Irodalom érettségi

Az impresszionizmus jellemzői Tóth Árpád költészetében

1. Az „izmusok” sokfélesége

a) impresszionizmus

 • impresszió = pillanatnyi benyomás => gyönyörködtetés
 • nominális stílus (igék mellőzése, helyette névszók)
 • mondat értékű szavak halmozása
 • költői eszközei: szinesztézia, a vers zeneisége

b) szecesszió

 • secessio = kivonulás
 • túldíszítettség
 • halálvágy, betegségek felkerekedése az egészséggel szemben bágyadt hangulatok
 • mindenki egyéniség => titkos, kiismerhetetlen

c) szimbolizmus

 • nem azonos a szimbólum használatával
 • a világban megtapasztalható felszín mögött van valami titokzatos lényeg, összefüggés
 • szinesztézia pl. „Egy kirakatban lila dalra kelt/Egy nyakkendő…”
 • szimbólum központi szervező erő (szimbólumháló)

2. A Nyugat

 • 1908. jan. 1.
 • periodika
 • Ignotus (Veigelsberg Hugó) főszerkesztő
 • Fenyő Miksa, Osvát Ernő szerkesztők
 • cím: program és kihívás nyugati szintre emelni a magyar irodalmat
 • címlapon Beck Ö. Fülöp Mikes-emlékérme

3. Tóth Árpád élete – szemelvények

 • 1886. ápr. 15. Arad
 • Négyesy-féle stílusgyakorlat
 • A Hét, Vasárnapi Újság, debreceni napilapok versek
 • Nyugat (első nemzedék), Az Este
 • 1911 Lichtmann Anna
 • tüdővész
 • 1928. nov. 7. Budapest
 • kötetei:
  • Hajnali szerenád (1913) – 43 vers
  • Lomha gályán (1917) – 35 vers
  • Az öröm illan (1921) – 29 vers
  • Lélektől lélekig (1928; posztumusz) – 59 vers

 

4. Költészete

 • impresszionista hangulatlíra (jelzők, gazdag képekben és hasonlatokban – egyszerűbbek), többit lásd: impresszionizmus
 • Verlaine: a vers „érzelmi – hangulati – hanglejtésbeli egység” (gondolati tartalom hiánya, mivel gyönyörködtetni akar)
 • hangszimbolika: a hangzásnak elvont jelentést tulajdonít
  • eufónia = jó hangzás
   • lágy msh-k, változatos mgh-k
  • kakofónia = rossz hangzás
   • a hang fizikai értelmében van
   • a szó zeneisége fontosabb a tartalomnál (Költészettan)
 • a fájdalmas én-líra költője lemondás (szomorúság, betegség, elszigeteltség, szegénység)
 • Ha volt valaha ötvösművésze a magyar versnek, ő az.” (Babits Mihály) formai tökéletesség, díszített, kicsiszolt költészet
 • dekadencia = ernyedtség, fáradtság, fásultság (a halál esztétikai dolog, egy pozitív érték a rút a világgal szemben)
 • verseinek felépítése:
  • tárgyias indulás
  • asszociációs sorok
  • eljut a pusztuláshoz, a halálhoz

a) Meddő órán

 • röpke önarckép
 • meddő = terméketlenség (itt ihlethiány) pillanathoz kötött (magányság, szegénység és betegség kiemelése)
 • magány kifejezése
 • szomorúság, fájdalom, bánat lelkiállapotának tárgyiasítása
 • szegénység tárgyiasítása
 • hapax legomenon ”faricskálok” nem tud jól verset írni (lomha)
 • önjellemzés
  • kiszolgáltatottság
  • lefokozás
  • a saját szánalmas külsejébe van bezárva
  • teljes elhagyatottság, magány, kiszolgáltatottság
 • sötét mgh-k komorság

b) Körúti hajnal

 • impresszionista vers téma (városi táj, pirkadat)
 • mintadarab
 • a pesti táj ébredésének 3 mozzanata
  • 1. vsz. a még derengő, kioltó színek szürkesége
  • 2-4. vsz. az első fény felragyogásának néhány perces bűvölete
  • 5. vsz. nappali élet kijózanító valósága
 • 1. vsz.
  • a szürkület rossz benyomása színtelenség, szürkeség elidegenítő képzete
  • kakofonikus hangzás => kellemetlen hangzás, érzés
  • éles enjambement
 • 2-4. vsz.
  • hirtelen változás: utca képe, hős érzelmi világa
  • napsütéses reggel bemutatása, Végtelen Fény
  • a szürkeséget hatalmába keríti a fény
  • aszfalt szennye” emlék az 1. vsz. ridegségére
  • áhítatos csend ”földi hang” hiánya
 • 5. vsz.
  • földi hangok áhítatos égi boldogság elnyomása
  • harangok is megszólalnak
  • kellemetlen hangok (gyársziréna) nappal, megkezdődik a robot, újra fájni kezd az élet => rossz érzet
  • a Nap csókot nyom a munkáslány kezére városi szegényekkel való együttérzés
 • asszonánc jellemzi a verset: a mgh-k egyezése, a msh-k rokonsága erősíti a rímhatást

c) Esti sugárkoszorú

 • impresszionista vers (alkonyati futó pillanat)
 • címe témamegjelölő: a feleségével sétálnak és a lenyugvó nap sugárkoszorút fon a felesége feje köré => szerelmes pillanat
 • utólagos rögzítés látványból látomásba torkollik => nem földi lény
 • holttestként elsuhanó árnyak komor, lidérces hangulat
 • szinesztéziák a lélek bűvölt állapota
 • Platón idea-tan = platonizmus (az ember meghal, a teste a földbe kerül, a lelke pedig a csillagokhoz és ott kering sok ideig – évtized, -század, -ezred) Barlang hasonlat
  • jó-szép
  • másolat-földi világ
  • az ember 2 részből áll
   • test – gyarló
   • lélek – tökéletes
 • vallomás: „És jó volt élni, mint ahogy soha.” aki a boldogságot adta, nem földi lény, hanem a túlvilági lélek; pillanathoz kötött (a lelke megjárta a csillagos eget)
 • bibliai kép: csipkebokor az ideák világába emeli
  • nem lehet tudni kire gondol (Isten, Anna)
 • időfilozófia a pillanat megtelik az örökkévalósággal
 • a földöntúli rajongás kiegészül a legszebb földi érzéssel, két ember szerelmi boldogságával

 

d) Elégia egy rekettyebokorhoz

 • nem impresszionista gondolati tartalmat közvetít
 • címe műfajmegjelölő
 • alapmetafora a hajó-toposz végigvonul az egész versen
 • szerkezete ellentétre épül
  • 1-3. vsz. különféleképpen beszél a hajókról
  • 4-6. vsz. magára vonatkoztatja
 • I. rész (1-3. vsz.)
  • konkrét képsorból indul ki rekettyebokor
   • sárga = melegség
   • virágzata = teljesség
   • arany szín = gazdagság

TERMÉSZET

EMBER (árva óriás)

öntudatlan valóság, mert gondtalan (rekettye) => harmónia

az öntudat, a „konok kapitány” irányítja, űzi az embert a lehetetlen vágyak felé

a vidám virág-hajók gond nélküli létezése

 • öröm, boldogság, vidámság

magányos

sóhaj létállapot tárgyiasítása

 • II. rész (4-6. vsz.)
  • Én is hajó vagyok.”
  • folytatódik a szembeállítás

TERMÉSZET

EMBER

öntudatlan valóság

békés és óhajtott állapot

kapitány őrölt utakra kényszeríti az ember-hajót => pusztulás (halál), mítosz (igaz a költő életére is)

a kínok vasszöge tartja össze

pozitív jelzők

kiszélesedik a látomás az egész emberiségre

 • hányódó, törött VAGY undok, kapzsi

 • közös sors: értelmetlen szenvedés és mindenkire váró pusztulás „a vér és könny modern özönvizében” bibliai kép (Noé bárkája és galambja = béke)

  • nem lesz olyan bárka, aki átmentse az egész emberiséget, amivel túléljék a pusztulást => bizonytalansággal fejezi ki az általános pusztulást

 • tematikai áthajlás („Tán”)

 • az ember nélküli természet elpusztulása hozza meg a boldogságot (ez az öntudatos ember pusztulásával valósul meg, ezért az öntudatlan fennmarad)

  • ember utáni-csend”, a szivárvány (=remény) színei ragyogják be a világot

 • sorok => fájdalom, fáradtság
  • nibelungizált alexandrin: e sorfaj többféle 12, 13, 14 szótagos változata is előfordul; a sorok jambikus lüktetésűek, a 6. illetve a 7. szótag után sormetszet (cezúra) van

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük