Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Tanulás

Tanulás: egy folyamat, tapasztalatok és ismeretszerzés eredményeként kialakuló tartós viselkedésváltozás

 • pedagógiai értelemben: oktatás során elsajátított ismeretek, jártasságok, készségek kialakítása, képességek fejlesztése
 • pszichológiai értelemben: minden változás, amely külső hatásra, tapasztalásra, gyakorlás révén jön létre

A tanulás formái: elméleti, gyakorlati, jártasságok, készségek

A tanulás fajtái:

 • perceptuális tanulás: tájékozódás érzékszervekkel
 • pszichomotoros tanulás: mozgásos, lelki indíttatású
 • verbális tanulás: a fogalom összekapcsolása a szóval
 • szociális tanulás: emberi kapcsolatok megtanulása

A tanítás-tanulás folyamata: minden esetben egy interaktív, interperszonális folyamat, melyben egyenlő szereplőként kell, hogy részt vegyen a tanár és a tanuló, bár közöttük a hangsúly eltolódhat:

 • tanárközpontú tanítási-tanulási folyamat: a tanításon van a hangsúly előadás, magyarázat formájában, vizuális elemekkel, szemléltető eszközökkel kiegészítve. A tanuló a befogadó, általában inaktív résztvevő
 • tanulóközpontú tanítási-tanulási folyamat: a tanulás a domináns, a tanár a passzív résztvevő, háttérből menedzseli a tanulók tevékenységét, szerepe a tanulási környezet megteremtése és fenntartása. Felfedezéses, kutatási, oktatási módszerek az elsődlegesek
 • kombinált tanítás: az előző két módszer kombinációja, a témakör és a tanulók felkészültsége határozza meg, hogy mikor melyik alkalmazható

Tanulási folyamat szervezésénél fontos: motiváció, megerősítés, differenciálás, előzetes tapasztalatok figyelembe vétele, és különbözőségek felismerése (pl. tanulási zavar, kivételes képesség valamilyen területen)

Tanulási stratégiák:

 • mélyre ható tanulási stratégia: a dolgok megértésére törekszik
 • szervezett tanulás: a jó tanulásszervezésre épít
 • mechanikus tanulás: lényege a részletek megjegyzése, memorizálása

Tanulási technikák: azok az eljárásrendszerek, melyek segítségével a tanuló képes kialakítani az alapvető gondolkodási, megismerési műveleteket, és ezeket más helyzetekben, új problémamegoldásokban is alkalmazni tudja:

 • tanár: magyaráz, bemutat, szemléltet, kérdez, stb.
 • tanár-tanuló: kölcsönösség beszélgetés, vita
 • tanuló: feladatmegoldás, kutatás, megfigyelés, csoportmunka, házi feladat megoldása, stb.

Tanulási technikák:

 • SQ4R: Scanelőzetes áttekintés; Querykérdések alkotása; Readelolvasás; Reflectaz olvasott információk átgondolása; Recitefelidézés; Reviewismétlő áttekintés
 • MURDER-program: Moodhangulatteremtés; Understandingmegértés; Recallingvisszahívás; Digestemésztés; Expandingkiterjesztés; Reviewingáttekintés
 • 5R módszer: Recordjegyzetelés; Reduceszűkítés; Recitefelmondás; Reflecttükrözés; Reviewáttekintés

Tanulási problémák, zavarok, akadályok:

 • diszlexia: nyelv, beszéd, olvasás zavara
 • diszgráfia: írászavar
 • diszkalkúlia: matematikai képesség zavara
 • akadályok: figyelem-összpontosítás zavara, viselkedési problémák, tanulásban akadályozottak, idegrendszeri sérülések, szociális környezet, tanulási motiváció hiánya

Motiválás és aktivizálás

A motiváció: cselekvésre ösztönző késztetés, indíték. Az egyén céljairól, törekvéseiről, kielégítendő szükségleteiről szól.

Albert Einstein: „Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.”

Maslow: szükségletek kielégítése motiválja cselekedeteinket

Motiválás fontos eszköze: a kommunikáció helyes formájának megválasztása, az egyén hitelének megalapozása, bevonása a döntéshozatalba, pozitív magatartásának elismerése, lehetőség szerint jutalmazása. A kritika legyen konstruktív.

 

Nevelési tervek és követelmények:

 • 2011.évi CXC. törvény
 • Nemzeti Alaptanterv (NAT) 2012/110 (VI.4) kormányrendelet, tartalmat szabályozó dokumentum
 • Helyi tanterv, pedagógiai programpedagógusok feladatai; a tanulók által elérendő teljesítményszintek (legyen képes, ismerje meg, legyen jártas)

– kerettantervszakközépiskola, szakgimnázium, szakmára képző

– 2013.évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Hazai intézményrendszer tagozódása:

 • fokozat szerint: óvoda, alapfokú oktatási intézmény, középiskola, felsőfokú oktatási intézmény
 • funkció szerint: általános-, szak-, tovább-, átképzés, felnőttképzés
 • sajátos feladatok szerint: gyógypedagógiai-, közművelődési-, segítő-szolgáltató intézmény
 • fenntartó szerint: állami, egyházi, alapítványi, magán

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük