Földrajz érettségi

Magyarország településhálózata, településtípusok, kiemelten a falvak és tanyák helyzete

A település olyan társadalmi, térbeli képződmény, amely az emberek lakó-és munkahelyéül szolgál. Hazánkban több, mint 3100 település van. A településhálózat az ország valamennyi települését magába foglaló együttműködő rendszer. A települések között egymásrautaltság, alá-fölé vagy mellérendeltségi viszony van. A közigazgatás a társadalmi szolgáltatások része. A magyar területi igazgatás egysége a megye. Hazánk 19 megyére és a …

Földrajz érettségi

Hazánk népessége, korfa-elemzés

A népesség számával, összetételével és ezek változásaival foglalkozó tudományág a demográfia. Hazánk lakossága 2005-ben még 10 millió fő volt, ez mára 10 millió alá csökkent, ez csökkenő jellegű. Az élveszületések száma 1950 és 1980 között magasabb volt, mint a halálozások száma, a természetes szaporulat jelentős volt. A II. világháború után a jobb életkörülmények miatt több …

Földrajz érettségi

A pénz világa, értékpapírok, pénzintézetek, tőkeáramlások

Napjainkban egyre fontosabb szerepet játszik a pénzügyi szektor, ezért beszélhetünk monetáris világgazdaságról. A pénzt a funkciói alapján jellemezhetjük: értékmérő, közvetítő, csereeszköz és a felhalmozás eszköze is. A pénz a történelem során jelentős változásokon ment át (árupénz -> nemesfémekből vert pénz -> papírpénz) Napjainkban fontos a készpénz (a bankjegyek és érmék együttese), de egyre fontosabb a …

Földrajz érettségi

A transznacionális vállalatok kialakulásának okai, a vállalati forma bemutatása

A transznacionális vállalat olyan nemzetközi cég. amely tevékenysége során átlépi az országhatárt, termékeit a világgazdaság egészében állítja elő, és a világpiacon értékesíti. Leányvállalatokat hoz létre. Létrejöttének okai: Szoros összefüggés van a globalizáció és a transznacionális vállalatok létrejötte között. Az 1970-es években bekövetkezett kőolaj-árrobbanás miatt fontossá vált a vállalatok méretének növelése. A több termék több bevételt …

Földrajz érettségi

A gazdasági élet mutatói, szerkezet, a piacgazdaság főbb jellemzői.

Mutatók: A gazdaság teljesítményének, az országok fejlettségének összehasonlítására többféle nemzetközi statisztikai mutatót használnak. A bruttó hazai termék (Gross Domestic Product, GDP) az adott országban egy év alatt előállított új termékek és szolgáltatások összértéke. A bruttó nemzeti jövedelem (Gross National Income, GNI) az adott országban egy év alatt előállított új termékek és szolgáltatások összértéke, amihez hozzáadódik …

Irodalom érettségi

A történeti színek eszméi Madách Tragédiájában

A mű rövid bemutatása Madách egyetlen remekműve, minden kor számára van érvényes mondanivalója filozófiai jelleg: nem csak nemzeti kérdések felvetése, hanem az egész emberiségre kiterjedő Műfaja: drámai költemény: „világdráma” „emberiség költemény” hőse maga az emberiség, melyet vagy egy konkrétan jellemzett ember vagy egy mitikus alak jelképez az emberiség nagy problémái filozófiai kérdéseket boncolgatnak: Mi az …

Fizika érettségi

IDŐBEN ÁLLANDÓ MÁGNESES MEZŐ

Tapasztalatból tudjuk, hogy a mágnesek egymásra és a vastárgyakra erőt gyakorolnak. A mágnes rúd végein fejtik ki a legerősebb hatást, itt vannak a mágneses pólusok. Az egyforma pólusok taszítják, a különbözők vonzzák egymást. A Föld is mágnesnek tekinthető. Egyik pólusa az északi, a másik pólusa a déli sark közelében található. Az iránytűnek azt a pólusát, …

Fizika érettségi

Az elektron kettős természete

Az elektron felfedezése – 1897 J. J. Thompson (1906 Nobel díj) – megmérte a katódsugarat alkotó részecskék fajlagos töltését folyamat: – homogén mágneses térbe belépő töltött részecske körpályán mozog, tehát körmozgást végez illetve hat rá a Lorentz erő. , ahol r körpálya sugara, v a részecske sebessége (1) -szükséges a részecske sebessége – Thompson elektromos …

Fizika érettségi

Atommodellek

1. Klasszikus atommodellek Az elektron felfedezésével bizonyossá vált, hogy valamennyi atomnak alkotórésze egy az atomoknál parányibb, negatív töltésű elemi részecske. Így szükségessé vált olyan, az atom belső szerkezetére vonatkozó egyszerűsített elképzeléseket megalkotni, melyek számot adnak az atom tulajdonságairól. Az első atommodellt J. J. Thomson , az elektron felfedezője alkotta meg (1902) Thomson-féle „pudingmodell” szerint: Az …

Fizika érettségi

A radioaktív sugárzások és a maghasadás

A radioaktív sugárzások radioaktív bomlás következtében jönnek létre. Bomlás során az instabil atommagok minden külső beavatkozás nélkül más atommagokká alakulnak, miközben radioaktív sugárzást bocsátanak ki. Ennek következtében az adott mennyiségű sugárzó anyagban csökken az eredeti izotóp mennyisége. Az adott idő alatt lebomló atommagok száma arányos a meglévő atommagok számával. Ez alapján N(t)=N0*e-lambda*t. Ahol lambda a …