Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

A Dózsa György-féle parasztháború

Előzmények A parasztság helyzete: Magyarország népességszáma (Szlavónia nélkül) a XV. század végén hozzávetőleg 3,5 millióra tehető. A lakosság 90%-át a jobbágyság alkotta. A jobbágyok többségének teljesítőképességét a Mátyás-kori állami adók teljesen kimerítették. A jobbágycsaládok az állami adóterhek növekedésére összeköltözésseI válaszoltak: a XVI. század elején a családok több mint fele már fél teleknél kisebb területen élt. …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Keresztes hadjáratok

A keresztény Európa vallásos indíttatású hadjáratai. Fő célkitűzése az európai területek, illetve a keresztények szent területeinek felszabadítása az arab (mór, szaracén) uralom alól, valamint az eretnekek elleni harc. 3 fő iránya volt: 1, Nyugat-Európa, eretnekek elleni harc. Csúcspontja az albigensek elleni keresztes hadjárat (1209-1229). Simon de Monfort francia nemes vezette. 2, Ibériai-félsziget, reconquista. A félszigeten …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Magyarország hivatalos politikáját az egyházak oktatási, szociális, egyesületi és kulturális életével kapcsolatban 1948 és 1989 között

Mennyiben felel ez meg a demokratikus államrend jellemzőinek? Vázlat – 1945 után: SZEB, materializmus, emberi és polgári szabadságjogokat nem tartják be. – Államosítás: gazdasági, társadalmi téren egyaránt. (nekünk most a társ. a fontos) – 1946 – Cserkészek, KALOT, KALÁSZ + 1500 társadalmi szervezet föloszlatása. – Szovjet befolyási övezetben diktatúra, materialista ideológia. A Katolikus Egyház ez …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Ismertesse a XII-XIII. századi nyugat-európai eretnekmozgalmak eszmei sajátosságait – Assisi Szent Ferenc

Bevezetés Ebben a korban az eretnekmozgalmak az ún. apostoli szegénységi mozgalmak. Ráébresztették az embereket az egyházi vezetők gazdagsága, elvilágiasodása és az invesztitúraháborúk által okozott nyomorgás közötti összefüggésekre; céljuk egy igazságosabb társadalom. Az eretnekség nem azt jelenti, hogy valaki válogat a hittételek (=dogmák) között vagy új, reformgondolatai támadnak. Eretnekekké azért váltak ezek a mozgalmak, mert eszméiket …

Történelem érettségi

Az Anjou kor gazdasága a Magyar Királyságban

1301-ben kihal az Árpád-ház, és mivel csak leány utódok születtek, 3 trónigénylő jeletkezett: Károly Róbert: nagyanyja Árpád-házi hercegnő volt Cseh Vencel Bajor Ottó A pápai követ és a magyar főpapok támogatásával 1310-ben királlyá koronázzák. Kronológia: 1301-1342 alkalmi koronával koronázzák meg 1308-1342 az országgyűlés elismeri 1310-1342 Szent István koronájával megkoronázzák Károly Róbert programja, hogy a királyi …

Emelt irodalom érettségi Irodalom érettségi

Madách Imre

Madách Imre 1823. januárjában született Alsósztregován, birokos nemesi családban. Anyja, Majthényi Anna művelt asszony volt. A gimnázium után Pestre ment, a bölcsész karon és a jogi karon tanult. 1840-ben megjelenik első verseskötete, Lantvirágok címmel. Ezek a versek a kor más költőinek hatásával íródtak, főleg Petőfi népies életképeihez hasonlítanak. Találhatunk köztük bibliai tárgyú verseket is. A …

Történelem érettségi

Az ókor és kultúrája (személyek)

Ádám: bibliai férfinév, az első emberpár férfi tagjának neve. A név héber eredetű, az eredeti jelentése: ember Éva: bibliai női név, a bibliai teremtéstörténet szerint az első emberpár nőtagjának neve. Jelentése életet adó, a bibliai magyarázat szerint minden élők anyja. Noé: az Ószövetség alapján Ádám 10. nemzetségbeli utóda, egy istenfélő ember egy istentelen korban. Az …

Nyelvtan érettségi

A társalgási stílusréteg

A hagyományos stilisztikák a következő tipikus stílusrétegeket különböztetik meg a szövegek stílushatása alapján: társalgási, hivatalos, publicisztikai, tudományos, előadói (szónoki), szépirodalmi stílus. Mindegyik stílusrétegnek van szóbeli és írott változata és legalább három stílusszintje (igényes, közepesen igényes, igénytelen). A társalgási stílus elnevezésben a „társalgás” kifejezés hétköznapi nyelvi kapcsolatokra utal (egyszerű, közvetlen beszélgetésre, odavetett félmondatokra vagy mindennapi leveleinkre, céduláinkra, üzeneteinkre). …

Földrajz érettségi

Globális problémák: éhezés, víz és termőföldhiány, mint a migráció kiváltó oka

Éhezés: A 20. század második felében bekövetkezett népességrobbanás miatt élelmezési válság alakult ki a Földön. Ugyan az élelmiszer-termelés bővülése meghaladta a népességnövekedés arányát, így nem következett be Thomas Malthus jóslata, azonban az előállított élelmiszerek mennyisége egyenlőtlenül oszlik el. Míg a fejlett gazdaságú országokban élelmiszer-túltermelés tapasztalható, és a lakosságra a túlfogyasztás jellemző, addig a fejlődő országokban …

Földrajz érettségi

Globális problémák: az energiaéhes világ.

Pár tételben az energiaéhségről. 1950-től megindult a világon a gazdasági fellendülés. Az ipari tevékenységhez egyre nagyobb mennyiségű nyersanyagra és energiára lett szükség. A világ népességének növekedésével a fejlett és fejlődő országokban is nőtt a nyersanyag és fosszilis energiaforrások kitermelésének évi mennyisége. Az ásványkincsekkel vagy fosszilis energiaforrásokkal rendelkező fejlődő országok GDP-bevétele elsősorban ezek exportjából képződött. A …