azonban sokkal kimunkáltabbak, igényesebbek

Kiben az kesergő Céliárul ír:

 • A költő a kesergő Célia képét festi meg a versben

 • túlnyomó részt hasonlatok uralkodnak a versben

4.Istenes versek:

    • Életének leghányatottabb szakaszában, mikor élete minden szempontból válságba került, írta ezen Istenhez címzett verseit békességért és bűnei bocsánatáért könyörög. Magabiztosan, számon kérő módon, érvekkel vitázik Istennel

    • a vallásos téma mellet szerepet kap a halál is

Adj már csendességet:

 • nem találja a világban harmóniát, szerencsétlen életének keserve szólal meg a versben

 • nem középkori alázatosság, hanem reneszánsz szemlélet tükröződik

 • felszólító módú igék sorozata

Sas volt ő az apró madarak előtt”- írta róla Rimay János tanítvány, költőbarát

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük