Nyelvtan érettségi

Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók

A napjainkban használt szófaji osztályozásban négy szempontot szoktak figyelembe venni

A szófajba sorolás szempontjai:

 • a szavak szótári jelentését
 • a szavak alaki sajátosságát-az adott szóhoz kapcsolható-e hozzá toldalék
 • pl.: olvas -> ni/ás
 • ne -> nem tudunk kapcsolni
 • mondatbeli szerepük alapján
 • alany, állítmány, tárgy, határozói vagy jelzői szerep
 • kapcsolható-e hozzájuk bővítmény
 • Pl.: István szeret könyvet olvasni.
 • Az okos nagyon érdekes figyelmesen van bővítmény
 • István szereti ezt nincs bővítmény
 • szövegbeli szerepük alapján
  • a szövegben meghatározó jelentéssel bír, vagy utalhat 1-1 szó más tartalmi egységre; szerkezetileg és logikailag összefűzi a mondatokat

Három nagy szófaji csoport:

 • Alapszófajok
  • Valódi alapszófajok
  • Névmások
  • Igenevek
 • Viszonyszók
 • Mondatszók

Névszók

 • Főnév:
 • Jelentés szerint: élőlényt, élettelen tárgyat, gondolati és elvont tárgyat jelöl
 • Alaki szempontból: névszójelek és viszonyragok járulhatnak hozzá
 • Mondatbeli szerepe: bármilyen mondatrész lehet
 • Példa: gyerek, nap
 • Melléknév
  • Jelentés szerint: személyek, tárgyak, dolgok tulajdonságát, milyenségét jelöli
  • Alaki szempontból: fokozható, névszójelek és névszóragok járulhatnak hozzá
  • Mondatbeli szerepe: általában minőségjelző vagy névszói állítmány
  • Például: szép, okos,kék
 • Számnév:
  • Jelentés szerint: személyek, tárgyak, dolgok mennyiségét jelöli, vagy, hogy hányadik a sorban, hanyadrésze az egésznek
  • Alaki szempontból: névszójelek és névszóragok járulhatnak hozzá, a határozatlan számnév fokozható
  • Mondatbeli szerepe: általában mennyiségjelző vagy névszói állítmány
 • Névmások
  • Jelentés szerint: valamilyen szót helyettesít, konkrét jelentést csak az adott szövegkörnyezetben kap
  • Alaki szempontból: ugyanazok a toldalékok járulnak hozzá, mint ahhoz a szóhoz, amelyet helyettesít
  • Mondatbeli szerepe: a helyettesített szó mondatrészi szerepét veszi fel
  • Nyelvi szerepe: a rövidítés.
  • Csak főnevet helyettesítő névmások (4)
   • Személyes névmás (én)
   • Birtokos névmás (enyém)
   • Visszaható névmás (magam)
   • Kölcsönös névmás (egymást)
  • Főnevet, melléknevet és számnevet helyettesítő névmások (5)
   • Mutató névmás (ez)
   • Kérdő névmás (ki)
   • Vonatkozó névmás (aki)
   • Határozatlan névmás (valamilyen)
   • Általános névmás (senki)

Igenevek

 • tipikusan átmeneti, „kétarcú” szófajok: egyrészt főnévi, melléknévi vagy határozószói, másrészt igei természetűek.
 • Főnévi igenév
  • Jelentés szerint: elvontan fejez ki cselekvést, történést, létezést, állapotot
  • Alaki szempontból: ige E/3 + ni képző (pl. fut + ni = futni), személyragokat is felvehet (tudnia kell), tárggyal és határozóval bővíthető (tortát enni, vidáman énekelni)
  • Mondatbeli szerepe: a mondatban főleg alany, tárgy és célhatározó szerepét tölti be (jó aludni, hallom közeledni, sétálni megyek)
 • Melléknévi igenév
  • Jelentés szerint: olyan tulajdonságot jelentenek, melyre az igében kifejezett cselekvésnek taratósan folyamatos, már befejezett vagy beálló (bekövetkező vagy szükséges) állapota jellemző
  • Alaki szempontból: minden igéből képezhető, igére jellemző bővítményei lehetnek: alanya, tárgya, határozója (pl. Kati karatézó lány, újságot olvasó, szépen író)
  • Mondatbeli szerepe: minőségjelző (pl. az alvó lány), vagy névszói állítmány (elsősorban a befejezett és a beálló melléknévi igenév, (pl. ez a regény jól ismert). Illetve mód- vagy állapothatározó (okosan)
  • Fajtái:
   • Folyamatos (rajzoló)
   • Befejezett (talált)
   • Beálló (tanulandó)
 • Határozói igenév
  • Jelentés szerint: a cselekvést valamilyen körülmény formájában fejezi ki
  • Alaki szempontból: az igéből –va, -ve, -ván, -vén képzővel képzett határozószó (sír+va=sírva, nevet+ve=nevetve, sír+ván=sírván, nevet+ vén=nevetvén)
  • Mondatbeli szerepe: állapothatározót, módhatározót (pl. félve, sütve), vagy időhatározót fejez ki (pl. székre ülvén)

A viszonyszók

 • Jelentés szerint: viszonyjelentésük van
 • Alaki szempontból: általában nem toldalékolhatók
 • Mondatbeli szerepe: önállóan nem mondatrészek
 • Beletartozik
  • névelő (az, egy)
  • névutó (alatt, mögött)
  • segédigék (fog, volna, marad, múlik)
  • igekötők (ki, fel, össze)
  • kötőszók (de, hogy, és)
  • módosítószók (talán, bizonyára)

Mondatszók

 • Jelentés szerint
  • nincs önálló, fogalmi jelentésük
  • érzelmet, indulatot, akaratot fejeznek ki
 • Alaki szempontból: nem toldalékolhatók
 • Mondatbeli szerepe: önálló, tagolatlan mondatot képeznek
 • Beletartozik
  • indulatszó
   • valódi indulatszó (óh, jaj)
   • interakciós (kapcsolatteremtő) mondatszó (hé, szia, hess)
   • hangutánzó (durr, reccs, puff)
  • felelőszó (igen, persze, dehogy)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük